گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 135 views
  • بدون نظر

تعداد صفحات : ۴۴
فرمت فایل : pdf
لوله هاي تلفيقي فلزي پليمري عمدتا ٌ در تأسيسات ساختمان ها شامل آبرساني، بهداشتي، حرارتي و برودتي م ي باشد. تجارب چندين ساله مصرف اين نوع لول ه ها در كشورهاي اروپايي نشانگر آن است كه لوله هاي فلزي پليمري مي توانند كاربرد گسترده اي در تأسيسات هواي فشرده، اتومبيل سازي، كشتي سازي، هواپيما سازي، كارخانجات شيميايي دارويي و دستگاه هاي پزشكي داشته باشند.
مقدمه:
از زمانيكه كاربرد وسيع و گسترده فلزات در صنايع گوناگون مشخص گرديد، محققين درصدد توليد آلياژهاي برتر و يا انتخاب يك پوشش مناسب به عنوان روكش فلزات جهت تقليل نقاط ضعف آنها مانند خوردگي، زنگ زدگي، ر سوب مواد در داخل لوله و … بر آمدند. حاصل اين تلاش ها اعمال رو شهايي نظير آبكاري، توليد فلزات آلياژي، استفاده از رنگ و انواع پليمرها بوده است. در اين رهگذر پاره اي از پليمرها توانست ه اند حتي جايگزين فلزات گردند . ب ه عنوان مثال در تأسيسات لوله كشي ساختمان ها و صنايع گوناگون كه م سئله خوردگي فلزات هميشه موجب خسارت مستقيم و غير كه از نظر كاربردي فاقد گرفتار ي هاي لوله هاي فلزي PB و PP,PVC,PE مستقيم عمده بوده است، لول ه هاي
از جمله پوسيدگي، زنگ زدگي و … بوده و تا حدي جايگزين لوله هاي فلزي شده اند. ولي اين نوع لوله ها نيز داراي نقاط ض عف ديگري مانند محدوديت عملي در انتقال حرارت و يا تحمل فشار و دماي بالا و غيره مي باشند.

فهرست
عنوان شماره صفحه
فصل ١- معرفي لوله هاي سوپر پايپ ١
محصول ٣ ISIC ١- معرفي كد -١
١- تعرفة گمركي لوله هاي سوپر پايپ ٤ -٢
١- شرايط واردات ٤ -٣
١- بررسي استاندارداهاي ملي و بين المللي ٥ -٤
١- قيمت داخلي ٩ -٥
١- كاربردها ٩ -٦
١- محصولات جايگزين ١٤ -٧
١- اهميت استراتژيك توليد لوله هاي سوپر پايپ ١٥ -٨
١- كشورهاي عمدة توليد كنندة لوله هاي سوپر پايپ ١٥ -٩
١- شرايط صادرات ١٦ -١٠
فصل ٢- وضعيت عرضه و تقاضاي سوپر پايپ در ايران ١٧
٢- توليد داخلي ١٨ -١
٢- وضعيت طرح هاي در دست اجرا ١٩ -٢
٢- بررسي روند واردات ١٩ -٣
٢- بررسي روند مصرف ٢٠ -٤
٢- بررسي صادرات ٢٤ -٥
٢- پيش بيني نياز به لوله هاي سوپر پايپ ٢٤ -٦
فصل ٣- بررسي فني طرح توليد لوله هاي سوپر پايپ ٢٦
٣- بررسي اجمالي تكنولوژي توليد لوله هاي سوپر پايپ و معرفي شركت هاي صاحب تكنولوژي ٢٧
٤- بررسي نقاط ضعف تكنولوژي ٣٠
٥- بررسي و تعيين حداقل حداقل ظرفيت اقتصادي و برآورد حجم سرمايه گذاري ثابت مورد نياز ٣٠
٦- ميزان مواد اوليه مورد نياز سالانه و محل تامين آن از خارج يا داخل كشور ٣٥
٧- پيشنهاد منطقة مناسب براي اجراي طرح سوپر پايپ ٣٥
٨- وضعيت تامين نيروي انساني طرح سوپر پايپ ٣٦
٩- بررسي و تعيين ميزان آب، برق، سوخت و امكانات مخابراتي مورد نياز براي طرح توليد لوله های سوپر پايپ ٣٧
١٠ – حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني ٣٧
١١ – تجزيه تحليل نهائي ٤٠
مراجع ٤١


عتیقه زیرخاکی گنج