گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 149 views
  • بدون نظر
چکیده:
در حوز ههاي BRB در این تحقیق، رفتار لرزهاي و فواید ساختمان فولادي نامن ظم در پلان مجهز ب  ه
نزدیک و دور از گسل مورد بررسی قرار گرفته است. طراحی لرز ه اي بر اساس استاندار د ۲۸۰۰ صورت
گرفته و ازیابی و کنترل سازه توسط روش بارافزایی و تحلیل طیفی و تاری خچه زمانی براي ساختما ن ۴ و
۴ و ۴٫۵ متر میباشد . بی نظمی به صور ت ، به طولهاي ۶ y و x 8 و ۱۲ طبقه داراي ۴ دهانه در جهت
از پلان مشاب ه BRB خروج از مرکزیت بیشتر از ۲۰ ٪ اعمال شده است. براي ارزیابی بهتر سازه مجهز به
۳۵۶- و در بخش تحلیل طیفی FEMA استفاده شده است. در تحلیل بارافزایی از آیین نامه CBF مجهز به
و تاریخچه زمانی از استاندارد ۲۸۰۰ استفاده شده است. معیار انتخاب شتابنگا شت براي حو ز ه ي دور،
فاصله حدوداٌ تا ۱۵ کیلومتر از منبأ لرزهزا میباشد و براي حوزهي دور ۵۰ کیلو متر به بعد انتخاب شد ه
است.


عتیقه زیرخاکی گنج