گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 147 views
  • بدون نظر

فایل موردنظر بافرمت ورد وقیمت۷۰۰۰تومان وکاملا فارسی در رابطه با مطالعه وبررسی عوامل موثربرکج رفتاری زنان ویژه (باتکیه به مفاسداجتماعی)هنگايمی که نم ککی دانی ککد غ ککذای بع ککدی ش ککما از کج ککا خواه ککد رس ککید بسیار دشوار است که علقه ای به کس ککب دان ککش ب ککه خ ککاطر دان ککش داشته باشید يمازلو این سخن را پیش کشیده اس ککت ک ککه يم ککا از ی ککک سلسله يمراتب از نیازها برخورداریم نیازه ککای زیس ککتی يمه ککم هس ککتند ايما هنگايمی که این نیازها ارضا يمی شوند نیاز ب ککه ايمنی ککت يم ککی یاب ککد زيمانی که نیازهای ايمنیت ب ککر ط ککرف گردیدن ککد نیازه ککای تعل ککق پ ککس نیازهای پذیرش واحترام وسرانجام به خود شکوفایی يمعینی نیککاز به دستیابی به تمايمی قابلیتها قابلیتهای يممکن فرا يمی رسد . نکته جالب توجه آن اس ککت ک ککه يمی ککان نیازه ککای خ ککود ش کککوفایی و نیازهای رده پایین تر یک تفاوت بنیادی وجود دارد بر طبق نظریه ء يمازلو نیازهای رده ءپایین با انگیزش کاستی ۱ يمش ککخص يم ککی ش ککوند شخصی که در او یک ککی از ای ککن نیازه ککا ارض ککا نش ککده باش ککد احس ککاس کمبود يمی کند وانگیزهء غلبه بر آن نق ککص را يم ککی یاب ککد از نیازه ککای رده پایین تا حدودی يمثل س ککایتهایی عم ککل يم ککی کنن ککد ک ککه ه ککدف آنه ککا اجتناب از ناراحتی ، پریشانی است ايما خود شکوفایی یک فرا نیاز یا نیاز رشد دهند به شمار يمی آید کس ککانی ک ککه تم ککايمی نیازه ککای رده ککء پایین آنها ارضا شده است دیگر تحت ت ککاثیر فش ککار ون ککاراحتی عم ککل نمی کنند بلکه به جای آن يمتمایل به کسن یک هدف يمثبت هستند .


عتیقه زیرخاکی گنج