گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 149 views
  • بدون نظر

در این پکیج ما به بررسی بررسي و شناخت علل و عوامل مرتبط با پيري اجتماعي جانبازان جنگ تحميلي در شهر تهران میپردازیم.

تحقيق حاضر با عنوان بررسي و شناخت علل و عوامل مرتبط با پيري اجتماعي جانبازان جنگ تحميلي در شهر تهران، سال (۸۴-۱۳۸۳) با هدف شناسايي بهتر و رفع مشكل يا دگرگوني در ارزش هاي حاكم مردم و مسئولين در قبال جانبازان شكل گرفته است.


 پيري اجتماعي مترادف واژه هايي نظير: طرد اجتماعي، از كارافتادگي، انزواطلبي و يا عدم توجه و حمايت  خانواده، مسئولين وساير افراد جامعه نسبت به فرد و يا گروه خاصي از اجتماع مي‌باشد. در اين تحقيق بيشتر مفهوم طرد اجتماعي مدنظربوده است ، كه رابطه آن  با متغيرهايي از قبيل: سن، وضعيت تأهل، درصد جانبازي، تعداد سالهاي خدمت در جبهه و سنجيده شده است.  در اين راستا سوالات تحقيق نيز عمدتاً مربوط به نوع يا ميزان رابطه اين مفاهيم با  ميزان و سطح طرد  شدگي اجتماعي جانبازان از صحنه‌هاي سياسي- اجتماعي مي باشد.

جمعيت نمونه اين تحقيق حدود ۱۵۰ نفر از جانبازاني است كه از نواحي مختلف شهر تهران با روش نمونه‌گيري تصادفي ساده و  سيستماتيك به طور تلفيقي انتخاب شده اند.

روش پژوهش با توجه به معيارهاي كلي از نوع مقطعي،  توصيفي و در برخي محورها بصورت تبييني بوده و در چارچوب ابزارهاي غالب از روش اسنادي وپيمايشي به صورت همزمان، بهره گرفته  هم چنين  فن پرسشنامه تؤام با مصاحبه  عمقي به عنوان ابزار تكميلي استفاده شده است. پرسشنامه شامل ۳۰ سؤال باز و ۲ سوال بسته در دو بخش شناسايي و طيفي (ليكرت) تدوين گرديده است.  پس از جمع‌آوري اطلاعات با بهره‌گيري از روش‌هاي آمار توصيفي و استنباطي همراه با آزمون‌هاي كاي اسكوئر[۱]، وي كرامرز[۲]. دي‌سامرز[۳] و رواسپيرمن[۴]، يافته‌ها در قالب ۱۷ جدول يك‌بعدي و ۱۶ جدول دو بعدي ارائه شده است. نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد كه ۶۰ درصد جمعيت نمونه داراي پيري اجتماعي زيادي بوده است.  جالب توجه آنكه موضوع مورد بررسي با متغيرهايي نظير: ميزان مزايا، امكانات هنگام جنگ يا قبل از آن، ميزان ساعات تنهايي و قضاوت جامعه، رابطه معنادار و مستقيمي داشته است. يعني با كاهش يا افزايش متغيرهاي مذكور، پيري اجتماعي نيزهم جهت با آنها تغيير مي يابد.

ادامه مطالب…[۱] – ()

[۲] – Cramer’s V

[۳] – Summer’s D

[۴] -(RS)


عتیقه زیرخاکی گنج