گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 201 views
 • بدون نظر

قیمت : ۵۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات :    کد محصول : ۶۹۴۵    حجم فایل : ۷۵ کیلوبایت   

خرید و دانلود تحقیق کمک پایان نامه ی کارشناسی رشته ی صنعت چاپآنچه امروز به عنوان تحول صنعت چاپ مطرح است ، تبديل چاپ به عنوان يك رسانه است . صنعت چاپ جزئي از تكنولوژي ارتباطات است و هر مركز چاپ براي ادامه حيات در هزاره سوم بايد بدون واسطه در دنياي ارتباطات در شبكه گسترده رسانه هاي ديجيتال جاي بگيرد.

اكر درك كنيم كه چاپ يك رسانه است و در مركز تحولات تكنولوژيهاي ارتباطي قرار دارد، ديدگاهمان را نسبت به اين رسانه به عنوان يك ابزار بازاريابي تصحيح خواهيم كرد. 

 • بازدید : 182 views
 • بدون نظر

دانلودفایل پایان نامه رشته مهندسی شیمی – مهندسی فرآیند/شبيه سازي فرايند بازيابي ضايعات روغنهاي خودرو به روش استخراج با حلال پروپانروﻏﻦ ﻫﺎ ي رواﻧﻜﺎرﻛﺎرﺑﺮ   د وﺳﻴﻌﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ اﺻﻄﻜﺎك وﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﻳـﻚ ﻓﻴﻠﻤـﻲ ازﻣﻮاد ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﺎﻟﺶ دﻫﻨﺪه روﻏﻦ ﻛﺎري رادارﻧﺪ        . روﻏـﻦ ﻫـﺎي رواﻧﻜﺎرﺷـﺎﻣﻞ دوﻣـﺎده ًﻣﻌﻤـﻮﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ روﻏﻦ ﭘﺎﻳﻪ وﻫﻢ ﻣﺎده اﻓﺰودﻧﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ دارﻧﺪ     . ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧـﻲ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎص،ﺧﻮاص روﻏﻦ رواﻧﻜﺎرﺑﺎﻻ ﺑﺮده ﻣﻲ      ﺷﻮد وﺳﺮﻋﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب اﺗﻔـﺎق اﻓﺘـﺎده درﺧـﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎ ﺑﺪ          . درﻧﺘﻴﺠﻪ ،دﻓﻊ ﻧﺎدرﺳـﺖ روﻏـﻦ ﻛـﺎرﻛﺮده ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺗﻬﺪﻳـﺪي ﺑـﺮاي ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ وﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﺷﺪ   . ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد روﻏﻦ رواﻧﻜﺎرﻛﺎرﻛﺮده ﺗﺒﺨﻴﺮﻧﻤﻲ ﺷﻮد وﻛﻤﺘﺮازﺑﻴﻦ ﻣﻲ روﻧﺪ     . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻴﺎز اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ اﻧﻬﺎ  ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻳﻚ ﺗﺼﻴﻔﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد  . ﻳﻚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻤﺎﻳﻞ ًاﺧﻴﺮا ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﺠﺪد روﻏﻦ ﻫﺎي رواﻧﻜﺎرﻛﺎرﻛﺮده ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﺠﺪد درﺳﺮاﺳـﺮ  ﺟﻬﺎن ﭘﻴﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ    . ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﺠﺪد روﻏﻦ ﻫـﺎي رواﻧﻜﺎرﻛـﺎرﻛﺮده ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ ﺗﻤـﺎس روﻏـﻦ ﻛـﺎرﻛﺮده درﻳـﻚ ﺑـﺮج         اﺳﺘﺨ       ﺮاج ﻫﻤﺮاه ﻳﻚ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﺳﺒﻚ ﺑﻌﻨﻮان ﺣﻼل ﺑﺮاي ﻣﺜـﺎل ﭘﺮوﭘـﺎن اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد ﻛـﻪ ﺣﺎﺻﻞ ان ﻳﻚ ﻣﺎد ه اﻛﺴﺘﺮاﻛﺖ وراﻓﻴﻨﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ      . ﺣﻼل ازاﻛﺴﺘﺮاﻛﺖ وراﻓﻴﻨﺖ دﻓـﻊ ﻣـﻲ ﺷـﻮد وﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد وﻫﻴﺪرو ﻛﺮﺑﻨﻬﺎي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ازروﻏﻦ ﭘﺎﻳﻪ ﺟﺪا ﻣﻲ ﺷﻮد    . ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻤﺪه دراﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺪل و ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎز      ي ﻳﻚ روﻏـﻦ ﻛـﺎرﻛﺮده درﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﺗﺼـﻔﻴﻪ ﻣﺠـﺪد ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻗﺮارداد ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ     . ﻳﻚ ﻣﺪل ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳـﻌﻪ   ﻳﻚ ﻣﻘﻴﺎس ﺻﻨﻌﺘﻲ ازﻣﺪل ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﺠﺪد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣـﻲ ً ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ داده ﻣﻲ ﺷﻮد وﺑﻌﺪا ﺷﻮد    . اﻳﻦ ﻣﺪل ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزﺑﺎﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺪف واﻗﻌﻲ ﺑﺮاي ﻓﺮآﻳﻨ ﺪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﺠﺪد را اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ وﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﻣﻘﻴﺎس ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﺠﺪد ﺑﻜﺎرﺑﺮده ﺷﻮد

