گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 108 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

يكي از اهداف اصلي تحقيق روي آسيب در طول سرد كردن محصولات كشت شده يافتن روشهاي موثر براي كاهش آسيب حاصل از سرد كردن است. محصولات تازه حساس به سرد كردن از فوايد كلي نگهداري از طريق سرد كردن بهره مند نيستند و سريعاً اگر در يخچال نگهداري نشوند، نابود مي شوند. اگر عمل سرد كردن در اين بافتهاي حساس افزايش داده شود و يا اگر ظهور علائم آسيب در طول سرد كردن به تاخير بيفتد، در اين صورت نگهداري كالاها در دماهاي پايين تر براي كاهش ميزان نابودي امكانپذير است.
در طول ۵۰ سال گذشته گزارشات متعددي درباره تكنيكهاي مختلفي كه مي تواند در طول دوره بعد از برداشت براي كاهش آسيب به كار رود منتشر شده است. اين تكنيكها مي تواند به صورت شرايط دمايي، گرما دادن متناوب، كنترل اتمسفر، كاربرد تنظيم كننده هاي رشد، ديگر مواد شيميايي، موميايي كردن و پوشش دهنده ها و بسته‌بندي طبقه بندي شود
سه پيشرفت اول دستكاري و تعديل شرايط محيطي است، در حالي كه بقيه شامل درمان مستقيم كالاست. بعضي از اين تكنيكها روي كالاهاي خاص موثرتر هستند. روشهاي پيشگيري و كاهش آسيب در طول سرد كردن در مقالات مروري كه قبلاً ذكر شده است. با وجود اين تكنيكهاي جديد دائماً در حال گسترش هستند. اين مقاله مروري بر تكنيكهاي مختلف بعد از برداشت براي كاهش آسيب در طول انجماد در خوشه هاي كشت هاي مختلف مي باشد و آنها را جمع آوري مي كند. همچنين براي كمك به خواننده و ارائه مطالب مورد علاقه اطلاعات بصورت جدول در آمده است. در يان جدولها، اجزاء مهم هر اقدام مانند دما، مدت شرطي كردن، دماي نگهداري، گرماي متناوب، مدت گرما دادن ودرجه حرارت و مقادير CO2, O2 در نگهداري اتمسر كنترل شده، تنظيم كننده هاي رشد براي كاهش آسيب درطول سرد كردن آمده است.
خواننده هايي كه به جزئيات بيشتر علاقه مند هستند (در مورد مكانيسمهاي ممكن در كاهش آسيب در طول سرد كردن) به مطالعات پاركين و همكاران (۱۹۸۹)، وانگ (۱۹۸۹) ريسون و روت (۱۹۹۰) مراجعه كنند.
II. شرطي كردن دما
دماي پيش از نگهداري اثري مهم بر حساسيت محصولات در برابر آسيب حاصل از انجماد دارد. 
جدول ۲-۱ خلاصه اي از دماها و زمانهايي كه به كاهش آسيب در طول سرد كردن در خوشه هاي مختلف كمك مي كند را نشان مي دهد.
 
