گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 149 views
  • بدون نظر
این فایل در ۴۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

انسان قادر است چنان آگاهيهاي خود را وسعت دهد كه همه عالم هستي را شامل گردد اين يكي از ويژگيهاي انسان است كه درمسير او بسوي كمال موثراست اما قدرت علم آموزي تنها عامل درخود سازي نيست اين توانائي باعث مي شود كه انسان قادر گردد خود را بشناسد و جهان هستي را تفسير كند هر چه انسان بيشتر از اين قدرت خود استفاده نمايد و بيشتر تلاش كند آگاهيهاي بيشتري را بدست آورده و افق وسيعتري را براي عمل در اختيار خواهد داشت . 
اما خود سازي به تلاش نيازمند است وهر گونه تلاشي محتاج انگيزه است به تعبير ديگر انسان دست به عمل و كاري نميزند مگر اينكه انگيزه اي براي انجام آن كار داشته باشد .
هر عمل ديگري را كه انسان انجام مي دهد وقتي رسيدگي كنيم مي بينيم منشاء آن يك نياز وخواسته دروني است همين علم آموزي ودست يافتن به حقايق جهان هستي ودرك واقعيتها از يك نياز دروني سرچشمه مي گيرد . 
پس هنگاميكه از خواسته ها صحبت مي كنيم بايد بدانيم كه آن  كاملا با آگاهي وعلم تفاوت دارد واصولا خواسته ها و آگاهيها از دو مقوله متفاوت هستند آگاهيها محدوده ديد انسان را وسعت مي بخشند وخواسته ها انسان را وادار مي كند تا در آن محدوده ديد خود عمل كند ونيازهاي خود را را بر آورده سازد . 
مثال : 
ماده منفي بوسيله يك شيمست كشف مي شود وبه همه مي گويد كه اين ماده براي انسان مضراست و اگر كسي آنرا استعمال كند باعث مرگ او مي شود دو انسان را فرض مي كنيم يكي طالب زندگي و حيات خود است وديگري از زنده بودن خود بيزار است وراه گريزي از اين دنيا را جستجو مي كند بالطبع اگر اين ماده سمي به دست هر يك از اينها بيافتد دو عمل كاملا متفاوت انجام مي دهند آنكه طالب حيات خود است وزندگي را دوست مي دارد آن ماده سمي رااز بين مي برد و ديگري كه راهي براي مرگ خود جستجو مي كند آن ماده سمي را مي خورد و خود را از بين مي برد . 
واگر شخصي را فرض كنيد كه با انساني دشمن است و مي خواهد او را بكشد آن ماده سمي را در غذاي او مي ريزد واو را مي كشد . 
علم اين هر سه نفر نسبت به ماه سمي يكسان بود اما سه عامل كاملا متفاوت در برخورد با آن ماده انجام مي دهند پس روشن شد كه خواسته ها ونيازهاي انسان منشاء اعمال او مي باشند و همين خواست ها هستند كه در انجام كارها به انسان جهت مي دهند كه چه كار بكن و يا از چه ازكاري منصرف شو . 
از اينرو لازم است اين عامل موثر در عملكرد انسان ونقش آن در خود سازي او بمطالعه گذاشته شود و وسعت خواسته هاي انسان مورد بررسي قرار گيرد طبق سنت گذشته براي بررسي و وسعت خواسته هاي انسان آنرا با وسعت خواسته هاي حيوان مقايسه مي كنيم . 
جدول مقايسه سطح خواسته هاي انسان و حيوان 
خواسته هاي حيوان خواسته هاي انسان 
۱- مادي ۱- مادي و معنوي 
۲- شخص و فردي ۲- فردي واجتماعي 
۳- منطقه اي ۳- خارج از محدوده مكان 
۴- حالي ۴- خارج از محدوده زمان 
براي توضيح بيشتر سطر اول جدول بايد گفت كه خواسته هاي حيوان تنها ازغرايز او سرچشمه مي گيرد و غرايز حيوان  كه به منظور رشد وتوليد مثل مي باشد تنها منشاء عمل در حيوان است . 
از اينرو هيچگاه خواسته هاي حيوان از سطح ماديات فراتر نمي رود حال آنكه خواسته هاي انسان از سطح ماديات فراتر رفته و يكسري خواسته هاي معنوي را نيز شامل مي گردد . 
