گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 130 views
  • بدون نظر

این فایل با تعداد ۱۱۸صفحه وفرمت ورد وقیمت۸۰۰۰تومان وکاملا فارسی در رابطه با بررسی جایگاه ادبای گرگان در ادبیات عرب.وقتی مشاهده می کنیم که زبان عربی در دوره عباسی زبان اداری و سیاسی بوده است وا غالب پادشاهان وحکما ورجال دولتی آن را نیک می ،دانستند مشخص می شود که عربی در ارتباطات ایشان با ممالک غیرعرب نیز بکار می رفته است وچون تاکنون درخصوص تأثیر ادبای گرگان که یکی از مهمترین نقاط غیرعربی است که در آن زبان وادبیات عرب ا تقریب در همه جا وآن هم به شکل فراگیر رایج بوده ،است در زبان وادبیات عرب بحثی نشده ،است این تحقیق ضرورت می یابد ما ا از آنجایی که تاریخ این مسأله طولنی ،است یکی از دورانهای مشخص )دوره عباسی( مدنظر قرار گرفته وپیرامون آن بررسی وتحقیق شده است. در لبلی کتب ادبی وتاریخی نیز کمتر به مضمون این تحقیق ویا مضامین مشابه برمی خوریم که خود جای خالی چنین کاری را نشان می دهد واز ضرورت آن پرده برمی دارد.البته ناگفته نماند که در کتب ومنابع معتبر بسیاری نظیر وفیات العیان ابن خلکان ، معجم الدباء یاقوت حموی وغیر اینها بحث از رجال ، علما وادبای گرگان به میان آمده ودر شرح ،احوال آثار وافکار آنان مطالبی نگاشته شده است لیکن به طور مشخص وبه صورت یکجا وویژه ، راجع به نقش وسهمی که درادبیات عرب داشته اند کار چشمگیری انجا م نشده که تحقیق حاضر به دنبال رفع این خلء می باشد .


عتیقه زیرخاکی گنج