گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 230 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۴۲    کد محصول : ۱۶۹۴۲    حجم فایل : ۹۹۶۳ کیلوبایت   
دانلود پروژه پایان نامه معماری عمران بررسی سیستمهای انتقال آب (موردی سد قلعه چای)

عنوان پایان نامه: بررسی سیستمهای انتقال آب (موردی سد قلعه چای)

فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه
فصل اول: سيماي كلي طرح
۱-۱) موقعيت و محدوده طرح
۲-۱) راههاي دسترسي
۳-۱) توپوگرافي منطقه
۴-۱) نتايج مطالعات پايه
۱-۴-۱) مشخصات اقليمي
۲-۴-۱) منابع آب
۳-۴-۱) منابع خاك
۵-۱) سيماي طرح بهبود و توسعه آبياري
۱-۵-۱) طرح بهبود آبياري
۲-۵-۱) طرح توسعه آبياري و زهكشي
۶-۱) منابع آب و توزيع آن در شرايط طرح
۱-۶-۱) تخصيص منابع آب و خاك
۲-۶-۱) توزيع ماهانه آب مورد نياز طرح
فصل دوم: بررسيهاي فني و اقتصادي انواع لوله ها و شير آلات مورد استفاده در طرح هاي انتقال آب
۱-۲) كليات
۲-۲) عوامل موثر انتخاب جنس لوله
۳-۲) لوله هاي مورد استفاده در طرحهاي انتقال آب
۱-۳-۲) لوله هاي چدني معمولي و داكتيل
۲-۳-۲) لوله هاي فولادي
۳-۲-۳) لوله هلي بتني
۴-۳-۲) لوله هاي بتني پيش تنيده
۵-۳-۲) لوله آزبست سيماني
۶-۳-۲) لوله هاي فايبر گلاس
۷-۳-۲) لوله هاي پاي اتيلن
۸-۳-۲) بررسي اقتضادي لوله هاي مورد استفاده در طرحهاي خطوط انتقال آب
۴-۲) شير آلات مورد استفاده در خطوط انتقال آب
۱-۴-۲) شيرهاي قطع و وصل جريان
۲-۴-۲) شيرهاي تخليه هوا
۳-۴-۲) شيرهاي تخليه آب
۴-۴-۲) شيرهاي يكطرفه
۵-۴-۲) شيرهاي كنترل خودكار
فصل سوم: ضوابط و مباني مورد استفاده در طرح خطوط انتقال آب
۱-۳) دوره طرح
۲-۳) دبي جريان
۳-۳) معيارهاي فني سرعت جريان
۴-۳) معيارهاي فني فشار
۵-۳) روش محاسبات هيدروليكي
۱-۵-۳) انتهاي اصطكاكي داخل لوله
۲-۵-۳) افتهاي جزيي
۳-۵-۳) قدرت پمپها
۴-۵-۳) ضربه قوچي آب
۱-۴-۵-۳) بازو بست كردن شير
۲-۴-۵-۳) شيرهاي يكطرفه
۳-۴-۵-۳) از كار افتادن ناگهاني پمپها
۴-۴-۵-۳) پر كردن خطوط خالي
۵-۴-۵-۳) هوا گيري خطوط لوله
۶-۴-۵-۳) روش بر آورد فشارهاي ناشي از ضربه قوچي آب
۵-۵-۳) محاسبه سرمايه گذاري ثابت
فصل چهارم: مباني طراحي خط لوله انتقال آب قلعه چاي
۱-۴) مقدمه
۲-۴) مباني انتخاب مسير
۳-۴) مشخصات خط انتقال قلعه چاي
۴-۴) مباني هيدروليكي خط لوله انتقال
۱-۴-۴) فشار تاسيسات خط انتقال
۲-۴-۴) سرعت جريان آب
۳-۴-۴) افت انرژي حاصل از اصطكاك
۴-۴-۴) اتلافهاي موضعي
۵-۴-۴) فشار باقيمانده در خط
۵-۴) دبي طراحي
۶-۴) نتايج تحليل هيدروليكي خط انتقال آب قلعه چاي
۷-۴) بررسي جريانات ناپايدار در خط لوله انتقال آب
۱-۷-۴) لزوم بررسي جريانات ناپايدار
۲-۷-۴) توصيف ساده چكش آبي
۳-۷-۴) مديريت بهره برداري از تاسيسات انتقال قلعه چاي
۴-۷-۴) سيستم كنترل
۵-۷-۴) بررسي كنترل جريان ناپايدار (چكش آبي) در خط انتقال قلعه چاي
۸-۴) مباني انتخاب شير آلات و تجهيزات مورد نياز خط آب قالعه چاي
۱-۸-۴) شيرهاي قطع و وصل
۱-۱-۸-۴) شيرهاي كشويي
۲-۱-۸-۴) شيرهاي پروانهاي
۲-۸-۴) شيرهاي تخليه و شستشو
۳-۸-۴) شيرهاي هوا
۴-۸-۴) شيرهاي كنترل اتوماتيك
۱-۴-۸-۴) شيرهاي فشاري شكن
۲-۴-۸-۴) شيرهاي ثابت نگهدارنده فشار
۳-۴-۸-۴) شيرهاي اكنترل دبي
۴-۴-۸-۴) شيرهاي اطمينان
۵-۴-۸-۴) شيرهاي كنترل سطح آب در مخازن
۵-۸-۴) شيرهاي يكطرفه
۶-۸-۴) دريچه هاي بازرسي
۷-۸-۴) اتصالات قابل انبساط
۹-۴) مباني حفاظت لوله در مقابل خوردگي
۱-۹-۴) تعيين كيفيت خورندگي يا رسوب گذاري آب
۲-۹-۴) تعيين كيفيت آب رودخانه قلم چاي از نظر شرايط خورندگي يا رسوب گذاري
۳-۹-۴) حفاظت لوله مدفون در خاك
۱-۳-۹-۴) پوشش
۲-۳-۹-۴) انواع پوشش
۳-۳-۹-۴) حفاظت كاتدي
۴-۳-۹-۴) حفاظت كاتدي به روش جريان اعمالي
۵-۳-۹-۴) حفاظت به روش آندفنا شونده
۶-۳-۹-۴) تاثير جريان حفاظت كاتدي بر تاسيسات مجاور
۷-۳-۹-۴) تاثير خطوط فشار قوي
۸-۳-۹-۴) نقاط اندازه گيري
۴-۹-۴) محافظت جدار داخلي لوله
۱-۴-۹-۴) پوشش سيماني
۲-۴-۹-۴) پوشش قيري
۳-۴-۹-۴) پوشش اپوكسي
۵-۹-۴) انتخاب نوع پوشش خارجي
۶-۹-۴) انتخاب نوع پوشش داخلي
فصل پنجم: مباني طراحي سازهاي خطوط لوله
۱-۵) اصول مباني طراحي
۲-۵) طبقه بندي بارهاي وارد بر لوله مدفون
۱-۲-۵) فرضيات مربوط به تركيب همزمان بارهاي اوليه
۲-۲-۵) عوامل موثر بر مولفه هاي مختلف بارها
۱-۲-۲-۵) بار ناشي از وزن آب داخل لوله
۲-۲-۲-۵) وزن آب داخل لوله
۳-۲-۲-۵) وزن لوله
۴-۲-۲-۵) فشارهاي سيال خارجي
۵-۲-۲-۵) فشارهاي سيال داخلي
۳-۲-۵) فشار قائم ناشي از وزن خاك
۱-۳-۲-۵) استقرار لوله در ترانشه باريك
۲-۳-۲-۵) استقرار مجرا در خاكريز
۳-۳-۲-۵) استقرار مجرا در تراشه عريض
۴-۳-۲-۵) خلاصه مقادير ضرائب بار
۵-۳-۲-۵) حداقل عمق لازم براي مقابله با شناوري خط لوله خالي
۳-۵) مقاومت لوله ها
۱-۳-۵) ظرفيت باربري لوله هاي صلب تحت بار خارجي
۲-۳-۵) ظرفيت باربري لوله هاي صلب تحت فشار خارجي
۳-۳-۵) ظرفيت باربري مجاري زير زميني انعطاف پذير
۱-۳-۳-۵) اصولي كلي طراحي ضخامت ديواره لوله هاي فولادي
۲-۳-۳-۵) ضخامت ديواره مورد نياز در برابر بارها و فشار خارجي
۳-۳-۳-۵) ضخامت ديواره مورد نياز در اثرفشار داخلي در لوله هاي صاف
۴-۳-۳-۵) انتخاب ضخامت ديواره لوله هاي فلزي در پروژه قلعه چاي
۴-۳-۵) طراحي سيستمهاي فايبر گلاس
۱-۴-۳-۵) شرايط طراحي
۲-۴-۳-۵) خواص لوله
۳-۴-۳-۵) رده فشار داخلي
۴-۴-۳-۵) ردههاي سفتي
۵-۴-۳-۵) طراحي خطوط لوله روي زمين
۱-۵-۴-۳-۵) فشار خارجي يا خلاء
۲-۵-۴-۳-۵) بار حرارتي انتهائي در خطوط لوله مهار شده
۶-۴-۳-۵) طراحي خطوط لوله زير زميني
۱-۶-۴-۳-۵) شرايط طراحي و پارامترهاي نصب
۲-۶-۴-۳-۵) نيازهاي طراحي
۳-۶-۴-۳-۵) بررسي نمودن انحنا
۴-۶-۴-۳-۵) بررسي بارهاي تركيبي
۵-۶-۴-۳-۵) بررسي كمانش
۶-۶-۴-۳-۵) شناوري
۴-۵) مهار نيروهاي نا متعادل
۱-۴-۵) بلوكهاي مهاري در خمهاي افقي
۲-۴-۵) بلوكهاي مهاري در خمهاي قائم
۳-۴-۵) مهار لوله در شيب
۵-۵) انتخاب مصالح و روش اجرا
۱-۵-۵) استقرار در ترانشه
۱-۱-۵-۵) ترانشه باريك
۲-۱-۵-۵) ترانشه با زير ترانشه باريك
۳-۱-۵-۵) ترانشه عريض
۴-۱-۵-۵) ترانشه v با زير ترانشه عريض
۲-۵-۵) استقرار در خاكريز
۳-۵-۵) بستر سازي
 ۱-۳-۵-۵) اجراي بستر (مرحله I)
۲-۳-۵-۵) اجراي بستر (مرحله II)
۴-۵-۵) خاكريزي
۱-۴-۵-۵) خاكريزي كنار لوله
۲-۴-۵-۵) خاكريزي
۳-۴-۵-۵) خاكريزي اصلي ترانشه ها
۴-۴-۵-۵) اجراي جاده
۵-۵-۵) اجرا در استقرار در خاكريز
۱-۵-۵-۵) وضعيت برجستگي مثبت
۲-۵-۵-۵) وضعيت ترانشه ناقص
۳-۵-۵-۵) وضعيت برجستگي منفي
۶-۵-۵) عمليات اجرائي خط لوله
۷-۵-۵) توصيه هاي اجرايي
فصل ششم: بررسيهاي فني و انتخاب لوله طرح
۱-۶) بررسي مشخصه هاي فني و اجرايي لوله ها
۲-۶) بررسي وضعيت فشار در طول خط انتقال
۳-۶) جمع بندي بررسيهاي فني
فصل هفتم: بررسيهاي اقتصادي و انتخاب نهايي لوله
۱-۷) مقدمه
۲-۷) برآورد مقايسه هزينه هاي اختصاصي خط لوله با انواع لوله هاي مختلف
۳-۷) برآورد حجم سرمايه مورد نياز براي خريد تا نصب خط لوله انتقال در يك دوره بهره برداري ٥٠ ساله
۴-۷) نتيجه بر آورد براي گزينه هاي مختلف
۵-۷) جمع بندي بررسيهاي اقتصادي
۶-۷) جمع بندي نهايي انتخاب لوله براي خط انتقال
نتيجه گيري
پيشنهادات
فهرست منابع فارسي
فهرست منابع انگليسي
چكيده انگليسي