خواسته هاي معنوي تنها مخصو ص انسان است وهيچ موجود ديگري د رداشتن اين سلسله از خواسته ها با وي شريك نيست يكي از خواسته هاي معنوي انسان حقيقت جويي است انسان خواستار اين است كه حقايق و واقعيتهاي جهان هستي و محيط پيرامون خود را بشناسد بعبارت ديگر انسان طالب دانايي است و از جهل گريزان است اين خواسته و تمايل از نوع تمايلات مادي نيست و تنها ا ختصاصي به انسان دارد يا قدرت طلبي و زياده خواهي ابداع و ابتكار عشق و پرستش كشف حقايق هنر و زيبايي همه از خواسته هاي معنوي انسان است . 
البته بايد توجه داشت كه هميشه در هنگام عمل دو يا چند خواسته مادي و معنوي باهم تلفيق شده وبر آيند اين خواسته ها منشا عمل مي گردد . 
بهمين دليل است كه سطح خواسته هاي مادي در انسان نامحدود مي شود . 
مثلا درحيوان غريزه جنسي و جود دارد در انسان هم وجود دارد اما حيوان بر طبق غريزه آنچنانكه براي وي مقدر شده در سال يك يا دوبار به جفتگيري مي پردازد و بعد از آن ديگر نه تمايل دارد ونه قادر است كه به اين امر اقدام كند درحاليكه در انسان اين غريزه و خواسته محدود نيست و چنانچه برخواسته هاي ديگر غلبه كند اصلا سيري نمي شناسد . 
وهمينطور نياز است به غذا ازخواسته هاي مشترك انسان وحيوان است اما در حيوان محدود است و بمحض سير شدن دست از غذا خوردن بر مي دارد وبقيه غذا را بهمان حال رها مي كند و ميرود ولي انسان معده اش كه پر شد بقيه را د رانبارها و مخزنها  يخچالها ذخيره مي كند مال اندوزي و ذخيره مواد وغيره نامحدود بودن خواسته هاي مادي انسان را تائيد مي كند . 
وياهر غذائي را نخوردن و بر سر سفره رنگين و تزئين شده غذا خوردن تلفيق دوخواسته مادي و معنوي در انسان است كه اولي همان غريزه گرسنگي و نياز انسان به غذا است ودومي طالب زيبايي و هنر بودن است كه زيبائي خواستن مادي نيست . 
اما سطر دوم جدول گويايي اين مطلب است كه خواسته هاي حيوان تنها به خود او و حداكثر به جفت و فرزند اختصاص دارد ولي انسان يك موجود اجتماعي است يعني در اجتماع زندگي مي كند و همين اجتماعي بودن يك سلسله خواسته هايي را براي انسان بوجود آورده است از قبيل كمك به همنوع رعايت مقررا اجتماعي و حقوقي عدالت خواهي همه ازنوع خواسته هاي اجتماعي است . 
گاهي خواسته هاي اجتماعي چنان بر خواسته هاي فردي انسان غلبه پيدا مي كند كه انساني را كه ذاتا خواهان بقاء خود مي باشد وادار به فدا كردن خود براي تحقق آرمانهاي اجتماعيش مي كند اين امر كه ايثار ناميده مي شود ا زويژگيهاي انسان است وهيچ موجدي در اين ويژگي با وي شريك نمي باشد . 
البته هنگاميكه صحبت از خواسته هاي اجتماعي انسان مي شود و گفته مي شود انسان موجوديست اجتماعي بلافاصله ذهن متوجه اين موضوع مي گردد كه بعضي حيوانات چون زنبورعسل يا مورچه  نيز بطور اجتماعي زندگي مي كند اين مطلب درست است اما اجتماعي زندگي كردن حيوانات غريزي است وغير آگاهانه در حاليكه اجتماعي زندگي كردن انسان به حكم غريزه نيست و آگاهانه مي باشد . 
