گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 59 views
  • بدون نظر

هدف از اين پژوهش، بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و خلاقيت مديران واحدهاي مختلف اداره كل تربيت بدني
استان يزد بود. جامعه آماري اين پژوهش تعداد ۲۰۰ نفر، شامل مديران واحدهاي مختلف اداره كل تربيت بدني، روساي
ادارات تربيت بدني شهرستان و بخش ها و همچنين مسوولين هيات هاي ورزشي استان يزد بود. 
هدف از اين پژوهش، بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و خلاقيت مديران واحدهاي مختلف اداره كل تربيت بدني
استان يزد بود. جامعه آماري اين پژوهش تعداد ۲۰۰ نفر، شامل مديران واحدهاي مختلف اداره كل تربيت بدني، روساي
ادارات تربيت بدني شهرستان و بخش ها و همچنين مسوولين هيات هاي ورزشي استان يزد بود. كه ۱۳۲ نفر از جامعه
آماري به روش تصادفي طبقه اي انتخاب شدند و به عنوان نمونه در تحقيق شركت نمودند. از پرسشنامه ويژگي هاي
فردي (محقق ساخته)، فرهنگ سازماني (مارشال ساشكين) و خلاقيت (رندسيپ) كه استاندارد شده و روايي محتوايي
آن توسط اساتيد و متخصصان تائيد گرديده و پايايي آن نيز پس از انجام يك مطالعه مقدماتي بر روي ۳۰ نفر از طريق
آلفاي كرونباخ به ترتيب ۰/۸۶ و ۰/۷۷ محاسبه گرديد, جهت جمع آوري اطلاعات استفاده شد. اين تحقيق از نوع
همبستگي است و در آن از آمار توصيفي و استنباطي مناسب از جمله آزمون همبستگي، آزمون گروه هاي مستقل،
تحليل واريانس تك متغيره و رگرسيون استفاده گرديد. 

………….


عتیقه زیرخاکی گنج