امیدوارم این پایان نامه برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

 • بازدید : 151 views
 • بدون نظر

قیمت : ۶۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۶۰    کد محصول : ۱۶۵۶۵    حجم فایل : ۲۸۹۴ کیلوبایت   
دانلود پروژه پایان نامه عمران بررسی کاویتاسیون و روشهای جلوگیری از آن در شیار دریچه ها

عنوان پایان نامه: بررسی کاویتاسیون و روشهای جلوگیری از آن در شیار دریچه ها

فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه

فصل اول: انواع دریچه ها
۱-۱) مقدمه
۲-۱) انواع دریچه ها
۱-۲-۱) دریچه های سطحی
۱-۱-۲-۱) دریچه های کشویی
۲-۱-۲-۱) دریچه های کشویی فولادی
۳-۱-۲-۱) دریچه های کشویی چوبی
۴-۱-۲-۱) تیرکهای سد کننده
۵-۱-۲-۱) دریچه های قطاعی سطحی
۶-۱-۲-۱) دریچه های خرابان
۷-۱-۲-۱) دریچه های سپری
۸-۱-۲-۱) دریچه های غلطان
۹-۱-۲-۱) دریچه های باد شونده (لاستیکی)
۲-۲-۱) دریچه های تحتانی
۱-۲-۲-۱) دریچه های کشویی تحتانی
۲-۲-۲-۱) شیر پروانه ای
۳-۲-۲-۱) دریچه های قطاعی تحتانی
۴-۲-۲-۱) شیر مخروطی یا هاول بانگر
۵-۲-۲-۱) شیر سوزنی و شیر استوانه ای
۳-۱) محل نصب دریچه ها
۴-۱) نحوه عبور آب از دریچه ها
۵-۱) تأثیر شکل زیرین دریچه در عبور آب
۶-۱) خلازدایی در پایین دست دریچه
۷-۱) نیروهای وارد بر دریچه