 • بازدید : 184 views
 • بدون نظر

طرح مورد نظر در ششدانگ قطعه زميني به مساحت ۵۰۰۰۰ متر مربع واقع در بخش ۸ ثبتي يزد كه طي يك فقره سند مالكيت بشماره ملكي ۲۷۶ فرعي از ۱۴۲۵۹ كه از قرار هر متر مربع ۱۴۰ هزار ريال برآورد شده است

ساختمانها و محوطه سازي

زمين كارخانه از چهار طرف توسط دويار آجري بارتفاع حدود ۳ متر محصور شده و كليه هزينه مربوطه شامل حدود ۲۵۰۰ متر مربع ديواركشي از قرار هر متر مربع ۴۰۰۰۰ ريال و تسطيح زمين از قرار هر متر مربع ۵۰۰۰ ريال و ۲۰۰۰ متر مربع خيابان كشي و جدول بندي و فضاي سبز از قرار هر متر مربع ۰۰۰/۳۰ ريال جمهاً بمبلغ ۴۲۶ ميليون ريال كلاً انجام شده است

 • بازدید : 164 views
 • بدون نظر

ﺳﺮب ﻣﺎده اي اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻛﺎﻧﺴﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﺳﺮب ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .ﺟﻬﺖ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ   ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻤﺶ ﺳﺮب ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪن، از ﺑﺎﺗﺮﻳﻬﺎي اﺳﻘﺎﻃﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎوي ﺳﺮب ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺸﻮد اﺳﺘﻔﺎده .  ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﺳﺮب از ﻛﻴﻚ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺳﺮب روش ﭘﻴﺮوﻣﺘﺎﻟﻮرژي ﺑﺪﻟﻴﻞ دﻣﺎي ﺑﺎﻻي ذوب اﻳﻦ ﻛﻴﻚ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ  . از ﺟﻤﻠﻪ روﺷﻬﺎي ﻫﻴﺪروﻣﺘﺎﻟﻮرژي روش ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﻴﻮن و ﻧﻴﺰ روش ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي ﻧﻤﻜﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ روش اﺧﻴﺮ در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ   . در  اﻳﻦ روش ﺑﺎﻃﻠﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آب ﻧﻤﻚ ﺗﺤﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻟﻴﭽﻴﻨﮓ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد ﻛﻪ rpm500 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻤﺰن ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ زﻣﺎن در ﺣﺪود ،  30 دﻣﺎ در ﺣﺪود ، دﻗﻴﻘﻪ ۲۰  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، ﭼﮕﺎﻟﻲ ﭘﺎﻟﭗ ﺑﺮاﺑﺮ ۵۰ mg/l ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ pH=1 و .    ﺳﭙﺲ اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺤ  Fe ﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺳﻤﻨﺘﺎﺳﻴﻮن ﺑﺎ ﺳﻪ ﻓﻠﺰ وAl،  Zn  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ذرات ﻣﺤﺘﻮي ﺳﺮب ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻨﺎور ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ  . ذرات ﺷﻨﺎور ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻛﻮره ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻤﺶ ﺳﺮب ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ . ۹۵,۲۲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ ﻧﻤﻚ ﻣﻌﺎدل درﺻﺪ و در ﻣ ۹۹,۴ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻤﻨﺘﺎﺳﻴﻮن ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ درﺻﺪ    94,65 ﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻞ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد

