گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 520 views
  • بدون نظر

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
چكيده
مقدمه
فصل اول : تعريف كلي مسئله ۱
۱-۱ – تعريف كلي مسئله ۲
۲-۱ – نياز به مطالعه در مورد مسئله ۳
۳-۱ – اثرات مهم مطالعه بر مسئله از نظر بهبود آن ۴
۵ وفرضيات اهداف-۴-۱
۵-۱- اثرمسئله درجامعه علمي و اجتماع ۶
۶-۱- محدوديت ها و چهار چوب پروژه ۸
۹ تحقيق پيشينه-۷-۱
فصل دوم: كاوش در متون ۱-۲ ۱۰-
طبقه بندي و مقدمه واظهار بكر بودن متون ۱۱
۱۳ مقالات بررسي -۲-۲
۳-۲ – بررسي تزها و پروژه ها ۴۹
۶۶ كتابها بررسي-۴-۲
۶۹ كنفرانسها بررسي-۵-۲
۶-۲-سولات مطرح شده ويافته ها تا زمان حاضر ۸۳
۷
فصل سوم: روش تحقيق ۸۵
۱-۳-روش بكار گرفته شده ودلايل آن ۸۶
۲-۳-دستورالعمل جمع آوري اطلاعات وروش بكارگرفته شده ۹۱
۳-۳-تعاريف ،اختصارات و نشانه هاي رياضي ۹۵
۴-۳-بر نامه كامپيوتري استفاده شده ۱۰۱
۵-۳-ارائه مباحث ضروري علمي ۱۰۱
فصل چهارم:جمع آوري اطلاعات ۱۰۷
۱۰۸ مقدمه-۱-۴
۲-۴-موضوعات مورد نظر ۱۰۸
۳-۴-اطلاعات لازم براي هر سوال از سوالات موضوع تحقيق ۱۰۹
۱۰۹ راهها هندسي طرح -۱-۳-۴
۱۵۶ ترافيك هوشمند سيستمهاي-۲-۳-۴
۳-۳-۴-ظرفيت راه ها و سطح سرويس ۲۰۰
۴-۳-۴- مقدمه اي بر ايمني راه ۲۱۷
۴-۴-مشكلات در جمع آوري اطلاعات ۲۳۵
فصل پنجم – تحليل اطلاعات وارائه نتايج ۲۳۶
۲۳۷ اطلاعات تحليل-۱-۵
۱-۱-۵-رابطه بين طراحي و ايمني( قوس هاي افقي) ۲۳۸
۲-۱-۵ – رابطه بين طراحي و ايمني (قوسهاي قائم) ۲۴۲
۳-۱-۵- رابطه بين طراحي و ايمني (تركيب قوسهاي افقي و قائم) ۲۴۴
۸
۴-۱-۵ – رابطه بين طراحي و ايمني (تقاطع ها) ۲۴۵
۵-۱-۵ – رابطه بين طرح هندسي راه و ايمني و ظرفيت (نتيجه گيري) ۲۵۷
۱-۲-۵-مدل هاي تصادف استان تهران ۲۶۵
۳-۵-نتيجه گيري در مورد كل تحقيق: ۲۶۸
۱-۳-۵-مدل بين نرخ تصادفات و عرض هر خط عبوري(۲۷۱ (RSA-LV
۲-۳-۵-مدل بين نرخ تصادفات وحجم ترافيك( ۲۷۷ (RSA-ADT
۳-۳-۵-مدل بين نرخ تصادفات وساعت پيك وسرعت عملكردي ۲۸۰
۴-۵-كاربردهاي عملي وتئوري ۲۸۲
۲۸۲ ( PHF) اوج ساعت ضريب محاسبه-۱-۴-۵
۲-۴-۵-محاسبه ظرفيت راه دو خطه برون شهري ۲۸۵
۵-۵-پيشنهادهاي تحقيقاتي براي آينده ۲۹۸
۶-۵-خلاصه اطلاعات محاسبات مدل با استفاده از نرم افزار ۲۹۹

۹
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه

منابع وماخذ ۳۶۱
فهرست منابع فارسي ۳۶۲
فهرست منابع لاتين ۳۷۰
سايتهاي اطلاع رساني ۳۷۵
چكيده انگليسي ۳۷۷

۱۰
فهرست شكل ها
عنوان شماره صفحه
۱-۲-كنترل هوشمند ترافيك شهر تهران ۳۸
۲-۲-نمايش گرافيكي تقاطع سهروردي مطهري در تهران ۳۸
۱-۴ – اجزاء قوس ساده ۱۲۹
۲-۳ – محاسبه تعريض راه بر حسب سرعت طراحي ۱۳۲
۳-۴- اجزاءتشكيل دهنده قوس اتصال ۱۳۴
۴-۴ – انواع قوسهاي مركب دو مركزي و سه مركزي ۱۳۶
۵-۴ – قوس مركب مستقيم ۱۳۶
۶-۴ – انواع قوسهاي مركب معكوس ۱۳۸
۷-۴ – انواع قوسهاي گردنه اي س( رپانتين) ۱۳۸
۸-۴ – انواع قوس قائم مقعر ومحدب ۱۴۱
۹-۴ – انواع تقاطعهاي سه راهي تعريض ومسيربندي شده ۱۴۶
۱۰-۴ – تقاطعهاي چهار راهي ساده ،تعريض مسير بندي شده ۱۴۸
۱۱-۴ – اجزاءتشكيل دهنده ميدان ۱۴۹
۱۲-۴ – قديميترين چراغ راهنمائي ۱۵۸
۱۳-۴ – نمونه هاي طراحي محل شناسگرهاي بلند و كوتاه ۱۶۵
۱۴-۴ – نحوه شناسايي وسايل نقليه كوچك ۱۶۷
۱۵-۴ – شناسگر مغناطيسي بدون جهت ۱۷۰
۱۷۲ مگنتومتر شناسگر – ۱۶-۴
۱۷-۴ – ساختار سخت افزاري سيستم اسكات ۱۸۵
۱۱

