گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 113 views
  • بدون نظر

این فایل بازبان شیرین فارسی وفرمت پی دی اف باتعداد ۱۹صفحه و قیمت۴۰۰۰تومان در رابطه با مقاله اندازه گیری محل وتهیه نقشه پایه.در فصل قبلي مطالبي پيرامون مالقات با مشتري عنوان شد . همانطور كه عنوان شد، اين عمل يكي از اعمال متعددي است كه در مرحله تحقيق و آماده سازي طرح بعد از مالقات با مشتري و عقد قرارداد رسمي با وي صورت مي گ يرد . ،در ا ين مق طع طراح آ ماده ان جام اندازه گيري محل و ترسيمbaletheet و نقشۀ پايهه مهي با شد . كار دي گر هم چون مم يزي م حل، آ ناليز م حل و تكم يل ا يده هاي طرا حي م ستلزم ان جام كا مل ا ين مرح له ا ست . ا ندازه گ يري م حل و تر سيم نق شۀ پا يه بعلت تأثيرات دقيقشان بر تمام كارهاي بعدي، بسيار حائز اهميت است. بمنظور كمك به طراح جهت انجام حرفه اي و موفق اين اعمال، در اين وصل با مطالبي همچون اصطالحات مربوط به اين مرحله از كار، راهنمايي ها و روشهاي ثبت اندازه گيري انجام شده و باالخره روشهاي ترسيم يك basesheet و نقشه پايه آشنا مي شويد. اصطالحات فني پاره اي از اصطالحات فني مربوط به اندازه گيري محل و تر سيم نق شۀ پا يه و جود دار ند كه در ت مام حر فه هاي مر بوط به ا مر طرا حي مورد ا ستفاده قرار مي گير ند و ا ين ع بارات عل يرغم ت عاريف مت فاوتي كه غالبا ً به جاي هم بكار مي روند .


عتیقه زیرخاکی گنج