گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 126 views
  • بدون نظر

این فایل در ۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

صنعت بيمه در سطح دنيا يكي از صنايع گسترده، پيچيده و حياتي مي باشد. در قرن حاضر فعاليتهاي اقتصادي به نحوي شكل گرفته كه تداوم آن بدون پشتوانه بيمه اي سخت تحت تاثير قرار مي گيرد. صنعت مذكور سالانه حجم ارزشي قابل توجهي را به خود اختصاص مي دهد. حجم مذكور در سال ۲۰۰۰ به ۲۴۴۴ ميليارد دلار مي رسد كه در مقايسه با حجم ساير فعاليتهاي اقتصادي حجم بسيار قابل توجهي مي باشد.  
در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی می دهیم
بیمه ملت
محیط کسب و کار امروز با ویژگی هایی همچون تغییرات پیچیده و غیرخطی ، ظهور پارادایم های جدید و تحولات تکنولوژیک که باعث شکل گیری مولفه های جدید و پیکربندی های موجود می شود، محیطی با درجه عدم قطعیت بالا و آکنده از مکانیزم های تاثیر گذاری پیچیده می باشد که امکان پیش بینی آینده در آن تقریبا ناممکن است. در این میان ، اگر کارکرد برنامه ریزی راهبردی در دنیای پر از تغییر امروز ، توانمندسازی مدیران جهت خلق مزیت رقابتی دانسته شود، ضرورت توجه به بکارگیری فناوری اطلاعات و برنامه ریزی راهبردی اطلاعاتی نیز اجتناب ناپذیر خواهد بود. از اینرو، با توجه به فلسفه با ارزش وجودی صنعت بیمه در جامعه و بازارهای مالی ، اقتصادی و تولیدی در کشور، لزوم بکارگیری فناوری اطلاعات و برنامه ریزی سیستم های اطلاعاتی در شرکتهای بیمه در این دریای مواج و پرتلاطم تحولات عصر جدید، برجسته تر می شود. همچنین ظهور و تکامل فناوری اطلاعاتی زوایای جدیدی را در صنعت بیمه پیش روی توسعه دهندگان آن گشوده است. در این نوشتار تلاش شده است تا با تحلیل جنبه های مختلف فناوری اطلاعات در بیمه و ارائه نمونه های موفق بکارگیری فناوری اطلاعات و برنامه ریزی آن در این صنعت، راهی جدید را در این باب گشوده و دیگر افراد حرفه ای صنعت بیمه را نیز به تفکر و سرمایه گذاری در این مهم فراخواند. 
– سیستم های اطلاعاتی بازاریابی و بسترسازی ساختاری در شرکتهای بیمه   
این مقاله ، به بررسی ضرورت ها و کارکردهای سیستم های اطلاعاتی بازاریابی در شرکت های بیمه مبنی بر سه محور اطلاعاتی و داده های داخلی (Internal Databases) ، هوش و بصیرت بازاریابی (Marketing Intelligence) و نیز تحقیقات بازاریابی (Marketing Research) و نقش آنها در تحقق اهداف استراتژیک بازاریابی شرکتهای بیمه می پردازد. در این راستا فناوری عمده ی اطلاعاتی که توسط این شرکت ها بکار گرفته می شود بیان خواهد شد و در ادامه بحث، ضرورت اصلاح ساختاری شرکتهای بیمه، صحبت کنترل و اجرای چنین سیستم هایی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. این مقاله با عنایت به تحولات اخیر صنعت بیمه کشور و ضرورت ایجاد بسترسازی های لازم جهت ورود هر چه بیشتر به عرصه های جهانی و ارائه خدمات قابل تر، اهمیت تغییر نگرش مدیران این صنعت را بیش از پیش آشکار می سازد که در این راستا انعطاف پذیری مدیران ارشد و سازمان های حمایتی و نظارتی و کنترلی، مورد توجه قرار خواهد گرفت. 
– بررسی نقش سرمایه گذاری و پوششهای نوین بیمه ای در افزایش ضریب ایمنی و کیفیت ساختمان   
در این مقاله با بررسی نقش پوشش های بیمه ای و سرمایه گذاری صنعت بیمه کشور در افزایش ایمنی و کیفیت ساختمانهای شهری در برابر بلایای طبیعی بخصوص زلزله و آتش سوزیهای احتمالی گسترده شهری، به ارائه پوشش جدید بنام ” بیمه پوشش ساخت تا استهلاک کامل ساختمان (بیمه تعمیم یافته اموال مهندسی) ” خواهد پرداخت که در سایه این پوشش ضریب ایمنی و کیفیت ساختمانها از ابتدای ساخت تا پایان عمر مفید ساختمان تحت پوشش بیمه گر قرار خواهد گرفت و سپس برآوردی از منافع اقتصادی این امر برای جامعه ، برای فعالان بخش ساختمان خصوصا برای مهندسین از باب افزایش درآمد و سود حرفه ای و چه از باب پوشش بیمه تکمیلی مسئولیت حرفه ایشان ارائه خواهد شد. از محسنات دیگری که در این مقاله به آن پرداخته خواهد شد نقش این پوشش در توسعه بیمه های ساختمان ، بخصوص بیمه های زلزله به گونه ای خارج از بیمه آتش سوزی فعلی است.  
– مروري  بر مباحث خصوصي سازي، اهداف و دستاوردهاي آن در صنعت بيمه
در صنعت بیمه به عنوان بخشی از بازارهای مالی، واکنش های سودجویانه در مقابل حرکتهای قیمت در بازار مالی عمدتاً به تخصیص کارایی نسبی منابع موجود منتهی و بدین ترتیب زمینهای حصول به کارایی اقتصادی بیش از پیش مهیا می شود. 
 
– رويکردي رياضي بر محاسبه حق بيمه ريسک هاي آلودگي محيط زيست
از آنجا که در مباحث علمی بیمه در کشور ما آشنایی چندانی با بیمه های حفظ محیط زیست وجود ندارد، همچنین این مقاله سعی خواهد داشت تا با ذکر کلیاتی از مبانی نظری موضوع، الگوی ریاضی چگونگی محاسبه و استفاده از این نوع بیمه را به عنوان یک عامل آلودگی زدا در جوامع بشری بررسی کند.  
– بررسي و نقش کارايي و ضمانت هاي اجرايي قوانين و مقررات در توسعه بيمه هاي مسئوليت در ايران 
این مقاله بیان می دارد که وجود افراد با انگیزه، مطلع، با نفوذ و قوی از جهات اجرایی و علمی که دغدغه توسعه مسئولیت را داشته باشند و از سوی دیگر وجود شرایط مناسب اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی از شروط اساسی توسعه و توسعه یافتگی مقوله مسئولیت و بیمه آن است 
–  بررسي نقش بيمه هواپيما در افزايش ضريب ايمني پرواز و كاهش بار خسارت مالي و جاني ناشي از حوادث هوايي
۳۳باتوجه به اهميت افزايش ضريب ايمني پرواز هواپيماها، جلوگيري از بروز سوانح مختلف، مديريت كارآمد بر فضاي پرواز، بررسي عوامل موثر بر سوانح، كاهش خسارات مالي و جاني و …….. در كشور مي بايست با همكاري و معاضدت هاي في مابين سازمان ها و دستگاه هاي عهده دار مسئوليت كاري كرد تا با ايمني بيشتر و همچنين از طريق مديريت كارآمد بر فضا، رضايتمندي مشتريان و مسافران را به دست آورد 
  • بازدید : 121 views
  • بدون نظر

