گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 165 views
  • بدون نظر

دانلود مقاله و تحقیق با موضوع كودهاي بيولوژيك و آلي و مشکلات آن در ايران که در قالب فایل Word میباشد ، بشرح زیر است : چکیده : جمعيت جهان در حال حاضر 7ميليارد نفر است و پيش بيني مي شود در 25 سال آينده بيش از 2 ميليارد نفر افزايش جمعيت داشته باشد، در نتيجه لازم است غذاي بيشتري توليد شود. اگرچه بر طبق نظر دانشمندان اين افزايش در توليد به تنهايي نمي تواند با توسعه مناطق كشاورزي در جهان انجام بپذيرد،‌اما به طور عمده با افزون سازي توليد در مناطق حاصلخيز و استفاده از خاكهاي كم حاصلخيزتر،‌امكان پذير است. اين عمل براي كشورهاي در حال توسعه به معناي افزايش مصرف كود مي باشد. به منظور ممانعت از كاهش محصول توليدي در نتيجه مصرف كمتر كودهاي شيميايي ، دانش بشري به كار گرفته شده و راه هاي معقول تري بكار گرفته شده از جمله اين راه كارها مي توان به اين موارد اشاره كرد، استفاده از جايگزين هاي بيولوژيك ، اصلاح و مهندسي ريشه گياهان، فعال كردن منابع نامحلول با استفاده از ميكروارگانيسمها،‌همسان كردن زمان آزادسازي عناصر غذايي با نياز حداكثري گياه از منابع كودي ، كند رهاكردن كودهاي شيميايي بسيار محلول با استفاده از انواع تكنيك ها و پليمرها ، مصرف كودها به صورت برگ پاشي ،‌كشت هاي بدون خاك و اصلاح خاك بجاي مصرف كودهاي شيميايي و مصرف بقاياي گياهي در مزرعه و در نهايت استفاده از منابع كودي با غلظت عناصر پاينتر به همراه نوع خاصي از كودهاي بيولوژيك. كشورهايي كه ديرتر براي استفاده از اين روش ها اقدام نمايند، هزينه هاي بيشتري را نيز خواهند پرداخت و پافشاري بر استفاده سنتي از نهاده ها، عامل عقب ماندگي كشاورزي ، تخريب محيط زيست و به خطر انداختن سلامت غذايي جامعه را به دنبال خواهد داشت. باتوجه به سیاست گذاری اقتصاد مقاومتی و حفظ محیط زیست توجه به مصرف کودهای بیولوژیک و آلی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

دانلود مقاله و تحقیق با موضوع كودهاي بيولوژيك و آلي و مشکلات آن در ايران که در قالب فایل Word میباشد ، بشرح زیر است :

چکیده : جمعيت جهان در حال حاضر ۷ميليارد نفر است و پيش بيني مي شود در ۲۵ سال آينده بيش از ۲ ميليارد نفر افزايش جمعيت داشته باشد، در نتيجه لازم است غذاي بيشتري توليد شود. اگرچه بر طبق نظر دانشمندان اين افزايش در توليد به تنهايي نمي تواند با توسعه مناطق كشاورزي در جهان انجام بپذيرد،‌اما به طور عمده با افزون سازي توليد در مناطق حاصلخيز و استفاده از خاكهاي كم حاصلخيزتر،‌امكان پذير است. اين عمل براي كشورهاي در حال توسعه به معناي افزايش مصرف كود مي باشد. به منظور ممانعت از كاهش محصول توليدي در نتيجه مصرف كمتر كودهاي شيميايي ، دانش بشري به كار گرفته شده و راه هاي معقول تري بكار گرفته شده از جمله اين راه كارها مي توان به اين موارد اشاره كرد، استفاده از جايگزين هاي بيولوژيك ، اصلاح و مهندسي ريشه گياهان، فعال كردن منابع نامحلول با استفاده از ميكروارگانيسمها،‌همسان كردن زمان آزادسازي عناصر غذايي با نياز حداكثري گياه از منابع كودي ، كند رهاكردن كودهاي شيميايي بسيار محلول با استفاده از انواع تكنيك ها و پليمرها ، مصرف كودها به صورت برگ پاشي ،‌كشت هاي بدون خاك و اصلاح خاك بجاي مصرف كودهاي شيميايي و مصرف بقاياي گياهي در مزرعه و در نهايت استفاده از منابع كودي با غلظت عناصر پاينتر به همراه نوع خاصي از كودهاي بيولوژيك. كشورهايي كه ديرتر براي استفاده از اين روش ها اقدام نمايند، هزينه هاي بيشتري را نيز خواهند پرداخت و پافشاري بر استفاده سنتي از نهاده ها، عامل عقب ماندگي كشاورزي ، تخريب محيط زيست و به خطر انداختن سلامت غذايي جامعه را به دنبال خواهد داشت. باتوجه به سیاست گذاری اقتصاد مقاومتی و حفظ محیط زیست توجه به مصرف کودهای بیولوژیک و آلی از اهمیت بسزایی برخوردار است….


عتیقه زیرخاکی گنج