گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 69 views
  • بدون نظر

تعداد صفحات : ۴۴ 

word نوع فرمت : ورد ( قابل ویرایش )
ما براي شما پايان نامه اي کامل تهيه کرده ايم که با کمترين قيمت براي شما دوست خوبم آماده دانلواد مي باشد .
قسمتی از متن :

سنسور دمای LM35 :سانتیگراد می باشد. LM35 نیازی به کالیبره شدن ندارد زیرا ذاتا کالیبره است. خروجی آن mv10 در ازای هر درجة سانتیگراد است. این سنسور دارای دقت    در دمای اتاق و   در تمام بازة کاربردی آن یعنی از -۵۵ تا -۱۵۰ است. امپدانس خروجی کوچک، خروجی خطی و کالیبراسیون دقیق ذاتی آن ارتباط با آن را برای بازخوانی و کنترل مدارات ساده می کند. از آنجائیکه این سنسور تنها ma60 از منبع جریان می کشد، خیلی کم  افزایش دمای داخلی پیدا می کند
( کمتر از  0.1 درجه در دمای اتاق ). 


عنوان                                                                                  صفحه
——————————————————————-

شکل۱-۱ اشکال مختلف سنسور دما…………………………………………………………..۲
شکل۲-۱ اشکال ظاهري انواع سنسورهاي گاز………………………………………………۳
شکل۳-۱ مدار داخلي     ………………………………………………………………………4
شکل۴-۱ سنسورها ودتکتورهاي موجود در بازار…………………………………………..۵ 
شکل۵-۱ راه اندازي وباياس سنسور گاز……………………………………………………..۶
شکل۱-۲ پايه هاي ميکروکنترولر…………………………………………………………….۹
شکل۲-۲ مدار داخلي ميکروکنترولر ……………………………………………………….۱۰
شکل۳-۲ شکل واحد کنترل کلاک ميکرو…………………………………………………..۱۴
شکل۱-۳ شماتيک سيستم اعلان واطفاء حريق……………………………………………..۲۵ 
شکل۲-۳ پشت فيبر سيستم اعلان واطفاء حريق……………………………………………۲۶


فهرست جدول ها
عنوان                                                                                    صفحه
——————————————————————-

جدول۱-۱ ولتاز آستانه پايه ريست……………………………………………………………۱۲
جدول۲-۱ منابع کلاک………………………………………………………………………..۱۵
……………………………………………………………..۲۲ RS232جدول۳-۱ اسامي وپايه 
جدول۴-۱ پايه هاي نمايشگر…………………………………………………………………۲۵   


فهرست مطالب
عنوان                                                                                 صفحه
—————————————————————————-

فصل يکم- سنسورها……………………………………………………………………………۱
۱-۱ سنسوردما …………………………………………………………………………………۱
۲-۱ سنسور گاز………………………………………………………………………………..۳
فصل دوم-ميکروکنترولر در سيستم …………………………………………………………..۷
۱-۲ مختصري از ميکروکنترولر……………………………………………………………..۷                خصوصيات ميکرو کنترلر………………………………………………………………..۸۲-۲                                                          
۳-۲ ترکيب پايه ………………………………………………………………………………. ۹ 
۴-۲ بلوک دياگرام…………………………………………………………………………….۱۰  
۵-۲ توصيف پايه ها…………………………………………………………………………..۱۱
۶-۲ هسته مرکزي…………………………………………………………………………….۱۲
۷-۲ حافظه ميکروکنترولر……………………………………………………………………۱۳
۸-۲مبدل آنالوگ به ديجيتال…………………………………………………………………..۱۷
  20 …………………………………………………………ADC9-2 کانال
۱۰-۲ حذف نويز آنالوگ……………………………………………………………………..۲۱ 
۱۱-۲ تراشه…………………………………………………………………………………..۲۲
۱۲-۲ برسي ………………………………………………………………………………….۲۳

مراجع………………………………………………………………………………………….۲۵
پيوست۱ اطلاعات فني عناصر سيستم اعلان واطفاء حريق………………………………..۲۶
پ ۱-۱ اطلاعات سنسورگاز…………………………………………………………………۲۶
پ۲-۱ اطلاعات سنسور دما………………………………………………………………….۲۸
پ۳-۱ اطلاعات ميکروکنترولر……………………………………………………………..۳۲

عتیقه زیرخاکی گنج