فهرست جدول ها
عنوان شماره صفحه

۱-۲-تعريض خط و تعريض شانه راه و درصد كاهش تصادفات ۲۱
۲-۲-كاهش تصادفات ناشي از اصلاح شيب حاشيه قوس ۲۲
۳-۲-ظرفيت عملي پيشنهادي در راههاي درونو برون شهري ۴۵
۴-۲-شاخص ترافيك در قسمتهاي مختلف شبكه ( آمريكا) ۴۷
۵-۲-سطوح سرويس پيشنهادي براي طراحي راهها ( آشتو) ۴۹
۶-۲- مقايسه بين سه نسل ۷۷
۷-۲- مقايسه بين چهار سيستم ۸۳
۱-۴- حداكثرشيب طولي راه بر حسب سرعت ومنطقه ۱۲۱
۲-۴ – سرعت طرح بر اساس طبقه بندي راه ۱۲۸
۳-۴ – حداقل شعاع قوسهاي افقي بر اساس سرعت وبر بلندي ۱۳۰
۴-۴ – محاسبه ضريب اصطكاك بر حسب سرعت طراحي ۱۳۱
۵-۴ – نسبت حجم ترافيك به ظرفيت راه منطقه در هموار ۱۹۳
۷-۴- مقايسه بين چهار سيستم ۲۱۱
۸-۴ – نسبت حجم ترافيك به ظرفيت راه منطقه درتپه ماهور ۲۱۲
۹-۴ – نسبت حجم ترافيك به ظرفيت راه منطقه در كوهستاني ۲۱۲
۱۰-۴ – ضريب تصحيح براي توزيع ترافيك در دو جهت ۲۱۳
۱۲
۱۱-۴ – ضريب تعديل در عرض خط عبور و مانع كنار جاده ۲۱۳
۱۲-۴ – ضريب معادل سواري براي كاميون اتوبوس ۲۱۴
۱۳-۴-نسبت v/cبراي راه دو خطه ۲۱۵
۱۴-۴- ضريب تصحيح براي توزيع ترافيك ۲۱۵
۱۵-۴ – معادل اتومبيل سواري براي شيب مشخص ۲۱۶
۱-۵- كاهش تصادفات ناشي از اصلاح حاشيه راه ۲۵۹
۲-۵- كاهش تصادفات ناشي از تعريض راه ۲۵۹
۳-۵: كاهش تصادفات ناشي از اصلاح شيب حاشيه قوس جدول ۲۶۰
۴-۵ – كاهش تصادفات ناشي از اصلاح حاشيه راه ۲۶۰
۱-۵-مدل نرخ تصادفات راه هاي استان تهران ۲۶۵
۲-۵-خلاصه اطلاعات آماري نرخ تصادفات و تعداد خط ۲۶۷
۳-۵- خلاصه اطلاعات آماري نرخ تصادفات و عرض هر خط ۲۷۲
۴-۵-خلاصه اطلاعات آماري نرخ تصادفات و ۲۷۷ ADT
۵-۵- برداشت ۱۵ دقيقه ايحجم راه دو خطه ۲۸۳
۶-۵- داده هاي سرعت متوسط راه دو خطه ۲۸۵
۷-۵- توزيع فراواني داده هاي سرعت راه دو خطه ۲۸۶

۱۳
فهرست نمودارها
عنوان شماره صفحه
۱-۲ نرخ تصادفات و عرض خط جاده ۱۴
۲-۲-نرخ تصادفات و تعداد خطوط عبوري ۱۵
۳-۲–نرخ تصادفات با حجم ترافيك ۱۶
۴-۲-تاثير عامل ساعت پيك بر نرخ تصادف ۱۷
۵-۲-نرخ تصادفات – سرعت عملكردي ۱۹
۶-۲-رابطه سرعت متوسط و حجم ترافيك كل براي معابر ۴۶
۷-۲-رابطه درجه سرويس با سرعت و نسبت حجم ۴۷
۱-۵ – رابطه بين مسافت ديد و نرخ تصادفات ۲۶۲
۲-۵- مدل درجه ۳ رگرسيون بين نرخ تصادفات و تعداد خط ۲۷۰
۳-۵- مدل درجه ۳ رگرسيون بين نرخ تصادفات و عرض هر خط ۲۷۳
۴-۵- مدل نمايي رگرسيون بين نرخ تصادفات و ۲۷۹ ADT
۵-۵ – سرعت لحظه اي راه دو خطه ۲۸۶
۶-۵- نمودار ميله اي سرعت لحظه اي راه دو خطه ۲۸۶
۷-۵- فراواني تجمعي سرعت لحظه اي راه دو خطه ۲۸۹

۱۴
چكيده
ارزيابي ومدل سازي تصادفات در خيابان هاي شهري و برون شهري يكي از پر جاذبه تـرين مـسائل
براي مهندسان ترافيك مي باشد .كه اين اهميت به دليل تعداد زياد اين تصادفات وجراحات وتـراكم
ترافيك و زيانهاي اقتصادي ناشي از آنهاست .ومي توان اين مدلهاي تصادفات را براي شهرهاي ديگـر
در سطح كشور تعميم داد .ودرنتيجه يك مدل تركيبي چند گانه براي كل كشور ايجاد نمود .در ايـن
تحقيق مطالعه جزئيات تصادفات مربوط به ۵۱ قطعه راه برون شهري استان تهران كه در طـي سـه
سال جمع آوري شده وبا استفاده از داده هاي يك مدل رياضي براي توصيف تصادفهاي برون شهري
بسط داده شده است .واين مدل رياضي همان بسط مدلهاي رگرسيون آماري است . نتايج نـشان مـي
دهد كه مدلهاي چندگانه بهترين قابليت پيش بيني تصادفات را دارند . با توجه به مشكلات مزبـور و
نيز نارسايي سيستم هاي چراغ هاي زمان ثابت در عدم برآورد نيازهـاي ترافيكـي شـهرهاي بـزرگ
همچون تهران در مواجهه با تغييرت شرايط ترافيكي، استفاده از سيستم هاي هوشـمند ديجيتـالي،
ضرورت مطالعه سيستم هاي هوشـمند سيـستم هـاي هوشـمند چـراغ هـاي راهنمـايي و ارزيـابي
عملكردشان به طور اختصار در كاهش تصادفات و افزايش ايمني و ظرفيت بسيار حائر اهميـت مـي
باشد. بهترين و سازگارترين سيستم هوشمند ترافيك در شهر تهـران سيـستم هوشـمند (SCATS)
مي باشد . كه اين بررسي و نتيجه گيري براساس ميـزان تـصادفات و حجـم ترافيـك قبـل از نـصب
سيستم هوشمند و مقايسه آن با ميزان تصادفات و حجم ترافيك بعد از نصب سيستم هوشـمند بـه
دست آمده است. در خصوص تأثير برخي از پارامترهاي هندسي راه بر تصادفات و ايمني و ظرفيت و
۱۵
همچنين بررسي مختصري بر تاثير سيستم هاي هوشمند ترافيك بر ايمني و ظرفيت، به اين نتيجه
گيري خواهيم رسيد كه نرخ تصادفات با توجه به طرح هندسي راه هاي اسـتان تهـران و همچنـين
مركزيت تهران به عنوان پايتخت بسيار بالا مي باشد . كه ايـن نـشانگر ضـعف در اصـلاح هندسـي و
پارامترهاي مربوط به آن مي باشد . و ايجاد يك مدل تصادفات براي هر يك از شهرهاي كـشورمان و
همچنين يك مدل واحد براي كل كشور مي باشد .