 • بازدید : 176 views
 • بدون نظر

دانلود فایل پروژه پایان نامه جدید معماری مبتنی برسرویس گرایی در تجارت الکترونیک رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.

 برخی از عناوین مقاله :

– تعریف،مزایا وادبیات موضوع معماری سرویس گرا

– سرویس های ترکیبی دانه درشت

– مفاهیم اصلی و چرخه حیات در معماری سرویس گرا

و……

امیدوارم از این مقاله لذت ببرید ……

هدف  پروژه

 

بی شک عصر حاضر که بنام عصر اینترت و عصر فناوری اطلاعات و دانش رقم خورده است   همه ارکان زندگی  انسان را دچار تغییر و تحول نموده است. مشخصه این عصر حذف پارادایم های اصلی قرن گذشته و جایگزین مواردی همانند حذف زمان و مکان،   افزایش پیچیدگی و نگرش به اطلاعات به مثابه قدرت و تروت به جای   پارادایم های گذشته است.  آنچه که پیامد این جایگذ اری است تغییر عمیق   سیمای سازمان, بنگاه و اساسا هر گونه جمعیت  انسانی است که بدلایل رشد فناوری می توانند بطور توزیع شده توسعه یافته  و از امکانات و منابع یکدیگر بهره بگیرند   بی شک در چنین صورتی با وجود سیستم ها و مکانیزم های متعدد و توزیع شده آن چیزی که می تواند بشدت بر روی زندگی مردم تاثیر گذارده مسئله شفافیت و همروندی در این نوع سیستم ها است که در غیر این صورت استفاده از آنها را بشدت غیر کارامد می کند. سرویس گرائی از جمله راه حلی در فناوری اطلاعات بوده که اگر بدرستی فهم شده و بدرستی بکار گرفته شود می تواند مسئله شفافیت و همروندی سیستم های توزیع شده را بطور قطعی حل کند.

 

 همانند سرنوشت همه مفاهیم دیگر فناوری اطلاعات، سرویس و سرویس گرائی نیز در قرن حاضر از مفهومی فنی و مهندسی به مفهومی عمومی و به اصطلاح پوپولیستی تبدیل شده و همه بطور کلی از ان به جا و نابه جا استفاده می کنند. این واقعیت،  استفاده از این مفهوم را در عمل دچار مشکل کرده و در وحله اول فهم و درک اولیه ان را دچار مشکل می کند. بدلیل انفجار اطلاعاتی در عصر حاضر و توسعه و انتقال دانش در عرصه های مختلف فهم مفاهیم چند بعدی  بکار گرفته شده در عصر حاضر براحتی میسر نبوده و بویژه این در باره مفاهیمی صادق  است که مدلول آن ذهنی بوده و به تعبیر ابن سینا ثانویهاست. در چنین حالتی و حتی در هنگامی که مدلول عینی و ملموس باشد می توان با  بکارگیری مفهوم استعاره ( بکار گرفته شده  و معرفی شده در هوش مصنوعی مدرن و علوم شناختی)   مشکل مزبور را حل نموده و فهمی درست را در ذهن متبادر کرد.    به این ترتیب  رساله حاضر تلاشی است در راستای درک  و فهم درست استعاره های سرویس و معماری سرویس گرائی و بکارگیری درست آن در عمل بطوریکه بتواند در سیستم های  توزیع شده بکار گرفته شده  و مسائلی نظیر  شفافیت، همروندی، قابلیت استفاده مجدد، دسترس پذیری و امثالهم را در سطح معماری و مهندسی   حل کند.                                                                                                                           

