گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 117 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در اين پروژه كوشش شده است تا با افزودن مقادير مختلف بيسموت به حمام گالوانيزه   و نيز اعمال پوشش از حمام آلياژي 
   تركيب شيميايي پوششها، ريز ساختار،‌ضخامت و سختي لايه هاي آلياژي پوشش هاي حاصله مطالعه شده خواص سطحي پوشش ها به كمك XRD وميكروسكوپ الكتروني بررسي شده ، خواص متالورژيكي پوشش ها نظير چسبندگي ، يكنواختي و مقاومت به خوردگي مورد بررسي قرارر گرفته اند و نهايتاً محصولات خوردگي به كمك XRD مطالعه شده اند.
مواد و وسايل مورد نياز جهت انجام اين پروژه عبارتند از  ورق فولادي St37 ، مفتول فولادي ،شمش روي خالص ، ورق سرب ، شمش بيسموت ورق قلع ، پودر نيكل ، اسيد كلريدريك ، كلريدآمونيوم ، كلريد روي ، هيدروكسيدسديم ، كربنات سديم ، تري سديم فسفات ، سيليكات سديم، بوتة فولادي ، تراپنت، كورة الكتريكي ذوب فلزات غيرآهني ، دستگاه ضخامت سنج مغناطيسي ، دستگاه ميكروسختي سنج ، محفظه مه نمكي ، محفظة مرطوب، ميكروسكوپ ، مته ، گيوتين ، ترازوي دقيق با دقت يكدهم ميلي گرم ، آب مقطر ، يديد پتاسيم ، اورتروپين ، نايتال ۲%


۲- آماده سازي نمونه و تجهيزات
۲-۱- تهيه نمونه ها براي آزمايش
جهت انجام اين پروژه از ورق فولادي St37 با آناليز مندرج در جدول ۳-۱ استفاده شده است.
جدول ۳-۱- تركيب شيميايي ورق فولادي مورد استفاده Enterنمونه هاي با ابعاد ۲×۲۵×۴۰ ميلي متر توسط گيوتين از ورق فولادي برش زده شده ، جهت غوطه ور نمودن در مذاب بالاي آنها توسط مته سوراخ شده ، مفتول فولادي از آن عبور داده شده به نمونه محكم شده است.
۲-۲- آماده سازي بوتة ذوب
جهت تهية مذاب از يك كوره الكتريكي مخصوص ذوب فلزات غيرآهني با تلرانس دمايي ۱  درجه سانتيگراد ،‌همراه با يك بوته فولادي استفاده شده است. جهت كاهش حملة مذاب به بدنة حمام ،‌اين بوته توسط ترانپت كه دوغابي سراميكي شامل اكسيد زير كونيوم و اكسيد تيتانيوم مي باشد پس از فيلتر شدن در صافي پوشش داده شده و سپس در هوا خشك گرديده است. پس از ۲۴ ساعت اين كار دوباره تكرار شده و سپس بوته به مدت ۴۸ ساعت در هوا قرار گرفته و خشك شده است. پس از قراردادن بوته در كوره، دماي كوره را به آهستگي تا ۲۵۰ درجه سانتيگراد بالا برده ، اجازه داده شده تا پخت صورت گيرد.

