گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 66 views
  • بدون نظر
نظام مديريت مبتني بر عملكرد در اورژانس بيمارستان ضياييان
تعداد صفحات:۲۸
نوع فایل :WORD


قسمتی از متن:
با توجه به تاکيدي که در سالهاي اخير بر مديريت مبتني بر شواهد شده است و يکي از روشهاي نوين مديريتي، مديريت مبتني بر عملکرد است، هدف اين مطالعه برقراري سيستمي اوليه از مديريت مبتني بر عملکرد در بخش اورژانس بيمارستان ضيائيان بود.
روش اجرا : استقرار نظام مديريت مبتني بر علمكرد در اورژانس بيمارستان ضياييان شامل گامها ۶ گانه است: ۱)  تعيين رسالت و اهداف سازمان، ۲)  نظام يكپارچه سنجش عملكرد:
۳) پاسخگويي در مقابل عملكرد، ۴) جمع¬آوري داده هاي عملكرد، ۵) تحليل، بررسي و گزارش¬دهي داده¬ها عملكرد، ۶) استفاده از اطلاعات عملكرد در بهبود سازمان.

نتايج : تاخير در ارائه خدمات نوارقلب، عکسبرداري، آزمايشات و مشاوره تخصصي در ساعات شلوغ اورژانس (۲۰ الي ۲۴) وجود داشت. ميزان رضايت بيماران از ارائه خدمات در ساعات خلوت اورژانس (۱۴ الي ۲۰) کمتر بود. ۷۰% بيماران اظهار بهبودي نمودند و حدود ۷۰% نيز اعلام نمودند که دفعه بعد نيز به بيمارستان مراجعه مي¬نمايند.
نتيجه گيري : در اجراي سيستم مديريت مبتني بر عملکرد در بيمارستانهاي کشور که فاقد زيرساختهاي لازم هستند بايد به نکات بسياري توجه و زمان و انرژي بسياري را در اين زمينه هزينه نمود.


عتیقه زیرخاکی گنج