 • بازدید : 198 views
 • بدون نظر

اﺳ                    – ﺘﺨﺮاج ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ روﺷﻬﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻓﺮاواﻧـﻲ ً ﻣﺎﻳﻊ اﺧﻴﺮا
دارد   .
        –        ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ در اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺎﻳﻊ ﻣﺎﻳﻊ اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮم از ﻓﺎز ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺪﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن ﺿﺮﻳﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮم ﺑﻪ ﻗﻄﺮه و ﻳﺎ از ﻗﻄﺮه اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و                ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺪﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﻮﺑﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ داده –       ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺪل ﻫﻨﺪﻟﻮس ﺑﺎرون ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .   وﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﺪل ﻧﻴﺰ داراي ﻓﺮﺿﻴﺎت دور از واﻗﻌﻴﺘﻲ اﺳـﺖ و ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ دﻳﮕﺮي ﻣﺪﻟﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪي اراﺋﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ   .    Henschke & Pfennig       در اﻳـﻦ ﭘـﺮوژه ﻣـﺪل اراﺋـﻪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـ   ﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ و RDC ﺗﺼﺤﻴﺤﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺪل ﺟﻬﺖ ﻛﺎﺑﺮد آن در ﺑﺮج اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .   ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  .  Pfennig & Henschke اﺧﺘﻼف ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺌﻮري و ﺗﺠﺮﺑﻲ در ﻣﺪل        زﻳﺎد اﺳـﺖ ﻛﻪ دال ﺑﺮ دﻗﺖ ﻛﻢ آن اﺳﺖ   . Pfennig & Henschke ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺪل ﻣﺪل اﺻﻼح ﺷﺪه آن ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺑـﺴﻴ  ﺎر ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺘﻘـﺎ دارد ل       .   Pfennig & Henschke ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﻣـﺪل و اﺻـﻼح ﺷـﺪه آن   Pfennig & Henschke ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺪل ﺿﺮاﺋﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮم داﺧﻞ ﻗﻄﺮه را ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ واﻗﻌـﻲ آﻧﻬـﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .  
دانلودفایل پایان نامه رشته مهندسی شیمی/ررسي انتقال جرم درون قطرات و ارائه يك مدل جديد

 • بازدید : 153 views
 • بدون نظر

دانلود کمک پایان نامه امضای دیجیتال رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.

برخی از عناوین موجود در مقاله : 

۱- مقايسه ميان امضاي رسمي‌و متداول وامضاي الكترونيكي

۲- امضاي الكترونيكي

۳- Encryption (رمز دار كردن)

۴-سيستم رمز نويسي با كليد سري فيصل دهنده

وبسیاری موارد دیگر

امیدوارم از این مقاله لذت ببرید..

مقدمه

حدود وحوزه استعمال:

اين قانون در جايي بكار مي‌رود كه امضاهاي الكترونيكي در محتويات فعاليتهاي بازرگاني استفاده مي‌شوند كه در اصل هيچ دستوري از قانون اداره شده براي محافظت ومصرف كنندگان را در بر نمي‌گيرد وشامل آنها نمي‌شود.

تعريفات:

براي اهداف اين قانون:

a ) امضاي الكترونيكي در اصل اطلاعاتي را معني مي‌دهند كه بطور منطقي به شكل الكترونيكي، با يك پيام اطلاعاتي ضميمه و يا همراه مي‌شود كه ممكن است براي شناسايي كردن امضا كننده در رابطه با پيام اطلاعاتي و نشان دادن موافقت امضا كننده در مورد اطلاعت گنجانده شده در پيام اطلاعاتي استفاده شد.

B) گواهينامه و سند رسمي‌در واقع يك پيام اطلاعاتي ياتاييد وتصديق ركورد ديگري را معني مي‌دهد كه ارتباط ميان يك امضا كننده واطلاعات ايجاد شده از يك امضا را در بر دارد.

