گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 121 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۸۹    کد محصول : ۱۲۶۸۹    حجم فایل : ۷۱۸ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد نساجی تأثیر فیلتراسیون بر روی راندمان خواص نخ های پلی پروپیلن
عنوان پایان نامه: تأثیر فیلتراسیون بر روی راندمان خواص فیزیکی نخ های نواری پلی پروپلین

فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه

فصل اول: کلیات
۱-۱) ذوب ریسی
۱-۲) عوامل مؤثر بر خواص نخ ذوب ریسی شده
۱-۳) فیلترها
۱-۴) آشنایی با ساختمان فیلترهای پارچه ای
۱-۵) فیلترهای پارچه ای بی بافت
۱-۶) فیلترهای فلزی

فصل دوم: تجربیات
مواد اولیه
مواد کمکی
فیلترها
ماشین آلات
وسایل اندازه گیری
تعیین خواص مکانیکی
تعیین دانسیته خطی

فصل سوم: ارائه نتایج
الف) تأثیر نوع فیلتر و مواد افزودنی بر فشار پشت فیلتر و زمان فیلترزنی
ب) تأثیر خصوصیات مواد اولیه بر شرایط فیلترزنی
ج) تأثیر فشار پشت فیلترو زمان فیلترزنی بر خصوصیات مکانیکی نوارهای پلی پروپیلن

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری
ارائه پیشنهادات

پیوستها

منابع و مؤاخذ

امیدوارم این پایان نامه برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

 • بازدید : 95 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۳۳    کد محصول : ۱۲۶۹۴    حجم فایل : ۵۲۵۲ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد نساجی مقایسه فرآیند خواص پارچه های حلقوی تولیدی از نخ های پنبه ای کارد شده، شانه شده و متراکم

عنوان پایان نامه: مقایسه فرآیند خواص پارچه های حلقوی تولیدی از نخ های پنبه ای کارد شده، شانه شده و متراکم

فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

فصل اول: پیشینه تحقیق

۱-۱) مقدمه

۲-۱) ریسندگی رینگ و متراکم

۳-۱) تولید پارچه

۴-۱) کجی حلقه ها در ساختار پارچه حلقوی پودی و تأثیر آن در میزان لول خوردگی

۵-۱) استراحت پارچه ها و عوامل مؤثر بر آن

فصل دوم: تجربیات

مواد ، دستگاهها و روشهای آزمون

۱-۲) مواد اولیه مصرفی

۲-۲) ماشین بافندگی

۳-۲) گروه بندی پارچه های مصرفی در تحقیق

۱-۳-۲) حالت استراحت خشک

۲-۳-۲) حالت استراحت تر

۳-۳-۲) حالت استراحت کامل

۴-۲) دستگاهها و تجهیزات مورد استفاده

۵-۲) آزمون ها

۱-۵-۲) نایکنواختی نخ

۱-۱-۵-۲) روش آزمون

۲-۵-۲) استحکام و ازدیاد طول نخ

۱-۲-۵-۲) روش آزمون

۳-۵-۲) تاب نخ

۱-۳-۵-۲) روش آزمون

۴-۵-۲) نمره نخ

۱-۴-۵-۲) روش آزمون

۵-۵-۲) محاسبه طول حلقه

۶-۵-۲) استحکام تا حد پارگی و ازدیاد طول تا حد پارگی پارچه

۱-۶-۵-۲) روش آزمون

۷-۵-۲) وزن پارچه

۱-۷-۵-۲) روش آزمون

۸-۵-۲) پرزدهی پارچه

۱-۸-۵-۲) روش آزمون

۹-۵-۲) لول خوردگی پارچه

۱-۹-۵-۲) روش آزمون

فصل سوم: بحث و نتیجه گیری

فصل چهارم: پیشنهادات

منابع و مؤاخذ

فهرست منابع فارسی

فهرست منابع لاتین

پیوست

امیدوارم این پایان نامه برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

 • بازدید : 127 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۲۹    کد محصول : ۱۲۶۹۸    حجم فایل : ۳۳۰۴ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد نساجی بهینه سازی بافندگی حلقوی پودی با به کارگیری روشهای آماری

عنوان پایان نامه: بهینه سازی فرآیند بافندگی حلقوی پودی از طریق به کارگیری روش های آماری

فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

فصل اول: پیشینه تحقیق
۱-۱) مقدمه
۱-۲) تاریخچه
۱-۳) روش کار و تحقیق

فصل دوم: مباحث نظری مربوط به فرآیند پارچه یکروسیلندر حلقوی
۲-۱) عوامل تأثیرگذار بر مشخصه های کیفیت
۲-۱-۱) فاکتورهای مؤثر بر کیفیت پارچه های یکروسیلندر
۲-۱-۲) پیچ خوردگی پارچه های یکروسیلندر
۲-۱-۲-۱) عوامل مؤثر بر پیچ خوردگی
۲-۱-۲-۱-۱) جهت پیچ خوردگی
۲-۱-۲-۱-۲) تأثیر تعداد ابزارها بر روی پیچ خوردگی
۲-۱-۲-۱-۳) تأثیر تاب نخ و تاب زنده بودن بر روی پیچ خوردگی
۲-۱-۲-۱-۴) فاکتور سفتی پارچه
۲-۱-۲-۱-۵) تأثیر استراحت ها بر پیچ خوردگی
۲-۱-۲-۱-۶) تأثیر نخ دولا در تمایل به پاملخی و پیچ خوردگی پارچه
۲-۱-۲-۱-۷) تأثیر نخ های مخلوط بر پیچ خوردگی پارچه
۲-۱-۲-۱-۸) تأثیر سیستم های مختلف ریسندگی بر پیچ خوردگی
۲-۱-۳) رفتار لول شدگی پارچه یکروسیلندر
۲-۱-۴) عوامل مؤثر بر آبرفتگی پارچه های حلقوی
۲-۲) استانداردها و روش های اندازه گیری
۲-۲-۱) محیطهای استاندارد برای آماده کردن و آزمایش منسوجات
۲-۲-۲) روش اندازه گیری لول شدگی پارچه
۲-۲-۳) روش اندازه گیری زاویه پیچش پارچه
۲-۲-۴) روش اندازه گیری آبرفتگی پارچه
۲-۲-۵) روش هایی از آزمایش پارچه های حلقوی
۲-۲-۶) اندازه گیری وزن متر مربع پارچه
۲-۲-۷) روش اندازه گیری تمایل به پاملخی یا تاب زنده بودن نخ

فصل سوم: تجربیات
۳-۱) بررسی مواد اولیه، مشخصات بافت و مشخصات دستگاه
۳-۱-۱) مواد اولیه
۳-۱-۲) طرح بافت
۳-۱-۳) خصوصیات ماشین
۳-۲) طرح ریری، اجرا و تحلیل داده ها
۳-۲-۱) به دست آوردن بهترین سطوح برای فاکتور تنش ورودی نخ
۳-۲-۲) بهینه کردن فرآیند تولید پارچه یکروسیلندر
۳-۲-۲-۱) بهینه کردن عملکرد پارچه  یکروسیلندر نسبت به کاهش زاویه پیچش پارچه
۳-۲-۲-۲) بهینه سازی عملکرد پارچه  یکروسیلندر نسبت به کاهش رفتار لول شدگی پارچه
۳-۲-۲-۳) بهینه سازی عملکرد پارچه  یکروسیلندر نسبت به کاهش آبرفتگی پارچه
۳-۲-۲-۴) بهینه سازی عملکرد پارچه  یکروسیلندر نسبت به افزایش وزن پارچه

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری

منابع
فهرست منابع غیر فارسی

چکیده انگلیسی

امیدوارم این پایان نامه برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

 • بازدید : 109 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۹۷    کد محصول : ۱۲۷۴۱    حجم فایل : ۷۸۶ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد نساجی تأثیر استفاده از الیاف پلی پروپلین و پارچه فضادار در بتن و بررسی خصوصیات بتن

عنوان پایان نامه: تأثیر استفاده از الیاف پلی پروپلین و پارچه فضادار در بتن و بررسی خصوصیات بتن

فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه

فصل اول: پیشینه تحقیقات
۱-۱) تحقیقات انجام شده قبلی بر روی تأثیر استفاده از الیاف پلی پروپیلن بر روی بتن
۱-۱-۱) مطالعه تأثیر استفاده از الیاف پلی پروپیلن بر روی مقاومت فشاری و مقاومت خمشی بتن
۱-۱-۲) مطالعه تأثیر استفاده از الیاف پلی پروپیلن بر روی میزان تغییرات ابعادی بتن
۱-۱-۳) مطالعه تأثیر استفاده از الیاف پلی پروپیلن بر روی ترک هایی که در بستن ریزیها در سطح رخ می دهد
۱-۱-۴) مطالعه نحوه تأثیر الیاف پلی پروپیلن با هر نوع سطح مقطع بر روی ترک های ایجاد شده در بتن
۱-۱-۵) مطالعه نحوه تأثیر الیاف پلی پروپیلن بر روی مقاوم سازی بتن توانمند در هنگام حریق
۱-۲) تحقیقات انجام شده قبلی بر روی تأثیر استفاده از انواع پارچه در بتن
۱-۲-۱) مطالعه تأثیر استفاده از پارچه حلقوی تاری در بتن و بررسی مقاومت خمشی بتن
۱-۲-۲) مطالعه تأثیر استفاده از پارچه های سه بعدی فضادار در بتن و بررسی خصوصیات ایجائ شده در بتن

فصل دوم: تجربیات
۲-۱) مواد اولیه مصرفی
۲-۲) وزن مواد مصرفی برای ساخت بتن
۲-۲-۱) وزن مواد تشکیل شده بتن برای آزمایش مقاومت فشاری
۲-۲-۲) وزن مواد تشکیل دهنده بتن برای آزمایش مقاومت خمشی
۲-۳) وزن الیاف پلی پروپیلن مصرفی برای ساخت نمونه ها
۲-۳-۱) وزن الیاف مصرفی برای ساخت نمونه تست فشاری
۲-۳-۲) وزن الیاف مصرفی برای ساخت نمونه تست خمشی
۲-۴) وزن پارچه فضادار برای ساخت نمونه ها
۲-۴-۱) وزن پارچه فضادار برای ساخت نمونه تست فشاری
۲-۴-۲) وزن پارچه فضادار برای ساخت نمونه تست خمشی
۲-۵) نحوه انجام آزمایشات و لوازم آزمایشگاهی مورد استفاده
۲-۶) نتایج مقاومت فشاری
۲-۶-۱) نتایج مقاومت فشاری بتن ساده
۲-۶-۲) نتایج مقاومت فشاری بتن ساخته شده با الیاف ۱۹ میلیمتر
۲-۶-۳) نتایج مقاومت فشاری بتن ساخته شده با الیاف ۱۲ میلیمتر
۲-۶-۴) نتایج مقاومت فشاری بتن ساخته شده با الیاف ۶ میلیمتر
۲-۶-۵) نتایج مقاومت فشاری بتن ساخته شده با پارچه های فضادار
۲-۷) نتایج مقاومت خمشی
۲-۷-۱) نتایج مقاوت خمشی بتن ساده
۲-۷-۲) نتایج مقاومت خمشی بتن ساخته شده با الیاف ۱۹ میلیمتر
۲-۷-۳) نتایج مقاومت خمشی بتن ساخته شده با الیاف ۱۲ میلیمتر
۲-۷-۴) نتایج مقاومت خمشی بتن ساخته شده با الیاف ۶ میلیمتر
۲-۷-۵) نتایج مقاومت خمشی بتن ساخته شده با پارچه های فضادار

فصل سوم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۳-۱) نتایج مقاومت فشاری
۳-۱-۱) نتایج مقاومت فشاری بتن مخلوط با الیاف ۱۹ میلیمتر
۳-۱-۲) نتایج مقاومت فشاری بتن مخلوط با الیاف ۱۲ و ۶ میلیمتر
۳-۱-۳) نتایج مقاومت فشاری بتن مخلوط با پارچه فضادار
۳-۱-۴) مقایسه مقاومت فشاری بتن مخلوط با الیاف و پارچه فضادار
۳-۲) نتایج مقاومت خمشی
۳-۲-۱) نتایج مقاومت خمشی بتن مخلوط با الیاف ۱۹ میلیمتر
۳-۲-۲) نتایج مقاومت خمشی بتن مخلوط با الیاف ۱۲ و ۶ میلیمتر
۳-۲-۳) نتایج مقاومت خمشی بتن مخلوط با پارچه فضادار
۳-۲-۴) مقایسه مقاومت خمشی بتن مخلوط با الیاف و پارچه فضادار
۳-۳) بررسی نتایج بدست آمده با استفاده از نرم افزار (SPSS(v14
۳-۴) نتیجه گیری
۳-۵) پیشنهادات