هـدف از ايـن پـژوهش بررسـي نقـش اصـول خصوصـي سـازي درتوسـعه ورزش اسـتان آذربايجـان شـرقي ازديـدگاه مـديران ادارات تربيـت
بـدني ومـد يران باشـگاههاي ورزشــي بـود .ايـن پـژوهش از نــوع توصـيفي بـوده كـه بــه صـورت پيمايشـي انجـام شــده اسـت . جامعـه تحــت
بررســي ايــن تحقيــق، كليــه مــديران اداره كــل و ادارات تربيــت بــدني اســتان (۲۷ نفــر) و مــديران باشــگاههــاي ورزشــي رســمي و فعــال در
اســتان آذربايجــانشــرقي(۸۵ نفــر) بودنــد. 
هـدف از ايـن پـژوهش بررسـي نقـش اصـول خصوصـي سـازي درتوسـعه ورزش اسـتان آذربايجـان شـرقي ازديـدگاه مـديران ادارات تربيـت
بـدني ومـد يران باشـگاههاي ورزشــي بـود .ايـن پـژوهش از نــوع توصـيفي بـوده كـه بــه صـورت پيمايشـي انجـام شــده اسـت . جامعـه تحــت
بررســي ايــن تحقيــق، كليــه مــديران اداره كــل و ادارات تربيــت بــدني اســتان (۲۷ نفــر) و مــديران باشــگاههــاي ورزشــي رســمي و فعــال در
اســتان آذربايجــانشــرقي(۸۵ نفــر) بودنــد. ابــزار تحقيــق، پرسشــنامه اســتاندارد اصــول خصوصــيســازي ورزش بــوده، كــه پايــايي آن در يــك
مطالعــه مقــدماتي بــا روش تعيــين آلفــاي كرونبــاخ (۸۷۶٫۰=α)مــورد ارزيــابي قرارگرفتــه اســت. بــه منظــور تجزيــه وتحليــل داده هــا از
تكنيكهاي آمار توصيفي و اسـتنباطي بـا اسـتفاده از نـرم افـزار SPSS و از آزمـون تـي مسـتقل اسـتفاده شـد . بررسـي نگـرش هـا در مـورد
هر يك از خـرده مقيـاس هـاي اصـول خصوصـي سـازي در ورزش اسـتان نشـان داد كـه : ۶۳ درصـد از مـديران ادارات تربيـت بـدني و /۱ ۶۷
درصد از مديران باشـگاه هـاي ورزشـي اسـتان آذربايجـان شـرقي، موافـق يـا كـاملا موافـق بـا ضـرورت و امكـان خصوصـي سـازي در ورزش ،
/۷ ۶۶ درصد از مديران ادارات تربيت بـدني و /۲ ۶۸ درصـد از مـديران باشـگاه هـاي ورزشـي، موافـق يـا كـاملا موافـق بـا همـاهنگي توسـعه و
تحــول ورزش بــا اصــول خصوصــيســازي، /۹ ۵۱ درصــد از مــديران ادارات تربيــت بــدني و /۳ ۵۵ درصــد از مــديران باشــگاههــاي ورزشــي،
موافق يا كـاملا موافـق بـا تـاثير خصوصـي سـازي بـر اصـلاح سـاختار ورزش، /۴ ۷۰ درصـد از مـديران ادارات تربيـت بـدني و /۹ ۸۵ درصـد از
مديران باشگاههاي ورزشي، موافـق يـا كـاملا موافـق بـا اصـلاح قـوانين و مقـررات در جهـت خصوصـي سـازي ورزش هسـتند . نتـايج حاصـل
از آزمون استنباطي پژوهش نشان داد كه:


  • بازدید : 108 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

بنابه اظهار نظر مايکل آنگر(۹)، پروفسور در رشته اعتبارات بين الملل در دانشگاه امريکن در واشنگتن دي‌سي، هرچند که بازارهاي سرمايه توسعه نيافته مي‌توانند برنامه خصوصي سازي را به شدت تحت فشار قراردهند، اما کشورهايي در آفريقا و نقاط ديگر در حال يافتن تکنيکهاي مالي ديگري هستند که به جابجايي اين عمليات به سمت جلو کمک کند. 
از سال ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۶ آنگر رئيس متخصص اقتصاد اعتباري در آژانس ايالات متحده در دايره توسعه بين الملل براي تشکيلات اقتصادي خصوصي و مشاور ارشد در اداره يو‌اس‌ايد براي آفريقا بود. 
خصوصي سازي تشکيلات اقتصادي استاني (اس‌او‌اي)(۵۵) در وحله اول يک داد و ستد اقتصادي است، که بازارهاي سرمايه را به يک بخش کامل در اين فرآيند سوق داده است. با توجه به کمبود سرمايه و پول در بسياري از کشورها، خصوصا کشورهاي آفريقايي، دولت يادگرفته که تکنيکهاي ديگر اعتباري را استفاده کند که هم باعث تسهيل در خصوصي سازي شود و هم درعمل، بازارهاي سرمايه کشور را عميق تر کند. 
بصورت مجازي تمام تکنيکهايي که در پايين توضيح داده شده‌اند با ارايه قراردادهاي بلند مدت و کوتاه مدت براي سرمايه‌گذاران و توليد درآمد براي دولت به توسعه بازارهاي سرمايه کمک ميکنند. آنها معرف بدنه در حال رشد تجربيات از طريق مکانيزم سرمايه گذاري هستند که بر نياز مبرم به سرمايه‌ پيروز ميشوند و صاحبان محلي را دلگرم مي‌سازند. 
اوراق قرضه عمومي

اوراق قرضه عمومي ويا آغاز عرضه عمومي (آي‌پي‌او)(۵۶) معمولا درخور شرکتهاي بزرگتر است – که معمولا سوددهي بيشتر دارند و بهتر اداره مي‌شوند – که باعث جذب تعداد زيادي از سرمايه‌گذاران مي شوند ، و بدين ترتيب تعداد زيادي از صاحبان سهام را تشويق و ثروت را در سطح وسيعي توزيع مي‌کنند.
عرضه سهام عمومي، بطور معمول در کشورهاي پيشرفته استفاده مي‌شود اما استفاده از آن در کشورهاي درحال توسعه که بازارهاي سرمايه فعال و مکانيزمي براي گسترش داد و ستد سهام دارند نيز، رواج يافته است.

