گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 137 views
  • بدون نظر

فایل مورد نظر با تعداد ۷۰صفحه وبافرمت پی دی اف وزبان فارسی  وبا قیمت ۶۰۰۰تومان در ارتباط باﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺷﺒﮑﻪ اي ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎل در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻓﺸﺮده.ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل و ﺟﺮﯾﺎن در ﺳﻄﻮح ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع ﻋﻠﻮم و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﺎي ﺑـﺴﯿﺎري در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻮاد ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿـﺮ: ﺟـﺬب ﺳـﻄﺤﯽ, ﺗﺒـﺎدل ﯾـﻮن , واﮐﻨـﺸﮕﺮﻫﺎي) راﮐﺘﻮرﻫـﺎي ( ﮐﺎﺗـﺎﻟﯿﺰوري و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ , ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺸﺮده ﯾﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺑـﺮ دارﻧـﺪه ﺟﺮﯾـﺎن ﺳـﯿﺎﻻت از درون ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮدﻋﻤﻠﯿـﺎﺗﯽ ﺑﻬﺘـﺮ اﯾـﻦ واﺣـﺪﻫﺎ , ﺑـﻪ درك ﻋﻤﯿﻘـﯽ از ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻣﻬﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﭘ ﺪﯾﺪه ﻫـﺎي اﻧﺘﻘـﺎل درون ﻣﺤﯿﻄﻬـﺎي ﻣﺘﺨﻠﺨـﻞ , ﻧﯿـﺎز اﺳـﺖ. در ﻣﯿـﺎن ﺟﻨﺒـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ,ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀﺎي ﺧﺎﻟﯽ ,از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺖ. ﺗﺤﻮﻻت اﺧﯿﺮ در ﻗﺪرت ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ و ﺗﮑﻨﯿﮑﻬﺎي ﺟﺪﯾﺪﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ , اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳـﺎﺧﺘﺎرواﻗﻌﯽ ﻣﺤـﯿﻂ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ﺟﻬﺖ ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﭘﺪﯾﺪهاﻧﺘﻘﺎل را ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻣﺪﻟﻬﺎي ﺷﺒﮑﻪ اي ﺑﮑـﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣـﯽ ﺷﻮد اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣـﯽ ﺷـﻮد. ﻫـﺪف اﺻـﻠﯽ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮﺿـﻌﯽ ﻣﺤـﯿﻂ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﻨﺪﺳﯽ) ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺮه , اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﯾـﺎ ﻟﻮﻟـﻪ اﻧـﺸﻌﺎﺑﯽ ( ﻧﻤـﺎﯾﺶ داده ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ رﻓ ﺘﺎر ﻫﯿﺪرودﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﻮد. ﻧﻮع ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑـﻪ ﻫﻨﺪﺳﻪ ذره , ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ , ﻧﺤﻮه ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺸﺮده و دﯾﮕـﺮ اﻃﻼﻋـﺎت ﺗﺠﺮﺑـﯽ و ﻧﻈـﺮي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺪف ﻣﺪﻟﺴﺎزي و اﻣﮑﺎن ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﺪل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﯾـﺎ ﺑـﻪ ﮐﻤـﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻧﯿﺰ در اﻧﺘ ﺨﺎب ﻧﻮع ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ اﻫﻤﯿﺖ دارﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﺪﻟﻬﺎ ﮐﻮﺷﺶ دارﻧﺪ ﻣﯿـﺎن ﺗﻮﺻـﯿﻒ دﻗﯿـﻖ ﻓـﻀﺎي ﺧﺎﻟﯽ درون ﻣﺤﯿﻄﻬﺎي ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ وﺗﻼش ﻻزم ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﻮازﻧﻪ ,ﺗﻮازن ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ.


عتیقه زیرخاکی گنج