گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 98 views
  • بدون نظر

قیمت : ۶۵۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۶۲    کد محصول : ۱۷۱۸۴    حجم فایل : ۱۳۸۹ کیلوبایت   
دانلود پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد نساجی بررسي تاثير برخي از خصوصيات مكانيكي پارچه (ضريب پوآسون، مدول الاستيسيته) برروي رفتار بازگشت از چروك پارچه هاي فاستوني

دانلود پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدM.SC مهندسی نساجی -تکنولوژی

باعنوان

بررسي تاثير برخي از خصوصيات مكانيكي پارچه (ضريب پوآسون، مدول
الاستيسيته) برروي رفتار بازگشت از چروك پارچه هاي فاستوني

پایان نامه مهندسی نساجی

خواص منسوجاتی که از الياف ساخته می شوندمانند انواع نخها وپارچه ها بستگی به ارتباط بين
خواص الياف وچگونگی قرارگرفتن آنها دارد.به دليل اينکه خواص الياف به تنهايی خصوصيات نخ
وپارچه رانشان نمی دهد.برای درک چگونگی رفتار اين ساختارها تنها دانستن خواص الياف کافی
نمی باشد.خواص مکانيکی منسوجات به طور عمده شامل ،ضريب انقباض جانبی (ضريب
پواسون)،مدول اوليه است.که خصوصيات کلی ساختمان بافت، مقاديرآنها را تعيين می کند.
برای کاربردمنسوجات به منظورهای مختلف بايد ويژگی های کلی آنهارا درنظرگرفت.به علت
شکل ظاهروخواص مکانيکی درامتداد طول آنها،رفتارآنها وقتی نيرو در جهت طول به آنها وارد
می شود بسيار حائزاهميت است. دراين حالت به راحتی می توان ازدياد طول منسوج را زمانی که
نيرو به صورت تدريجی اضافه می شودوهمچنين پارامترهايی که پارگی را مشخص می کنند،
تعيين نمود.در اين تحقيق رابطه بين مدول اوليه و ضريب پواسون پارچه با رفتار بازگشت از
چروك پارچه مورد ارزيابي قرار گرفت.
سپس خصوصيات مكانيكي پارچه از قبيل مدول الاستيسيته و ضريب پواسون در حالت آشش با
رفتار بازگشت از چروك پارچه هاي فاستوني بررسي شده است.
درجه Wrinkle recovery AATCC 128 sherly به همين منظور ابتدا با استفاده از دستگاه
چروك پارچه ارزيابي شده سپس با اندازه گيري پارامترهاي مكانيكي ضريب همبستگي بين آنها
محاسبه گرديد.


عتیقه زیرخاکی گنج