فصل دوم: کاویتاسیون
۱-۲) تاریخچه کاویتاسیون
۲-۲) خطرات کاویتاسیون
۳-۲) طبقه بندی کاویتاسیون براساس نظریه نپ و دیرلی
۴-۲) روشهای تشکیل حبابها و دسته بندی کاویتاسیون
۵-۲) انواع کاویتاسیون براساس نوع جریان و نحوه تولید آنها
۶-۲) دینامیک اضمحلال حباب ها
۷-۲) مکانیزم کاویتاسیون
۸-۲) اندیس کاویتاسیون
۹-۲) روشهای جلوگیری و مقابله
۱-۹-۲) هوادهی جریان جهت جلوگیری از کاویتاسیون

فصل سوم: کاویتاسیون در دریچه ها
۱-۳) بررسی نقش شکل شیار در وقوع کاویتاسیون
۱-۱-۳) مشاهدات میدانی
۲-۱-۳) بررسی معیار کاویتاسیون در شیار دریچه ها
۳-۱-۳) نتایج آزمایشگاهی
۱-۳-۱-۳) نسبت پهنا به عمق
۲-۳-۱-۳) افت نسبی
۳-۳-۱-۳) شیب کنار دیواره
۴-۳-۱-۳) گوشه های گرد شده
۴-۱-۳) جمع بندی نتایج آزمایشگاهی
۲-۳) هوادهی جهت جلوگیری از کاویتاسیون در شیار دریچه ها

فصل چهارم: مدل فیزیکی و ریاضی
۱-۴) طراحی و ساخت مدل فیزیکی و اجرای عملیات آزمایشگاهی
۱-۱-۴) پارامترهای هندسی
۲-۱-۴) پارامترهای هیدرولیکی
۳-۱-۴) وسایل اندازه گیری
۱-۳-۱-۴) اندازه گیری فشار استاتیکی
۲-۳-۱-۴) اندازه گیری سرعت
۳-۳-۱-۴) اندازه گیری عمق
۴-۳-۱-۴) اندازه گیری دبی
۵-۳-۱-۴) اندازه گیری مقدار بازشدگی جریان
۴-۱-۴) روش های انجام آزمایش
۵-۱-۴) تجزیه و تحلیل نتایج مدل فیزیکی
۲-۴) تشابه و تحلیل ابعادی

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۱-۵) جریان گاز- مایع
۲-۵) نتیجه گیری و پیشنهاد
۳-۵) پیشنهاد برای تحقیق بیشتر

منابع فارسی
منابع انگلیسی

امیدوارم این پایان نامه برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

 • بازدید : 174 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۴۰    کد محصول : ۱۶۶۱۷    حجم فایل : ۷۳۶۲ کیلوبایت   
دانلود پروژه پایان نامه معماری عمران بررسی و تجزیه و تحلیل نرم افزارهای غیرخطی طراحی سد وزنی بتنی با توجه به اندرکنش سد و مخزن

عنوان پایان نامه: بررسی و تجزیه و تحلیل نرم افزارهای غیرخطی طراحی سد وزنی بتنی با توجه به اندرکنش سد و مخزنفهرست مطالب:

فصل اول : كليات
۱-۱) مقدمه
۲-۱) روشهاي ابتدايي طراحي
۳-۱) برآورد اثرات زلزله بر سدهاي بتني
۴-۱) بحث تحليل پاسخ غير خطي
۵-۱) مروري بر مطالعات و تحقيقات انجام شده

فصل دوم : روشهاي تحليل سازه ها
۱-۲) كليات
۲-۲) روش ثقلي (وزني)
۳-۲) روش تحلبل استاتيكي معادل
۴-۲) روش هاي تحليل ديناميكي

فصل سوم : روشهاي تحليل ديناميكي
۱-۳) اصول كلي
۲-۳) روش تحليل شبه استاتيكي
۳-۳) روش تحليل شبه ديناميكي (طيفي)
۴-۳) روشهاي تحليل مستقيم
۱-۴-۳) حل در حوزه زمان
۲-۴-۳) حل در حوزه فركانس
۵-۳) روش تحليل مودال
۶-۳) روش جرم افزوده مخزن

فصل چهارم : معادلات حاكم
۱-۴) روابط اصلي حاكم بر سيالات
۱-۱-۴) تعاريف
۲-۱-۴) روشهاي توصيف حركت سيال
۳-۱-۴) معادله پيوستگي
۴-۱-۴) معادلات حركت يا مقدار حركت
۵-۱-۴) معادله هلمهولتز
۶-۱-۴) تعيين سرعت صوت در آب
۲-۴) معادلات ديفرانسيل حاكم بر امواج فشار هيدروديناميك
۳-۴) معادلات حاكم بر سازه
۴-۴) حوزه فركانس (معادلات)

فصل پنجم : بررسي شرايط مرزي
۱-۵) مقدمه
۲-۵) شرط مرزي بالادست مخزن (S1)
۳-۵) شرط مرزي كف مخزن (S2)
۴-۵) شرط مرزي سطح آزاد مخزن (S3)
۵-۵) شرط مرزي براي مرز مشترك سيال و سازه (S4)

فصل ششم: روشهاي عددي تحليل اندركنش
۱-۶) روش اويلر – لاگرانژ
۱-۱-۶) فرضيات اساسي
۲-۱-۶) دستگاه معادلات ماتريسي حركت ديناميكي سيستم ناپيوسته
۳-۱-۶) روش حل معادلات كوپله سيستم
۲-۶) روش عددي حل مساله اندركنش سدومخزن
۳-۶) روش المان محدود براي مدلسازي سد
۴-۶) روش المان مرزي براي مدلسازي مخزن