. شرطي كردن دما
درجه حرارتي كه ميوه ها و سبزيجات دقيقاً قبل از عمل سرد كردن در تماس با آن قرار مي گيرند به طور معني داري به تحمل سرد كردن اين محصولات تاثير دارد. شرطي كردن در درجه حرارتهاي كمي بالاتر از محدوده سرد كردن بحراني تحمل محصولات را به سرد كردن در طول دماي نگهداريكم متعاقب را افزايش مي دهد و ظهور نشانه هاي آسيب را به تاخير مي اندازد. 
فلفلهاي شيرين كه در درجه حرارت زير  7 نگهداري مي شوند گوديهاي سطحي و پرزهاي زائد روي پوست آنها ظاهر مي شود. با وجود اين فلفلهايي كه در  10 براي ۵ روز قبل از شروع نگهداري در  1،  4 يا  7 شرطي شدند، كمتر در برابر سرد شدن آسيب ديدند. 
گودي و فساد در كدوي تابستاني در درجه حرارت زير  10 اتفاق مي افتد. شروع علائم آسيب در طول سرد كردن به تاخير افتاد وقتي كدوها در  10 يا  15 براي دو روز قبل از نگهداري در  5/2 يا  5 شرطي شدند.
خيارها نيز مي توانند در  15 يا  18 قبل از نگهداري در  5 يا  5/6 براي پيشگيري از آسيب سرد شدن شرطي شوند.
خربزه هاي درختي در برابر سرماخوردگي پوستي روي آنها ظاهر مي شود. پيش شرطي كردن خربزه هاي درختي براي ۴ روز در  5/12 حساسيت به سرد كردن را كاهش مي دهد. 
فرايند سرد كردن در ۲/۲- ۱۰ مورد نياز براي نگهداري ليمو و كريپ فورتها اغلب باعث آسيب در طول سرد كردن مي شود. يكي از راههاي كاهش وقوع آسيب در طول سرد كردن در زمان و بعد از فرآيند سرد كردن استفاده از شرطي كردن دمايي است. هاتون و كوبيدج فهميدند كه پيش شرطي كردن كريپ فروتها در  10،  15 يا  16 براي ۷ روز مي تواند باعث كاهش آسيب سرد كردن در  0 يا  8 شود. 
چوآلتز نيز گزارش كرده اند كه نگهداري گريپ فروتهاي تازه چيده شده براي ۶ روز در  17 قبل از آغاز فرايند سرد كردن باعث كاهش آسيب سرد كردن مي شود. شرطي كردن دمايي نيز در بهبود آسيب سرد كردن ديگر مركبات نيز موثر است. 
ليموهاي شرطي شده براي يك هفته در  5 يا  15 قبل از فرآيند سرد كردن در  2/2- 0 آسيب سرد كردن كمتري از ميوه‌هاي غير شرطي شده در طول ۴ هفته نگهداري در  10 بعد از فرآيند سرد كردن نشان دادند. ليموهايي كه براي يك هفته در  7- 20 قبل از نگهداري در  5/1 براي دو هفته شرطي شدند نيز آسيب كمتري نشان دادند.
B. شرطي كردن دمايي دو مرحله اي
شرطي كردن دمايي دو مرحله از شرطي كردن دمايي يك مرحله اي موثرتر است. ناكامورا فهميد كه بادمجانهايي كه در  15 براي ۱ يا ۲ روز و بدنبال آن ۱ روز ديگر در  15 شرطي شدند گوديهاي كمتري بعد از نگهداري در  5/6 براي ۷ روز در مقايسه با آنهايي كه براي ۱ يا ۲ روز تنها در  15 شرطي شده بودند از خود نشان دادند. توماس واكي گزارش كردند كه انبه هايي در معرض شرطي شدن دمايي دو مرحله‌اي در  15 و  20 براي ۱و۲ رشوز به ترتيب قرار گرفتند مقاومت بيشتري در برابر نگهداري در  10 براي مدت طولاني نشان دادند و در موقع رسيده شدن رنگ بهتر و كيفيت ارگانولپتيك بهتر داشتند.
گوجه فرنگي ها نيز مي توانند به نحو تحسين بر انگيزي در درجه حرارت كم بوسيله تماس موفقيت آميز براي ۴ روز در  12 كه بوسيله ۴ روز در  80 و ۷ روز در  5 دنبال مي شود نگهداري شوند. كاهش به تدريج ۳ درجه دما در فاصله ۱۲ ساعت از  21 به  5 توليد حداقل آسيب سرد كردن را در موزها در مقايسه با ديگر فرآيندها از جمله كاهش  5 هر ۲۴ ساعت،  8 هر ۳۶ ساعت با يك تغيير تنها از  21 به  5.
