گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 197 views
  • بدون نظر

پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر نگرش دینی مثبت و منفی بر تفکر انتقاذی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند نگارش شده است  در این پژوهش پرسشنامه نگرش دینی و تفکر انتقادی در اختیار گروه نمونه قرار گرفت و پاسخ های آنان جمع آوری گردید و اطلاعات بدست آمده مورد بررسی قرار گرفته و از دو روش توصیفی و استنباطی در تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید  و نمودارهای آماری تهیه گردید . و نتایج بدست آمده مشخص کرد که بین نگرش دینی و تفکر انتقادی رابطه معنادی وجود دارد همچنین بین نگرش دینی مثبت و تفکر انتقادی نیز رابطه معناداری وجود دارد و بین نگرش دینی منفی و تفکر انتقادی هم رابطه معناداری وجود دارد.

فرمت فایل : ورد  تعداد صفحات :۱۰۶ صفحه

چکیده : هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر نگرش دینی ( مثبت و منفی ) بر تفکر انتقادی

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند است.

فرضیات پژوهش عبارتند از : ۱) بین نگرش دینی مثبت و تفکر انتقادی رابطه وجود دارد

۲) بین نگرش دینی منفی و تفکر انتقادی رابطه وجود دارد.

همان طوری که ملاحظه می کنید جامعۀ آماری کلیۀ دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه آزاد

اسلامی واحد دماوند است و نمونۀ آماری ۱۰۰ نفر است که از میان این جامعۀ آماری به

صورت تصادفی ساده انتخاب شده است . روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه

نگرش دینی و تفکر انتقادی خودساخته است که در اختیار گروه نمونه قرار گرفته و بعد از

پاسخ جمع آوری شده و اطلاعات مورد بررسی قرار گرفت . در تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو روش توصیفی و استنباطی استفاده شد و جداول و نمودارهای آماری ارائه شد.

نتایج این پژوهش به شرح ذیل است :

  • بین نگرش دینی و تفکر انتقادی رابطۀ معناداری وجود دارد.
  • بین نگرش دینی مثبت و تفکر انتقادی رابطۀ معناداری وجود دارد.
  • بین نگرش دینی منفی و تفکر انتقادی رابطۀ معناداری وجود دارد.

فهرست

چکیدۀ تحقیق

مقدمه

بیان مسأله :

اهداف پژوهش :

 فرضیات تحقیق :

متغیرهای پژوهش :

 نگرش دینی :

 نگرش دینی مثبت :

نگرش دینی منفی :

تفکر انتقادی :

 تعاریف عملی متغیرها :

فصل دوم

ادبيات و پيشينه تحقيق  

نگرش چیست ؟

 دین چیست ؟

فطری بودن دین :

تعریف دین از دیدگاه قرآن :

مراتب دین :

فلسفۀ دین چیست ؟

 دين از ديدگاه مطهري

دين از ديدگاه كانت

تفكر انتقادي

تفكر انتقادي

ويژگي‌هاي تفكر انتقادي

ويژگي‌هاي متفكران منتقد

ويژگي‌هاي تفكر انتقادي

صفات متفكران انتقادي

ويژگي‌هاي ياددهي و يادگيري در آموزش تفكر انتقادي

مهارتهاي ويژه در تفكر انتقادي

ابعاد شناختي و عاطفي تفكر انتقادي

تفكر انتقادي و تفكر منطقي

تفكر انتقادي و حل مسئله

مراحل تفكر انتقادي

پيشينه پژوهشي تحقيق

سوابق تحقيق

تحقيقات خارجي

سابقه تحقيق

پیشینۀ دین در تاریخ  :

پيشينه مربوط به تفكر انتقادي

الف پيشينه تحقيق در ايران

نقدوبررسی پیشینه و دیدگاهها

نگرش دینی منفی

فصل سوم

روش تحقيق و روش گردآوري اطلاعات :

نمونه آماري (حجم نمونه) و روش نمونه‌گيري:

تعيين حجم نمونه :

ابزارهاي گردآوري اطلاعات :

مقياس سنجش نگرش مذهبي دانشجويان

آزمون نگرش ديني

روايي و پايايي

شواهد اعتبار :

روش تجزيه و تحليل اطلاعات:

الف) توصيفي

ب) آمار استنباطي :

پيشنهاد به محقق آينده

ضميمه و پيوست

پرسشنامه ۱

دانشجوي گرامي:

متن دستورالعمل در پس آزمون

منابع و مأخذ :


عتیقه زیرخاکی گنج