با بکارگيراي آن در سطح وسيع، آي‌پي‌او عموما داراي خصايص صراحت، شفافيت و دسترسي آسان به سرمايه‌گذاران کوچک است. مشکل عرضه سهام بطورعمومي، در واقع داراي پيچيدگي و وقت گير است و در نتيجه نيازمند نيروهاي فني مانند وکيل، کامند بانک سرمايه‌گذار، موسسات حسابرسي مي‌باشد. مزاياي آي‌پي‌او بقرار ذيل است:

 با مخاطب قرار دادن بخش عظيمي از سرمايه‌گذاران، هدف جابجايي منصفانه سرمايه از دولت به سمت مردم را ممکن مي‌سازد. 
 مخصوصا در کشورهاي در حال توسعه ، آي‌پي‌او اغالبا درجه اطمينان قابل توجهي را کسب کرده ، و فعاليت بازاهاي سرمايه را تحريک کرده است و طبقه ديگري از صاحبان سرمايه را بوجود ‌آورده. هيجانات فعاليت خصوصي سازي در شيلي عامل اصلي گسترش سريع بازار بورس سنديگو بود و سرمايه‌گذاري که در بين سالهاي ۱۹۸۹ و ۱۹۹۳ تقريبا پنج برابر شد. 
 صراحت آي‌پي‌او کمکي است براي جلوگيري از گسترش اين ترديد که دولت دارايي‌هاي استاني را به بهره‌هاي پولي قدرمتمند ويا اشخاص ثروتمند زير قيمت بازار تبديل مي‌کند.
 آي‌پي‌او مي‌تواند منبع درآمد مهمي براي دولت باشد.
 آي‌پي‌او موفق و منفعت‌هاي متعاقب آن در قيمت سهام، براي بوجود آوردن حوزه‌هاي انتخاباتي که پروژه‌هاي فعلي و بعدي خصوصي سازي را حمايت کنند، مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين وضعيت در انگليس براي خصوصي سازي بريتيش تله‌کام(۵۷) رخ داد. اين شرکت آنقدرمورد پسند عوام بود که حزب کارگري کشور تهديد کرده بود که اگر به قدرت برسند تمامي سهام را باز مي‌گردانند و البته اين تهديد را بعدا پس گرفتند. و خصوصي سازي در بريتانياي کبير با تندي انجام پذيرفت. 

تعداد زيادي از کشورهاي آفريقايي آي‌پي‌او را بعنوان بخشي از برنامه خصوصي سازي خود برگزيده‌اند. در کنيا پنج تشکيلات اقتصادي استاني با استفاده از روش آي‌پي‌او در سال ۱۹۹۳ خصوصي شده‌اند. دو موسسه، شرکت اعتباري مسکن کنيا (۵۸) وسوپر مارکت اوچامي (۵۹) در عرض سه ماه بوسيله فروش ۱۵ ميليون دلار سهام خصوصي شده‌اند.

کشورهايي که بازارهاي سرمايه‌اي آنها کمتر توسعه يافته است از ترکيب آي‌پي‌او و فروش خصوصي اعتبارات استفاده کرده‌اند. در اين روشها، آي‌پي‌او به گسترش مالکيت سهام در ميان عموم مردم کمک مي‌کند و همزمان مهارتهاي مديرانه و تکنيکي، مانند تامين سرمايه (از محل)، سرمايه‌گذاران اصلي جهت تامين اعتبارات بازسازي پس از خصوصي را ترسيم مي‌کند. براي مثال زامبيا از فرمول ۷۰-۳۰ ( کاهش ۷۰ درصدي از طريق فروش خصوصي و ۳۰ درصد از طريق بازار بورس) براي خصوصي‌سازي تعدادي از تشکيلات اقتصادي استاني بزرگ استفاده کرده‌است. 

جايگزيني و فروش خصوصي

هنگامي که شرکت بدنبال مهارتهاي مديريتي و فني مي گردد، فروش خصوصي سهام بصورت مزايده رقابتي ويا مذاکره مستقيم، ممکن است بهترين روش خصوصي سازي باشد. فروش خصوصي، بعنوان يکي از روشهاي متداول استفاده شده براي خصوصي سازي مي‌باشد، که داراي اشکال متفاوتي است که شامل مالکيت مستقيم بوسيله يک خريدار و جايگزيني خصوصي با استفاده از گروهي ويژه از خريداران مي‌باشد. 

دولت ها تکنيک هاي گوناگوني را براي فروش خصوصي تشکيلات اقتصادي ايالتي استفاده مي‌کند. دو روش متدوال آن دعوت براي دادن پيشنهاد از طريق مزايده عمومي يا دعوت براي مذاکره مستقيم مي‌باشد. عموما مذاکرات مستقيم براي فروش به شخصيت حقوقي که سهام يک تشکل اقتصادي استاني را دارا ميباشد ارجحيت دارند. مزايده عمومي، گروه کثيري از خريداران بالقوه با محدوده وسيعي از پيشنهادات را براي فروشنده فراهم مي‌آورد. هرچند که فرآيند مزايده عمومي احتمالا پرهزينه‌تر و زمانبرتر از مذاکره مستقيم مي‌باشد. مزاياي فروش مستقيم عبارتند از: 

 در صورت فقدان بازارهاي توسعه يافته برابر، فروش خصوصي، روش قابل انجامي مي‌باشد. انتظار براي بوجود آمدن بازار سرمايه، خصوصي سازي را سالها به تاخير مي‌اندازد.
 فروش خصوصي اين امکان را براي دولت فراهم مي‌کند که خريداران بالقوه را از نزديک بررسي کند. دولت براي مثال ممکن است بدنبال مالکي با مهارتهاي مديريتي، تکنولوژيکي، قابليت دسترسي به بازارهاي خاص و يا با سيستم سوددار کارمندي باشد. 
 فروش خصوصي انعطاف پذير است؛ دولت مي‌تواند خصوصي سازي را با فروش خصوصي آغاز کرده و با روش ديگري به پايان رساند.
 فروش خصوصي مي‌تواند جزيي يا کلي با‌شد. مي‌تواند اشکال متفاوتي داشته باشد و شامل خريداران بالقوه متعدد ويا معدودي باشد.
 در جايگزيني خصوصي، دولت کنترل بيشتري بر درخواست‌هاي سهام، قيمت سهام، فروش سهام نسبت به عرضه عمومي دارد. 
 در فروش خصوصي، اطلاعاتي که خريدار بالقوه بتواند براي رقابت بدست آورد محدود است. اين مزيت به دولت امکان مي‌دهد که کنترل بيشتري روي اين فرآيند داشته و از موقعيت بهتري براي مذاکره برخوردار باشد. 
 فروش خصوصي سهام ساده تر و کم هزينه تر از روشهاي ديگر است، بخصوص در مقايسه با عرضه عمومي و اصطلاحاتي همانند فاش سازي، نيازمندي‌هاي قانوني و هزينه معاملات. 

هنگامي که فروش خصوصي مد نظر باشد، دولت بايد اين مزيت‌ها را در برابر مشکلات مربوط به اين روش مورد سنجش قرار دهد. فروش خصوصي ممکن است باعث افزايش انتقادها در مورد کمبود شفافيت در انتخاب خريداران و نگرانيهاي مربوط به انصاف و برابري شود.

سازمانهاي مالي و سرمايه‌گذاران سازماني 

سازمانهاي مالي و سرمايه‌گذاران سازماني همانند صندوق بازنشستگي و وجوه مضاربه‌اي خارجي منابع مهم سرمايه هستند. موسساتي که اختصاصا براي تسهيل خصوصي سازي راه‌اندازي شده‌اند از سرمايه مطمئن خصوصي سازي هستند که ممکن است از سرمايه سر-بسته ( همانند سرمايه‌گذاري سپرده)، سرمايه سر-باز (مانند واحد سرمايه‌گذارسپرده)،و يا موسسات انبار کالا باشد.

