گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 130 views
  • بدون نظر

دراين تحقيق قصدبرآن است که ازيکي ازروشهاي تحقيق توصيفي به نام تحقيق زمينه ياب(پيمايشي)استفاده شود.زيرادراصل مابه دنبال اين هستيم که اين پديده:ميزان ونوع استفاده ازاينترنت توسط دانشجويان راشرح وتوصيف نماييم.ميخواهيم شرايط راآنگونه که درواقعيت وجودداردفقط توصيف کنيم.براي اين منظورازروش تصادفي ساده بهره جسته ايم.براي آنکه نمونه هاتصويرواقعي ازجامعه موردنظر(دانشجويان دانشگاه آزادمشهد)باشندسعي شده حتي الامکان ازرشته هاي مختلف وسنهاي مختلف وجنسيتها ي مختلف انتخاب شوند.
روش جمع آوري اطلاعات مابااستفاده ازپرسشنامه بود.همچنين براي تجزيه وتحليل اطلاعات ازجداول فراواني ورسم نمودارهاي مختلف بهره جسته ايم.


عتیقه زیرخاکی گنج