فصل هفتم: معرفي نرم افزارهاي ارائه شده
۱-۷) نرم افزار CADAM
۱-۱-۷) مقدمه
۲-۱-۷) معرفي روش تحليل سد در برنامه
۳-۱-۷) بررسي صحت نتايج بدست آمده از برنامه با سد Pine Flat
۲-۷) نرم افزار LISA
۱-۲-۷) مقدمه
۲-۲-۷) المانهاي استفاده شده در نرم افزار
۳-۲-۷) بررسي صحت نتايج نرم افزار
۳-۷) نرم افزار ALGOR
۱-۳-۷) مقدمه
۲-۳-۷) المانهاي استفاده شده در نرم افزار
۳-۳-۷) بررسي صحت نتايج نرم افزار
۴-۷) نرم افزار ANSYS
۱-۴-۷) مقدمه
۲-۴-۷) مباني سيال آكوستيك
۳-۴-۷) بررسي نتايج نرم افزار
۱-۳-۴-۷) مشخصات مدل
۲-۳-۴-۷) تأثير اندر كنش سد و مخزن
۳-۳-۴-۷) بررسي فشارهيدروديناميك وارد بر سد در اثر تحريك افقي
۴-۴-۷) بررسي مدل سد Pine Flat
۱-۴-۴-۷) آناليز تاريخچه زماني
۵-۴-۷) نتيجه گيري

فصل هشتم: بررسي ۴ سيستم سد – سيال با نرم افزارها
۱-۸) مقدمه
۲-۸) مدل هاي در نظر گرفته شده براي مطالعه ديناميكي سيستم سد- مخزن
۳-۸) بررسي ۴ سيستم سد – سيال با نرم افزارها
۴-۸) بررسي نتايج نرم افزار ANSYS
۱-۴-۸) المانهاي و شرايط ارائه شده
۲-۴-۸) نتايج بدست آمده از نرم افزار
۵-۸) بررسي نتايج نرم افزار LISA
۱-۵-۸) المانهاي و شرايط ارائه شده
۲-۵-۸) نتايج بدست آمده از نرم افزار
۶-۸) بررسي نتايج نرم افزار ALGOR
۱-۶-۸) المانهاي و شرايط ارائه شده
۲-۶-۸) نتايج بدست آمده از نرم افزار
۷-۸) نتايج تركيبي نرم افزارها
۱-۷-۸) بررسي نتايج كلي
۲-۷-۸) نتايج نهايي ارائه شده

فصل نهم: تحليل هاي انجام شده
۱-۹) مقدمه
۱-۱-۹) آناليز مودال سيستم سد و مخزن
۲-۱-۹) آناليز تاريخچه زماني
۲-۹) نتايج نرم افزار ANSYS
۱-۲-۹) آناليز مودال سيستم سد و مخزن
۲-۲-۹) آناليز تاريخچه زماني
۳-۹) نتايج نرم افزار LISA
۱-۳-۹) آناليز مودال سيستم سد و مخزن
۲-۳-۹) آناليز تاريخچه زماني
۴-۹) نتايج نرم افزار ALGOR
۱-۴-۹) آناليز مودال سيستم سد و مخزن
۲-۴-۹) آناليز تاريخچه زماني
۵-۹) بررسي نتايج بدست آمده
۱-۵-۹) نتايج كلي آناليز مودال
۲-۵-۹) نتايج كلي آناليز تاريخچه زماني

فصل دهم: نتيجه گيري و ارائه پيشنهادها
۱-۱۰) نتيجه گيري
۲-۱۰) ارائه پيشنهادها

منابع و مراجع

 • بازدید : 180 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۴۰    کد محصول : ۱۶۶۶۳    حجم فایل : ۷۳۶۲ کیلوبایت   

دانلود پروژه پایان نامه معماری عمران بررسی و تجزیه و تحلیل نرم افزارهای غیرخطی طراحی سد وزنی بتنی با توجه به اندرکنش سد و مخزن

عنوان پایان نامه: بررسی و تجزیه و تحلیل نرم افزارهای غیرخطی طراحی سد وزنی بتنی با توجه به اندرکنش سد و مخزنفهرست مطالب:

فصل اول : كليات
۱-۱) مقدمه
۲-۱) روشهاي ابتدايي طراحي
۳-۱) برآورد اثرات زلزله بر سدهاي بتني
۴-۱) بحث تحليل پاسخ غير خطي
۵-۱) مروري بر مطالعات و تحقيقات انجام شده

فصل دوم : روشهاي تحليل سازه ها
۱-۲) كليات
۲-۲) روش ثقلي (وزني)
۳-۲) روش تحلبل استاتيكي معادل
۴-۲) روش هاي تحليل ديناميكي

فصل سوم : روشهاي تحليل ديناميكي
۱-۳) اصول كلي
۲-۳) روش تحليل شبه استاتيكي
۳-۳) روش تحليل شبه ديناميكي (طيفي)
۴-۳) روشهاي تحليل مستقيم
۱-۴-۳) حل در حوزه زمان
۲-۴-۳) حل در حوزه فركانس
۵-۳) روش تحليل مودال
۶-۳) روش جرم افزوده مخزن

فصل چهارم : معادلات حاكم
۱-۴) روابط اصلي حاكم بر سيالات
۱-۱-۴) تعاريف
۲-۱-۴) روشهاي توصيف حركت سيال
۳-۱-۴) معادله پيوستگي
۴-۱-۴) معادلات حركت يا مقدار حركت
۵-۱-۴) معادله هلمهولتز
۶-۱-۴) تعيين سرعت صوت در آب
۲-۴) معادلات ديفرانسيل حاكم بر امواج فشار هيدروديناميك
۳-۴) معادلات حاكم بر سازه
۴-۴) حوزه فركانس (معادلات)

فصل پنجم : بررسي شرايط مرزي
۱-۵) مقدمه
۲-۵) شرط مرزي بالادست مخزن (S1)
۳-۵) شرط مرزي كف مخزن (S2)
۴-۵) شرط مرزي سطح آزاد مخزن (S3)
۵-۵) شرط مرزي براي مرز مشترك سيال و سازه (S4)

فصل ششم: روشهاي عددي تحليل اندركنش
۱-۶) روش اويلر – لاگرانژ
۱-۱-۶) فرضيات اساسي
۲-۱-۶) دستگاه معادلات ماتريسي حركت ديناميكي سيستم ناپيوسته
۳-۱-۶) روش حل معادلات كوپله سيستم
۲-۶) روش عددي حل مساله اندركنش سدومخزن
۳-۶) روش المان محدود براي مدلسازي سد
۴-۶) روش المان مرزي براي مدلسازي مخزن

فصل هفتم: معرفي نرم افزارهاي ارائه شده
۱-۷) نرم افزار CADAM
۱-۱-۷) مقدمه
۲-۱-۷) معرفي روش تحليل سد در برنامه
۳-۱-۷) بررسي صحت نتايج بدست آمده از برنامه با سد Pine Flat
۲-۷) نرم افزار LISA
۱-۲-۷) مقدمه
۲-۲-۷) المانهاي استفاده شده در نرم افزار
۳-۲-۷) بررسي صحت نتايج نرم افزار
۳-۷) نرم افزار ALGOR
۱-۳-۷) مقدمه
۲-۳-۷) المانهاي استفاده شده در نرم افزار
۳-۳-۷) بررسي صحت نتايج نرم افزار
۴-۷) نرم افزار ANSYS
۱-۴-۷) مقدمه
۲-۴-۷) مباني سيال آكوستيك
۳-۴-۷) بررسي نتايج نرم افزار
۱-۳-۴-۷) مشخصات مدل
۲-۳-۴-۷) تأثير اندر كنش سد و مخزن
۳-۳-۴-۷) بررسي فشارهيدروديناميك وارد بر سد در اثر تحريك افقي
۴-۴-۷) بررسي مدل سد Pine Flat
۱-۴-۴-۷) آناليز تاريخچه زماني
۵-۴-۷) نتيجه گيري