ضمائم

پیوست ۱) نمودارهای نمونه های آزمایشی
پیوست ۲) جداول آماری حاصل از نرم افزار آماری SPSS

منابع و مؤاخذ
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع لاتین

امیدوارم این پایان نامه برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

 • بازدید : 171 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۷۵    کد محصول : ۱۲۷۶۸    حجم فایل : ۲۷۵۱ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد نساجی تأثیر نوع بافت و تراکم بر پرزدهی پارچه های فاستونی

عنوان پایان نامه: تأثیر نوع بافت و تراکم بر پرزدهی پارچه های فاستونی

فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه

فصل اول: تحقیقات انجام شده قبلی
۱-۱) تأثیر خستگی لیف بر سیکل پرزدهی
۱-۱-۱) خستگی الیاف سطحی کرک مانند
۱-۱-۲) به هم گره خوردن لیف
۱-۱-۳) بررسی رشد پرزدانه
۱-۱-۳-۱) رشد پرزدانه
۱-۱-۳-۲) بازنمایی پرزدانه بزرگ
۱-۱-۳-۳) توسعه و گسترش پرزدانه کوچک
۱-۱-۳-۴) بیرون آمدن یا چرخش متوالی الیاف
۱-۱-۳-۵) تأثیر بیرون آمدن الیاف بر فرآیند پرزدهی
۱-۱-۳-۶) تأثیر خستگی لیف بر ساختار داخلی پرزدانه
۱-۲) عوامل مؤثر بر ایجاد پرزدانه از قبیل الیاف مصرفی و سیستمهای ریسندگی و عملیات تکمیلی
۱-۲-۱) الیاف مصرفی
۱-۲-۲) سیستمهای ریسندگی
۱-۲-۳) عملیات تکمیلی
۱-۳) ارزیابی روند تغییرات در خواص پارچه
۱-۴) روشهای اندازه گیری پرزدانه
۱-۴-۱) حساسیت دستگاههای آزمایش پرزدهی گوناگون

فصل دوم: تجربیات
۲) تجربیات
۲-۱) مشخصات مواد اولیه مورد استفاده
۲-۲) روش تولید نخهای تهیه شده در این تحقیق
۲-۳) روش تولید پارچه
۲-۳-۱) پارچه فاستونی با نمره نخ تار و پود ۴۰/۲ متریک
۲-۳-۲) پارچه فاستونی با نمره نخ تار و پود ۵۲/۲ متریک
۲-۳-۳) پارچه فاستونی با نمره نخ تار و پود ۸۰/۲ متریک
۲-۴) معرفی دستگاههای مورد استفاده جهت تهیه نخ و پارچه و انجام آزمایش
۲-۵) آزمونهای انجام گرفته بر روی نخهای مختلف
۲-۵-۱) آزمون تاب نخ دولا
۲-۵-۱-۱) شرح آزمایش تاب نخ دولا
۲-۵-۲) آزمون استحکام نخ دولا
۲-۵-۳) آزمون نایکنواختی جرمی نخ دولا
۲-۵-۴) آزمون پرزدهی پارچه

فصل سوم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۳) نتایج و بحث آزمایش پارچه
۳-۱) پارچه فاستونی با نمره نخ تار و پود ۴۰/۲ متریک
۳-۲) پارچه فاستونی با نمره نخ تار و پود ۵۲/۲ متریک
۳-۳) پارچه فاستونی با نمره نخ تار و پود ۸۰/۲ متریک
۳-۴) نتیجه گیری
۳-۴-۱) پارچه فاستونی با نمره نخ تار و پود ۴۰/۲ متریک
۳-۴-۲) پارچه فاستونی با نمره نخ تار و پود ۵۲/۲ متریک
۳-۴-۳) پارچه فاستونی با نمره نخ تار و پود ۸۰/۲ متریک
۳-۵) نتیجه گیری کلی
۳-۶) پیشنهادات

فهرست منابع لاتین

چکیده انگلیسی

امیدوارم این پایان نامه برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

 • بازدید : 110 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۰۳    کد محصول : ۱۲۷۷۳    حجم فایل : ۱۹۴۴ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد نساجی استفاده از نانو  Al(OH)3 در تکمیل ضد آتش کالای پنبه ای
عنوان پایان نامه: استفاده از نانو هیدروکسید آلومینیوم در تکمیل ضد آتش کالای پنبه ای

فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه

فصل اول: روش های مقاوم سازی در برابر شعله
۱-۱) مکانیسم عمل مواد تأخیرانداز شعله
۱-۱-۱) فرآیند سوختن
۱-۱-۲) مکانیسم تأخیراندازی شعله
۱-۱-۳) عملکرد فیزیکی
۱-۱-۴) عملکرد شیمیایی
۱-۱-۵) هم افزودنی ها برای استفاده با مواد تأخیرانداز شعله
۱-۱-۶) متوقف کننده های دود
۱-۲) اشتعال پذیری الیاف
۱-۳) آزمایشات مربوط به اندازه گیری میزان اشتعال پذیری
۱-۳-۱) آزمایش سوختن عمودی
۱-۳-۲) آزمایش سوختن زاویه ۴۵ درجه
۱-۳-۳) شاخص حداقل اکسیژن
۱-۳-۴) آزمایش پوشش ایمنی
۱-۳-۵) آزمایش سیم گداخته
۱-۳-۶) کالریمتری مخروطی
۱-۴) نانو تکمیلهای نساجی و نانو تکمیل تأخیرانداز شعله
۱-۴-۱) تعریف نانو
۱-۴-۲) نانوتکنولوژی در صنعت نساجی
۱-۴-۳) نانوذرات و کاربردهای آنها در نساجی
۱-۴-۴) نانوتکنولوژی در تکمیل منسوجات
۱-۴-۴-۱) تکمیل ضد باکتری و میکروبی
۱-۴-۴-۲) تکمیل ذرات چروک
۱-۴-۴-۳) تکمیل ضد الکتریسیته ساکن
۱-۴-۴-۴) تکمیل ضد چرک
۱-۴-۴-۵) تکمیل مقاومت در برابر خش و اصطکاک
۱-۴-۴-۶) تکمیل ضد اشعه ماوراء بنفش (UV)
۱-۴-۴-۷) تکمیل تأخیراندازی شعله

فصل دوم: تئوری موضوع پروژه
۲-۱) ساختمان شیمیایی سلولز
۲-۲) پنبه
۲-۲-۱) خصوصیات گیاهی
۲-۲-۲) اثر شرایط محیط در رشد پنبه
۲-۲-۳) ایجاد نپ
۲-۲-۴) ساختمان سلول گیاهی
۲-۲-۵) مشخصات قسمتهای مختلف ساختمان تار پنبه
۲-۲-۶) مواد تشکیل دهنده الیاف پنبه
۲-۳) دیرسوز نمودن الیاف
۲-۳-۱) انواع مواد تأخیرانداز شعله
۲-۳-۲) مواد تأخیرانداز شعله هالوژن دار
۲-۳-۳) مواد تأخیرانداز شعله فسفردار
۲-۳-۴) مواد تأخیرانداز شعله نیتروژن دار
۲-۳-۵) مواد تأخیرانداز شعله غیرآلی
۲-۴) هیدروکسید آلومینیوم

فصل سوم: مواد اولیه مصرفی و آزمایشات انجام شده
۳-۱) مواد اولیه و وسایل مصرفی
۳-۲) آماده سازی نمونه ها
۳-۲-۱) تهیه محلول معلق شده نانو هیدروکسید آلومینیوم در آب
۳-۲-۲) شستشوی کالای پنبه ای
۳-۲-۳) مراحل پوشش دهی
۳-۲-۴) رنگرزی نمونه های پنبه ای
۳-۳) آزمایشات انجام شده
SEM3-3-1) میکروسکوپ 
۳-۳-۲) آنالیز عنصری (EDX)
۳-۳-۳) اندازه گیری میزان خاکستر باقیمانده
۳-۳-۴) آزمون سوختن ۴۵ درجه

TGA3-3-5) آنالیز حرارتی 
DSC3-3-6) آنالیز حرارتی
۳-۳-۷) اندازه گیری طول خمش پارچه
۳-۳-۸) اندازه گیری استحکام پارچه
۳-۳-۹) آزمون اسپکتروفوتومتر انعکاسی

