گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 125 views
  • بدون نظر

این فایل با تعداد۹۶ صفحه وکاملأ فارسی با قیمت ۶۰۰۰ تومان و فرمت PDF در رابطه با ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪل ﺳﺎزي دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ واﻛﻨﺶ ﺟﻔﺖ ﺷﺪن اﻛﺴﺎﻳﺸﻲ ﻣﺘﺎن (OCM ) در راﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺘﻲ ﺑﺴﺘﺮ ﺛﺎﺑﺖ انجام شده است.اﻣﺮوزه در ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ، ﻣﺪل ﻫﺎي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي و ﺗﻜﻨﻴـﻚ ﻫـﺎي رﻳﺎﺿـﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺟﺪﻳﺪ ﻛﺎرآﻣﺪ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي آﻧﻬﺎ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ. در اﻳـﻦ راﺳـﺘﺎ در ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ واﻛﻨﺶ ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ واﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﻫﺘﺮوژﻧﻲ ﺟﺎﻣﺪ- ﮔﺎز و ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت، ﻧﻔﻮذ و واﻛﻨﺶ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻓﺮاﻳﻨﺪي و ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﻴﺪ از اﻫﻤﻴـﺖ وﻳـﮋه اي ﺑﺮﺧـﻮردار ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. در ﭼﻨـﺪ دﻫـﻪ اﺧﻴـﺮ ﻣﺤﻘﻘـﺎن ﺗﻼش ﻫﺎي زﻳﺎدي را در ﺟﻬﺖ ﻣﺪل ﺳﺎزي اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻫﺎ و ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎي ﭘﺮ ﻗﺪرت ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮ ر اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﺠﻬﻴﺰات و واﺣﺪﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درك ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ و ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﺮاﻳﻨـﺪﻫﺎ اﻧﺠـﺎم داده اﻧﺪ و ﺗﻮﺳﻂ آن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي را در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻓﺮاﻳﻨـﺪﻫﺎ ﺑـﻪ .ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﻬﺮه وري ﺑﻴﺸﺘﺮ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎنﻃﺮاﺣﻲ و ﻣﺪل ﺳﺎزي راﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺘﻲ ﺑﺴﺘﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن را در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ]۲[. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻠﻲ راﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﺑﺴ ﺘﺮ ﺛﺎﺑﺖ از ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻴﻜﺮو ﺳﻴﻨﺘﻴﻚ ) ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ داﻧﻪ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻔﺮه اي آن ﻛﻪ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎي ﻧﻔﻮذ و واﻛﻨﺶ در آن رخ ﻣﻲ دﻫﺪ( آﻏﺎز ﻣﻲ ﮔـﺮدد. ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺎﻛﺮو ) ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ ﺷﻜﻞ ﻫﻨﺪﺳﻲ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺴﺘﺮ راﻛﺘﻮر ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﺪﻳﺪه ﻫـﺎي ﺟﺎﺑﺠـﺎﻳﻲ و اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮم و ﺣﺮارت و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ( ﺧـﺘﻢ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد]۱[. ﻣﻬـﻢ ﺗـﺮﻳﻦ و اﺳﺎﺳـﻲ ﺗـﺮﻳﻦ ﺑﺨـﺶ اﻳـﻦ ﻣﺪل ﺳﺎزي ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﻗﻠﺐ راﻛﺘﻮر ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺘﻲ ﺑﺴﺘﺮ ﺛﺎﺑﺖ را دارد ﻣﺪل ﺳﺎزي داﻧﻪ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ ۱ و رﻓﺘﺎر ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻴﺎل در داﺧﻞ داﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.


عتیقه زیرخاکی گنج