واسطه‌هاي مالي و سرمايه‌گذاران سازماني نقش زيادي را در فرايند خصوصي سازي انجام داده‌اند، مخصوصا در خصوصي سازي فله‌اي در اروپاي شرقي و جماهير شوروي سابق. صندوق بازنشستگي براي خصوصي سازي اعتباري که در چند کشور آمريکاي لاتين، بخصوص در شيلي، انجام گرفت بسيار سودمند بود. در آفريقا، زيمباوه و سوازيلند(۶۰) اخيرا واحد مطمئن را پياده سازي کرده‌اند و اوگاندا در صدد پياده سازي واحد سرمايه‌گذارمطمئن جهت تسهيل در عمليات خصوصي سازي است. 

در اين روش، همه مردم در ذخيره مالي سرمايه‌گذاري و صندوق بازنشستگي سهيم هستند که براي خصوصي سازي تشکيلات اقتصادي استاني سرمايه‌گذاري مي‌شود. مديران اين ذخيره مالي بدين ترتيب نقش چيره بر عمليات خصوصي سازي دارند که شامل کنترل کارايي اين تشکيلات اقتصادي و داد و ستد سهام از طرف صاحبان مال و وشرکا مي‌باشد. 

سهم خريدن مديران و کارمندان

سهم خريدن مديران (ام‌بي‌او)(۶۱) و سهم خريدن کارمندان (اي‌بي‌او)(۶۲) و همينطور برنامه مالکيت سهام کارمندان (اي‌اس‌او‌پي)(۶۳) موارد خوبي براي واگذاري مالکيت اس‌او‌اي به مديران و کارمندان است. اي‌اس‌او‌پي برنامه واگذاري مالکيت است بطوريکه سهام آن موسسه را کارمندان آن موسسه صاحب مي‌شوند، که اين با کمک صندوق مطمئن مشترک، بدون داشتن مجموع آراء اکثريت ، قابل انجام است. در مورد ام‌بي‌او نيز به همين ترتيب، واگذاري مالکيت به مجوعه‌اي نسبتا کوچک از مديران همتراز مي‌باشند که بدين ترتيب ممکن است باعث افزايش کارايي آنها شود چونکه آنها بصورت بلقوه در سود شريک هستند. اي‌بي‌او نيز مبادرت به استفاده از مزاياي هيئت حاکمه مشترک با خريداري اعضاي داخلي را دارد بطوريکه اين روش صاحبان بيشتري از دارايي‌هاي کمپاني را خطاب قرار مي‌دهد. در مواردي که کارگران منفرد منابع خصوصي را براي بدست آوردن سهام کمپاني خود کسر داشته باشند، اي‌اس‌او‌پي مي‌تواند کمک خرجي براي خريدها بوسيله ذخيره مالي پايه مطمئن شده کمپاني باشد.

مهمترين جنبه چالش‌انگيز ام‌بي‌او و اي‌بي‌او فراهم آوري اعتبار براي انتقال مالکيت است. در بعضي موارد مديران و کارمندان ممکن است براي خريداري از طريق منابع خصوصي مانند ذخيره پس‌انداز، صندوق بازنشستگي و يا ديگر دارايي‌هاي نقد اين اعتباررا تامين کنند، ولي بعضي از مديران و کارمندان بطور کامل ازمنابع ذخيره اقتصادي خود براي خريد کمپاني‌هاي کوچک استفاده ميکنند. در نتيجه بسياري از ام‌بي‌او و اي‌بي‌او از انتقالهايي که براي تامين اعتبار آن بايد به نوعي از کمک دولتي استفاده کنند بهره مي‌برند. بعنوان مثال موارد اعتباري شامل کمک هزينه براي وامهاي سرمايه‌گذاري، پرداختهاي قسطي، خصوصي سازي بازساخت مالي و يا استفاده از تضمين‌ها و تهيه مقدمات اجاره براي داراييهايي با حق انتخاب خريد مي‌باشد. 

برخلاف عموميت ام‌بي‌او و ‌اي‌بي‌او، اين دو روش داراي پيچيدگيهايي متعددي هستند. خريداري بتوسط گروه کوچکي از کارمندان داخلي باعث افزايش ريسک مالي و بوجود آمدن اين شبهه مي‌شود که مديران از موقعيت خود سوء استفاده کرده اند تا شرکتهاي سودآور را تصاحب کنند ومردم عادي را از اين حق مستثني کنند. به دليل همين شبهات، ام‌بي‌او‌ خالص در بيشتر کشورها روش اعتباري راه متعارفي براي خصوصي سازي نيست. 
خصوصي‌سازي فله‌اي
در خصوصي‌سازي فله‌اي کوپن‌هاي تضميني براي معاملات خصوصي سازي اين مزيت را فراهم مي‌کند که کار با سرعت و موثر انجام شده و همکاري بخش‌ عمومي از شرکت کنندگان را فراهم مي‌کند. وسايلي که تاثير بسزايي در شرکت گسترده محلي مردم براي تصاحب سهام دارند مزايده عمومي اوليه، موارد تعهدي، صندوق بازنشستگي، برنامه‌ مالکيت سهام کارکنان، طرح‌هاي اعتباري ويژه دولت براي اعطاي امتياز اعتباري يا تعويق پرداختها براي سرمايه‌گذاران کوچک محلي مي‌باشند. 

خصوصي سازي فله‌اي در اروپاي شرقي وکشورهاي عضو اتحاد جماهير شوروي سابق متداول است وليکن از آن در آفريقا استفاده نشده است. جذابيت اصلي خصوصي سازي فله‌اي سرعت، مالکيت گسترده، و حجم کمپاني‌هايي است که از اين طريق مي‌توانند در مدت زمان کوتاه به بخش خصوصي منتقل شوند. اصلي ترين اشکال اين روش، درآمد محدودي است که از فروش اين کمپاني‌ها بدست مي‌آيد و به همين دليل اين جريان براي هدف قراردادن سرمايه‌گذاران کارآمد که براي بکار‌اندازي کمپاني داراي بهترين قابليت‌هاي فني و مالي هستند ناتوان است
  • بازدید : 158 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده وشامل موارد زیر است:


RFID  به معنی ابزار تشخیص امواج رادیویی است. RFID  یک تکنولوژی برای شناسایی خودکار اشیا است. در برچسب های RFID یک وسیله الکتریکی با یک قلم کالا ضمیمه می شودو به مجرد درخواست انتقال کالا اطلاعاتی را از قبیل ویژگی محصولات و… در اختیار قرار می دهد.
برچسب RFID دستگاه ¬الکترونیکی کوچکی است که شامل یک تراشه کوچک و یک آنتن می¬باشد. این تراشه قادر به حمل ۲۰۰۰ بایت اطلاعات یا کمتر است. برای روشن¬تر شدن مطلب می¬توان گفت دستگاه RFID کاربردی شبیه بارکد و نوارهای مغناطیسی نصب شده روی کارت های اعتباری  دارد. RFID  برای هر شی یک مشخصه واحد ایجاد می کند که از دیگر اشیا قابل شناسایی خواهد شد. و همین طور که از روی بارکد یا نوار مغناطیسی می¬توان اطلاعات را خواند RFID  هم می¬تواند توسط خواننده ها، خوانده شده و از آن طریق اطلاعات آن دریافت یا اصلاح شود. .در سالهای اخیر روش های شناسایی خودکار  در میان صنایع، حرفه ها و شرکتهای مختلف عمومیت یافته اند. از این روشها برای جمع آوری اطلاعات در مورد افراد، حیوانات، کالاها و محصولات در حال حمل استفاده می شود.
مشخصات سامانه RFID
سیستم هایRFID اساسا از برچسب  ها وخواننده  ها تشکیل شده اند. یک برچسب RFID به عنوان یک انتقال دهنده شناخته می شود که شامل آنتن و یک میکرو چیپ می باشد. میکرو چیپ برای ذخیره اطلاعات و انجام عملیات قانونی انتقال اطلاعات و آنتن جهت برقراری ارتباط با خواننده استفاده می شود، هنگامی که خواننده از برچسب در خواست اطلاعات می نماید برچسب اطلاعات شناسایی نظیر ID خود را از طریق سیگنالهای فرکانس رادیویی ارسال می کند.

