گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 206 views
  • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق درمان دارويي در بيماران قلبي-خرید اینترنتی تحقیق درمان دارويي در بيماران قلبي-دانلود رایگان مقاله درمان دارويي در بيماران قلبي-تحقیق درمان دارويي در بيماران قلبي

این فایل در ۱۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
داروهاي بيماري قلبي
ديجيتال (ديگوگسين) 
ديجيتال نگه دارنده ي انقباض قلب است و در مواقعي که قلب قادر به پُمپ کردن خون به حد کافي نباشد، مصرف مي شود. همچنين در مواقعي که ريتم قلب دچار بي ‌نظمي‌هاي سريع مي‌ شود، آن را آهسته مي ‌کند. 
مهار کننده ي آنزيم مبدل آنزيوتانسين 
اين داروها عوامل عصبي و هومورال را که سبب تنگي بستر عروق محيطي مي ‌شوند را بي ‌اثر مي کنند و براي درمان فشار خون‌هاي بالا و در صدمات وارده بر ماهيچه‌ها ي قلب استفاده مي ‌گردند. 
هم چنين در بهبود صدمات کليه ناشي از ديابت  در بعضي بيماران استفاده مي ‌شود. 
بتا بلوکرها 
اين داروها ضربان قلب را کاهش داده و نيروي هر ضربه ي قلبي را کم مي کنند. هم چنين براي بهبود فشار خون‌هاي بالا و درد قفسه ي صدري و پيش گيري از تکرار حملات قلبي استفاده مي ‌گردند. 
نيترات‌ها (شامل نيترو گليسرين) 
اين دسته داروها رگ ‌هاي خوني را گشاد مي کنند و درد قفسه ي صدري را کاهش مي ‌دهند. 
مهار کننده ي کانال‌هاي کلسيمي 
اين دسته ي دارويي هم رگ ‌هاي خوني را گشاد مي ‌کنند. هم‌ چنين براي درمان فشار خون‌هاي بالا و درد قفسه ي صدري مورد استفاده قرار مي ‌گيرد. 
مدرها (قرص‌هاي ادرار آور) 
براي کم کردن مايعات بدن در فشار خون‌هاي بالا استفاده مي‌ گردد. 
داروهاي پايين آورنده ي کلسترول خون 
براي کم کردن سطح LDL يا کلسترول بد در خون و هم چنين بعضي از آن ها براي بالا بردن HDL يا کلسترول خوب  استفاده مي گردد. 
  • بازدید : 211 views
  • بدون نظر
ﻏﺬا و –ﺗﺪاﺧﻼت داروﯾﯽ و دارو ﺧﻄﺎﻫﺎي ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻮاﻧﯽ

ﺪاﺧﻼت و ﻧﺎ ﺳﺎزﮔﺎري دارو ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ 
داروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان دوز درﻣﺎﻧﯽ و ﺳﻤﯽ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ داراي ﺗﺪاﺧﻼت ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺗﺮي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ) .داروﻫﺎي ﺿﺪ آرﯾﺘﻤﯽ-ﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎد ﺧﻮراﮐﯽ – ﺿﺪ دﯾﺎﺑﺖ -ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن- ﺿﺪ ﺻﺮع ﺗﺌﻮﻓﯿﻠﯿﻦ -آﻣﯿﻨﻮﻓﯿﻠﯿﻦ -دﯾﮕﻮﮐﺴﯿﻦ- ﻟﯿﺘﯿﻮم -ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﯾﺴﯿﻦ و (… اﮔﺮﺑﯿﻤﺎرﺳﯿﮕﺎر ﻣﯿﮑﺸﺪ و ﯾﺎ ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪﭘﺰﺷﮏ ﯾﺎ داروﺳﺎز ﺧﻮد را ﻣﻄﻠﻊ  ﮐﻨﺪ. ﻧﺴﺨﻪاي ﮐﻪ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ از داروﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﺗﺪاﺧﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻫﻢ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ .
راه ﻫﺎي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﺪاﺧﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و داروﺳﺎز ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ داﻧﺴﺘﻦ  .ﺑﯿﻤﺎر را ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮف ﺻﺤﯿﺢ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ،ﺗﺪاﺧﻼت ﻏﺬا ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺎ دارو ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .

ﺗﺪاﺧﻼت دارو ﺑﺎ دارو:
: -ﺗﺌﻮﻓﯿﻠﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي آﻧﺰﯾﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﭙﺮوﻓﻠﻮﮐﺴﺎﺳﯿﻦ ۱
اﯾﻦ داروﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻤﯽ ﺳﻄﺢ ﺗﺌﻮﻓﯿﻠﯿﻦ در ﺳﺮم ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ  .
ﺳﯿﭙﺮوﻓﻠﻮﮐﺴﺎﺳﯿﻦ و داروﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻼرﯾﺘﺮوﻣﺎﯾﺴﯿﻦ ، ارﯾﺘﺮوﻣﺎﯾﺴﯿﻦ ، ﻓﻠﻮﮐﺴﺎﻣﯿﻦﻣﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ.در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف ﻟﻮوﻓﻠﻮﮐﺴﺎﺳﯿﻦ و اُﻓﻠﻮﮐﺴﺎﺳﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺳﯿﭙﺮوﻓﻠﻮﮐﺴﺎﺳﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

عتیقه زیرخاکی گنج