كاهش دو مرحله اي دما همچنين در پيشگيري از اختلال قلب سياه موثر است و يك نشانه از آسيب سرد كردن در زمان نگهداري گلابي هاي چيني موثر بود. پيشنهاد شده بود كه دماي نگهداري ابتدايي براي گلايي هاي داچ در  10- 20 براي ۱۰ تا ۱۵ روز حفظ شود. بنابراين دما بايد به  0 در ميزان  1 براي ۳ روز پايين آورده شود. اين فرآيند پيش رونده انجماد گلابي هاي داچ را براي نگهداري سرد تشويق مي‌كند و از توسعه اختلال قلب سياه جلوگيري كند.
C. تغييرات فيزيولوژيكي القاء شده بوسيله شرطي كردن دما
به طور ظاهر شرطي كردن دمايي يك پاسخ تطبيقي در ميوه جات و سبزيها در برابر فشار حاصل از سرد كردن ايجاد مي كند. اين تطابق به درجه حرارتهاي پايين تر در نتيجه تعديلهاي فيزيولوژيكي متعدد القا شده بوسيله فرآيند شرطي كردن است. بسياري از تغييرات بيوشيميايي و فيزيولوژيكي در گياهان حساس به سرد كردن در ارتباط با شرطي كردن دمايي و يا عمليات سخت كردن است براي مثال اسكواني و آلدئيدهاي بلند زنجيره در گريپ فروت در طول شرطي كردن دما افزايش مي يابد.
افزايش شكر نشاسته و كاهش در RNA، پرتئين و فسفات محلول ليپيد در گياهان كتان در زمان تماس به  15 براي ۲ روز. شرطي كردن دمايي گياهان سرزمينهاي پست استوايي را در برابر دست دادن محتوي كلروفيل ۲ حفظ مي كند و باعث حفظ فعاليت ريبولوز ۱و۵ بيوفسفات كربوكسيلاز در طول فشار انجماد مي شود. 
انجماد باعث تخريب ليپيدها در ميوه خيار، خيارهاي بذري و گوجه فرنگي مي‌شود. از دست دادن چربي با شرطي كردن دمايي كاهش مي يابد. كدوهاي سوزوكي كه در  15 براي ۲ روز شرطي شدند سطوح بالاتري از فسفوليپيدهاي فسفاتيديل كولين، فسفاتيديل اتانول آمين، فسفاتيديل گلسيرول و فسفاتيديل اينوزيتول و گالاكتو ليپيدي مونو گالاكتوزيل دي آسيل گلسيرول و دي گالاكتوزيل دي آسيل گلسيرول در طول انجماد در  5 در خود حفظ كردند. افزايش در فسفاتيديل كولين و فسفاتيديل اتانول آمين كه در زمان شرطي كردن دمايي خيار اتفاق مي افتد تحملي بيشتر به سرد كردن اعطاء مي كند.
حادثه اوليه ايجاد كننده آسيب انجماد، انتقال در دستور مولكولي و سياليت غشاي ليپيدهاست كه سياليت غشاي دو لايه چربي با تركيب اسيد چرب فسفوليپيد مشخص مي شود. سياليت غشاها در ارتباط با تركيب نسبي اسيدهاي چرب اشباع و غيراشباع در گلسيرو ليپيدهاي غشاء است. شرطي كردن دمايي گزارش شده درجه غير اشباعيت اسيدهاي چرب در فسفوليپيدها را افزايش مي دهد و از آسيب انجماد در برگهاي موز، خيار و پنبه جلوگيري مي كند.
افزايش در غير اشباع سازي اسيدهاي چرب با شرطي كردن دمايي فرض شده كه نتيجه‌اي از تغيير اسيد چرب و بيوسنتز غير ترجيحي فسفوليپيدهاي منفرد است. افزايش فعاليت دساپور از پاليتوئيل كوآويلولها در طول شرطي كردن دمايي است. شرطي كردن دمايي باعث افزايش سطح اسيد لينولئيك در فسفاتيديل كولين و فسفاتيديل اتانول آمين در گريپ فروت مي شود. همچنين غلظت اسيدهاي چرب تري آسيل گلسيرول در بافتهاي مركبات بعد از شرطي كردن دمايي افزايش مي يابد.
  • بازدید : 136 views
  • بدون نظر
این فایل در ۵۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

