گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 113 views
  • بدون نظر

از نظر شیمیایی اغلب این مواد هیدروکربورهاي نوع ترپنی هستند و قابلیت صابونی شدن ندارند . برخی از که حاوي ماده خالص متیل (Winter green) آنها حاوي یک ماده خالص هستند مانند روغن کاج سالیسیلات است و در ساخت پمادهاي مسکن درد استفاده م ی شود ولی برخی مخلوط چند ماده هستند مانند روغن ترپنتین (پنتن و دي پنتن )بزرگ ترین معجزه گل ها و گیاهان و میوه هاي متنوع دارویی این است که چنانچه مطابق دستور پزشک
مصرف شوند، هیچگونه عوارض جانبی نداشته و به دنبال درمان یک بیماري، باعث بیماري دیگري نمی شود و
[ به همین دلیل باید از انهدام کامل گیاهان و میوه ها و گل هاي دارویی پیشگیري شود.[ ۱
در صورتیکه این طرح به مرحله اجرا برسد اسانس هاي طبیعی، جوهر اصلی گیاه و طبیعت در اختیار مردم
گذاشته می شود که با این کار بهترین راه استفاده سریع، مؤثر و اقتصادي از گیاه معطر و در قلمرو دارویی،
غذایی، بهداشتی و آرایشی صورت می پذیرد و در عین حال مردم را از مصرف مواد شیمیایی مشابه و مضر
بی نیاز می کند.
گیاه شناسان معتقدند که روغن هاي فرار یا اسانس ها مواد زائد گیاهی هستند که خواص بیولوژیکی ندارند .
بعضی دیگر معتقدند که روغن هاي فرار گیاه، باعث جذب حشرات مفید بر روي گیاه گردیده و این رهگذر
کمک بزرگی به عمل گرده افشانی می نماید
فهرست مطالب
شرح شماره صفحه
-۱ معرفی محصول
-۱-۱ نام و کد محصول ۲
-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی ۵
-۱-۳ شرایط واردات ۶
۱-۴ – بررسی و ارائه استاندارد ۶
-۱ قیمت داخلی و جهانی محصول ۷ -۵
-۱-۶ موارد کاربرد ۷
-۱-۷ کالاي جایگزین ۱۱
-۱-۸ اهمیت استراتژیک کالا ۱۱
-۱-۹ کشورهاي عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول ۱۲
-۱-۱۰ شرایط صادرات ۱۴
-۲ وضعیت عرضه و تقاضا
-۲-۱ بررسی واحدهاي موجود ۱۶
-۲-۲ بررسی وضعیت طرح هاي دردست اجرا ۱۷
-۲-۳ بررسی روند واردات ۱۸
-۲-۴ بررسی روند مصرف ۱۸
-۲-۵ بررسی روند صادرات ۲۱
-۲-۶ بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات ۲۱
-۳ روشهاي مختلف تولید ۲۲
-۴ تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي ۲۷
-۵ برآورد حجم سرمایه گذاري ثابت در حداقل ظرفیت اقتصادي ۲۷
-۶ برآورد مواد اولیه مورد نیاز و محل تامین ۳۱
-۷ پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح ۳۲
-۸ تامین نیروي انسانی ۳۳
-۹ تعیین میزان یوتیلیتی مورد نیاز واحد ۳۳
-۱۰ وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی ۳۴
-۱۱ تجزیه و تحلیل ۳۶
مراجع و منابع مطالعاتی ۳۸


عتیقه زیرخاکی گنج