گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 155 views
  • بدون نظر

قیمت : ۶۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۱۸    کد محصول : ۱۵۹۲۶    حجم فایل : ۲۴۴۱ کیلوبایت   

در این تحقیق ، تعدادي از معادلات بار بستر و بار معلق و بار کل بصورت مطالعه موردي براي رودخانه دوغ در استان گلستان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند و همچنین تحلیل حساسیتروابط به پارامترهاي موثر در انتقال رسوب مانند دبی ،سرعت و دانه بندي هم مورد بررسی قرار گرفتند تا بررسی شود که کدامیک از روابط به خطاي ناشی از اندازه گیري ،حساسیت بیشتري دارند.
با در دست داشتن بار معلق اندازه گرفته شده ،رابطه باگنولد به عنوان مناسب ترین رابطه بار معلق براي این منطقه انتخاب گردید. از طرفی با توجه به در دست نبودن اندازه گیري هاي مربوط به بار بستر و بار کل ،از مقایسه خود روابط با هم با توجه به ویژ گی هاي هر رابطه ،روابطی که ممکن است مناسب باشند،مشخص شدند.در تحلیل حساسیت هم روابطی که بیشترین و کمترین حساسیترا داشتند مشخص شدند . روابطی که داراي حساسیت بیشتري هستند باید در شرایطی مورد استفاده قرار بگیرند که اندازه گیري ها از دقت بالایی برخوردارند و در غیر اینصورت نتیجه بدست آمده از این روابط به هیچ وجه قابل اعتماد نمی باشد .

عتیقه زیرخاکی گنج