فصل چهارم:
 SEM4-1) میکروسکوپ 
۴-۲) آنالیز عنصری (EDX)
۴-۳) اندازه گیری میزان خاکستر باقیمانده
۴-۴) آزمون سوختن ۴۵ درجه
۴-۵) آنالیزهای حرارتی
۴-۶) طول خمش پارچه
۴-۷) استحکام پارچه
۴-۸) اسپکتروفوتومتر انعکاسی

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری
پیشنهادات

پیوست ها

منابع و مؤاخد
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع انگلیسی

چکیده انگلیسی

امیدوارم این پایان نامه برای شما مفید باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

 

 • بازدید : 126 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۹۶    کد محصول : ۱۲۷۸۴    حجم فایل : ۳۱۴۶ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه و سمینار ارشد نساجی بررسی تکمیل و رنگرزی کالای پشمی با نانو TiO2 و رنگزاهای روناس و متال کمپلکس

عنوان پایان نامه: بررسی تکمیل و رنگرزی کالای پشمی با نانو TiO2 و رنگزاهای روناس و متال کمپلکس

فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

فصل اول: کلیات
۱-۱) الیاف پشم
۱-۱-۱) مقدمه
۱-۱-۲) ساختمان پشم
۱-۱-۳) ترکیبات شیمیایی کلی
۱-۱-۴) ترکیب و ساختار اجزای سازنده مورفولوژی پشم
۱-۱-۵) تأثیر برخی از عوامل بیرونی بر روی الیاف پشم
۱-۱-۵-۱) اثر اسید
۱-۱-۵-۲) اثر قلیا
۱-۱-۵-۳) اثر اکسیداسیون
۱-۱-۵-۴) اثر احیاکننده ها
۱-۱-۵-۵) اثر امواج ماورای بنفش
۱-۲) رنگرزی الیاف پشم
۱-۲-۱) نقش ساختمان لیف در رنگرزی پشم
۱-۲-۱-۱) مکانیزم رنگرزی پشم
۱-۲-۱-۲) تأثیر سطح لیف پشم در رنگرزی
۱-۲-۲) رنگرزی کالای پشمی با مواد رنگزای کرومی (رنگهای دندانه ای)
۱-۲-۳) رنگزای روناس
۱-۲-۴) رنگرزی کالای پشمی با رنگزای متال کمپلکس
۱-۳) دی اکسید تیتانیوم
۱-۳-۱) فلز تیتانیوم
۱-۳-۲) تاریخچه
۱-۳-۳) خاصیت فتو کاتالیستی دی اکسید تیتانیوم
۱-۳-۴) پیشینه تاریخی فتو کاتالیستی
۱-۳-۵) فتو کاتالیستی دی اکسید تیتانیوم
۱-۳-۶) کاربردها
۱-۳-۶-۱) کاربرد خودتمیزشوندگی
۱-۳-۶-۲) کاربرد ضد مه
۱-۴) فراصوت
۱-۴-۱) تاریخچه و مقدمه
۱-۴-۲) روشهای تولید امواج فراصوت
۱-۴-۲-۱) روش پیزو الکتریسیته
۱-۴-۲-۲) روش مگنتو استریکسیون
۱-۴-۳) دستگاه آلتراسونیک
۱-۴-۴) پدیده تشکیل و انفجار حباب
۱-۴-۵) عوامل مؤثر بر انفجار حباب
۱-۴-۵-۱) فاکتورهای صوتی
۱-۴-۵-۲) تأثیر حلال
۱-۴-۵-۳) دما
۱-۴-۶) مزایای آلتراسونیک
۱-۴-۷) آلتراسونیک در رنگرزی منسوجات
۱-۴-۸) تأثیر آلتراسونیک بر کنتیک جذب
۱-۴-۹) شستشوی منسوجات با آلتراسونیک
۱-۴-۱۰) کاربرد امواج فراصوتی در آهارگیری کالاهای نساجی
۱-۴-۱۱) روش رنگرزی در حمام آلتراسونیک
۱-۵) تحقیقات مشابه در زمینه تولید منسوجات خودتمیز شونده