فصل هشتم: بررسي ۴ سيستم سد – سيال با نرم افزارها
۱-۸) مقدمه
۲-۸) مدل هاي در نظر گرفته شده براي مطالعه ديناميكي سيستم سد- مخزن
۳-۸) بررسي ۴ سيستم سد – سيال با نرم افزارها
۴-۸) بررسي نتايج نرم افزار ANSYS
۱-۴-۸) المانهاي و شرايط ارائه شده
۲-۴-۸) نتايج بدست آمده از نرم افزار
۵-۸) بررسي نتايج نرم افزار LISA
۱-۵-۸) المانهاي و شرايط ارائه شده
۲-۵-۸) نتايج بدست آمده از نرم افزار
۶-۸) بررسي نتايج نرم افزار ALGOR
۱-۶-۸) المانهاي و شرايط ارائه شده
۲-۶-۸) نتايج بدست آمده از نرم افزار
۷-۸) نتايج تركيبي نرم افزارها
۱-۷-۸) بررسي نتايج كلي
۲-۷-۸) نتايج نهايي ارائه شده

فصل نهم: تحليل هاي انجام شده
۱-۹) مقدمه
۱-۱-۹) آناليز مودال سيستم سد و مخزن
۲-۱-۹) آناليز تاريخچه زماني
۲-۹) نتايج نرم افزار ANSYS
۱-۲-۹) آناليز مودال سيستم سد و مخزن
۲-۲-۹) آناليز تاريخچه زماني
۳-۹) نتايج نرم افزار LISA
۱-۳-۹) آناليز مودال سيستم سد و مخزن
۲-۳-۹) آناليز تاريخچه زماني
۴-۹) نتايج نرم افزار ALGOR
۱-۴-۹) آناليز مودال سيستم سد و مخزن
۲-۴-۹) آناليز تاريخچه زماني
۵-۹) بررسي نتايج بدست آمده
۱-۵-۹) نتايج كلي آناليز مودال
۲-۵-۹) نتايج كلي آناليز تاريخچه زماني

فصل دهم: نتيجه گيري و ارائه پيشنهادها
۱-۱۰) نتيجه گيري
۲-۱۰) ارائه پيشنهادها

منابع و مراجع

 • بازدید : 191 views
 • بدون نظر

قیمت : ۶۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۳۹    کد محصول : ۱۶۷۰۵    حجم فایل : ۷۰۵ کیلوبایت   
دانلود پروژه پایان نامه مهندسی معماری عمران بررسی و آنالیز دینامیکی خطی سدهای بتنی وزنی

عنوان پایان نامه: بررسی و آنالیز دینامیکی خطی سدهای بتنی وزنی
فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:
چکیده
مقدمه
فصل اول: کلیات
۱-۱ . مقدمه
۲-۱ . تعریف کلی موضوع تحقیق
فصل دوم: پدیده هاي موتور در رفتار دینامیکی سدها
۱-۲ . پدیده هاي موثر در رفتار دینامیکی سد
۲-۲ . اندرکنش دینامیکی سد و مخزن
۳-۲ . اندرکنش دینامیکی سد و فونداسیون
۴-۲ . روشهاي طراحی و آنالیز سنتی
۱-۴-۲ . رفتار لرزهاي سد کوینا
۲-۴-۲ . محدودیتهاي روش طراحی سنتی
۵-۲ . طیف و رکورد زمینلرزه  ورودي
۱-۵-۲ . مقدمه
۲-۵-۲ . طیف جواب طراحی براي سدهاي بزرگ و سازه هاي مهم در ایران
۳-۵-۲ . طیف جواب طراحی براي نواحی ایران مرکزي و زاگرس
فصل سوم: آنالیزهاي انجام شده روي سد کوینا
۱-۳ . مقدمه
۲-۳ . مدل المان
۳-۳ . نتایج آنالیزهاي مودال روي سد کوینا
۴-۳ . نتایج آنالیزهاي طیفی روي سد کوینا
۵-۳ . نتایج آنالیزهاي دینامیکی روي سد کوینا
۶-۳ . آنالیزهاي مودال، طیفی و دینامیکی
فصل چهارم: خروجی و نتایج حاصل از آنالیز
شکل ۱ – تغییر شکل کلی
شکل ۲ – تغییر شکل در جهت X
شکل ۳ – تغییر شکل در جهت Y
شکل ۴ – مش بندی
شکل ۵ – تنشهاي اصلی در جهت ۱
شکل ۶ – تنشهاي اصلی در جهت ۲
شکل ۷ – تنشهاي اصلی در جهت ۳
شکل ۸ – برش در صفحه XY
شکل ۹ – تنش در جهت X
شکل ۱۰ – تنش در جهت Y
نیروها
تنش برشی در نقاط
تنش اصلی ۱
تنش اصلی ۲
تنش در راستای X
تنش در راستای Y
تغییر شکل در جهت X
تغییر شکل در جهت Y
فصل پنجم: نتیجه گیري و پیشنهادات
نتیجه گیري و پیشنهادات
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع انگلیسی
چکیده انگلیسی

امیدوارم این پایان نامه برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

 • بازدید : 186 views
 • بدون نظر

قیمت : ۶۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۲۴    کد محصول : ۱۶۷۱۴    حجم فایل : ۵۴۶۱ کیلوبایت   
دانلود پروژه پایان نامه معماری عمران بررسی استهلاک انرژی بر روی سرریزهای پلکانی با استفاده از مدل عددی فلوئنت

عنوان پایان نامه: بررسی استهلاک انرژی بر روی سرریزهای پلکانی با استفاده از مدل عددی فلوئنت

فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه

فصل اول: کلیات
۱-۱) توسعه تاريخي سرريزهاي پلكاني ازدوران باستان
۲-۱) برتري و مزيت سرريز پلكاني
۳-۱) هدف از انجام پايان نامه