اما اينكه خواسته هاي حيوان منطقه ايست بدين منظو راست كه خواسته هاي حيوان هيچگاه از محدوده محيط زيست وي خارج نمي شود واصولا از وجود مكانهاي ديگر اطلاع ندارد كه چيزي را بغير از آنچه دردسترس مي باشد بطلبد البته بعضي از پرندگان در فصلهاي مختلف كوچ مي كنند وبعضي اين امر را دليل انكار منطقه اي بودن خواسته هاي حيوان مي دانند اين كوچ كردن پرندگان نيز غريزي است نه آگاهانه شگفتيهائي در دنياي حيوانات وجود دارد كه از غرايز آنها سرچشمه مي گيرد و بدون آنكه حيوان بداند عملي را انجام مي دهد كه به بقاء او كمك ميكند وهمه اينها دليل وجود آفريدگاري ذي شعور مي باشد . 
اماانسان بدليل آنكه مي تواند به وسعت همه هستي آگاهيش را گسترش دهد قادر است از وجود مناطق و مكانهاي بسيار دور از محدوده زيستش و آنچه در دسترس نيست آگاه شود و گاهي طالب چيزي مي شود كه فرسنگها از او و محيط زيستش دوراست . 
انسان هر چه وسعت ديد و آگاهيش از محدوده محيط زيست خود فراتر رود وسعت بيشتري از مكان را در اختيار خواهد داشت تا در آن سطح  خواسته هايش را افزايش دهد . 
اين فرايند خارج شدن خواسته هااز محدوده مكان به خارج شدن سطح آگاهي از محدوده مكان بستگي دارد بدليل آنكه تا موجود از وجود چيزي آگاهي نداشته باشد خواستار و طالب آن نخواهد شد بهمين دليل است كه حيوان خواسته هايش محصور محدود به منطقه زيستش مي باشد ولي خواسته هاي انسان از محدوده مكان پا فراتر مي نهد و مكان قادر نيست خواسته هاي انسان را محدود كند . 
اما آخرين سطر جدول گويا ي اين مطلب است كه خواسته هاي حيوان محدود به زماني است كه حيوان در آ‎ن بسر مي برد در حاليكه انسان درصد بزرگي از خواسته هايش به آينده تعلق دارد بيشتر كوششها و تلاشهاي انسان براي بهتر ساختن زندگي آينده اش مي باشد . 
وباز بسياري از خواسته هاي انسان به گذشته تعلق دارد افسوسهائي كه مي خورد و ايكاشهايي كه مي گويد همه حاكي از خواسته هايي است كه انسان آرزو داشته در گذشته تحقق پيدا كند ولي متحقق نشده است در اين ميان تنها درصد كوچكي از خواسته هاي انسان به زمان حال او متعلق است و بهمين دليل است كه مي گويئم خواسته هاي انسان از محدوده زماني پا فراتر مي نهد و زمان قادر نيست خواسته هاي انسان را محدود كند مي بينيم كه خواسته هاي حيوان در چهار زندان ماديت فرديت منطقه و زمان محصوراست حال آنكه هيچيك از اين زندانها قادر نيست خواسته هاي انسان را محدود كند واين امر باعث مي شود كه انسانها از نظر اعمال و رفتار بايكديگر متفاوت شوند بطوري كه هيچ دو انساني را نمي توان يافت كه از نظر عمل و رفتار يكسان باشند .
جدول سطح خواسته هاي انسان 
۱-مادي 
خواسته ها ونيازهاي انسان     1- فردي           2- عاطفي ( رواني )
۳- عالي 
    2- اجتماعي 
بطور كلي مي توان خواسته هاي انسان را به دو گروه فردي واجتماعي تقسيم كرد . 
خواسته هاي فردي آن دسته از خواسته هاي انسان است كه تنها بشخص او تعلق دارد وبر آورده شدن اين نيازها بقاء و رشد فردي آن انسان را موجب مي شود . 
اما يكسري از خواسته هاي انسان اجتماعي است و نفع شخصي براي فرد ندارد بلكه بقاء ور شد جامعه انساني را سبب مي گرد گاهي آرمانهاي والاي انسان كه عام و فراگيرنده همه بشريت است چنان خواسته هاي فردي او را تحت الشعاع خود قرار مي دهد كه انسان همه هستي خود را فداي آ‎ن مي كند . 
اما خواسته هاي فردي خود به سه دسته تقسيم مي شود . 

عتیقه زیرخاکی گنج