گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 121 views
  • بدون نظر

این فایل با قیمت ۶۰۰۰تومان وفرمت پی دی اف وکاملا فارسی باتعداد۹۲صفحه در رابطه با ارزیابی فن آوری GTLمیباشد.ﺑﻄـﻮر ﻛﻠـﻲ در ﻓﺮآﻳﻨـﺪGTL در اﺑﺘـﺪا، ﮔـﺎز ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺧـﻮراك ﺗﺄﺳﻴـﺴﺎت ﺑﺎﻳـﺪ ﺗﺤـﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎﻳﻲ، ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺷﻮد و از ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺻﺪﻣﻪ زدن ﺑـﻪ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴـﺴﺖ ﻫـﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﻣﻲ ﺷﻮد، زدوده ﮔﺮدد .از ﻃﺮﻓﻲ، اﻛﺴﻴﮋن ﻫﻢ از ﻫﻮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ اﻛﺴﻴﮋن و ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺨﺎر، وارد راﻛﺘﻮر ﺧﺎﺻﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ .،در اﻳـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ، ﮔـﺎز ﻃﺒﻴﻌـﻲ اﻛﺴﻴﮋن و ﺑﺨﺎر ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﮔﺎز ﺳﻨﺘﺰ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛ ﻪ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﻣﻨﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ و ﻫﻴﺪروژن اﺳـﺖ.ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﮔﺎز ﺧﻮراك ﺑﻪ ﮔﺎز ﺳﻨﺘﺰ روﺷﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و راﻫﻬـﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ ﺑـﺮاي رﺳـﻴﺪن ﺑـﻪ آن وﺟﻮد دارد. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﻛﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎً ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻓﻴﺸﺮ ـ ﺗـﺮوﭘﺶ ﻧﺎﻣﻴـﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد، ﮔـﺎز ﺳـﻨﺘﺰ ﻃـﻲ ﻳـﻚ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ا ز ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎراﻓﻴﻦﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ زﻧﺠﻴﺮه ،ي ﻃﻮﻻﻧﻲ اﻟﻔـﻴﻦ ﺳـﺒﻚ و واﻛـﺲ ﺑـﺎ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺎﻻ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد .در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﮔﺎز ﺳﻨﺘﺰ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر اﺗﻤﺴﻔﺮ و ﺣﺮارت۱۰۰ اﻟـﻲ۳۰۰ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ “راد، در ﻣﺠﺎورت ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﻓﻠﺰي ﻧﻈﻴﺮ آﻫﻦ، ﻛﺒﺎﻟﺖ، ﻧﻴﻜﻞ، رﺗﻴﻨـﻮم و ﻳـﺎ ردودﻳـﻢ ﺑـﻪ ﺻﻮرت ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﺧﻄﻲ در ﻣﻲ آﻳﺪ .ﻣﻴﺰان راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺑﻪ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎت در راﻛﺘﻮر ﻣﺨﺼﻮص اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﺑـﺴﺘﮕﻲ دارد .اﻟﺒﺘـﻪ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﭘﺎﻳـﺎﻧﻲ، ﺑﺎﻳـﺪ ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﺿﺎﻓﻲ دﻳﮕﺮي ﺑﺮ ﻓﺮآورده ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻓﻴﺸﺮ ـ ﺗﺮوﭘﺶ، اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﻓـﺮاورده ﻫـﺎي ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﺗﺒﺪﻳ ﻞ ﮔﺮدد.در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﻳـﺎﻧﻲ ﻛـﺎر، ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﺮآﻳﻨـﺪﻫﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه ﭘﺎﻻﻳـﺸﮕﺎﻫﻲ ﻫﻤﭽـﻮن ﻫﻴﺪروﻛﺮاﻛﻨﻴﮓ، اﻳﺰوﻣﺮاﺳﻴﻮن و ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﻚ رﻓﺮﻣﻴﻨﮓ، ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﭼﻮن ﮔﺎزوﺋﻴﻞ، ﻧﻔﺘﺎ، ﻧﻔﺖ ﺳﻔﻴﺪ و ﺣﺘـﻲ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﻳﺎ ﻓﺮآورده ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن روﻏﻨﻬﺎي رواﻧﺴﺎز و ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد.


عتیقه زیرخاکی گنج