فصل دوم: انواع جريان در سرريز پلكاني
۱-۲) مقدمه
۲-۲) جریان ریزشی
۱-۲-۲) محاسبات مسير پرتاب جت
۲-۲-۲) رژيم هاي فرعي ريزش
۳-۲-۲) تحليل هيدروليكي جريان ريزشي
۴-۲-۲) استهلاك انرژي در جريان هاي ريزشي
۳-۲) رژيم جريان تبديلي
۱-۳-۲) الگوهاي جريان
۴-۲) هيدرويك جريان هاي رويه اي
۱-۴-۲) الگوهاي اصلي جريان
۲-۴-۲) نتايج تجربي
۳-۴-۲) استهلاك انرژي در رژيم جريان رويه اي
۵-۲) پيش بيني رژيم جريان
۶-۲) مقايسه اي استهلاك انرژي بين جريانهاي ريزشي، تبديلي، رويه اي
۷-۲) جمع بندي

فصل سوم: مروري بر كارهاي انجام شده
۱-۳) مقدمه
۲-۳) آناليز ابعادي جريان برروي سرريزهاي پلكان
۳-۳) كارهاي انجام شده در مورد سرريز پلكاني
۴-۳) مدل سازي هاي عددي انجام شده محققان ديگر در مورد سرريزها
۵-۳) جمع بندي

فصل چهارم: معادلات حاكم
۱-۴) معادلات حاكم
۲-۴) مدل هاي آشفتگي
۳-۴) مدلهاي دو معادله اي
۴-۴) مدل K − ε حالت استاندارد
۵-۴) مدل حجم سيال
۶-۴) معادله حاكم بر روش VOF
۷-۴) روش هاي مختلف VOF موجود در نرم افزار
۱-۷-۴) الگوي يانگز
۲-۷-۴) الگوي صريح اولر
۳-۷-۴) الگوي ضمني
۸-۴) جمع بندي

فصل پنجم: روشهاي انفصال
۱-۵) کلیات
۲-۵) روش حجم محدود (Finite Volume Method (FVM)
۱-۲-۵) پديده هاي انتقال (Convection) و پخش (Diffusion)
۲-۲-۵) طرح آپويند (Upwind Scheme)
۳-۲-۵) طرح قاعده تواني (Power Law Scheme)
۳-۵) يك فرمول كلي
۴-۵) جزئيات به دست آوردن معادله انفصال
۵-۵) معادله انفصال نهايي
۶-۵) حل ميدان جريان
۷-۵) الگوريتم حل الگوي سيمپل
۸-۵) جمع بندي

فصل ششم: تحليل عددي سرريز پلكاني
۱-۶) کلیات
۲-۶) اهدافي كه در مسايل ديناميك سيالات محاسباتي مطرح است شامل
۳-۶) نرم افزار فلوئنت
۴-۶) مشخصات مدل مورد مطالعه
۵-۶) شرايط مرزي (Boundary Condition)
۶-۶) نتايج آناليز عددي سرريزهاي پلكاني
۷-۶) رژيم جريان ريزشي
۸-۶) رژيم جريان رويه اي

فصل هفتم : نتيجه گيري و پيشنهادات
۱-۷) نتيجه گيري
۲-۷) پيشنهادات

پيوست ها
منابع و مؤاخذ
فهرست منابع فارسي
فهرست منابع لاتين
چكيده انگليسي

امیدوارم این پایان نامه برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

 • بازدید : 260 views
 • بدون نظر

قیمت : ۶۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۵۶    کد محصول : ۱۶۷۱۸    حجم فایل : ۲۶۳۹ کیلوبایت   
دانلود پروژه پایان نامه عمران بررسی رسوب در مخازن سدها با استفاده از نرم افزار Gstars2.1

عنوان پایان نامه: بررسی رسوب در مخازن سدها با استفاده از نرم افزار Gstars2.1

فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه

فصل اول : آستانه حركت ذرات رسوب
۱-۱) مقدمه
۲-۱) فرم بستر
۳-۱) آستانه حركت ذرات بستر
۴-۱) شروع معلق شدن ذرات
۵-۱) مكانيزم حمل رسوب
۶-۱) رابطه همبستگي بين بار معلق و دبي جريان

فصل دوم : محاسبه بار كل رسوب رودخانه به روش اصلاح شده انيشتين
۱-۲) مقدمه
۲-۲) مراحل محاسبه بار كل رسوب رودخانه به روش اصلاح شده انيشتين

فصل سوم : روش هاي روند يابي سيلاب در رودخانه
۱-۳) جريان هاي غيردائمي در كانا لهاي باز و رو شهاي رونديابي سيلاب
۲-۳) رونديابي سيلاب در رودخانه

فصل چهارم : راهنماي برنامه Gstars2.1

فصل پنجم : مدل رياضي Gstars2.1
۱-۵) هدف و قابليت برنامه
۲-۵) محدوديت هاي كاربردي
۳-۵) خطوط جريان و مجاري مجزاي جريان
۴-۵) تطبيق رونديابي رسوب و هندسه كانال
۵-۵) انتقال رسوب نا متعادل
۶-۵) محاسبات سرعت سقوط
۷-۵) مراحل محاسباتي
۸-۵) تطبيق شيب كناره ها

فصل ششم : كاليبراسيون مدل عددي
۱-۶) كاليبراسيون مدل به ازاي معادلات مختلف حل انتقال رسوب
۲-۶) كاليبراسيون مدل به ازاي مقادير مختلف ضريب انتقال رسوب نامتعادل

فصل هفتم : نتيجه گيري و پيشنهادات
نتيجه گيري
پيشنهادات

فهرست منابع فارسي
فهرست منابع لاتين

چكيده انگليسي

امیدوارم این پایان نامه برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

 • بازدید : 151 views
 • بدون نظر

قیمت : ۶۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۶۳    کد محصول : ۱۶۸۱۴    حجم فایل : ۹۵۸۷ کیلوبایت   
دانلود پروژه پایان نامه عمران بررسی و تجزیه و تحلیل احداث کانال های آبیاری روی خاکهای متورم شونده

عنوان پایان نامه: بررسی و تجزیه و تحلیل احداث کانال های آبیاری روی خاکهای متورم شونده

فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چكيده
مقدمه
فصل اول: كليات
۱-۱) هدف
۲-۱) تعريف
۳-۱) انواع كانال باز
۴-۱) نامگذاري هاي مختلف كانال هاي مصنوعي
۵-۱) انواع مقاطع كانالهاي باز
۶-۱) تقسيم بندي كانالها بر اساس پايداري مصالح جداره
۷-۱) انواع پوشش هاي كانال هاي انتقال آب
۸-۱) عوامل مؤثر بر انتخاب نوع پوشش
۹-۱) مسايل پوشش هاي بتني
۱۰-۱) بررسي خصوصيات ژئوتكنيكي خاك هاي مسأله دار جهت احداث كانال
۱۱-۱) پيشينه پژوهش
۱۲-۱) روش بررسي و آزمايش
فصل دوم: تأثيرواهميت مطالعات ژئوتكنيكي در برخورد با مسائل احداث كانالهاي آبياري
۱-۲) مقدمه
۲-۲) عوامل طراحي
۳-۲) مشكلات نا شي از عدم توجه و دقت كافي در حين اجرا
۴-۲) تشريح مكانيزم تورم وآشنايي با ساختمان كاني هاي رس
۵-۲) روشهاي مقابله با تورم خاك
فصل سوم: بررسي خرابي پوشش كانال اصلي AMC
۱-۳) مقدمه
۲-۳) پيشرفت عمليات اجرايي
۳-۳) آب گرفتگي كانال
۴-۳) مشاهدات پس ازآب گرفتگي كانال
۵-۳) بررسي مسأله
۶-۳) گزارش ارائه شده
۷-۳) عوامل احتمالي مؤثر دربالا زدگي و ترك پوشش بتني كانال
۸-۳) پتانسيل تورم خاك بستر
۹-۳) دلايل احتمالي ترك خوردگي بين كانال
۱۰-۳) پيشنهاد اصلاح و تغييرات در جزئيات كانال
۱۱-۳) سيستم زهكشي تحتاني
۱۲-۳) اجراي پوشش بتني كانال
۱۳-۳) پايش فشار آب حفره اي
۱۴-۳) كنترل هاي زمان بهره برداري
۱۵-۳) تمهيدات مطرح ولي لازم الاجرا تشخيص داده نشد
۱۶-۳) ساير توصيه ها
۱۷-۳) چاره جويي كانال هاي پوشش شده
۱۸-۳) آب اندازي قسمت پوشش شده كانال با فيلتر جهت بررسي عملكرد فيلتر و تغييرات بوجود آمده
۱۹-۳) يافته ها
فصل چهارم: نتايج آزمايش آب اندازي كانال و ميزان كارآيي فيلتر زير لاينينگ
۱-۴) مقدمه
۲-۴) بررسي راهكاراصلاحي پيشنهاد شده در كانال هاي احداث شده
۳-۴) بررسي هاي انجام گرفته در خصوص بازه هاي پوشش نشده كانال و تأ ثير راهكارانتخابي
۴-۴) مراحل بعدي اجراء ونحوه تصميم گيري ادامه مسير
فصل پنجم: خلاصه و نتيجه گيري و پيشنهادات
۱-۵) نتيجه گيري
۲-۵) پيشنهادات
پيوست A
پيوست B
پيوست C
منابع و مؤاخذ
فهرست منابع فارسي
فهرست منابع لاتين
سايت هاي اطلاع رساني
چكيده انگليسيامیدوارم این پایان نامه برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

 • بازدید : 187 views
 • بدون نظر

قیمت : ۶۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۱۲    کد محصول : ۱۶۸۸۶    حجم فایل : ۷۸۸۸ کیلوبایت   
دانلود پروژه پایان نامه مهندسی عمران بررسی روند رسوب گذاری در مخزن سد مهاباد با استفاده از نرم افزار GSTARS3.0

عنوان پایان نامه: بررسی روند رسوب گذاری در مخزن سد مهاباد با استفاده از نرم افزار GSTARS3.0 

فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه

فصل اول: کلیات
۱-۱) هدف
۲-۱) پیشینه تحقیق
۳-۱) روش کار و تحقیق

فصل دوم: کلیات رسوب گذاری
۱-۲) انواع مسائل رسوب
۲-۲) خصوصیات فیزیکی رسوب
۱-۲-۲) اندازه ذره
۲-۲-۲) منحنی دانه بندی
۳-۲-۲) زاویه ایستایی
۴-۲-۲) شکل ذره
۵-۲-۲) انواع رسوبات
۶-۲-۲) سرعت سقوط
۳-۲) ورود و ته نشینی رسوب
۱-۳-۲) فرسایش سطحی و تلفات خاک
۱-۱-۳-۲) معادله جامع تلفات خاک
۲-۱-۳-۲) تئوری توان جریان واحد
۳-۱-۳-۲) منحنی های تداوم جریان و سنجه رسوب
۴-۲) بررسی رسوب مخزن
۵-۲) تیپ رسوب گذاری
۶-۲) اثرات رسوب گذاری در مخازن
۷-۲) حفظ ظرفیت مخزن
۸-۲) بازیافت ظرفیت ذخیره

فصل سوم: بررسی روش ها
۱-۳) برآورد رسوب در مخازن سدها
۲-۳) نحوه توزیع رسوب در مخازن
۱-۲-۳) روش های تجربی
۱-۱-۲-۳) روش افزایش سطح
۲-۱-۲-۳) روش کاهش سطح
۱-۲-۱-۲-۳) محاسبه نحوه توزیع رسوبات در مخزن سد مهاباد
۳-۱-۲-۳) روش کریل و من
۴-۱-۲-۳) روش سزچوکز و کوارشی
۵-۱-۲-۳) روش گارد و همکاران
۶-۱-۲-۳) روش چین
۷-۱-۲-۳) روش برلند
۲-۲-۳) روش های ریاضی
۱-۲-۲-۳) HEC-6
۲-۲-۲-۳) Fluvial-12
۳-۲-۲-۳) Depo
۴-۲-۲-۳) GSTARS 2.0
۳-۳) نگرشی بر مدل تعمیم یافته انتقال رسوب در شبیه سازی جریان رودخانه ها ” مدل GSTARS3 ”
۱-۳-۳) هدف ها و قابلیت ها
۲-۳-۳) جنبه های جدید در GSTARS3
۳-۳-۳) محدودیت های کاربرد

فصل چهارم: بررسی وضعیت رسوب گذاری با استفاده از مدل GSTARS 3.0
۱-۴) مقدمه
۲-۴) کاربرد مدل ریاضی GSTARS 3.0
۱-۲-۴) اطلاعات مورد نیاز مدل
۲-۲-۴) کالیبراسیون مدل
۱-۲-۲-۴) مقایسه نتایج حاصل از بکارگیری معادلات مختلف حمل رسوب برنامه
۲-۲-۲-۴) مقایسه نتایج مدل برای تعداد لوله های جریان
۳-۲-۲-۴) مقایسه نتایج مدل برای مقادیر مختلف تعداد روندیابی رسوب در هر گام زمانی
۴-۲-۲-۴) مقایسه نتایج مدل برای مقادیر مختلف آستانه تنش برشی جهت رسوب گذاری رس و سیلت
۵-۲-۲-۴) مقایسه نتایج مدل برای مقادیر مختلف (a) در حمل نامتعادل رسوب
۴-۴) وضعیت رسوب گذاری در مخزن سد مهاباد

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵) نتیجه گیری
۲-۵) پیشنهادات

