گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 158 views
  • بدون نظر

این فایل با تعداد۱۰۱صفحه وفرمت PDFوکاملا فارسی دررابطه با اصول طراحی خشک کنهای پاششی برای خشک کردن فراورده های بیولوژیک.در ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ آﻗﺎي دوﭼﻮورس ۱ ) ۷ ( روش ﻃﺮاﺣﻲﺧﺸﻚ ﻛﻦ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮدرﻫﺎي ﺷـﻮﻳﻨﺪه و آﻗﺎي ﻣﻴﻠﻮﻳﺪﺳﻜﻲ ۲ ) ۸ ( ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ را در ﻣﻮرد ﺧﻮاص ﺳﻴﺎﻟﻴﺖ ﻣﺎﻳﻊ ﺻـﺎﺑﻮن و روش ﭘﺎﺷـﺶ آن اراﺋـﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ .در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺴﻴﺎري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. آﻗﺎيﻛﻴﻮﺷﻲ ﻛﻮﺑﻮﺗﺎ ۳ ) ۹ ( و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در زﻣﻴﻨﻪ اراﺋﻪ روﺷـﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ در ﺑﺪﺳـﺖ آوردن ﻣﻌـﺎدﻻت ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺷﺪت ﻛﻠﻲ ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫـﺎي ﻛـﺎﻣﻠﻲ را اﻧﺠـﺎم داده اﻧـﺪ . ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ رﻓﺘـﺎر ﺳﻴﺎﻟﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ دارﻧﺪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎري را ﺑﺮ آن داﺷﺘﻪ ا ﺳﺖ ﺗﺎ اﻳﻦ رﻓﺘﺎر را ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻳﺸﺎن رواﺑﻄﻲ را ﻧﻴﺰ اراﺋﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ . از آن ﺟﻤﻠﻪﻣﻲ ﺗﻮان ﺑـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت آﻗـﺎي اﻛﺮﻳﻮس ۴ )۱۰( وﺗﻴﻤﻜﻮ ۵ )۱۱( در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻗﻄﺮه از ﺳﻴﺎﻻت ﻧﻴﻮﺗﻨﻲ و ﻏﻴﺮﻧﻴﻮﺗﻨﻲ در ﻣﻴﺪان ﻧﻴـﺮوي ﮔﺮﻳﺰ از ﻣﺮﻛﺰ اﺷﺎره ﻛﺮد .در ﻣﻮرد رﻃﻮﺑﺖ ﺗﻌ ﺎدﻟﻲ در ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ رﻃﻮﺑـﺖ ﻫـﻮاي رﻃﻮﺑﺖ و دﻣﺎي ﻣﻮاد، آﻗﺎﻳﺎنﻛﻲ ۶ )۱۲( وﺑﻮﻛﺖ ۷ )۱۳( و …رواﺑﻂ دو ﭘﺎراﻣﺘﺮي را اراﺋﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ. در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺪﻟﺴﺎزي رﻳﺎﺿﻲﺧﺸﻚ ﻛﻦ ﭘﺎﺷﺸﻲ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﺟﺮﻳـﺎن ﻣـﻮازي ﻫـﻮاي داغ آﻗﺎﻳـﺎن ﻳـﻮان ۸ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ)۱۴( ورﻳﭽﺎردﺳﻮن ۹ و ﻛﻮﻟﺴﻮن ۱۰ , )۱۵( ﻣﺪل ﻛﺎﻣﻞ و ﻣﺒﺴـﻮﻃﻲ را ﺑـﺎ ذﻛـﺮ ﻣﺜـﺎل، ﺑﺤـﺚ و ﺑﺮرﺳﻲﻛﺮده اﻧﺪ. آﻗﺎيﮔﻮاوﻳﻦ ۱۱ )۱۶( ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رواﺑﻂ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻮا در اﻟﮕﻮي ﺟﺮﻳـﺎن ﭘﻴﭽﺸﻲ، ﻣﺪﻟﻲ را ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﻛﺖ ذرات اراﺋﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ. در ﺳﺎل۱۹۷۲ آﻗﺎيﻛﻴﺖ ﻣﺴﺘﺮز ۱۲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﺗﺤ ﺖ ﻋﻨﻮانﺧﺸﻜﻦ ﻛﻦ ﭘﺎﺷﺸﻲ را ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و در ﺳﺎل۱۹۸۶ ﻛﺘـﺎب ﻫﻨـﺪ ﺑـﻮك ﺧﺸـﻚ ﻛـﻦ ﭘﺎﺷﺸـﻲ را ﻛـﻪ ﺣـﺎوي اﻃﻼﻋـﺎت ﻻزم در ﺧﺸﻚ ﻛﻦ ﭘﺎﺷﺸﻲ اﺳﺖ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺖ.


عتیقه زیرخاکی گنج