۲-۳- مواد مصرفي جهت تهية مذاب
در صنعت جهت جلوگيري از اكسيداسون شديد حمام و افزايش براقيت و يكنواختي پوشش . ۰۰۵/۰ تا۰۰۷/۰ درصد وزني آلومينيوم به حمام گالوانيزه اضافه مي كنند. از اين رو تمام حمام هاي مورد بررسي در اين پروژه حاوي تقريباً ۰۰۵/۰ درصد وزني آلومينيوم مي باشند كه بصورت ورق آلومينيوم بسيار خالص به حمام گالوانيزه اضافه شده است. جهت تهية حمام هاي آلياژي از شمش بيسموت با خلوص ۹/۹۹ ورق قلع با خلوص ۹/۹۹ ورق سرب با خلوص ۸/۹۹ استفاده شده است. جهت افزايش نيكل به حمام گالوكو ،‌ابتدا به كمك پودر نيكل آميژاني ‌حاوي ۵۳/۰ درصد نيكل تهيه شده و از آن براي تهيه حمام   استفاده شده است.
۳- اعمال پوشش 
جهت اعمال پوشش ابتدا نمونه ها آماده سازي سطحي شده ، سپس تحت شرايط كنترل شده در مذاب غوطه ور شده اند. مراحل كار به شرح زير است
الف  چربي گيري و قلياشويي چربي گيري قطعات در محلولي با تركيب شيميايي ذيل و در دماي ۶۵ درجه سانتيگراد و به مدت ۵ دقيقه انجام شده است
هيدروكسيد سديم ۲۵ گرم
كربنات سديم ۲۵ گرم
تري سديم فسفات ۷۵ گرم
سيليكات سديم ۷۵ گرم
حجم محلول ۲۰۰۰ سانتيمتر مكعب
ب  شستشو در آب جاري
ج  اسيدشويي جهت اسيدشويي از اسيد كلريدريك ۱۵ درصد حاوي اورتروپين ويديد پتاسيم – به عنوان بازدارنده – در دماي محيط استفاده شده است و زمان اسيد شويي ۱۵ دقيقه بوده است.
د  شستشو در آب جاري 
و  فلاكسينگ  براي فلاكسينگ نمونه ها از فرايند خشك استفاده شده است. به اين منظور نمونه ها به مدت يك دقيقه در محلول ۶۰۰ گرم بر ليتر كلريد روي و ۴۰۰ گرم بر ليتر كلريد آمونيوم و دماي ۷۰-۶۰ درجة سانتيگراد قرار گرفته اند. 
د خشك نمودن  نمونه ها پس از خروج از حمام فلاكس درون كوره اي در دماي ۱۲۰ درجه سانتيگراد قرار گرفته ، بمدت۱۵ دقيقه خشك شده اند. توجه به اين نكته ضروري است كه جهت جلوگيري از تجزية فلاكس ، نبايد دماي كوره بالاتر از ۱۵۰ درجه سانتيگراد برود. در اين مرحله نمونه ها جهت اعمال پوشش آماده شده اند. تصوير كورة مورد استفاده در شكل ۳-۱ آمده است.
شكل ۳-۱ تصوير كورة مورداستفاده
هـ  غوطه وري و اعمال پوشش  جهت اعمال پوشش ابتدا كوره روشن شده به آرامي تا دماي ۴۲۰ درجة سانتيگراد گرم شده است. سپس شمش روي برش خورده ، درون كوره قرار داده شده است تا ذوب صورت پذيرد.اين عمل بايد با دقت صورت گيرد تا پوشش بدنة بوته صدمه نبيند. سپس درب بوته توسط ورقه آزبست پوشانده شده تا اتلاف حرارت كم شود و دما به ۴۴۵ درجة سانتيگراد رسانده شده است و پس از افزودن آلومينيوم دما تا ۶۰۰ درجة سانتيگراد بالا برده شده و زمان داده شده است تا آلومينيوم ذوب شود و مجدداً دما تا ۴۴۵ درجه سانتيگراد پايين آورده شده است. سپس اكسيدهاي سطحي كنار زده شده ، و نمونه هاي فلاكس شده وارد مذاب شده اند. براي اينكه تمام نقاط نمونه همزمان در تماس با مذاب قرار گيرند، نمونه ها با سرعت بالا وارد مذاب شده اند. زمان نگهداري نمونه ها  در مذاب ۱،۲، ۴ و ۱۰ دقيقه انتخاب شده است. براي خارج نمودن نمونه ها ،‌اكسيدهاي سطحي و اضافات فلاكس كنار زده شده اند و نمونه ها با سرعت متوسط ۵/۱ متر بر دقيقه و زاوية ۸۰ تا ۸۵ درجه از حمام خارج شده اند ضمناً جهت انجام آزمايشات خوردگي با توجه به زمان غوطه وري و اندازه گيري ضخامت پوشش ها ، تعدادي نمونه با ضخامت پوشش يكسان۵۰ ميكرومتر از حمام هاي موردمطالعه پوشش داده شده اند. 

عتیقه زیرخاکی گنج