منابع و مؤاخذ
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع لاتین

چکیده انگلیسی

امیدوارم این پایان نامه برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

 • بازدید : 188 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۴۰    کد محصول : ۱۸۴۰۹    حجم فایل : ۷۳۶۲ کیلوبایت   
دانلود پروژه و پایان نامه معماری عمران بررسی و تجزیه و تحلیل نرم افزارهای غیرخطی طراحی سد وزنی بتنی با توجه به اندرکنش سد و مخزن
 

عنوان پایان نامه: بررسی و تجزیه و تحلیل نرم افزارهای غیرخطی طراحی سد وزنی بتنی با توجه به اندرکنش سد و مخزنفهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

فصل اول : كليات
۱-۱) مقدمه
۲-۱) روشهاي ابتدايي طراحي
۳-۱) برآورد اثرات زلزله بر سدهاي بتني
۴-۱) بحث تحليل پاسخ غير خطي
۵-۱) مروري بر مطالعات و تحقيقات انجام شده

فصل دوم : روشهاي تحليل سازه ها
۱-۲) كليات
۲-۲) روش ثقلي (وزني)
۳-۲) روش تحلبل استاتيكي معادل
۴-۲) روش هاي تحليل ديناميكي

فصل سوم : روشهاي تحليل ديناميكي
۱-۳) اصول كلي
۲-۳) روش تحليل شبه استاتيكي
۳-۳) روش تحليل شبه ديناميكي (طيفي)
۴-۳) روشهاي تحليل مستقيم
۱-۴-۳) حل در حوزه زمان
۲-۴-۳) حل در حوزه فركانس
۵-۳) روش تحليل مودال
۶-۳) روش جرم افزوده مخزن

فصل چهارم : معادلات حاكم
۱-۴) روابط اصلي حاكم بر سيالات
۱-۱-۴) تعاريف
۲-۱-۴) روشهاي توصيف حركت سيال
۳-۱-۴) معادله پيوستگي
۴-۱-۴) معادلات حركت يا مقدار حركت
۵-۱-۴) معادله هلمهولتز
۶-۱-۴) تعيين سرعت صوت در آب
۲-۴) معادلات ديفرانسيل حاكم بر امواج فشار هيدروديناميك
۳-۴) معادلات حاكم بر سازه
۴-۴) حوزه فركانس (معادلات)

فصل پنجم : بررسي شرايط مرزي
۱-۵) مقدمه
۲-۵) شرط مرزي بالادست مخزن (S1)
۳-۵) شرط مرزي كف مخزن (S2)
۴-۵) شرط مرزي سطح آزاد مخزن (S3)
۵-۵) شرط مرزي براي مرز مشترك سيال و سازه (S4)

فصل ششم: روشهاي عددي تحليل اندركنش
۱-۶) روش اويلر – لاگرانژ
۱-۱-۶) فرضيات اساسي
۲-۱-۶) دستگاه معادلات ماتريسي حركت ديناميكي سيستم ناپيوسته
۳-۱-۶) روش حل معادلات كوپله سيستم
۲-۶) روش عددي حل مساله اندركنش سدومخزن
۳-۶) روش المان محدود براي مدلسازي سد
۴-۶) روش المان مرزي براي مدلسازي مخزن

فصل هفتم: معرفي نرم افزارهاي ارائه شده
۱-۷) نرم افزار CADAM
۱-۱-۷) مقدمه
۲-۱-۷) معرفي روش تحليل سد در برنامه
۳-۱-۷) بررسي صحت نتايج بدست آمده از برنامه با سد Pine Flat
۲-۷) نرم افزار LISA
۱-۲-۷) مقدمه
۲-۲-۷) المانهاي استفاده شده در نرم افزار
۳-۲-۷) بررسي صحت نتايج نرم افزار
۳-۷) نرم افزار ALGOR
۱-۳-۷) مقدمه
۲-۳-۷) المانهاي استفاده شده در نرم افزار
۳-۳-۷) بررسي صحت نتايج نرم افزار
۴-۷) نرم افزار ANSYS
۱-۴-۷) مقدمه
۲-۴-۷) مباني سيال آكوستيك
۳-۴-۷) بررسي نتايج نرم افزار
۱-۳-۴-۷) مشخصات مدل
۲-۳-۴-۷) تأثير اندر كنش سد و مخزن
۳-۳-۴-۷) بررسي فشارهيدروديناميك وارد بر سد در اثر تحريك افقي
۴-۴-۷) بررسي مدل سد Pine Flat
۱-۴-۴-۷) آناليز تاريخچه زماني
۵-۴-۷) نتيجه گيري

فصل هشتم: بررسي ۴ سيستم سد – سيال با نرم افزارها
۱-۸) مقدمه
۲-۸) مدل هاي در نظر گرفته شده براي مطالعه ديناميكي سيستم سد- مخزن
۳-۸) بررسي ۴ سيستم سد – سيال با نرم افزارها
۴-۸) بررسي نتايج نرم افزار ANSYS
۱-۴-۸) المانهاي و شرايط ارائه شده
۲-۴-۸) نتايج بدست آمده از نرم افزار
۵-۸) بررسي نتايج نرم افزار LISA
۱-۵-۸) المانهاي و شرايط ارائه شده
۲-۵-۸) نتايج بدست آمده از نرم افزار
۶-۸) بررسي نتايج نرم افزار ALGOR
۱-۶-۸) المانهاي و شرايط ارائه شده
۲-۶-۸) نتايج بدست آمده از نرم افزار
۷-۸) نتايج تركيبي نرم افزارها
۱-۷-۸) بررسي نتايج كلي
۲-۷-۸) نتايج نهايي ارائه شده

فصل نهم: تحليل هاي انجام شده
۱-۹) مقدمه
۱-۱-۹) آناليز مودال سيستم سد و مخزن
۲-۱-۹) آناليز تاريخچه زماني
۲-۹) نتايج نرم افزار ANSYS
۱-۲-۹) آناليز مودال سيستم سد و مخزن
۲-۲-۹) آناليز تاريخچه زماني
۳-۹) نتايج نرم افزار LISA
۱-۳-۹) آناليز مودال سيستم سد و مخزن
۲-۳-۹) آناليز تاريخچه زماني
۴-۹) نتايج نرم افزار ALGOR
۱-۴-۹) آناليز مودال سيستم سد و مخزن
۲-۴-۹) آناليز تاريخچه زماني
۵-۹) بررسي نتايج بدست آمده
۱-۵-۹) نتايج كلي آناليز مودال
۲-۵-۹) نتايج كلي آناليز تاريخچه زماني

فصل دهم: نتيجه گيري و ارائه پيشنهادها
۱-۱۰) نتيجه گيري
۲-۱۰) ارائه پيشنهادها

منابع و مراجع

امیدوارم این پایان نامه برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

 


عتیقه زیرخاکی گنج