 یک خواننده RFID معمولا شامل یک مدل RF  بخش کنترل و تجهیزات الکترونیکی از قبیل آنتن جهت برقراری ارتباط از طریق RF است. برای اینکه بفهمید یک خواننده RFID چگونه یک برچسب و شناسه واحد آن را تشخیص می دهد، سناریویی را مبنی بر شکل زیردر نظر بگیرید.
 
شکل۱-۱ برچسب ها و خواننده در سیستم  RFID
در این شکل، خوانندهRFID  سیگنال های رادیویی را با فرکانس خاص و مدت تاخیر مشخص ارسال می کند (معمولا صدها مرتبه در ثانیه) .هر برچسب که دارای دستگاه فرکانس رادیویی و در محدوده دستگاه خواننده می باشد، از طریق ارسال بازتاب اعلام موجودیت می کند. به این دلیل که هر کدام از برچسب ها، دارای یک آنتن داخلی هستند و قابلیت گوش فرا دادن به سیگنال رادیویی در فرکانس تعیین شده را دارند.
اندازه و شکل آنتن مشخص می کند که با چه فرکانسی فعال گردد. برچسب ها از انرژی ارسال شده از جانب خواننده جهت بازتاب آن استفاده می کنند. برچسب ها میتواند سیگنال دریافتی را جهت ارسال اطلاعاتی از قبیل شماره شناسایی ID به دستگاه خواننده تنظیم نمایند. انواع مختلفی از برچسبها و دستگاه های خواننده با انواع خاصی از برنامه ها و محیط ها متناسب هستند. شما باید تصمیم بگیرید که از چه نوع برچسب و دستگاه خواننده ای استفاده کنید، که به لحاظ تنوع برای تقاضای شما بهینه باشد. نوع برچسبی که شما انتخاب می کنید مستقیما بر روی هزینه کل سیستم تاثیرخواهدداشت .همچنین دستگاه های خواننده طیف وسیعی از قیمتها و متعلقات را در برخواهند داشت.
۱-۱- انواع برچسب های RFID

به طور کلی سه نوع برچسب وجود دارد که عبارتند از:
۱- برچسب های غیرفعال : این نوع برچسب ها هیچ منبع تولید انرژی درونی ندارند و انرژی خود را از طریق سیگنال ¬های RF که توسط دستگاه خواننده ارسال و توسط آنتن موجود در برچسب دریافت می¬شود، تامین می¬کنند.
۲- برچسب های نیمه منفعل : بسیار شبیه برچسب ای غیرفعال است، با این تفاوت که باتری کوچکی در آنها وجود دارد و انرژی لازم برای فعال شدن مدار داخل آنها را فراهم می¬سازد.
۳- برچسب های فعال : این برچسب ها دارای یک منبع انرژی داخلی می¬باشند که توانایی انتقال اطلاعات در فواصل دورتر را فراهم می¬کند. این سه نوع برچسب از جهات دیگری چون سایز، دامنه پاسخ¬گویی، سرعت پاسخ¬گویی و… نیز با هم تفاوت هایی دارند. این خواص با حرکت از برچسب های فعال به سوی غیرفعال به صورت زیر تغییر می کنند:
اندازه، دامنه پاسخ¬گویی،  قیمت، سرعت پاسخ گویی و قابلیت اطمینان آنها افزایش می یابد.  
عمر این برچسب ¬ها نیز به صورت زیر تغییر می¬کند: غیرفعال > فعال > نیمه منفعل.
عمربرچسب ها به دو دلیل متفاوت می باشد که یکی بدین دلیل که برچسب هایی که منبع انرژی داخلی دارند به علت محدودیت منبع عمر محدود دارند و دیگری باتری کوچک موجود در برچسب نیمه منفعل عمرکوتاهتری از منبع انرژی برچسب فعال دارد.
خصوصیت برچسبها 
همانطور كه گفته شد برچسب ها وسيله شناسايی متصل شده به كالا، شی و فردی هستند كه ما مي خواهيم آن را ردیابی کنیم. مهمترین خصوصیات برچسبهای RFID شامل موارد زیر است:
 نوع بسته بندی برچسبها: برچسب ها می توانند در داخل دکمه هایی ار جنسPVC ، اجناس شیشه ای، جواهرات یا برچسبهای کاغذی یا کارتهای پلاستیکی پنهان شوند. استاندارد DIN/ISO 69873، مواردی را برای تعبیه برچسبها در داخل ابزارآلات ماشینی تعیین می کند. لذا راه های بسته بندی و علامتگذاری برچسب ها متنوع می باشد.
اتصال: معنی اتصال به این برمی گردد که کدام دستگاه خواننده با کدام برچسب ارتباط برقرار نماید. راه های اتصال متفاوتی بسته به درجه یا میزان اعتبار ارتباطات استفاده می گردد.
انتخاب گونه ارتباط، بر روی میزان ارتباط و هزینه برچسب ها و میزان به وجود آمدن خطا تاثیر خواهد داشت.
قدرت: سطح الکترو مغناطیسی یا انرژی پالسی که از فرکانس رادیوئی دستگاه خواننده منتشر می گردد، قدرت مورد نیاز برچسب را تامین می کند. 
میزان فضای ذخیره اطلاعات: برچسب ها با میزان فضای ذخیره متفاوتی تولید می شوند. برچسبهای فقط خواندنی با فضای کاملا مشخص شده ای در کارخانه تولید می شوند. کاربران می توانند تنها یک مقدار را به برچسب هایی با قابلیت نوشتن یکبار اختصاص دهند. هر چند که برای برچسب هایی با قابلیت چند بار نوشتن، مقدار برچسب می تواند بارها تغییر کند، مانند میزان دما یا فشارکه مرتبا تغییر می کند.
 رعایت استاندارد: بسیار از گونه های سیستم های RFID  مطابق استانداردهای بین المللی مشخص شده ای کار می کنند. تولیدکنندگانی که از استاندارد ISO11785  استفاده می کنند بر روی سیستم هایی مطابق با این استاندارد کار می کنند. بعضی از استانداردها، مانند سیستم کلاسه بندی شده که توسطEPCglobal  استفاده می شوند، فرکانس به کار رفته بین برچسب ها و دستگاه های خواننده را و همچنین گونه های ارتباط برچسب ها با خواننده و یا میزان فضای ذخیره اطلاعات و مواردی از این قبیل را مورد بررسی قرار می دهد.
انتخاب گونه برچسب 
خيلي از پارامترها در انتخاب يك گونه از برچسب ها در نظر گرفته مي شود كه شامل موارد زير مي شود:
محدوده عملكرد عمليات خواندن: برچسب هاي فعال محدوده خواندن بيشتري را نسبت به برچسب هاي غیرفعال  پوشش می دهند. جهت برنامه هاي كوچك از برچسب هاي غیرفعال استفاده مي شود چون محدوده اي كه ايجاد مي كنند معمولاکافی می باشد.
مواد و بسته بندی: مواد مختلف فرکانسهای مختلفی را تولبد می کنند. به عنوان مثال مایعات مانع از جریان یافتن امواج رادیویی می شوند و موادی که فلز در داخل خود دارند باعث ایجاد تداخل در خواننده ها می شوند.
فاکتورهای شکل ظاهری: برچسب ها در اندازه های مختلفی تولید می شوند. شکلی که برای برچسب ها در نظر گرفته می شود معمولا به بسته هایی که اجناس در آنها قرار می گیرد بستگی دارد.
در راستای استاندارد حرکت کردن: این بسیار مهم است که  بیشتر دستگاه های خواننده موجود با فرکانس برچسبی که انتخاب کرده اید سازگار باشند. برای این کار موسسه های EPCgloable و موسسه ISO استانداردهایی را برای ارتباط و تبادل اطلاعات بین برچسبها و خواننده ها تولید می کنند.
هزینه: هزینه ای که برای یک برچسبRFID  در نظر گرفته می شود، نقش مهمی را در انتخاب نوع برچسب ها دارد، چون اکثر برنامه ها از برچسب های زیادی استفاده می کنند.