۱۶
مقدمه
افزايش ايمني در ج اده هاي برون شـهري مـساله اي مهـم در كـشورهاي مختلـف مـي باشـد . در
سالهاي اخير در كشورمان بهبود ايمني جاده هاي برون شهري به انـدازه خيابانهـاي درون شـهر بـه
مقدار دو برابر رانندگان شهري، در معرض تصادفات مرگبار قرار مي گيرند . مهـارت راننـدگان بـرون
شهري نسبت به رانندگان درون شهري كمتر نمي باشد ، بلكه راننـدگان در خـارج از شـهر، فواصـل
طولاني تر را طي نموده و در جاده هايي با كيفيت پايين تر رانندگي مي كنند . با توجه به مطالب ياد
شده در ايران طرح ايمني جاده اي براي نواحي برون شهري در چند ساله اخير تنظيم گرديده است .
در نتيجه با تو جه به اينكه راه انتخابي جهت تحقيق و پروژه اينجانب نيز راه دو خطـه بـرون شـهري
مي باشد . كه محدوده مورد مطالعه يكي از جاده هاي دو خطه بـرون شـهري در اسـتان تهـران مـي
باشد. كه مسير راه مورد مطالعه داراي باند دو خطه و داراي قوسهاي افقي كه بررسي طرح هندسـي
راه و ايمني راه با توجه به موضوع تحقيق مورد توجه مي باشد . بطور كلـي ويژگـي هـاي زيـادي در
طراحي يك معبر وجود دارند كه بر رانندگان اثر مي گذارند و يكي از وظايف اوليه مهندسي ترافيك
القاء اطلاعات به صورت مناسب به راننده است تا بتواند در زمان كافي واكـنش لازم را بـراي ايمنـي
انجام دهد . طرح هندسي معبر و متغييرهاي زياد طراحي همگي بر آنچـه كـه اسـتفاده كننـدگان از
جاده مي بيند اثر ميگذارد . در نتيجه با طراحي هندسي مناسب معبر علاوه بر كـاهش هزينـه هـاي
آتي اصلاح هندسي، ايمني و ظرفيت معبر نيز افزايش مي يابد . براي اينكـه بتـوان بـه صـورت مـوثر
توسط امور مهندسي با مشكلات ايمني ترافيك برخوردار نمود . لازم است كه در مراحـل مختلـف در
بهبود شبكه هاي معابر از معيارهاي خاص استفاده شود . هر اقدامي كه باعـث سـاده شـدن وضـعيت
ايمني ترافيك شود . به افزايش تردد وسايل نقليه با ايمني ترافيك بيـشتر كمـك خواهـد نمـود . در
نتيجه تفكيك اسـتفاده كننـدگان كنـدرو از خودروهـاي تنـدرو سـودمند بـوده و مـواردي از قبيـل
خيابانهاي مختص عابرين پياده يا مسير دوچرخه سواران و تفكيـك خيابانهـا باعـث افـزايش ايمنـي
ترافيك مي گردند . برنامه ريزي برميزان ايمنـي جـاده اثـر داشـته و مخـصوصاً مـي توانـد در مـورد
۱۷
تصادفات نق اط حادثه خيز نقش موثري را ايفا نمايد . يكي ديگر از روشهاي جهت بهبود ايمني راه ها
استفاده از سيستمهاي كنترل هوشمند ترافيك مي باشد كه اين سيستم در تقاطعهاي شهري كاربرد
زيادي دارد و در ايران با توجه به شرايط ترافيكي با كشور استراليا از سيستم SCATS اسـتفاده مـي
گردد كه تاثير بسزائي در كاهش تصادفات و بهبود ايمني جاده ها دارد . بررسي ايمني معابر و تعيين
نقاط حادثه خيز و بررسي تصادفات جاده اي هنوز بعنوان يك معضل بـراي بـسياري از دولتهـا مـي
باشد. هنوز به علت مشكلات ايمني شبكه معابر كـه كـشورمان بـا آن روبـرو اسـت و نيـاز مبـرم بـ ه
متخصصين حمل و نقل و راه ترابري جهت رفع مشكل ايمني معابر بسيار حائز اهميت مي باشـد . در
كشورهايي كه از پرسنل متخصص كمتر و سيستمهاي برنامه ريزي اوليه تر و مراحل طراحـي كمتـر
برخوردار مي باشند .امكان كاهش تصادف توسط بررسيهاي ايمني مي بايست بسيار دشوار باشد .