شركت آرمين فلز يكتا در سال ۱۳۵۴ به نام شركت تراشكار و قالبسازي سعيدي و شكا با هدف توسعه صنايع مادركه عمده ترين آن صنعت قالبسازي مي باشد، تاسيس گرديد. عمده فعاليتهاي شركت از بدو تاسيس ساخت انواع قالبهاي اكستروژن و دستگاههاي صنعتي خاص بوده و سپس با كسب دانش فني لازم به سوي ساخت انواع قالبهاي سردكار و فورج نيز قدم برداشته است. در سال ۱۳۸۷ تغير نام شركت به آرمين فلز يكتا حاصل گرديد.
توانمندي هاي شركت :
به طور كلي توانمندي هاي شركت را مي توان در دو زمينه خلاصه كرد :
الف : طراحي و مهندسي 
 ب: ساخت و توليد
الف: در قسمت ساخت و توليد: اين شركت با استفاده از مهندسان مجرب و همينطور با بهره گيري از امكانات نرم افزاري و سخت افزاري مناسب و به روز، توانايي طراحي خطوط توليد، دستگاههاي خاص و قالبهاي صنعتي را دارد. يافتن تكنولوژي هاي جديد و طراحي روشهاي توليد از ويژگي هاي منحصر به فرد اين شركت مي باشد.
ب : در زمينه ساخت و توليد با بهره گير از ماشين الات پيشرفته نظير wirecut و CNC ساخت قالبهاي قطعات صورت مي گيرد. مدل سه بعدي توسط نرم افزار ساخته مي شود. نقشه هاي دو بعدي و پلان ها از آنها تهيه شده و بعد از تلرانس گذاري به صورت نقشه هاي ساخت به اپراتورهاي دستگااها داده مي شود. طراحي و ساخت انواع قالبهاي پروگرسيو از فعاليتهاي اخير شركت مي باشد.
تجهيزات و ماشين آلات:
اين شركت اقدام به خريد يك دستگاه وايركات ۵ محوره نموده است. توان مخروط تراشي و همچنين برش قطعه با دو مقطع مختلف با سرعت و صافي سطح بالا از خصوصيات اين دستگاه مي باشد. در همين زمينه برنامه آينده شركت خريد ماشين آلات CNC و آموزش نرم افزارها در دستور كار قرار دارد.
ماشين الات مورد استفاده در واحد قالبسازي شامل دستگاه تراش، فرز، صفحه تراش، دريل ستوني، اره لنگ، اسپارك، وايركات و سنگ مغناطيسي مي باشد كه واحد كاملي را شامل مي شود. با توجه به دامنه فعاليت در قالبهاي سردكار، واحد پرسكاري اين شركت نيز جهت ساخت قطعات پرسي فعال مي باشد كه شامل دستگاههاي پرس ضربه اي از ۶ الي ۱۰۰ تن و هيدروليك ۱۲۰ تن مي باشد.