C) پيام اطلاعاتي در حقيقت اطلاعات ايجاد شده فرستاده شده، دريافت شده يا خيره شده توسط ابزار الكترونيكي و اپتيكال و يا ابزاري شبيه به آنها را معني مي‌دهد كه نه تنها به مبادله اطلاعات الكترونيكي (EDI)، پست الكترونيكي، تلگرام، تلكس و تله كپي محدود نمي‌شود بلكه يا بر روي واسطه خود عمل مي‌كند يا بر روي واسطه شخصي كه آن را ارائه مي‌دهد عمل مي‌كند.

d) امضاء كننده با الواقع شخصي را معني مي‌دهد كه اطلاعات ايجاد شده توسط امضاء را منعقدمي‌كند كه اين مطلب يا بر روي واسطه خودش عمل مي‌كند ويا بر روي واسطه شخصي كه آن را ارائه مي‌دهد عمل مي‌كند.

e) فراهم كننده خدمات گواهينامه يا سند رسمي‌در اصل شخصي را معني مي‌دهد كه اسناد رسمي‌وگواهينامه ها را صادر مي‌كند وممكن است خدمات ديگري كه وابسته به امضاهاي الكترونيكي هستند را فراهم كند.

f) شخص مورد اعتماد ومطمئن در اصل شخصي را معني مي‌دهد كه مي‌تواند در زمينه و  بنياد يك گواهينامه يا سند رسمي‌و يا يك امضاي الكترونيكي عملياتي را انجام دهد.

كميسيون، متن زير را براي كشورهاي مشترك المنافع انگلستان كه ممكن است گسترش وتوسعه قابليت استعمال اين قانون را طلب كنند، ارائه و پيشنهادي مي‌دهد: اين قانون در جايي بكار مي‌رود كه در اصل امضاهاي الكترونيكي مورد استفاده مي‌گيرند، به استثناي موقعيتها و شرايطي كه در پايين اعلام شده است. واژه بازرگاني يا تجاري بايد به يك تفسيري گسترده اتلاق شود كه موضوعات و مباحث برخاسته از همه رابطه ها و ارتباطات يك ماهيت و طبيعت بازرگاني و تجاري را بپوشاند، خواه اينكه قرار دادي و پيماني باشد يا نباشد كه البته شامل ارتباطات يك ماهيت تجاري مي‌شود اما محدود به معاملات و داد و ستدهاي زير نمي‌شود كه عبارتند از: هر معامله تجاري كه براي ذخيره كردن يا معامله كالا و خدمات بكار مي‌رود، توافق توزيع، نمايندگي و يا معرفي كالاي تجاري، بصورت فاكتور در آوردن و فاكتور، اجاره دادن، ساختار و بناي كارها، تجزيه و تحليل ومشورت كردن، طرح كردن و ساختن و اداره كردن، جواز دادن، سرمايه گذاري كردن، از لحاظ مالي اداره كردن و يا همكاري كردن در شغل و حرفه، حمل كالاها و مسافران توسط راههاي هوايي، دريايي، راه آهن و جاده است.

 • بازدید : 164 views
 • بدون نظر

مصرف انرژی در دنیای امروز به طور سرسام آوری رو به افزایش است . بشر مترقی امروز ، برای تولید آب آشامیدنی ، برای تولید مواد غذایی و برای کلیه کارهای روزمره خود به استفاده از انرژی نیاز دارد و بدون آن زندگی او با مشکلات فراوانی روبرو خواهد بود .امروزه قسمت اعظم مصرف انرژي به وسيله کشورهاي صنعتي بوده و هر چه کشوری صنعتي تر بوده و از نظر اقتصادي مرفه تر باشد مصرف انرژي سرانه آن نيز بيشتر خواهد بود. به طوري که رابطه مستقيمي بين مصرف انرژي به خصوص مصرف انرژي الکتريکي و درآمد سرانه هر کشوري وجود دارد. با افزايش روزافزون مصرف انرژي در دنيا بشر همواره در جستجوي منابع جديد و يافتن راههاي اقتصادي استفاده از آنها براي تأمين احتياجات خانگي و صنعتي بوده است و در اين بين، چون انرژي الکتريکي صورتي از انرژي است که راحت تر به انرژي هاي ديگر ( قابل استفاده بشر) تبديل مي شود و انرژي تميزي از نظر ضايعات مي باشد ، تلاش هاي بشري بيشتر در زمينه توليد انرژي الکتريکي مي باشد .

