گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 137 views
  • بدون نظر

این فایل با تعداد ۵۵صفحه وفرمت pdf وبا قیمت ۶۰۰۰تومان وکاملأ فارسی پژوهش حاضر به بررسي مقايسه بين سلامت روان زنان و مردان کارمند.پژوهش حاضر به بررسي مقايسه بين سلمت روان زنان ومردان كارمند ايران خودرو ميپردازد در اين پژوهش از نمونه ۸۰ نفري از زن ومرد كارمند ايران خودرو انتخاب شده است وبراي سنجش سلمت روان كارمندان از پرسشنامه GHQ-28 استفاده شده دادههاي استخراج شده در اين پژوهش از روش آمار استنباطي بررسي گرديد واز طريق آزمون مان ويتني يو محاسبه .گرديد نتايج اين آزمون حاصل از آن است كه بين سلامت روان زنان ومردان كارمند شركت ايران خودرو تفاوت معنادار وجود .دارد همچنين ميتوان گفت كه در هر يك از خرده آزمونها نتايج به صورت زير است كه بين عليم جسماني در زنان ومردان تفاوت معني دار وجود دارد. و در عليم اضطرابي در زنان ومردان تفاوت معنادار مشاهده نميشود همچنين در عليم كاركرد اجتماعي وعليم افسردگي هم دربين زنان ومردان تفاوت معنادار وجود .ندارد لذا ميتوان نتيجه گرفت كه سلمت رواني زنان نسبت به مردان بيشتر در معرض خطر است ودركل ميتوان اظهار داشت كه نتايج بدست آمده از اين پژوهش وپژوهشهاي قبلي احتمال قابليت تعميم اين نتايج به جامعه بزرگتر زياد است ول احتما ميتواند مورد استفاده پژوهشگران قرار بگيرد.


عتیقه زیرخاکی گنج