گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 158 views
  • بدون نظر

فایل که اماده کرده ایم با تعداد۶۶صفحه وقیمت ۶۰۰۰تومان و با فرمت pdf وکاملأ فارسی در ارتباط با پایان نامه محاسبات طراحی فلر در صنایع نفت گاز و پتروشیمی.ﻓﻠﺮﻳﻨﮓ ﻳﻚ روش ﻣﺘﺪاول ﺑﺮاي از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﮔﺎز ﻫﺎي ﺗﻠﻒ ﺷﺪ ه ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل در ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺑـﺎﻻ دﺳـﺘﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺘﻲ اﻳﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻓﻠﺮ ﻳـﻚ ﻣﺸـﻌﻞ در ﻫـﻮاي آزاد اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻲ اﻟﺨﺼﻮص در ﺑﺎﻻ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻳﻚ اﺳﺘﻚ ﻗﺮار داده ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻓﻠـﺮ ﻣﻌﻤـﻮﻻ در ﺟـﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻗﺮار داده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ از ﭘﺮﺳﻨﻞ و اﺳﺘﺮاﻛﭽﺮ ﻫﺎي ﻃﺮح دور ﺑﺎﺷﺪ و آﺳﻴﺒﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺮﺳﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻳﻜﻲ از ﺑﺨﺸﻬﺎي اﻳﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﺿﻄﺮاري رخ ﺑﺪﻫﺪ، ﻓﻠﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﺪي ﺑﺎزي ﻛﻨﺪ . زﻳﺮا ﺑﺎ وﻗﻮع ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻮق ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻴﺮﻫﺎي اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨـﺪ و ﺧـﻮراك از ﺧﻄـﻮط ﻓﺮاﻳﻨـﺪي آزاد و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺨﻠﻴﻪ آﻧﻬﺎ در اﺗﻤﺴﻔﺮ ﻧﻴﺰ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﺎ ،ﺷﺪ، ﺳـﻮزاﻧﺪن آن از ﻃﺮﻳـﻖ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻓﻠـﺮ اﻳﻤﻦ ﺗﺮﻳﻦ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ . در واﻗﻊ ﻓﻠﺮ ﺷﺮاﻳﻄﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ ﺟﺮﻳﺎﻧـﺎت ﮔـﺎزي و ﺣﺘﻲ ﻣﺎﻳﻌﺎت ﻓﺮاﻳﻨﺪ، ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه، ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات واﺣـﺪ و ﻳـﺎ ﭘﺮﺳـﻨﻞ آﺳـﻴﺒﻲ ﺑﺮﺳﺪ و آﻟﻮدﮔﻲ اﺗﻤﺴﻔﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ ﺳﻮزﻧﺪ. ﻓ ﻠﺮ ﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن اﺳﺖ ﻛﻪ در دﻣﺎي ﺑﺎﻻ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ و ﺟﻬﺖ ﺳـﻮزاﻧﺪن ﮔـﺎز ﻫـﺎي ﻗﺎﺑـﻞ اﺣﺘﺮاق ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ” ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎ و ﮔﺎز ﻫﺎي آﻟﻮذه ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد . ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﭘﺮوﭘﺎن، اﺗﻴﻠﻦ، ﭘﺮوﭘﻴﻠﻦ، ﺑﻮﺗﺎ دﻳﻦ و ﺑﻮﺗﺎن%۹۵ ﮔﺎز ﻫﺎي آﻟﻮده را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻠﺮ ﺳﻮزاﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . ﺑﺎ وﻗﻮع اﺣﺘﺮاق ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﮔﺎزي در ﻧﺘﻴﺠﻪ واﻛﻨﺶ ﺑـﺎ اﻛﺴـﻴﮋن اﺗﻤﺴﻔﺮ، ﺗﺸﻜﻴﻞ دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ و آب ﻣﻲ دﻫﻨﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ ﺧﺎم در دﻫﻪ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ، ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎز ﻫﺎي آﻟـﻮده ﻛﻨﻨـﺪه و ﻣـﺰاﺣﻢ ﻫﻤـﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺟﻬﺘﺤﻞ ﻛﺮدن ﻣﺸﻜﻞ آﻟ ﻮدﮔﻲ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻠﺮ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻓﻠـﺮ ﻫـﺎي ﮔـﺎزي ﻳﻚ ﮔﺰﻳﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺮدن ﻣﻴﺰان ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﻧﺴﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ زﻳﺮا اﻳﻦ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫـﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدي ﺧﻮد ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﺷﺘﻌﺎل دارﻧﺪ . در ﻳﻚ ﻓﻠﺮ ﺑﺎﻳﺪ اﺣﺘﺮاق ﻛﺎﻣﻞ در ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺮﻳﻦ زﻣﺎن اﻗﺎﻣـﺖ ﮔـﺎز در ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻓﻠﺮ ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد.

  • بازدید : 237 views
  • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۶۶    کد محصول : ۱۵۹۰۰    حجم فایل : ۸۸۲ کیلوبایت   
دانلود سمینار ارشد مهندسی شیمی فرآیند محاسبات طراحی فلر در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

مقاله و سمینار محاسبات طراحی فلر در صنایع نفت گاز و پتروشیمی که فلرینگ یک روش متداول برای ازبین بردن گازهای تلف شده قابل اشتعال درجریانات بالادستی صنایع نفت وگازو پتروشیمی و تصفیه جریانهای از این صنایع است وفلر یک مشعل درهوای آزاد است


عتیقه زیرخاکی گنج