۱۸

فصل اول
(تعريف مسئله)

۱۹
۱-۱ – (تعريف كلي مسئله)
مهندسي ترافيك شاخه اي از مهندسي است كه با برنامه ريزي، طراحي هندسي، مديريت و كنتـرل
ترافيك در ارتباط بوده و روابط بين وسايل نقليه و شبكه ارتبـاطي را جهـت رسـيدن بـه ترددهـاي
راحت و كار آمد و توام با ايمني كافي براي افراد و كالا مورد مطالعه قرار مـي دهـد . در ايـن راسـتا
هدف اساسي به كاربردن روش ها واقداماتي براي استفاده بهينـه و حـداكثر از امكانـات و تاسيـسات
موجود و بهبود وضع ايمني راهها واصلاح هندسي راه ها واف زايش ا يمني بـدون آسـيب رسـاندن بـه
محيط زيست مي باشد . افزايش ايمني در جاده هـاي بـرون شـهري مـساله اي مهـم در كـشورهاي
مختلف مي باشد . در سالهاي اخير در كشورمان بهبود ايمنـي جـاده هـاي بـرون شـهري بـه انـدازه
خيابانهاي درون شهر به مقدار دو برابر رانندگان شهري، در معرض تصادف ات مرگبار قرار مي گيرنـد .
مهارت رانندگان برون شهري نسبت به رانندگان درون شهري كمتر نمي باشـد ، بلكـه راننـدگان در
خارج از شهر، فواصل طولاني تر را طي نموده و در جاده هايي با كيفيت پايين تر رانندگي مي كنند .
با توجه به مطالب ياد شده در ايران طرح ايمني جاده اي براي نواحي برون شهري در چند ساله اخير
تنظيم گرديده است . در نتيجه با توجه به اينكه راه انتخابي جهت تحقيق و پروژه اينجانب نيز راه دو
خطه برون شهري مي باشد . كه محدوده مورد مطالعه يكي از جاده هاي دو خطـه بـرون شـهري در
استان تهران مي باشد . كه مسير راه مورد مطالعه داراي بانـد دو خطـه و داراي قوسـهاي افقـي كـه
بررسي طرح هندسي راه و ايمني راه با توجه به موضوع تحقيق مورد توجـه مـي باشـد . بطـور كلـي
ويژگي هاي زيادي در طراحي يك معبر وجود دارند كه بر رانندگان اثر مي گذارند و يكي از وظـايف
اوليه مهندسي ترافيك القاء اطلاعات به صورت مناس ب به راننده است تا بتواند در زمان كافي واكنش
لازم را براي ا يمني انجام دهد . طرح هندسي معبر و متغييرهاي زياد طراحـي همگـي بـر آنچـه كـه
استفاده كنندگان از جاده مي بيند اثر ميگذارد . در نتيجه با طراحي هندسي مناسب معبر عـلاوه بـر
كاهش هزينه هاي آتي اصلاح هندسي، ايمني و ظرفيت معبر نيز افزايش مي يابد . براي اينكه بتـوان
به صورت موثر توسط امور مهندسي با مشكلات ايمني ترافيـك برخـوردار نمـود . لازم اسـت كـه در
۲۰
مراحل مختلف در بهبود شبكه هاي معابر از معيارهاي خاص استفاده شود . هر اقدامي كه باعث ساده
شدن وضعيت ايمني ترافيك شود . به افزا يش تردد وسايل نقليـه بـا ايمنـي ترافيـك بيـشتر كمـك
خواهد نمود . در نتيجه تفكيك استفاده كنندگان كندرو از خودروهاي تندرو سودمند بوده و مواردي
از قبيل خيابانهاي مختص عابرين پياده يا مسير دوچرخه سواران و تفكيك خ يابانهـا باعـث افـزايش
ايمني ترافيك مي گردند . برنامه ريزي ب رميزان ايمني جاده اثر داشته و مخصوصاً مي تواند در مـورد
تصادفات نقاط حادثه خيز نقش موثري را ايفا نمايد . برنامه ريزي صـحيح نـواحي مـسكوني و شـبكه
هاي شرياني درون و برون شهري و بزرگ راهي مي تواند ضامن ايمني بيشتر در اينگونه معابر گرد . د
كه مي توان از اينگونه برن امه ريزي ها بكارگيري طرح هـاي ايمنـي در طراحـي معـابر و خيابانهـاي
جديد و بهبود جنبه هاي ايمني معابر موجود، جهت پرهيز از مشكلات آتي و بهبـود وضـعيت نقـاط
خطرناك در شبكه معابر و رفع آن را نام برد . و بعد از برنامه ريزي طراحي هندسي راه مي باشد كـه
نقش موثري در ايمني ر اه دارد . طرح هندسي راه ضامن ميزان ايمني راه و رفـاه بـراي راننـدگان بـا
توجه به محدوديتهاي اقتصادي مي باشد . يكي ديگر از روشهاي جهت بهبود ايمني راه ها استفاده از
سيستمهاي كنترل هوشمند ترافيك مي باشد كه اين سيستم در تقاطعهاي شـهري كـاربرد زيـادي
دارد و در ايران با توجه به شرايط ترافيكي با كشور استراليا از سيستم SCATS استفاده مي گردد كه
تاثير بسزائي در كاهش تصادفات و بهبود ايمني جاده ها دارد . بررسي ايمنـي معـابر و تعيـين نقـاط
حادثه خيز و بررسي تصادفات جاده اي هنوز بعنوان يك مع ضل براي بـسياري از دولتهـا مـي باشـد .
هنوز به عل ت مشكلات ايمني شبكه معابر كه كشورمان با آن روبرو است و نياز مبرم بـه متخصـصين
حمل و نقل و راه ترابري جهت رفع مشكل ايمني معابر بسيار حائز اهميت مي باشد . در كـشورهايي
كه از پرسنل متخصص كمتر و سيستمهاي برنامه ريزي اوليه تر و مراحل طراحي كمتر برخوردار مي
باشند ا.مكان كاهش تصادف توسط بررسيهاي ايمني مي بايست بسيار دشوار باشد .