 2-1 بررسی دستگاه خواننده 

دستگاه های خوانندهRFID  دستگاه های بازجو هم نامیده می شوند، که جهت شناسایی برچسب ها در اطراف خود استفاده می شوند. دستگاه هاي خواننده در شکلها و اندازه هاي مختلفي و همچنين به صورت قابل حمل در پايانه ها يافت مي شوند، شما مي توانيد به خواننده ها به عنوان نقاطي جهت اتصال برچسب ها به شبکه نگاه کنيد.
دستگاه خواننده بين برچسبها و دنياي خارج قرار مي گيرد و متشکل از ۴ قسمت جداگانه زیر می باشد:
 
شکل۱-۲ اجزای سیستم خواننده
رابط برنامه کاربردي: API  مربوط به دستگاه خواننده، رابط برنامه کاربردي است که به برنامه اجازه می دهد رخدادهایی که از جانب برچسبها RFID ایجاد می شود را ثبت نماید. این رابط توانایی هایی مبنی بر تنظیم، مشاهده و دیگر قابلیتهایی مدیریتی ارائه می دهد.
ارتباطات: دستگاه های خواننده دارای لبه ارتباطی (محلی که با دستگاه دیگر ارتباط دارد) می باشند و مانند دیگر دستگاه های ارتباطی، خواننده هایRFID باید قابلیت اتصال به شبکه را داشته باشند. اجزای ارتباطی خواننده ها توابع  شبکه ای را مدیریت می کنند.
مدیریت رخداد: هنگامی که خواننده برچسب را می بینید، ما به این رخداد دیدار  می گوییم. به آنالیز دیدار واژه فیلتر کردن رویداد نیز گفته می شود. مدیریت رخداد مشخص می کند، چه نوع دیداری انجام گرفته است و تعیین می کند چه رخدادهایی به اندازه کافی مهم جهت قرارگیری درگزارش کار یا ارسال به برنامه خارجی موجود بر روی شبکه می باشند.
زیرسیستم آنتن: زیرسیستم آنتن از یک یا چند آنتن تشکیل شده است، و رابط کاربردی و منطقی را در خواننده ها جهت دریافت پاسخ از برچسب ها تعیین می کند.  
انتخاب دستگاه خواننده 
انتخاب دستگاه خواننده شما وابسته به نوع برچسبی می باشد، که انتخاب می کنید. بعضی دستگاه های خواننده فقط با انواع خاصی از برچسب ها متناسب هستند.
خواننده ها، به عنوان دستگاه های قوی ارسال امواج رادیویی، باید از فرکانس های تعیین شده معمول محلی، قدرت مشخص و دوره پریودیک خاص پیروی کنند (اینکه هر خواننده در یک مدت زمان مشخص چند بار اقدام به ارسال امواج نماید).
هنگام انتخاب خواننده، باید  بر محیط فیزیکی که دستگاه خواننده در آن قرار می گیرد، توجه گردد. دستگاه باید به اندازه کافی کوچک باشد تا سر راه افراد و دیگر لوازم نباشد و همچنین در مقابل گردوخاک، رطوبت و تغییرات درجه حرارت سخت و پایدار باشد. در انتها، دید نهایی که می توان بر موضوع انتخاب خواننده داشت، این است که به چه مقدار این دستگاه کارایی و تناسب  با ابزار ات مدیریتی و مشاهده ای IT  دارد.

۳-۱- میان افزار RFID 
 
انتخاب برچسب و خواننده مناسب و اینکه در چه محلی آنتن آن نصب گردد، اولین قدم در راه اندازی سیستم RFID  می باشد. 
قابلیت خواندن میلیونها بر چسب در حال حرکت، به صورت زنجیره ای و الزام برابری کد برچسبها با اطلاعات معنی دار باعث به وجودآمدن حجم زیادی از اطلاعات با پیچیدگی ارتباطی آنها خواهد شد. میان افزارهای RFID برای کمک به حل این پیچیدگی ها مورد استفاده قرار می گیرند.
  • بازدید : 139 views
  • بدون نظر
این فایل در ۶۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

