گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 120 views
  • بدون نظر

این فایل با تعداد ۱۷۷صفحه وکاملا فارسی باقیمت ۹۰۰۰تومان وفرمت ورد در رابطه با تحقیق در رابطه با اشتغال زنان ونقش آن در خانواده است.يكي از مشكلتي ركه زنان در همه جوامع باآن درگير ،هستند مسئوليت پرورش فرزندان واداره امور خانه ميباشد. به واسطه اين مسئله آنان امكان دسترسي به تخصصها وآگاهيهاي سطوح بال را ركمتر دارند وهمچنين زماني را ركه ميتوانند در شغل وحرفه خود صرف نمايند محدود .ميباشد در اين پژوهش سعي ميشود به بررسي اشتغال زنان وتاثير آن بر ساخت خانواده پرداخته شود والبته توجه به اين امر ،ركه آيا ركسي ركه در تمامي قرون واعصار ، با حضور مداوم ،خود عنصر بقاي خانواده ،بوده حال با ترك ،خانه بدان لطمه ميزند؟ همچنين پاسخ به اين سئوالت در اين زمينه مهم بنظر :ميرسد با توجه به دگرگونيهاي بنيادي در ساخت شغلي ،جامعه و نظام ارزشهاي سنتي وتوزيع نقشها وپايگاههاي زن و،مرد اشتغال زنان بر روابط زن و،شوهر چه تاثيري داشته ،است آيا در جهت ثبات خانواده بوده است ويا در جهت تضعيف آن؟ يكي از اجزاي مهم در ساختار ،خانواده ركودركان هستند وتوجه به اين نكته نيز بسيار حائز اهميت است ركه : تاثير خروج بيسابقه زن وابعاد گسترده ،آن تا چه حد بر سرنوشت ركودركان تاثير نموده واين تأثير در چه جهتي اعمال گرديده است؟ در انجام اين پژوهش ، سعي ميشود به اين سئوالت پاسخ داده شود ونتايج آن ، مورد بررسي قرار گيرد.


عتیقه زیرخاکی گنج