۲۱
۲-۱ – نياز به مطالعه در مورد مسئله
يكي از مهمترين مسائل در حال حاضر در كـشورمان افـزايش تـصادفات در راههـاي بـرون شـهري
ميباشد.باتوجه به افزايش نرخ تصادفات در راههاي برون شهري استان تهران
ورابطه آن باطرح هندسي راه و نياز به مطالعه در مورداين مسئله رابطه بين اجزاء طرح هندسـي راه
بانرخ تصادفات به صورت مدلهاي تصادف كه بهترين شاخص براي كنترل تاثيرات اصلاح هندسي بر
كاهش تصادفات ميباشد . باتوجه به كثرت اجزاءطرح هندسـي راه و همچنـين اطلاعـات ناكـافي در
خصوص تصادف ات در سطح استان فقط چند جزءاز اجزاء طرح هندسي راه كه تـاثيرات بيـشتري در
نرخ تصادفات دارند .مورد بررسي قرار گرفته اند .كه اين مدلها به مديران وبرنامه ريـزان ترافيـك وراه
وترابري كمك شاياني در خصوص حـل مـسئله اصـلاح هندسـي وكـاهش نـرخ تـصادفات خواهـد
نمود.وهمچنين بابررس ي مدلهاي راههاي موجود در سطح استان تهـران ميتواننـد عملكـرد تـاثيرات
اصلاح هندسي در هريك از مناطق رامورد تجزيه وتحليل قرار داده وبا بدست آوردن مدل جديد راه
مورد مطالعه ومقايسه آن بامدل قبلي همان راه ميزان كـاهش نـرخ تـصادفات را درسـالهاي آتـي را
بدست آورند .با توجه به اينكه دربرخي از كشورهاي بسيار پيشرفته از جمله آمريكا فقط در برخي از
ايالتها اين گونه مدلها ارائه شده است وبسيارمعدود كشورها ميباشند .كه از مدلهاي ارائه شده توسط
مهندسين ترافيك در كاهش تصادفات استفاده نموده اند .در نتيجه با توجه به نياز اساسي كشورمان
در خص وص ارائه اينگونه مدلها اولين مدلهاي تصادفات رابـراي راههـاي اسـتان تهـران ارائـه نمـوده
وميتوان براي هريك از استانهاي كشورمان اين گونه مدلهاراتعميم داد .

۳-۱-اثرات مهم مطالعه بر مسئله از نظر بهبودآن
اطلاعات جمع آوري شده از سازمانها و ارگانهاي مختلف در اين مطا لعه مي توانند به منظور ارزيابي
ايمني خيابانهاي شهري و برون شهري به كار روند . اطلاعات آماري بـه دسـت آمـده از سـازمانهاي
مورد نظر كه به تشريح اعلام خواهد شد . بررسي تصادفات انجـام مـي پـذيرد . و نقـاط حادثـه خيـز
۲۲
مشخص مي گردد و بر اساس مشخص شدن نقاط حادثه خيز از نظر تعداد فراواني و نرخ تصادفات و
اصلاح هندسي معابر باعث ايمني كامل تقاطعها و نقاط حادثه خيز موجود در جاده برون شـهري دو
خطه مي گردد . و با توجه به افزايش ظرفيت جاده دو خطه مذكور، اصلاح باند از دو خطه به چهـار
خطه الزامي مي باشد . كه در حال حاضر با توجه به اهميت اين موضوع اداره راه و ت رابري شهرستان
كرج و ساوجبلاغ در صدد اصلاح هندسي تقاطعها وافزايش خط عبور ي مي باشند .كه اين مطالعه از
نظر ايمني و ظرفيت و از نظر اصلاح هندسي تقاطعهاي مذكور بسيار حائز اهميت مـي باشـد . ايـن
تحقيق مي تواند مورد استفاده اداره راه و ترابري و همچن ين شهرداريهاي كمال آبـاد و نظرآبـاد نيـز
قرار گيرد . با توجه به اينكه اداره راه و ترابري شهرستان ساوجبلاغ كه شـامل شـهرهاي هـشتگرد و
نظرآباد تا ابتداي حوزه استحفاظي ساوجبلاغ و انتهاي حوزه استحفاظي شهرستان كرج ( شهر كمال
شهر) مي باشـد . اداره راه و ترابـري شهرسـتان سـا وجبلاغ و كـرج طـرح مطالعـه اصـلاح هندسـي
تقاطعهاي برون شهري دو خطه حد فاصل بين شهرهاي مذكور را در دست اقدام دارد .و همچنـين
تعريض راه دو خطه برون شهري به چهار خطه برون شـهري را در قـسمتي از مـسير انجـام نمـوده
است. اين تحقيق با توجه به كمك و همياري اداره راه و ترابري مي تواند كمك شـاياني بـه اصـ لاح
هندسي تقاطعهاي برون شهري وبه بررسي ايمني راه و تعيين علائم ترافيكي و تعيين موقعيت نقاط
حادثه خيز و رابطه بين طرح هندسي راه و ايمنـي و ظرفيـت بـه اداره مـذكور بنمايـد .و همچنـين
اينگونه مدلها مي تواند اصلاح هندسي را از نظر اقتصادي توجيه نمايد .

۴-۱-اهداف وفرضيات
اهداف اصلي مطالعه عبارتند از :
*- بررسي طرح هندسي تقاطعها
*- بررسي وضع موجود راه دو خطه برون شهري و اصلاحات هندسي
*- بررسي طرح هندسي ميادين موجود در راه دو خطه
۲۳
*- بررسي وضعيت ايمني راه دو خطه
*- بررسي ظرفيت دو خطه و تاثير طرح هندسي راه بر ظرفيت و ايمني راه
*- بررسي كنترل هوشمند سيستم SCATS در راه مذكور
*-تعيين نقاط حادثه خيز و رفع مشكل ايمني با اصلاح هندسي
*- تاثير سيستم كنترل هوشمند و اصلاح هندسي بر افزايش ظرفيت
*- تاثير سيستم كنترل هوشمند و اصلاح هندسي بر افزايش ايمني و كاهش تصادفات
*-ارائه مدل تصادفات راههاي استان تهران

