گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 64 views
  • بدون نظر

پژوهش انجام شده در مورد مسئله رابطه بين خودپنداره و آرايش است.فرضيه اين پژوهش عبارت بود از اينكه بين خودپنداره دختران با آرايش و دختران بدون آرايش تفاوت معني داري وجود دارد.در اين پژوهش از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي استفاده شده است.نمونه مورد نظر از دانشجويان دختر دانشگاه آزاد(واحد قزوين) مي باشد.اين نمونه شامل ۱۰۰ نفر كه ۵۰ نفر دختران با آرايش و ۵۰ نفر دختران بدون آرايش هستند.لازم به ذكر است كه به دليل محدوديت هايي از نمونه ۵۰ نفري دختران بدون آرايش كاسته شد و اين نمونه به ۹۳ نفر رسيد و…در بررسي به عمل آمده نتايج حاكي از اين است كه بين خودپنداره دختران با آرايش و بدون آرايش تفاوت معني داري وجود دارد.بطوري كه افراد باآرايش از خودپنداره مثبت بالاتري برخوردار هستند يعني به خود واقعي شان نزديك تر هستند.آنچه را كه مي توان در آخر ذكر كرد اين است كه بيشتر افراد اين پژوهش از خودپنداره پاييني برخوردار هستند بطوري كه از ۹۳ نفر فقط ۲۸ نفر داراي خودپنداره نرمال بودند.


عتیقه زیرخاکی گنج