پروژه هاي كاري صورت گرفته :
بطور كلي با شركتهايي نظير ارج، آلومتك، آلومكث، آلوپن، ايرالوم، آلومينيوم البرز، ساپيا پيستون گلپايگان، بهران محور، ماشين كاران اراك، ماشين سازي اراك، كمباين سازي اراك، آونگان  و … در زمينه ساخت قالبها، دستگاهها و قطعات صنعتي افتخار همكاري داشته است.
آدرس اين واحد در خمين، قطب صنعتي، خيابان شهيد بسارده، مقابل سنگ بري ارم قرار دارد.
در زبان عاميانه كار به صورت آنچه كه فرد به عنوان يك شغل انجام مي‌دهد تا درآمدي داشته باشد تعريف مي‌شود. ولي به عبارت دقيق‌تر، كار عبارتست از استفاده از جسم و فكر يك فرد براي انجام يا ساختن چيزي بشرط آنكه جنبه استراحت و بازي نداشته باشد (۱). طبيعي است كه بشر در انجام هر كاري هدفِ بدست آوردن نتيجه بيشتر و بهتر و مرغوبتر را دنبال مي‌كند. وقتي از فكر و جسم انسان به خوبي و به درستي استفاده شود نتيجه كار بهتر و بيشتر و مورد پسندتر خواهد بود. اگر تجهيزات و ابزاري كه براي سرعت بخشيدن به انجام كار و ممكن ساختن كار‌هاي عظيم مورد استفاده انسان قرار مي‌گيرند بخوبي نگهداري شده و همواره آماده ارائه خدمات باشند نتيجه حاصل از كار را براي زمان‌هاي طولاني تداوم بخشيده و ازدياد آنرا ميسر مي‌سازند. دقت در انتخاب و كيفيت مواد و مصالح مورد استفاده در انجام كار و همين طور دقت در كيفيت انجام خودِكار و محصول بدست آمده درجه تقاضا و مقبوليت محصول را افزايش مي‌دهد. به همين دليل امروزه مسايل و موضوعات مختلفي چون نيروي كار (شامل انتخاب، دانش، آموزش، مهارت و تواناييهاي جسمي و ذهني و . . .)، روش‌هاي كاري (مطالعه و تغيير روش‌ها به منظور دستيابي به روش‌هاي ساده، ممكن، كارآ و كم هزينه و . . .)، تجهيزات و ابزار كار (شامل طراحي و ساخت مناسب، روش‌هاي استفاده بهينه، برنامه هاي تعمير و نگهداري و . . . .) و كيفيت (شامل كيفيت مواد مصرفي، مياني و محصول، كيفيت انجام كار و . . .) بسيار مورد توجه قرار گرفته و به صورت رشته هاي خاص مورد مطالعه پيوسته انسان مي‌باشند. 
اما نكته اي كه قابل ذكر است اينكه وقتي انسان در انجام كار به ميزان بسيار ناچيزي از درستي انجام كار دور مي‌شود (كه در بسياري از موارد اين دور شدن كاملا غيرعمد و بعضا به دلايلي اجباري است) نتيجه كار لطمه بزرگي مي‌خورد و آنطوريكه بايد بهتر و بيشتر و مورد پسندتر باشد نمي‌گردد. يا اينكه وقتي در انتخاب مواد اوليه و كيفيت آنها دقت كافي مبذول نمي‌گردد (كه مي‌تواند بدلايل اقتصادي، جغرافيايي، سياسي و . . . باشد) منجر به پايين آمدن كيفيت محصول و نتيجه كار مي‌گردد. مواقعي كه ابزار و تجهيزات كار بخوبي نگهداري نشده و بدرستي مورد استفاده قرار نگيرند ضمن كوتاه شدن عمر كاري آن‌ها در بعضي مواقع شكستگي، فرسودگي و از كار افتادگي زودرس پيش آمده و باعث لطمه وارد شدن به اهداف انسان مي‌گردد. همه اين اتفاقات يعني پايين آمدن كيفيت محصول و نتيجه كار و كم شدن آن نسبت به تلاشي كه براي انجام كار مبذول شده، از همان ابتدا كه بشر شروع به كار نموده وجود داشته است و به همين دليل يكي ديگر از موضوعاتي كه مورد توجه انسان قرار گرفته ايمني كار مي‌باشد.