۵-۱ – دامنه اثرمسئله درجامعه علمي و اجتماع
با توجه به توضيحات داده شده در مراحل مختلف اجراي تحقيقات ، بـا توجـه بـه اينكـه اداره راه و
ترابري شهرستان ساوجبلاغ درصدد اصلاح طرح هندسي معابر و همچنين تعريض خطوط و افزايش
باند تردد از دو خطه برون شهري به چهار خطه مي باشد واين تحقيقات با توجه به اطلاعـات جمـع
آوري شده مي تواند كمك اندكي به اجراي طرح ملي نمايد . طريقه اصلاح هندسي وايمني معـابر و
طريقه تعريض معبر و همچنين ميزان ظرفيت و تعيين نقاط حاد ثه خيز و بررسي علـل تـصادف در
نقاط حادثه خيز باعث رفع مشكل تصادفات متعدد در نقاط حادثه خيز ( نقاط سياه) و اجراي ايمني
در جاده و تقاطعها و همچنين طريقه نصب علائم ترافيكي در نقاط و مقاطع مذكور جـاده دو خطـه
برون شهري مي گردد .يكي از مهمترين نتايج اين مطالعه با تو جه بـه مـدل ارائـه شـده نـشان مـي
دهد.كه نرخ تصادف در جاده دو خطه برون شهري كرج به هشتگرد بسيار بالا ميباشد . راه هـاي دو
خطه برون شهري داراي بيشترين نرخ تصادفات را دارا مي باشند . خيابانهـاي بـا چهـار خط عبـوري
داراي ريسك كمتري نسبت به خيابانهاي دو خطه عبوري باشند . به طور ميانگين نرخ تـصادفات در
راه هاي دو خطه تا ۶ خطه بين ۱۰٫۰۲۲ تا ۷۷۹ . ميليون تصادف به وسيله نقليه در هـر كيلـومتر
متغير مي باشد. ودر صورت افزايش تعدادخطوط عبوري از دو خطه به چهار خطه – باعث كاهش ۳۰
۲۴
درصدي تصادفات مي گردد .ويكي ديگر از نتايج اين مطالعه تاثير افز ايش عرض خط عبـوري راه دو
خطه كرج -هشتگردميباشدكه اين نتايج مطالعات عبارتنداز :در جـاده هـاي دو خطـه و چنـد خطـه
(مخصوصاً جاده هاي دو خطه ) تا عرض خط عبوري ۴/۴۰ نرخ تصادفات كاهش قابـل ملاحظـه اي
دارد. و بعد از آن ناچيز تا ۴٫۸۰ متر عرض عبوري مي باشد و پـس از آن نتيجـه مع كـوس در نـرخ
تصادفات دارد . در عرض هاي خط عبوري ۲/۵ تا ۳/۵ متـر و بـه ازاي هـر ۰/۵ متـر افـزايش خـط
عبوري نرخ تصادفات تا حدود ۳۲% كاهش مي يابد . تعريض خط عبوري از ۲/۵ تا ۳ متر نسبت بـه
تعريض آن از ۳ تا ۳/۵ متر باعث كاهش بيشتري در نرخ تصادفات مي گردد. افزايش خط عبوري به
بيش از ۴ متر تأثير قابل توجهي در نرخ تصادفات ندارد . از لحاظ منطقي خطـوط عبـوري عريـضتر
باعث بهبود و ايمني ترافيك مي گردد . اما افزايش عرض خط عبوري به بـيش از مقـدار مـورد نظـر
باعث ايجاد فاصله جانبي غير ضروري مي گردد . عامل عرض خط عبوري براي خيابانهـاي دو طرفـه
تفكيك نشده به وسيله ميانه هاي جدا كننده نسبت به خيابانهاي تفكيـك شـده اهميـت بيـشتري
دارد. معمولاً عرض خط عبوري كه باعث كاهش تصادفات و ايجاد ايمني بيشتر براي جاده هـاي دو
خطه و چند خطه مي گردد . براي راه هاي دو خطه ۳/۰۰ تا ۴ متر و راههاي چند خطه هـر عـرض
خط عبوري ۲/۵ الي ۴/۸۰ مي باشد . رابطه عرض كل خطوط عبوري در راه هاي دو خطه حـداكثر
۶ تا ۷/۳۰ باعث كاهش نرخ تصادفات از ۲۱/۵ درصد در راههاي كم حجم تـا ۴۶/۶ درصـد در راه
هاي پر حجم كاهش داشته است . افزاش عرض كل خطوط عبوري از ۷/۳۰ تا ۸/۵ متر در راه هـاي
دو خطه تأثير كمتري در نر خ تصادفات نسبت به حدود ۶ تا ۷/۳۰ متردارد كه اين كـاهش نـرخ تـا
۱۴ درصد بيشتر نمي باشد . به طور ميانگين نرخ تصادفات براي عرض خط عبـوري ۳ متـر تـا ۴٫۵
متر از ۲۰٫۸۲۹ تا ۲٫۴۰۱ ميليون تصادف بر وسيله نقليه در هر كيلومتر متغير مي باشد.با توجه به
نتايج فوق كه ازمدلهاي تص ادفات ارائه شده بدست آمـده اسـت .در صـورت افـزايش تعـداد خطـوط
عبوري وافزايش عرض خط عبوري علاوه بر كاهش نرخ تصادفات وافزايش ايم ني در محدوده مـورد
۲۵
مطالعه باعث افزايش ظر فيت مسير مورد مطالعه خواهد شد .وهمچنين تاثيري در روند كاهش نرخ
تصادفات در سطح استان تهران خواهيم داشت.

