گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 168 views
  • بدون نظر

تعداد صفحات : ۱۹۰

نوع فرمت : ورد
دانلود و خرید پروژه پایان نامه جريانهاي اصلي تاريخنگاري
دانلود و خرید پروژه پایان نامه جريانهاي اصلي تاريخنگاري
دانلود و خرید پروژه پایان نامه جريانهاي اصلي تاريخنگاري


فهرست مندرجات
بخش اول
كليات
فصل اول: مختصري از تاريخنگاري در ايران تا عصر پهلوي ۱
فصل دوم: كلياتي در تاريخنگاري دوره پهلوي ۱۳

بخش دوم
جريانهاي اصلي تاريخنگاري در عصر پهلوي
فصل اول: جريان شرق شناسي
شرق شناسي و ديرينه آن ۳۳
ايران شناسي و ايران شناسان مهم ۴۱
سياست شرق شناسي- سياست ايران شناسي ۵۰
روش سياسي و رهيافت تاريخنگاري لمبتون ۶۱
 4-I- نقش سياسي لمبتون در ايران ۶۴
الف- همزيستي مسالمت آميز: توده اي نفتي – توده اي روسي ۶۶
ب- لمبتون و قحطي نان ۷۵
ج- ميس لمبتون ۸۰
د- ميس لمبتون و كودتاي ۲۸ مرداد ۸۶

فصل دوم: جريان ناسيوناليستي
كارنامه فرهنگي ۱۰۳
۱- تاريخنگاري محتاط ۱۰۳
۲- ناسيوناليستي محافظه كار ۱۱۱
بخش سوم
جريان آكادميك
بررسي و نقد تاريخنگاري اقبال ۱۱۸

بخش چهارم
جريان ماركسيستي
جريان ماركسيستي ۱۳۰
فصل اول: زمينه هاي تاريخي پيدايش ماركسيسم ۱۳۲
فصل دوم: انديشه هاي اساسي ماركس در باب تاريخ ۱۳۲
الف- حتميت تاريخي، پيروزي پرولتاريا: الغاي مالكيت خصوصي و الغاي دولت ۱۳۹
فصل سوم: تاريخچه ورود انديشه ماركسيستي به ايران ۱۴۲
فصل چهارم: تاريخنگاري ماركسيست، لنينيستي در ايران (انجماد و انحراف)            155
الف- علمي بودن تاريخ           158
ب- سير تاريخ ايران            159
ج- شخصيت در تاريخ            163
د- عدم بي طرفي در نگارش تاريخ            164
هـ- سبكي برانگيزنده- موضوعي واحد            165

بخش پنجم
نتيجه گيري كلي
نتيجه ۱۶۹
فهرست منابع           184

عتیقه زیرخاکی گنج