از همان آغاز بشر به فكر اين بوده كه در انجام هر كاري جنبه ايمني آنرا مورد مطالعه قرار داده و از اتفاقاتي كه منجر به كاهش ميزان محصول يا نتيجه كار و پايين آمدن كيفيت آن و هدر رفتن نيرو و تلاش‌هاي فراوان صرف شده براي انجام كار ميگردند جلوگيري نمايد. مثال زير توجه انسان اوليه به ايمني كار را بخوبي نشان مي‌دهد.
بشر اوليه وقتي تلاش نمود كه سنگي را با كمك نيروي بازو طوري بشكند يا باصطلاح امروزي طوري بتراشد كه لبه نسبتا نازك و تيزي داشته باشد تا بتواند مثلا بدن حيوان شكار شده را ببرد خيلي زود متوجه شد كه پس از انجام كار، آن قسمت از سنگ كه بدست گرفته بود باعث وارد شدن صدمه به دست او شده است و لذا با پيچيدن برگ درخت به دور آن ميزان صدمه وارده به دست را كاهش داد. اين همان فكر و توجه به ايمني كار مي‌باشد.
ايمني كار 
همانطوريكه در مقدمه اشاره شد ايمني كار يعني تلاش براي جلوگيري از آنچه كه باعث كاهش ميزان محصول يا نتيجه كار و پايين آمدن كيفيت آن و هدر رفتن نيرو و تلاش‌هاي صرف شده در انجام كار ميگردد. امروزه ايمني كار به صورت‌هاي مختلفي چون پيشگيري از حوادث يا داشتن سطح قابل قبول ريسك‌هاي مختلف موجود در انجـام كار تعريف شـده اسـت. يكـي از بهتـرين تعـاريف عبارتسـت از ميـزان يا درجـه فرار از خطرات (Degree of freedom from hazards) قسمت اصلي در اين تعريف، فرار از خطرات مي‌باشد و كلمه ميزان يا درجه براي تعيين محدوده و مرز بكار رفته است. به مثالي كه در مورد بشر اوليه در مقدمه اشاره شد توجه كنيد. بشر اوليه مي‌توانست براي جلوگيري يا كاهش ميزان صدمه به دست يك يا چند برگ درخت را روي دسته سنگ بپيچد. طبيعي است كه هرچه تعداد برگ‌هاي درخت پيچيده شده بيشتر باشد ميزان صدمه به دست در حين انجام كار كمتر مي‌شود. از طرف ديگر زياد شدن تعداد برگ‌هاي پيچيده شده مانعي در انجام راحت و درست كار به شمار مي‌آيد. بنابراين به خود آن انسان اوليه بستگي داشت كه تصميم گرفته و از يك يا چند برگ درخت استفاده نمايد. اگر دست‌هايش بزرگ و قوي بود بخوبي از عهده گرفتن دسته سنگ با چند لايه برگ برمي‌آمد و برعكس. پس مي‌توان گفت كه هر شخص، هر صنعت، هر كارخانه، هر سازمان و هر كشوري بايد خود تصميم بگيرد كه ميزان يا درجه فرار از خطرات يا ايمني چقدر باشد. اين بستگي درجه يا ميزان ايمني به خود هر سازمان و كشور يكي از عمده ترين دلايلي است كه موجب شده تا امروزه ايمني نتواند، همانند كيفيت و محيط زيست به صورت استاندارد‌هاي بين المللي مطرح شود. تصميم گيري در مورد اين ميزان يا درجه ايمني به عوامل مختلفي مربوط مي‌شود كه عبارتند از : 
 
