گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 68 views
  • بدون نظر

قیمت : ۲۵۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۳۹    کد محصول : ۱۸۵۲۹    حجم فایل : ۶۰۹ کیلوبایت   

افلاطون و ارسطو را مى توان به عنوان پدران فلسدفه سياسی در
باستان قلمداد كرد. حتى اگر بگوييم كه فلسفه سياسدى معاردر هدم
متأثر از آن ها بوده، ادعداى گاافدى ابدراز نهدرده ايدم. بدا تو ده بده
اهميت اين دو متفهر در عرره فلسفه، بخصوص فلسفه سياسدى، بده
است تا نظرى كلى و ا مداىى بده فلسدفه سياسدى آن هدا بينددازيم.
حهومت مطلو ، ىاوم حهومت فيلسوف، منشأ قدانون، ايگداه علدم
سياست و رابطه شهروند با قانون محورهدايى هسدتند كده در فلسدفه
سياسى اين دو شخصيت بارگ يوندان مدورد بررسدى قدرار خواهندد
گرفت. ابتدايى ترين كتا هاى فلسفه سياسى را بايد كتا مهدور
و قوانين افلاطدون و سياسدت و اخدلاي نيهومداخوس ارسدطو معرفدى
كرد. از اين رو، در اين چند كتا ، محورهاى يداده شدده پدى گرفتده
خواهند شد.


عتیقه زیرخاکی گنج