 • بازدید : 169 views
 • بدون نظر

  DVD-ROM ها مدتي است كه  وارد عرصه رقابت شده اند وبا امكانات بيشتر و با سازگاري با انواع بافت CD و قابليت خواندن DVD   بازار CD-ROM ها را در دست مي گيرند ديگر كمتر شركت معتبري را مي توان يافت كه CD-ROM توليد كند بنابراين در زمان خريد CD-ROM خوب فكر كنيد.

يك DVD با قابليت ذخيره سازي ۱۷ گيگا بايت (در انواع دو لايه و دو رويه ) ظرفيتي برابر ۲۶ CD معمولي ۶۶۵ مگابايتي دارد. اطلاعات روي DVD  مانند CD روي يك شيار( پيت ) حلزوني رايت مي شود.هر چه طول پيت كوچكتر و قطاع فشرده تر باشد ظرفيت بيشتر است (حداقل طول پيت روي DVD برابر ۴/۰ ميكرو متر و رويCD برابر ۹/۰ميكرومتر است فاصله قطاعها روي DVD برابر ۷۴/۰ ميكرو متر و روي CD برابر۶/۱ميكرومتر است.)

درDVD به همين ترتيب طول موج پرتو ليزر از ۷۸۰ نانو به ۶۵۰ تا ۶۳۵ نانومتر كاهش پيدا كرده مي توان گفت كه سرعت خواندن ديسك گردانهاي DVD  از ديسك گردانهاي CD  بيشتر است.مثلاً سرعت يكي از مدلهاي توشيبا بدون سر و صداي عجيب و غريب به ۲۶ مي رسد.

ديسك گردانهاي DVD-ROM كنوني متعلق به نسل سوم هستند و مي توان آتها را بدون هيچ مشكلي تحت ويندوز نصب كرد. اين دستگاهها DVD را با سرعت ۴X يا ۵X مي خوانند. سرعت خواندن CD  در آنها به ۲۴X تا ۳۲X مي رسد .

جايگزين شدن دستگاههاي نسل سوم با نسل دوم كارايي را تا حد زيادي بالا مي برد. آهنگ انتقال داده در محصولات نسل دوم ۲۷۰۰ كيلو بايت بر ثانيه است در حاليكه در محصولات جديد به ۶۰۰۰ كيلو بايت بر ثانيه مي رسد.

همين وضعيت در خواندن CD نيز صادق است: سرعت خواندن در مدلهاي نسل دومي ۱۰ تا ۱۲ برابر است در حاليكه در محصولات جديد به ۶ برابر رسيده اكثريت ديسك گردانهاي DVD از نظر ربع خطا ضعف دارند.

آهنگ انتقال داده در ديسك گردانهاي مربوط به نسل سوم حداكثر ۶ مگابايت بر ثانيه است بنابراين يك رابط E-IDE با آهنك انتقال خداكثر ۱۶ مگابايت بر ثانيه براي اتصال آنها كافي است البته برخي توليد كنندگان اين دستگاهها رابا رابط SCSI ساخته اند.

 

دانلودفایل, گزارش, کارآموزی ,آشنایی با انواع ,قطعات کامپیوتر , کاربرد آن, سخت افزار کامپیوتر,

 • بازدید : 188 views
 • بدون نظر

زندگي انسان بر اساس ارتباط‌هايش با جهان پيرامون خود و همنوعانش معنا مي‌يابد و زبان ، نخستين وسيله ارتباطي انسانهاست كه در قالب الفاظ قراردادي موجب انتقال احساس ، عواطف و نيازهاي انساني مي‌شود اما فقط دانستن زبان يا توانايي سخن گفتن براي ايجاد ارتباط ميان آدمها كافي نيست؛ بلكه برخورداري از قوه شنوايي و دانستن كلمات مشترك نيز ضرورت دارد. چشم و قوه بينايي نيز مؤثرترين نقش را در فراگيري زبان هنر دارد زيرا فرصت تجربة مستقيم و بدون واسطة واقعيت و اشياء پيرامون را در بي‌طرفانه‌ترين شكل فراهم مي‌كند. از اين رو به چشم‌هايمان بيش از ساير اعضاء و اندام حسي خود براي فهميدن واقعيت اطمينان داريم.