۱) دانش و آگاهي : هرچه سطح دانش و آگاهي يك فرد، صنعت يا سازمان بالاتر باشد بيشتر تمايل خواهد داشت كه ميزان ايمني را بالاتر ببرد. مثلا اگر در صنعتي ميزان صداي موجود بالا باشد و افراد مشغول به كار و مسئولين صنعت، به موضوع آلودگي صدا و اثرات آن در سلامتي انسان‌ها و حد مجاز قرار گيري در معرض صدا در طول ساعات كار، آگاهي داشته باشند طبيعي است كه به فكر رفع و كنترل صدا خواهند بود. در غير اين صورت اصلا به وجود صدا پي نخواهند برد.
 
۲) توانايي‌هاي مختلف : اگر صنعت مورد نظر، امكانات مالي خوبي نداشته باشد با وجود تمايل مسئولين و افراد مشغول به كار در آن صنعت براي رفع و كنترل خطر آلودگي صوتي امكان انجام كار مهمي ممكن نخواهد بود. به همين ترتيب ساير امكانات نظير امكانات فيزيكي، اجتماعي، سياسي و تكنولوژيكي به صورت مانعي در بالا بردن درجه فرار از خطر خواهند بود. ميزان يا درجه ايمني، نشانگر آن است كه ايمني قابل اندازه گيري است. با تعيين مقدار آن هم مي‌توان وضعيت ايمني يك صنعت يا سازمان را در يك زمان خاص معين ساخت و هم با مقايسه وضعيت ايمني موجود در دو زمان مختلف در مورد برنامه هاي ايمن سازي و ارتقاء سطح يا درجه ايمني صنعت يا سازمان در دوره محدود به دو زمان مزبور اظهار نظر نمود.
شناسايي خطرات (Hazard Identification)
 پس از روشن شدن مفهوم ميزان يا درجه در ابتداي تعريف ايمني به قسمت اصلي آن يعني فرار از خطرات يا دوري گزيدن از خطرات مي‌پردازيم. براي آنكه بتوان از خطرات دوري كرد يا باصطلاح از آن‌ها فرار كرد بايد در وهله اول آن‌ها را شناسايي نمود و قبل از هر چيز بايد خود خطر را تعريف كرد : 
تعريف خطر
شرايطي كه داراي پتانسيل يا بالقوه گي وارد آوردن آسيب بدني و خسارت مالي به انسان باشد را خط مي‌نامند. خطر داراي انواع مختلفي است كه از آن جمله مي‌توان به خطرات زير اشاره نمود : 
۱) خطرات فيزيكي (Physical hazards) مانند تغيير فاز، انتقال گرما، تبخير و ايجاد سرما
۲) خطرات شيميايي (Chemical hazards) مانند قابليت اشتعال، قابليت انفجار، ناپايداري و ميل تركيبي فراوان 
۳) خطرات تهديد كننده سلامتي (Health hazards) هر ماده شيميايي يا هر جسم ديگري كه طبق مدارك علمي موجود مي‌تواند در هنگام قرارگيري انسان در معرض آن‌ها اثرات سوء آني (Acute effects) يا درازمدتي (Chronic effects) در سلامتي انسان داشته باشد. از جمله مواد شيميايي مزبور مي‌توان به انواع زير اشاره كــرد: مـواد Carcinogen، مـواد سمـي (toxic agents) يا reproductive toxins ، مواد تحريك كننده (irritants) مواد خورنده (Corrosives) ، مواد حساسيت زا  (Sensitizers)، مـوادي كه بـه كبد صدمـه مي‌زنند (hepatotoxins) ، مواديكه به كليه ها آسيب مي‌رسانند (nephrotoxins)، مواديكه روي سلول‌هاي عصبي اثر دارند (neurotoxins) ، مواديكه در مكانيسم توليد خون اثر سوء دارند،  مواد آسيب رسان به ريه ها، پوست و چشم‌ها. 
  • بازدید : 153 views
  • بدون نظر

قیمت : ۵۵۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۱    کد محصول : ۱۴۰۶۴    حجم فایل : ۴۸ کیلوبایت   

خطرات برق در خانه

برق از جمله نعمات خداست که زندگی بدون آن بسیار سخت است.

اما برق درخانه خطراتی نیز دارد که باید آنها را بشناسیم و 

بتوانیم از وقوع آنها پیشگیری کنیم.

در این مقاله به خطرات برق در خانه نظیر:برق گرفتگی ،ایمنی در برابر برق، نحوه ی صحیح استفاده از برق،

اقدامات اولیه هنگام برق گرفتگی شرح داده شده است.

برای خرید و دانلود این مقاله کافی ایست به نشانی http://shoppingpage.filekar.ir مراجعه نمایید.


عتیقه زیرخاکی گنج