گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 229 views
  • بدون نظر

با سلام ، این سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ” M.Sc ”  مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی توسط آقای غلامرضا زارع و زیر نظر استاد راهنما و مشاور جناب آقای دکتر منوچهر راد  در تاریخ ۳۱ / ۶ / ۸۶ برگزار شده است .

این پایان نامه بعد از چکیده و مقدمه در شش فصل ( اول : آشنایی با سیکل توربین گاز ، دوم : آنالیز سیکل توربین گاز ، سوم : اصطلاحات سیکل برایتون برای افزایش راندمان ، چهارم : بررسی های تکنیک های بهبود راندمان ، پنجم : بررسی تفاوت خنک سازی تبخیری و خنک سازی با سیکل تبرید جذبی ، ششم : بحث و نتایج ) تنظیم شده است .

در این گزارش سمینار ابتدا سیکل توربین گازی معرفی شده سپس خصوصیات و روابط حاکم بر سیکل توربین گاز ، راههای افزایش راندمان و توان خروجی آن مورد بررسی قرار گرفته آنگاه امکان و نحوه بکارگیری سیکل تبرید جذبی را به عنوان نمونه بررسی و آن را با سایر روشهای افزایش راندمان و توان مقایسه کرده و در نهایت نمونه هایی از کاربردهای تکنیک های افزایش راندمان و توان در نقاط مختلف جهان مورد مطالعه قرار می گیرد .

  • بازدید : 159 views
  • بدون نظر

با سلام ، این سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ” M.Sc ”  مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی توسط آقای بهنام خائفی نژاد و زیر نظر استاد راهنما  جناب آقای دکتر علی نوری بروجردی و استاد مدیر گروه و مسئول سمینار جناب آقای دکتر منوچهر راد  در دی ماه  85 برگزار شده است .

این پایان نامه بعد از چکیده و مقدمه در سه فصل ( اول : کلیات و مفاهیم جریان تراکم پذیر ، دوم : بررسی افت فشار جریان تراکم پذیر ، سوم : بررسی حالات مختلف و نتیجه گیری ) تنظیم شده است .

  • بازدید : 141 views
  • بدون نظر

با سلام ، این سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ” M.Sc ”  مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی توسط آقای مسعود محمدیان کرویه  و زیر نظر استاد راهنما و استاد مسئول جناب آقای دکتر علی نوری بروجردی و استاد مدیر گروه جناب آقای دکتر منوچهر راد  در اسفند  86 برگزار شده است .

این پایان نامه بعد از چکیده و مقدمه در شش فصل ( اول : کلیات ، دوم : انتقال حرارت در میکروکانال های گرماگیر مستطیلی تحت حالت دیواره شار ثابت ، سوم : به دست آوردن توزيع د ما و عدد ناسلت در ميكرو كانا ل هاي مستطيلي در تمام حالات تركيب ديوار ه هاي شار گرمايي ثابت و آدياباتيك ، چهارم : به دست آوردن توزيع دما و عدد ناسلت در ميكرو كانا لهاي مستطيلي با تمام
حالات تركيب ديوار ههاي آدياباتيك و دما ثابت ،
پنجم : تقريب ميانگين براي ميكرو كانا ل هاي گرماگيركه تحت تأثير ديوارة دما ثابت قرار گرفته است ، ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات

قسمتی از نتیجه : در ادامه ترکيبي از ديواره هاي عايق و دما ثابت مورد بررسي قرار گرفت که مشخص گرديد بيشترين
انتقال حرارت در حالتي که دو ديواره بزرگ آن دما ثابت و دو ديواره کوچک آدياباتيک باشند به دست
مي آيد. همچنين اثرات کاهش ترقيق بر روي انتقال گرما محاسبه و مورد بررسي قرار گرفت. در اين بخش نيز مشخص گرديد انتقال گرما براي هشت حالت گرمايي با تغيير نسبت ارتفاع به عرض ممکن است افزايش، کاهش يا تغيير جزئي داشته باشد. به ويژه اين که انتقال گرما با افزايش نسبت ارتفاع به عرض براي حالت هاي گرمايي     3L . 2L ,1L  و ۴  و ۲C  کاهش يافته و براي حالت هاي گرمايي ۱S , 2S , 3S  افزايش مي يابد. نرخ تغيير انتقال حرارت براي حالت هاي گرمايي  4  و ۲C  در حالتهاي نسبت ارتفاع به عرض بالا خيلي کم است و مي توان از تغييرات آن صرف نظر نمود.


عتیقه زیرخاکی گنج