گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 123 views
  • بدون نظر

پیچیدگی تخمین کانالهاي مخابراتی در حالتهاي غیرخطی و متغیر با زمان، مقابله با تداخل بینسمبلی و اعوجاج ناشی از کانال را با پیچیدگیهاي تحلیلی و سختافزاري زیادي همراه میکند. به همین دلیل، بیشتر تکنیکهاي کلاسیک مطرحشده براي تخمین کانال در کتابها و مقالات مختلف، یا از متغیر با زمان بودن کانال، یا از غیر خطی بودن آن، و یا از هر دو صرفنظر میکنند. این موضوع باعث شده است که در تحقیقات و مقالههاي جدید، به جاي اکتفا به تکنیکهاي کلاسیک، از تکنیکهاي مبتنی بر شبکههاي عصبی هم براي تخمین کانالهاي مخابراتی استفاده شود. در این سمینار، پس از معرفی برخی از مشهورترین روشهاي کلاسیک تخمین کانال، چند نمونه از تحقیقات انجامشده دربارهي «تخمین کانالهاي مخابراتی به کمک شبکههاي عصبی» بررسی و معرفی شدهاند. در پایان، روشهاي معرفیشده با یکدیگر مقایسه و مزایا و دشواريهاي هر یک توضیح داده شده است.


عتیقه زیرخاکی گنج