امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 140 views
  • بدون نظر

قیمت : ۳۵۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۹۳    کد محصول : ۱۱۱۴۶    حجم فایل : ۱۴۸ کیلوبایت   

هدف ازتحقیق حاضربررسی رابطه بین خود پنداره وشخصیت روان نژندی دربین دانشجویان دختررشته روان شناسی ومشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر است که فرضیه عنوان شده عبارت از اینکه بین خود پنداره وشخصیت روان نژندی رابطه معنی داری وجود دارد که جامعه مورد مطالعه عبارتند ازدانشجویان دختررشته روان شناسی ومشاوره است که ازبین جامعه مورد نظر هشتاد نفربه عنوان نمونه انتخاب گردیده وآزمون شخصیت روان نژندی کوندور وهمین طور درک ازخویشتن راتوس برروی آنها اجراگردیده است که جهت آزمون فرضیه تحقیق ازروش آماری ضریب هم بستگی پپيرسون استفاده گردیده که نتایج بدست آمده نشان داد که بین خود پنداره وشخصیت روان نژندی رابطه معنی داری وجود دارد اين مجموعه ۹۳صفحه اي با قيمت نازل در پيش روي شماست!


عتیقه زیرخاکی گنج