محاسن برنامه‌هاي خصوصي سازي همانا ايجاد جو مثبت اجتماعي ، جلب اعتماد و توجه بخش وسيعي از نيروهاي فعال در جامعه است و همان گونه كه تأمين امنيت ملي و رفاه عمومي ضامن حمايت كامل مردم از دولت مي‌باشد ، اعتراف بدين امر كه بخش ضروري به نظر مي‌رسد  اكنون نظريه خصوصي سازي به مفهوم واگذاري فعاليتهاي اقتصادي به مكانيزم بازار در بسايري از كشورهاي جهان  مورد توجه قرار گرفته و به عنوان امري براي حذف آثار سوء دخالت بيش از حد دولت در امور اقتصادي مطرح شده است و به عنوان شيوه‌هاي بارزي نيل به توسعه اقتصايد خصوصاً در كشورهاي جهان سوم پذيرفته شده است 
بررسي و مطالعه تحولات اقتصادي و ابعاد فكري موجود در زمينه‌هاي اقتصادي كه در دوره‌هاي مختلف در جوامع مختلف حاكم بوده فراز و نشيبهاي بسياري را نشان مي‌دهد . و نظريات مكاتب و دانشمندان مختلف را آشكار مي‌سازد و تجربيات كشورهاي پيشرو و توسعه يافته بكارگيري هر كدام از سياستها مي‌تواند راهگشاي مناسبي براي كشورهاي در حال توسعه كنوني باشد . 
حفظ نظم و تأمين امنيت ، وظايف اساسي دولت رد يك جامعه ابتدائي را تشكيل مي‌دهد . اما امروزه علاوه بر آ”ن انتظار فعاليت دولت در زمينه‌هاي متنوعي از جمله درباب مسائل گسترده اقتصادي وجود دارد  در اين رابطه موضوع تعيين حد مطلوب دخالت دولت و بازار در فرآيند توسعه اقتصادي طي دو قرن گذشته از ديدگاههاي مختلف طرح و بحث شده و رد بوته آزمايش قرار گرفته است . سرمايه‌داري محض (Pur caapitlism) و اقتصاد متمركز (Centralized economy) دو حد نهائي ديدگاههاي نظري در اين خصوص است .
يكي از مشكلات عمده در روند توسعة اقتصادي كشورهاي جهان سوم گرايش به هر يك از دو حد نهائي دخالت دولت و يا بازار در مؤقعيت‌هاي ويژه بو.ده است . جوامع رد مسير تكامل خويش و به نسبت درجه توسعه اقتصادي و امكانات مادي و انساني هميشه تلاش مي‌كنند تا به سطوح بالاتري از رشد و رفاه دست يابند جوامع رد مسير تكاملي خود نهاد دولت را ايجاد كرده‌اند تا با توجه به اصل اقتصايد در رفتار حداكثر سازي انسان ، دولت بتواند مكانيزمهاي توسعه و رشد را ايجاد و حمايت كند . درجه دخالت دولت ارتباط مستقيمي با ميزان تأثيرپذيري و تبعيت از تئوريهاي ارائه شده در اين زمينه دارد .
در آواخر قرن نوزدهم ميلادي مكتب اتريش به رهبري كارل منگر (Carl Menger) و توسط كساني چون مي‌سز (Mises) و هايك (Huyek) تكامل مي‌يابد و اقتصاد رقابتي و مبتني بر تصميم‌گيري فردي را اسا ظهور خلاقيتها و پيدايش اختراعات به حساب مي‌آورند و اقتصاد متمركز را بدون انگيزه بي روح و محكوم به فروپاشي اعلام مي‌دارد .
بحران سال ۱۹۲۹ فرصتي براي پيدايش و شكوفائي مكتب كينز در مقابل كلاسيكها و نئوكلاسيكها پيش مي‌آورد و در اين موج فكري ، نظام سرمايه‌داري نه بر لحاظ مسائل ايدئولوژيك و اجتماعي ، بلكه به دليل نقص در عملكرد اصلي‌ترين عنصر نظام سرمايه‌داري يعني مكانيزم قيمتها زير سؤال مي‌رود و دخالت دولت به منظور رفع نقايص بازار و ايجاد تعادل اقتصادي ضروري و مجاز شمرده مي‌شود .
اين مكتب نيز به قول خود آثار عميقي بر سياستهاي اقتصادي در كشورهاي پيشرفته داشته و استراتژيهاي توسعه اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه را متحول مي‌سازد .
پس از آن مكتب ساختارگرايان بنيانگذاري مي‌گردد و به اين ترتيب برنامه‌ريزي جامع توسعه اقتصادي رواج مي‌يابد . در اين مسئله شكست بازار به لحاظ اثرات خارجي (Externality) ، اثرات تكميلي (Complementarity) در اثرات تجزيه ناپذيري (Indivisibility) از طرف رزنشتاين رودن
 (Rosenstein-Rodon) مطرح مي‌گردد . و بي كشش بودن عرضه اغلب كالاهاي كشاورزي ، انعطاف ناپذيري ساختاري در كشورهاي در حال توسعه (بويژه در آمريكاي لاتين) توسط نويالا (J.Noyala) و سانكل (Sunkel) و ديگران مطرح مي‌گردد .
در مرحله ديگري و در دوران قبل و بعداز جنگ جهاني دوم موجي از گرايشهاي ملي گرائي و ملي كردن صنايع كشورهاي مختلف را دربر مي‌گيرد كه عكس‌العملي در برابر نقايص بازار و مكانيزم قيمتها و گسترش انحصار و انگيزه‌هاي سياسي و نيز رشد نفوذ و نفوذ مخالفين مكتب سرمايه‌داري بود . آثاري كه اين مرحله و گرايش‌ بيش از حد بسوي برنامه‌هاي جامع توسعه و دخالت گسترده دولت در امور اقتصادي برجاي گذاشت . و شامل بروكراسي گسترده اداري و اجزاي ، عدم كارآيي بدهيهاي سنگين خارجي ، تورم مستمر و كسر بودجه شديد بود كه باعث عدم استقبال اقتصاددانان و توده مردم از دخالت تصميم‌گيري دولت در امرو اقتصادي گرديد . و گرايش به بسط و توسعه بخش خصوصي بيشتر احساس شد و در اكثر كشورها و با عنايت به بافت اقتصادي و اجتماعي تحركاتي در اين خصوص شروع كردند .
مـوضـوع پـژوهـش 
بررسي تأثير خصوصي سازي نگهداير شبكه كابل و هوائي مركز تلفن شهيد قندي ميانه در كاهش هزينه‌ها و تعديل نيروي انساني شركت مخابرات استان 
بيـان مسئلــه پژوهـش 
در دهه‌هاي ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ كشورهاي صنعتي با دخالت دولتها دوران با ثباتي توأم با رشد معقولي را طي كردند و دولتها با اجراي سياستهاي خرد و كلان اقتصادي به مؤفقيتهاي نسبي دست يافتند . و بدنبال آن ، مؤفقيتهاي مقطعي اقتصاد برنامه‌اي يا متمركز كشورهاي سوسياليستي با مشاركت فعال دولت در اقتصاد بهايي داده نشود و منجر به متورم شدن اندازه دولتها و بخشهاي دولتي گرديد و اين دخالتها بصورت ملي كردن صنايع مختلف و تشكيل شركتهاي دولتي عينيت پيدا كرد و به حضور و دخالت دولتها مشروعيت بيشتري بخشيد .
پس از چندين دهه كه روند فوق ادامه داشت و بعلت رشد جمعيت و ايجاد نيازهاي متنوع و پيشرفت تكنولوژي دولتها با مشكلات و معضلاتي مانند كسري تراز پرداختها ، بروكراسي شديد ضعف سيستمهاي مديريتي ، ضعيف بودن سيستمهاي ارزيابي و حسابسري ، ازدياد كاركنان روبرو شدند . كه در اوايل دهه ۱۹۸۰ سياستهاي خصوصي سازي (غيرملي كردن) بتدريج در كشورهاي مختلف جهان مورد توجه قرار گرفت . دولتها براي رهايي از مشكلات مالي و معضلات اجتماعي از حالت دخالت به حالت ارشادي تغيير موضع داده و از فعاليتهاي غيرضروري دست كشيده و بيشتر فعاليتهاي غير امنيتي و احساس را به بخش خصوصي واگذار كردند .
در اين راستا در كشور ما اين سياستها بر اساس برنامه اول توسعه در سال ۱۳۶۸ پي ريزي و واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي در سالهاي اخير با سرعت نسبتاً كند شروع شده كه پيگيري جدي و نتايج آن در بودجه سال ۱۳۸۱ مشخص مي‌شود .