۶-۱-محدوديت ها و چهار چوب پرو هژ
باتوجه به اينكه مسيرمورد مطالعه كرج -هشتگرديك راه دوخطه بسيار قديمي وفاقد اطلاعات كـافي
در خصوص پلان مسير راه ميباشدوهمچنين اطلاعات وآمار تصادفات در محدوده مورد مطالعه ناقص
ميباشد.در نتيجه به جهت رفع مشكل ومحدوديتهاي ب وجود امده اكثـر اطلاعـات مربـوط بـه طـرح
هندسي راه وظرفيت مسيرفوق الذكر به صورت برداشت ميـداني انجـام پذيرفتـه اسـت . باتوجـه بـه
اطلاعات وآمارتصادفات وحجم ترافيك ماهيانه ارائه شده براي راههاي بـرون شـهري اسـتان تهـران
توسط سازمان حمل ونقل و پايانه هاي كشور براي سالهاي۸۴و۸۵و۶ماهه اول سال ۸۶اين اطلاعات
پس از جمع آوري وپردازش اين اطلاعات به صورت سالانه كه درمبحـث نتيجـه گيـري ارائـه شـده
است.نرخ تصادفات وحجم ترافيك سالانه محاسبه شده است .باتوجه به اطلاعـات جمـع آوري شـده
طرح هندسي راههاي استان تهران مدلهاي تصادفات راههاي استان تهران ارئه شده است.اين مـدلها
رابطه برخي از اجزاء طرح هندسي راه رابا نرخ تصادفات را نشان ميدهندعبارتند از :
را-* بطه تعداد خط عبوري با نر خ تصادفات
* را – بطهعرض خط عبوري با نر خ تصادفات
* را – بطهحجم ترافيك با نر خ تصادفات
پس از ارائه مدلهاي راههاي استان تهران به ب ررسي تاثير افزايش عرض خط عبـوري و تعـداد خـط
عبوري و حجم ترافيك ورابطه آن با نرخ تصادف براي راه دو خطه كـرج -هـشتگردمي پـردازيم .كـه
نتايج اين بررسي در مبحث نتيجه گير ي ارائه شده ا .ست

۲۶
۷-۱-پيشينه تحقيق
با توجه به گستردگي وبكر بودن تحقيق كه توسط بسيار اندكي از محققي ن در جهان انجام پذيرفتـه
است.ارائه مدلهاي پيش بيني تصادفات براي راههاي درون شهري كه توسط NAVIN وهمكـارانش
براي اولين بار در شهر ايربيد اردن در سال ۱۹۷۸در طي سه سـال انجـام پذيرفتـه اسـت . در ايـن
مطالعه اطلاعات ۳ ساله اين قطعات نظير نرخ تصادفات، ميـانگين ترافيـك رو زانـه (ADT)، فـاكتور
ساعت اوج (PHF)، وضعيت رويه (تر و خشك )، سـرعت عملكـردي، عـرض خـط و تعـداد خطـوط
عبوري جمع آوري گرديده اند و با استفاده از تحليل آماري و رگرسيون اطلاعات آماري بـراي نـرخ
تصادفات درون شهري شهر Irbid كشور اردن مـدلي پيـشنهاد گرديـده اسـت .وهمچنـين Vogt و
Baredوهمكارانش با بررسي تعداد تصادفات در جاده هاي دو خطه برون شهري، مدلهاي مختلفـي
با تنوع از متغيرها براي شرايط متعدد قسمتهاي جاده و تقـاطع و شـدت مختلـف تـصادف را ارائـه
كردند. اين مطالعه نشان مي دهد كه بيشتري آمار تصادفات در جاده هاي برون شهري كشور آمريكا
و ا نگلستان به دليل استفاده رانندگان از مشروبات الكلي و عدم آشنايي به مسير و كـاهش عملكـرد
راننده در كنترل وسيله نقليه بوده است . و نيز طرح هندسي راه تأثير عمده اي در كاهش تـصادفات
دارد نتايج مطالعات Al-shareefوهمكارانش در مورد تأثير وضـعيت روسـازي در وقـوع تـصادفات
جاده اي نشان مي دهد كه مقاومت لغزشي سطح جاده تأثير قابل ملاحظه اي در تـصادفهاي جـاده
اي دارد. براي ارزيابي اثر طرح هندسي راه بر وقوع تصادف، مطالعات زيادي انجام شده است. مطالعه
Choueiri و همكارانش در راه هاي دو خطه برون شهري و تأثير عوامل طرح هندسي راه بر ايمن ي
مي باشد . نتايج نشان مي دهد كه نرخ تصادفات با شـعاع، عـرض روسـازي و مـسافت ديـد نـسبت
معكوس دارد و شيب تا ۶ درصد در وقوع تصادفات اثر ناچيزي دارد .

۲۷

فصل دوم
كاوش در متون
( تاريخچه علمي ومروري برتحقيقات گذشته )