بديهي است انقلاب اطلاعات (كوچك كردن دنيا در ميان مردمك چشم) سرآغاز تغيير در همه اركان حيات انساني مانند ديدن ، شنيدن و باور حقايق مي‌باشد. با توجه به اين نگرش است كه كارشناسان توصيه مي‌كنند خطوط اصلي آموزش مورد بازنگري قرار گيرد. ايجاد روابط نزديك ميان جريانهايي كه تاكنون از هم مجزا بودند ، مسئله‌اي است كه از مرزهاي هنر بسيار فراتر رفته، فرصت‌زا و فرضت زدا بوده است. به عبارت ديگر از يك سو دنياي واقعي را در قالب نمادهاي مجازي در مقابل ديدگان ترسيم مي‌كند و از سوي ديگر انباشت اطلاعات و داده‌هاي تصويري موجب سردرگمي مخاطب در فهم حقيقت مي‌شود. دانلودفایل تحقیق گرافيك در خبرقدرت هنر تجسمي ,

 • بازدید : 149 views
 • بدون نظر

ابهامات گوناگونی در زمینه ریشه ترس وجود دارد. برخی از افراد اعتقاد دارند که ریشه ارثی دارد. در حالی که دیگران بر این باورند که ترس منشأ اکتسابی است و به عنوان یک ویژگی ارثی و خصیصه ای شناخته نمی شود افرادی که به اکتسابی بودن ترس ها تأیید دارند، بر این باورند که ریشه تمامی اختلالات اضطرابی را می توان در اصول دیگری مورد بررسی قرار داد و از طریق قوانین شرطی شدن توجیه منطقی را برای بروز ترس های غیر منطقی ارائه دهند. (شرفی، ۱۳۶۷).

بین کشورها و گروه های اجتماعی مختلف به اشکال گوناگون، روابط والدین و فرزندان یا به عبارت دیگر شیوه های متفاوت فرزند پر وری بر می خوریم. بالاخص در آمریکا در قرن نخست شیوه خشن و خشک رایج بود. در دهه ۱۹۴۰ شیوه ای آسان گیر و انعطاف پذیر زیر نفوذ مکتب روانکاوی قرار داشت (اتکینسون۱ ، ۱۹۸۴٫ ترجمه براهنی، ۱۳۶۷).

بیشتر والدین در مورد ویژگیهایی که مایلند فرزندانشان داشته باشند و شیوه های پرورش کودک که منجر به آن ویژگیها می شود اعتقاداتی دارند. آنان برای سوق دادن کودک خود به سوی اهدافی که برگزیده اند با تلقینهای مختلفی از پذیرش و سختگیر رفتار می کنند. گاهی هم پذیرا و سختگیرند.


دانلودفایل تحقیق مطالعه رایج ترین ترس های دوران کودکی و هر گروه سنی و شناختن موضوعات ترس آور عمده

 • بازدید : 177 views
 • بدون نظر

– ثبت دادخواست و تکمیل آن و صدور قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر ………….. ۲

۲- انواع اوراق قضایی ………………………………………………………………………………… ۵

۳- تهیه آمار و انواع دفاتر دادگاه ………………………………………………………………….. ۷

اصطلاحات ……………………………………………………………………………………………… ۹

فصل دوم : شعبه حقوقی

۴- دادخواست تمکین و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و دادخواست مطالبه معوقه از ناحیه وکیل خوانده    11

۵- مطالبه وجه چک ………………………………………………………………………………….. ۱۴

۶- مطالبه نصف مهریه ……………………………………………………………………………….. ۱۷

۷- مطالبه وجه چک ………………………………………………………………………………….. ۲۰

۸- خلع ید……………………………………………………………………………………………….. ۲۳

۹- الزام به تنظیم سند خودرو………………………………………………………………………… ۲۶

۱۰- ابطال سند مالکیت معارض با درج  در آگهی روزنامه …………………………………. ۲۸

۱۱- ابطال دفترچه قرارداد صادره و الزام خوانده ردیف اول به حضور در دفترخانه …….. ۳۰

