گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 578 views
  • بدون نظر

قیمت : ۹۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۸۴    کد محصول : ۱۶۲۳۱    حجم فایل : ۹۹۱۸ کیلوبایت   
دانلود رفرنس و سمینار عمران و ساختمان بررسي رفتار ديوارهاي برشي فولادي و مقايسه روش هاي موجود

عنوان سمینار: بررسي رفتار ديوارهاي برشي فولادي و مقايسه روش هاي موجود

فهرست مطالب این سمینار که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

۱) مقدمه و كليات

۲) معرفي سيستم

۳) تاريخچه مطالعات انجام شده بر روي ديوار برشي فولادي
– Takanashi و همکاران، Mimura و Akiama
– Thorburn و همکاران
– Timler و Kulak
– Trompoch و Kulak
– Caccese و همکاران
– Elgaaly و همکاران
– Xue و Lu
– Driver و همکاران
– Rezai
– Lubell و همکاران
– Perng و Mo
– Yamada
– Sugii و Yamada
– Torii
– Nakashima
– Sabouri – Ghomi و Roberts
– Astaneh –Asl و Zhao

۴) استفاده از سيستم در ساختمان ها
۱-۴) استفاده در ساختمان هاي نوساز
– ساختمان نيپون استيل
– ساختمان شينجوكونومورا
– هتل هايت ريجنسي
– بيمارستان آليو ويو
– ساختمان هاي ديگر
۲-۴) استفاده در تقويت ساختمان هاي موجود
– ساختمان مركز درماني در چارلستون
– ساختمان كتابخانه ايالتي اورگان

۵) سختي و مقاومت
۱-۵) دياگرام بار- تغيير مكان برشي (F-u) ديوارهاي برشي فولادي
۱-۱-۵) دياگرام بار- تغيير مكان برشي (F-u) ورق فولادي
– تنش ها در ورق قبل از كمانش
– تنش ها در ورق پس از كمانش
۲-۱-۵) دياگرام بار  تغيير مكان برشي (F-u) قاب
۲-۵) اثر بازشو در سختي و مقاومت ديوارهاي برشي فولادي
۳-۵) مقايسه سختي برشي و مقاومت برشي نهايي ديوارهاي برشي فولادي با مهاربند X شکل

۶) شكل پذيري، ضريب رفتار (R) و جذب انرژی
۱-۶) نظريه پوپوف
۲-۶) روش يوانگ
۳-۶) روش كلاف و پنزين
۴-۶) آيين نامه ملي ساختمان كانادا
۵-۶) پروتكل ۲۴-ATC
۶-۶) كميته زلزله شناسي SEAOC
۷-۶) ضريب رفتارهاي پيشنهادي دكتر آستانه اصل
۸-۶) محاسبه و مقايسه ضريب رفتار R براي ديوار برشي فولادي ۴ طبقه مورد آزمايش درايور و همكاران وي در دانشگاه آلبرتاي كانادا
۹-۶) جذب انرژي

۷) پايداري
۱-۷) كنترل روابط مربوط به پايداري ستون ها
۱-۱-۷) اطمينان از كفايت صلبيت ستون
۲-۱-۷) تحمل بارهاي قائم محوري
۲-۷) كنترل روابط مربوط به پايداري تيرها

۸) جزئيات اجرايي

۹) دستورالعمل هاي آيين نامه اي
۱-۹) دستورالعمل هاي آيين نامه اي مربوط به طراحي لرزه اي ديوارهاي برشي فولادي
۲-۹) محاسبه بار زلزله براي ديوار برشي فولادي با استفاده از آيين نامه هاي آمريكا
۱-۲-۹) مقادیر ρ براي ديوارهاي برشي فولادي
۲-۲-۹) مقادیر QE و ضریب رفتار R براي ديوارهاي برشي فولادي
۳-۲-۹) مقادير Ω۰ براي ديوار برشي فولادي
۴-۲-۹) مقادیر Cd برای دیوارهای برشی فولادی
۳-۹) دستورالعمل هاي لرزه اي براي ديوارهاي برشي فولادي
۴-۹) دستورالعمل هاي لرزه اي AISC كه مستقيماً به سيستم ديوارهاي برشي فولادي مربوط است
۵-۹) اطلاعاتي در مورد ديوارهاي برشي فولادي از آيين نامه كانادا

