گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 135 views
  • بدون نظر

دانلود پروژه پایان نامه با موضوع رابطه بين خلاقيت با جنسيت

نوع فایل : Word

تعداد صفحات : ۵۰

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي در رشته مشاوره و راهنمايي

شرح محتوا

چکيده

پژوهش حاضر به بررسي رابطه جنسيت و خلاقيت پرداخته است. جامعه آماري پژوهش شامل همه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي اردبيل است. گروه نمونه نيز شامل ۵۰ نفر دانشجوي دختر و ۵۰ نفر دانشجوي پسر بود که به صورت تصادفي و مستقل انتخاب شده اند.

سنجش خلاقيت بر اساس آزمون خلاقيت ژان – لوئي سيله شامل سه قسمت، خلاقيت کلامي، خلاقيت تکميل تصاوير، خلاقيت تفسير تصاوير است که پس از انجام و بررسي با استفاده از روش آماري t براي دو گروه مستقل مورد تحليل قرار گرفت و نتيجه زير حاصل شد : پس از جمع آوري اطلاعات و بررسي گروه ها مشخص شد که بين خلاقيت با جنسيت رابطه معناداري وجود ندارد.

 

مقدمه

هدف نخستين هر انساني توانايي بخشيدن به خرد و انديشه است. نعمت آموزش و پرورش پذيري در بهينه سازي انسان و سازندگي تن و روان تموج آن دو آدمي را به خداوند که سرچشمه خرد و انديشه و نظام آفرين هستي است پيوند مي دهد. آموزش و پرورش کارسازترين و نيرومندترين ابزار انسان است.

آفريننده جان و خرد بدو توان آموختن بخشيد که تا با علم و عمل در راه سازندگي قيام کنند. زندگي بدون آفرينندگي خاموش و به گورستان ماننده است. واژه خلاقيت مترادف با ابداع، توانايي پيش بيني و ايجاد ايده است. مي خواهيم رابطه بين خلاقيت و جنسيت را مورد مکالمه و بررسي قرار دهيم و اما مطلبي که اين رابطه از اهميت خاصي برخوردار نموده. نقش جنسيت ر تفکر خلاق است و اينکه جنسيت آدمي در ميزان خلاقيت او موثر است يا خير.

در مسئله خلاقيت علاوه بر عامل هوش و جنسيت، مسئله شخصيت و فرهنگ اجتماعي و خانوادگي افراد را هم بايستي مدنظر قرار داده و اهميت زيادي براي آن قائل شد، چرا که بسياري از استعدادهاي خلاق به صورت بالقوه باقي مي ماند و اجازه بروز به آن داده نميشود که اين مسئله ناشي از همان فرهنگ خانوادگي و اجتماعي است.

نتيجه تحقيق نشان داد که ميزان خلاقيت در پسران نوجوان بيشتر از دختران نيست، به عبارت ديگر رابطه معني داري ميان ميزان خلاقيت و جنسيت مشاهده نميشود…عتیقه زیرخاکی گنج