۱۲- واخواهی از دادنامه شماره ۱۶۲۱- ۲۸/۱۱/۸۳ ………………………………………… ۳۴

۱۳- صدرو حکم به فروش باغ…………………………………………………………………….. ۳۶

۱۴- مطالبه مهریه ……………………………………………………………………………………… ۳۸

۱۵- گواهی حصر وراثت……………………………………………………………………………. ۴۱

۱۶- فسخ نکاح………………………………………………………………………………………… ۴۳

۱۷- الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص اجاره یک باب مغازه عینک سازی ………… ۴۶

۱۸- ابطال رأی کمیسیون …………………………………………………………………………… ۴۹

۱۹- مطالبه اجور معوقه ………………………………………………………………………………. ۵۱

۲۰- ابطال سند مالکیت معارض با در در روزنامه ……………………………………………… ۵۳

۲۱- استرداد چک …………………………………………………………………………………….. ۵۵

۲۲- تقاضای صدور حکم مفقود الاثر ……………………………………………………………. ۵۷

۲۳- فسخ معامله ……………………………………………………………………………………….. ۵۸

۲۴- دادخواست الزام خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و پلمپ

 مغازه …………………………………………………………………………………………………….. ۶۰

۲۵- دادخواست اجرت المثل ………………………………………………………………………. ۶۲

۲۶- دادخواست اثبات وقوع بیع …………………………………………………………………… ۶۴

۲۷- دادخواست ابطال سند مالکیت معارض ……………………………………………………. ۶۶

۲۸- دادخواست الزام خواندگان به تکمیل و تحویل مبیع وحضور در دفترخانه ………… ۶۸

۲۹- الزام به پرداخت سهم الشرکه …………………………………………………………………. ۷۰

۳۰- اخذ شناسنامه …………………………………………………………………………………….. ۷۲

۳۱- فرزند خواندگی ………………………………………………………………………………… ۷۴

۳۲- اخذ پایان کار و الزام به تنظیم سند رسمی …………………………………………………. ۷۶

۳۳- ابطال سند سجلی ……………………………………………………………………………….. ۷۸

۳۴- الزام خواندگان به رفع رطوبت وجلوگیری ازفاضلاب ومسدودکردن چاه فاضلاب ۸۰

۳۵- طلاق غیابی به استناد قاعده عسر و حرج…………………………………………………… ۸۲

۳۶- تغییر نام فرزند …………………………………………………………………………………… ۸۴

۳۷- تعدیل اجازه بها …………………………………………………………………………………. ۸۶

۳۸- تنفیذ وصیت نامه ……………………………………………………………………………….. ۸۹

۳۹- صدور حکم بر اساس گزارش اصلاحی …………………………………………………… ۹۱

۴۰- انتقال سند…………………………………………………………………………………………. ۹۳

فصل سوم

۴۱- مطالبه وجه ……………………………………………………………………………………….. ۹۵

۴۲- حضانت فرزند …………………………………………………………………………………… ۹۷

۴۳- تخلیه ………………………………………………………………………………………………. ۹۹

۴۴- استرداد جهیزیه ………………………………………………………………………………….. ۱۰۱

۴۵- اجرای قرار تأمین خواسته ……………………………………………………………………… ۱۰۴

۴۶- دستور موقت……………………………………………………………………………………… ۱۰۶

۴۷- اجرای حکم هیأت حل اختلاف کارگری ………………………………………………… ۱۰۹

۴۸- الزام به ایفاء تعهد ……………………………………………………………………………….. ۱۱۱

۴۹- اجرای و پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته ………………………….. ۱۱۳

۵۰- اجرای مهریه …………………………………………………………………………………….. ۱۱۵

۵۱- اجرای دادنامه ۸۰۷ دادگاه عمومی حقوقی کرج شعبه دوم که محکوم به آن ۱۵۷۹۹۲۹۰ ریال می باشد         117

۵۲- مطالبه مهریه ……………………………………………………………………………………… ۱۱۹

۵۳- مطالبه مهریه ……………………………………………………………………………………… ۱۲۱


عتیقه زیرخاکی گنج