گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 141 views
  • بدون نظر

این فایل که ما برای شما عزیزان اماده کرده ایم با فرمت pdfوقیمت۴۰۰۰تومان وکاملا فارسی وتعداد ۱۳ صفحه  در رابطه با پرسپکتیو میباشد.هر شرايطی وضعیت قائم بدن خود را حفظ کند و در ناخود آگاه بصری خود بیش از هرچ ز یبه وجود تعادل و توازن توجه می کند. باتمام مراحل علمی ن ي امسئله، هی ش چ یوه محاسباتی دقیق تر و سريعتر از احساس غريزه ای خاص که در حواس بشر وجود دارد، نیست. ،تعادل نقطهی مقابل عدم تعادل ا يسقوط است . ل ی مما به ديدن تعادل هنگام ديدن ا ي در نظر می ي ر ی گ،م ن ي ادو با هم مهمتر ن ي عواملساختمانی هستند که به وسیله آنها گذارد زيرا با آن که ديده نمی شود ولی در عمل ديدن همیشه به صورت غالب وجود دارد و در واقعيک عامل ثابت ناخودآگاه است. فشار بسیاری از پديده ها در محیط اطراف ما فاقد ثبات به نظر می رسند .ي داره مثال خوبی است، از هرسو که به آن نگاه کني م یکسان به نظر می رسد .ولی ما هنگام ديدن به آن ثبات می بخشی،م به ا ن يترتیب که ابتدا محور عمودی در شکل آن وارد می کن م ی تا در آن تعادل برقرار کنی،م سپس با افزودن پا ه يافقی به عنوان خط مرجع احساس پايداری و ثبات را در آن تکمم ل یی نمايیم .


عتیقه زیرخاکی گنج