۱۰) تحليل و طراحي لرزه اي ديوارهاي برشي فولادي
۱-۱۰) آناليز و طراحي ديوارهاي برشي فولادي بر مبناي مدل نواري
۱-۱-۱۰) آناليز الاستيك ديوارهاي برشي فولادي بر مبناي مدل نواري
۲-۱-۱۰) آناليز پلاستيك ديوارهاي برشي فولادي بر مبناي مدل نواري
– ديوار برشي فولادي با اتصال تير به ستون ساده
– ديوار برشي فولادي با اتصال تير به ستون گيردار
۲-۱۰) آناليز و طراحي ديوارهاي برشي فولادي بر مبناي مدل اندركنش قاب و صفحه پركننده
۱-۲-۱۰) فرضيات اساسي مدل اندركنش قاب و صفحه پركننده
۲-۲-۱۰) محاسبه ظرفيت برشي نهايي پانل (Fpu)
۳-۲-۱۰) طراحي ديوار برشي فولادي بدون سخت كننده و بدون بازشو
– محاسبه ضخامت ورق فولادي (t)
– كنترل روابط مربوط به پايداري ستون ها و تيرها
– كنترل تغييرمكان هاي برشي
– كنترل تغييرمكان هاي خمشي
۴-۲-۱۰) طراحي پانل هاي داراي بازشو
۵-۲-۱۰) طراحي ديوارهاي برشي فولادي تقويت شده
۳-۱۰) آناليز و طراحي ديوارهاي برشي فولادي بر مبناي مشابهت با روابط تيرورق ها در AISC
۱-۳-۱۰) ديوار برشي فولادي فشرده
۲-۳-۱۰) ديوار برشي فولادي غيرفشرده
۳-۳-۱۰) ديوار برشي فولادي لاغر
۴-۳-۱۰) ضوابط طراحي اوليه ديوارهاي برشي فولادي
۵-۳-۱۰) توسعه روش هاي طراحي لرزه اي براي ديوارهاي برشي فولادي
۱-۵-۳-۱۰) مدهاي شكست اصلي
– مدهاي شكست ديوار برشي فولادي
– مدهاي شكست تيرهاي فوقاني و تحتاني
– مدهاي شكست ستون هاي مرزي
۲-۵-۳-۱۰) سلسله مراتب مدهاي شكست
۳-۵-۳-۱۰) معادلات طراحي براي مدهاي شكست
۶-۳-۱۰)  تعيين ظرفيت هاي برشي، خمشي و برشي- خمشي ديوارهاي برشي فولادي
۱-۶-۳-۱۰) ظرفيت برشي ديوارهاي برشي فولادي
۲-۶-۳-۱۰) ظرفيت خمشي ديوار برشي
۳-۶-۳-۱۰) ظرفيت برشي  خمشي (V-M) و يا ظرفيت برشي  خمشي  محوري (V-M-P) ديوار برشي فولادي
۴-۱۰) مقايسه بين روش هاي طراحي و نتيجه گيري
۵-۱۰) طراحي اتصال صفحه ديوار برشي فولادي به تيرها و ستون هاي مرزي
۶-۱۰) طراحي تيرهاي فوقاني و تحتاني و ستون ها

۱۱) مدل كردن ديوارهاي برشي فولادي در تحليل
۱-۱۱) مدل كردن ديوارهاي برشي فولادي فشرده
۲-۱۱) مدل كردن ديوارهاي برشي فولادي غير فشرده و لاغر

منابع فارسي
منابع لاتين

چكيده لاتين

امیدوارم این سمینار برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.


عتیقه زیرخاکی گنج