۲۸
۱-۲ – طبقه بندي و مقدمه واظهار بكر بودن متون
ارزيابي و مدل سازي تصادفات در خيابانهـاي شـهري و بـرون شـهري يكـي از بهتـرين روش بـراي
ارزيابي زيانهاي اقتصادي و تراكم ترافيك و پيش بيني جراحـات و تـصادفات مـي باشـ . د مطالعـات
بسياي در سطح جهان به منظور ارزيابي تأثير طرح هندسي راه بر بروز تصادفات انجام گرفته اسـت .
كه مي توان تأثير عرض روسازي و تعداد خطوط عبوري و شيب راه و شانه و شعاع قـوس و فاصـله
ديد و حجم ترافيك و سرعت طرح را نام برد . كه مطالعـات بـسياري در كـشورهاي مختلـف انجـام
پذيرفته است . پيش بيني تصادفات ترافيكي و رابطه آن با طرح هندسي راه به ويـژه بـراي راه هـاي
شهري كه پارامترهاي بيشتري در بروز تصادفات در اين راه ها تأثير گذار بـوده، مـسأله پيچيـده اي
است و تعامل بين اين پارامترها نيز پيچيده تـر اسـت . پيچيـدگي زيـاد در ارزيـابي و مـدل سـازي
تصادفات راه هاي شهري باعث گشته تا بسياري از پژوهشگران از مدل سازي نـرخ تـصادفات در راه
هاي شهري اجتناب كنند . به همين دليل مطالعات بـر روي راه هـاي درون شـهري گـزارش نـشده
است. در حالي كه مطالعات بسيار زيادي در خصوص پيش بيني تصادفات در آزاد راه ها و راه هـاي
برون شهري صورت گرفته است . مـشكلات زيـادي در مـدلهاي پـيش بينـي تـصادفات كـه توسـط
پژوهشگران مختلف انجام شده وجود دارد . يكي از ايـن مـشكلات ايـن اسـت كـه مـدلهاي توسـعه
تغييرات ترافيك در طول شبانه روز را مد نظر قرار نمي دهند . به طوريكـه بيـشتر ايـن مـدلها نـرخ
تصادفات را به صورت تابعي خطي از حجم ترافيك روزانه در نظر مي گيرند و مشكل ديگر ايـن كـه
اين مدلها چنين فرض مي كنند .كه نرخ تصادف يك ساختار طبيعي دارد . و همچنين بـا رشـد روز
افزون شهرها و مشكلاتي نظير تراكم، ازدحام، آلودگي هوا و افزايش تـصادفات از جملـه مشخـصات
عمده شهرهاي بز رگ به خصوص شـهرهاي واقـع در كـشورهاي در حـال توسـعه اسـت و از جملـه
مورادي كه همواره در بررسي مسا ئل حمل و نقل شهري مورد توجه بوده اسـت . مـشكلات ناشـي از
تقاطع ها و رفع آنها مي باشد . يكي از كم هزينه ترين روشها يراي كاهش و رفع مشكلات تقاطع ها
استفاده از چراغ راهنما اس ت. در اغلب شهرهاي بزرگ، اگر چراغ راهنمـا در تقـاطع هـا بـه صـورت
۲۹
هماهنگ با يكديگر عمل نكنند . كنترل ترافيك به خوبي انجام نـشده و باعـث انـسداد در خيابانهـا،
اتلاف وقت، استهلاك وسايل نقليه و افزايش آلودگي، افزايش تصادفات، مـصرف زيـاد سـوخت و در
نتيجه افزايش هزينه حمل و نقل مي گردد. با توجه بـه مـشكلات و نارسـايي سيـستم هـاي چـراغ
راهنمايي ثابت در مواجهه بـا تغييـرات شـرايط ترافيكـي در وضـعيت كنـوني و همچنـين تجـارب
كشورهاي پيشرفته در حل معضلات ترافيكي خود با استفاده از سيستم هاي هوشمند ديجيتالي كه
عبارتند از :
و GERTRUDEو ATSACو T 2000 Cو PRODYNو GEGURوSCOOTو SCATS
و UTCSو SIEOPو SICASو TRANZIT7- و TRANZIT 8و OPACو GIMAGوUTOPIA
DITCSوTRACONET ….،به علت عملكرد بهتر سيستم SCATS در فرايند كنترل ترافيك بعـضي
از نقاط جهان مانند شهر سيدني استراليا كه وضعيت ترافيكي مشابه شهر تهران دارد . وهمچنين بـا
توجه به اين كه يك سيستم معتبر و شناخته شده جهاني است و از طرف يك نهاد دولتي پشتيباني
مي شود . و اعمال هماهنگي بين چراغ ها را نيز تأمين مي كند، اين سيستم به عنوان يـك سيـستم
كنترل هوشمند مركزي كه مي تواند جوابگوي نيازهاي ترافيكـي شـهرهاي پـر ترافيـك كـشورمان
باشد، معرفي شده است . با توجه به اينكه درحال حاضر تحقيقات بسياري درخصوص رابطه
بين طرح هندسي راه وسيتمهاي كنترل هوشمند انجـام پذيرفتـه اسـت .امـا هيچگونـه
مدلي درخصوص رابطه بين طرح هندسي راه ونرخ تصادفات درسطح كشور حتـي بـراي
يكي از استانها انجام نپذيرفته است .وبا توج ه به افزايش روز افـزون تـصادفات درسـطح
كشور واهميت اين موضوع ارائه مدلهاي تصادفات مـي توانـد كمـك شـاياني در ايمنـي
راهها به مديران ايمني را ارائه كند .

۳۰
۲-۲- بررسي مقالات
• – تأثير طرح هندسي راه در ايمني و ظرفيت
* – Abo- qudias و همكارانش در مطالعات خود ۸۲/۶ كيلومتر جاده شامل ۷۶ قطعـه متفـاوت
درون شهري به طول ۸۰۰ تا ۲۷۰۰ متر را مور د بررسي قرار داد. در اين مطالعه اطلاعـات ۳ سـاله
اين قطعات نظير نرخ تصادفات، ميانگين ترافيك روزانه (ADT)، فاكتور ساعت اوج (PHF)، وضعيت
رويه (تر و خشك )، سرعت عملكردي، عرض خط و تعداد خطوط عبوري جمع آوري گرديـده انـد و
با استفاده از تحليل آماري و رگرسيون آنها به كمـك نـرم افـزار SPSS بـراي نـرخ تـصادفات درون
شهري شهر Irbid كشور اردن مدل هايي پيشنهاد گرديده است .كه اين مدلهاونتايج آن به شرح ذيل
ميباشد :
– * تاثير عرض خط عبوري
-* تاثير تعداد خطوط عبوري
-* تاثير حجم ترافيك
-* تاثير عامل ساعت پيك
-* سرعت عملكردي
-* تاثير شرايط جاده
-* تاثير ماه ، سال ، روز، هفته و زمان روز
-* تاثير شرايط روشنائي
-* تاثير متقابل پارامترها بر نرخ تصادف
*- تاثير عرض خط عبوري
نتايج نشان مي دهد كه نرخ تصادفات به شكل قابل تو جهي تحت تاثير تغيير خط عبوري اسـت . بـا
افزايش خط عبوري تا طول ۴/۸۰ متر نرخ تصادفات كاهش مي يابد. كه كـاهش نـرخ تـصادفات بـا
۳۱
توجه به افزايش عرض خط عبوري ناچيز است . مدل توسعه يافته بيان مـي كنـد كـه عـرض هـاي
خطوط عبوري بين ۲/۵ تا ۳/۵ متر و به ازاي هر ۰/۵ متر افزايش عر ض خط عبوري، نرخ تصادفات
تا حدود ۳۲% كاهش مي يابد .

برای خرید فایل کلیک کنید


عتیقه زیرخاکی گنج