بطور كلي آنچه كه از مطالعات كتب و تحقيقات و تجربيات مختلف درباره خصوصي سازي استنباط مي‌شود اكثراً مؤيد اين ادعاست كه بيشتر سازمانهايي كه به اجراي اين سياست همت گماردند شاهد كاهش هزينه‌ها ، تعديل نيروي انساني و كاهش حجم و اندازه آن سازمانها گرديده است .
لازم به ذكر است كه براي پياده كردن اين مقوله در جامعه بايستي بسترسازي مناسب به عمل آيد كه به سه عامل مهم فضا سازي و هموار سازي روند خصوصي مختصراً اشاره مي‌شود .
۱- ارزش سازي 
۲- صرفه اقتصادي 
۳- قانون 
در اين پژوهش محقق بدنبال تأثير واگذاري نگهداري شبكه كابل و هوايي به بخش خصوصي دركاهش هزينه‌هاو تعديل نيروي انساني در اداره مخابرات مركز تلفن شهيد قندي ميانه در سال ۱۳۸۰ است . 

اهميت و ضرورت پژوهش
از آنجايي كه خصوصي سازي مسير و روزنه‌ايست براي ورود به فضاي آزاد فعاليت و رقابت و روشي‌است براي پيشرفت و توسعه كشورها و به عنوان پيش نياز ايجاد كننده فضاي مناسب توليد و تجارت مطرح شد .
به همين خاطر كشورها براي حل مشكلات اقتصادي خرد روند خصوصي سازي را از اواخر دهه ۱۹۷۰ بطور جدي شروع كردند و به منظور ايجاد تعادل اقتصادي و رفاه اجتماعي و رفع نقايص بازار عدم تصدي گري دولتها را پذيرفته و شعار توأم با عمل آزاد سازي اقتصاد و خصوصي سازي را در راس برنامه‌هاي توسعه بلند مدت خود قرار دادند . 
كشورها براي پيشرفت و حركت بسوي تعالي و ترقي فضاي توليد و تجارت را همراه با سيستم‌هاي تثبيتي ، رفع كنترلهاي جريان سرمايه ، از ميان برداشتن موانع ارزي ، هموار نمودن صادرات و بهبود مقرارات و سياستهاي خارجي قدمهاي مثبتي برداشته و به نتايج مفيدي هم رسيدند .
بطوريكه باني اصل خصوصي سازي درجهان را مي‌توان كشور انگلستان دانست كه پس از سال ۱۹۷۹ اعمال چنين سياستي را محور سياستهاي اقتصادي خود قرار داد و بدين ترتيب خصوصي سازي سنبل يك حركت واقعي جهاني در اقتصاد شد .( برنامه بودجه ۱۳۶۹، ص ۶)
و اين كشور را مي‌توان پيشقام موج جديد خصوصي سازي در دهه ۱۹۸۰ ناميد يعني زماني كه خانم تاچر در سال ۱۹۷۹ زمام امور را بدست گرفت حدود ۵/۱۱% از توليد ناخالص داخلي اين كشور مربوط به كشورهاي دولتي بود و در زمان سومين پيروزي وي در سال ۱۹۸۷ اين رقم به ۵/۷ % كاهش يافته و رد اين دو دهه مي‌توان گفت كه اين كشور اغلب شركتهاي دولتي را به بخش خصوصي واگذار كرد (متوسلي ۱۳۷۳ ، ص ۲۳۳) .
و كشورهاي جهان سوم هم با تأسي از كشورهاي پيشرفته با شيفتگي خاصي اين سياستها را دنبال مي‌كنند .
و در اين راستا و به تبعيت از سياستهاي فوق يكي از اهداف اقتصادي كشور جمهوري اسلامي ايران در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي كه از سال ۱۳۶۸ در سرلوحه دولت‌مردان براي كاستن حجم فعاليتهاي اجرائي دولت و كوچك نمودن اندازه آن و اهميت بخشيدن به بخش كنترلي و نظارتي قرار گرفته است و رد جهت نيل به اين اهداف سياستهاي مختلفي اتخاذ گرديده كه از آنجمله مي‌توان به سياست واگذري شركتهاي دولتي و (ملي‌شده) به مردم يعني همان خصوصي سازي است اشاره كرد .
لذا ضرورت بررسي سياست خصوصي سازي در اين برهه از زمان در كشور داراي اهميت است تا نتايج حاصل از اثرات منفي و مثبت آنرا به اطلاع خط مشي گذاران كشور جهت اتخاذ تصميم براي ادامه روند يا اصلاح و تعديل و حتي توقف عمليات رسانده شود . و با عنايت به اينكه ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات يك صنعت بنيادي و زيربنايي بوده و نيز محور توسعه لقب گرفته است نقش اساسي در تحقق برنامه‌هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي هر كشور از جمله كشور ما دارد . و مسلماً در اين صنعت كه تأثير وافري در رشد همه جانبه دارد از اهميت بيشتري برخوردار است .

اهداف پژوهش
با توجه به اينكه شناخت مسائل و كمبودها و مشكلات و شناسائي نقاط قوت و ضعف برنامه‌هاي اجرا شده مي‌تواند از بروز مشكلات بعدي جلوگيري و دورنماي آينده را ترسيم نمايد لذا اين پژوهش برآن است كه نتايج حاصل از واگذاري نگهداري شبكه كابل و هوائي اين شهرستان را با استفاده از مقايسه عملكرد هر دو بخش ( خصوصي و دولتي ) جهت اتخاذ تصميمات بهينه در اختيار مديران شركت مخابرات قرار دهد .

پرسشهاي پژوهش 
الف) پرسشهاي اصلي :
آيا واگذاري شبكه كابل و هوائي مركز تلفن شهيد قندي ميانه در كاهش هزينه‌هاي شركت مخابرات مؤثر بوده است ؟
ب)پرسشهاي فرعي :
۱- آيا واگذاري شبكه كابل هوائي مركز تلفن شهيد قندي ميانه در كاهش هزينه‌هاي پرسنلي مؤثر بوده است ؟
۲- آيا واگذاري شبكه كابل هوائي مركز تلفن شهيد قندي ميانه باعث تعديل نيروي انساني شده است ؟
۳- آيا واگذاري شبكه كابل هوائي مركز تلفن شهيد قندي ميانه  در كاهش هزينه‌هاي وسائط نقليه مؤثر بوده است ؟

تعريف واژه‌هاي پژوهش 
هزينه‌هاي مستمر پرسنلي 
به هزينه‌هاي گفته مي‌شود كه طبق قوانين مصوب هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت در احكام كارگزيني قيد گرديده و شركت مخابرات با عنايت به آن به كاركنان خود اقدام مي‌نمايد .
هزينه‌هاي غير مستمر پرسنلي 
شامل آن بخش از هزينه‌هاي پرسنلي مي‌شود كه شركت مخابرات جهت نگهداري نيروهاي متخصص و ايجاد انگيزه بيشتر در كاركنان خود براساس مصوبات مجمع عمومي صاحبان سهام شركت به پرسنل پرداخت مي‌گردد .
شبكه هوائي 
تجهيزات مخابراتي هستند كه از پست شروع و به منزل مشترك تلفن ختم مي‌شود .
شبكه كابل  
تجهيزاتي هستند كه جهت ارتباط خطوط تلفن از مركز به كافو و پست بكار گرفته مي‌شود و به دو صورت هوائي و زيرزميني مورد استفاده قرار مي‌گيرد .
پست 
جعبه‌ايست فلزي كه در محلات و اماكن مختلف جهت توزيع شماره به مشتركين مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه داراي ظريفتهاي متفاوتي هستند . 

عتیقه زیرخاکی گنج