فصل دوم: تجربیات
۲-۱) مواد
۲-۱-۱) پارچه پشمی
۲-۱-۲) نانو دی اکسید تیتانیوم
۲-۱-۳) اسید سیتریک
۲-۱-۴) پرمنگنات پتاسیم
۲-۱-۵) سدیم هیپوفسفیت
۲-۱-۶) رنگزای روناس
۲-۱-۷) رنگزای متال کمپلکس
۲-۱-۸) حمام فراصوت
۲-۲) روش ها
۲-۲-۱) شستشوی کالای پشمی
۲-۲-۲) اکسیداسیون کالای پشمی با پرمنگنات پتاسیم
۲-۲-۳) رنگبری کالای پشمی بعد از اکسیداسیون
۲-۲-۴) دندانه دادن به پارچه پشمی
۲-۲-۵) عمل آوری پارچه پشمی با نانو دی اکسید تیتانیوم و رنگزای روناس
۲-۲-۶) عمل آوری پارچه پشمی با نانو دی اکسید تیتانیوم و رنگزای متال کمپلکس
۲-۲-۷) پراش اشعه ایکس
۲-۲-۸) میکروسکوپ الکترونی روبشی
EDX2-2-9) آنالیز
۲-۲-۱۰) آزمون خاکستر باقیمانده

ATR2-2-11) آنالیز
۲-۲-۱۲) تعیین مؤلفه های رنگی
۲-۲-۱۳) بررسی خاصیت خودتمیزشوندگی
۲-۲-۱۴) نحوه انجام آزمایشات مربوط به تعیین ثبات رنگی
۲-۲-۱۴-۱) تعیین ثبات نوری
۲-۲-۱۴-۲) تعیین ثبات مالشی
۲-۲-۱۴-۳) تعیین ثبات شستشویی
۲-۲-۱۵) تعیین رطوبت بازیافتی

فصل سوم: نتایج و بحث
۳-۱) پراش اشعه ایکس
۳-۲) میکروسکوپ الکترونی روبشی
۳-۳) آنالیز EDX
۳-۴) آزمون خاکستر باقیمانده

ATR3-5) آنالیز
۳-۶) مقایسه مؤلفه های رنگی
۳-۷) اندازه گیری مقدار خودتمیزشوندگی
۳-۸) تغییرات وزن
۳-۹) ثبات نوری
۳-۱۰) ثبات مالشی
۳-۱۱) ثبات شستشویی
۳-۱۲) رطوبت بازیافتی

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۴-۱) نتیجه گیری
۴-۲) پیشنهادات

منابع فارسی
منابع انگلیسی

امیدوارم این پایان نامه برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

برای خرید و دانلود تماس بگیرید ۰۹۳۳۹۶۴۱۷۰۲

 • بازدید : 177 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۹۰    کد محصول : ۱۲۷۸۶    حجم فایل : ۷۸۰۰ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه ارشد نساجی تکمیل ضد چرک کالای پنبه ای با استفاده از فلوئور کربن

عنوان پایان نامه: تکمیل ضد چرک کالای پنبه ای با استفاده از فلوئور کربن

فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه

فصل اول:
۱-۱) تکمیل کالای نساجی
۱-۲) مواد ضدچرک کننده
۱-۳) تکمیل ضد چرک
۱-۴) انواع لکه
۱-۵) از بین بردن لکه ها
۱-۵-۱) لکه های متشکل از ذرات کوچک
۱-۵-۲) لکه های روغنی
۱-۶) مکانیزم آلودگی زدایی
۱-۷) شیمی رهاسازی لکه
۱-۷-۱) تکمیل با استفاده از ترکیبات حاوی کربوکسی
۱-۷-۲) تکمیل با استفاده از ترکیبات حاوی هیدروکسی
۱-۷-۳) تکمیل با استفاده از ترکیبات حاوی اتوکسی
۱-۷-۴) تکمیل با استفاده از ترکیبات حاوی مواد فلوئوردار
۱-۷-۵) روش های لکه زدایی با مواد غیر پلیمری
۱-۸) ارزیابی لکه زدایی
۱-۸-۱) آزمون برطرف کردن لکه های روغنی
۱-۸-۲) ته نشینی مجدد لکه
۱-۸-۳) جذب رطوبت
۱-۹) مکانیزم غلتش
۱-۱۰) ترمودینامیک غلتش
۱-۱۱) عملکرد دوگانه لکه زدایی به وسیله مواد فلوئوردار
۱-۱۱-۱) ترکیب ساختارپلیمر
۱-۱۱-۲) مکانیسم
۱-۱۲) آزمون لکه زدایی
AATCC1301-12-1) روش
۱-۱۲-۲) نقطه رهاسازی لکه

RP1-12-2-1) تعیین نقطه
RP1-12-2-2) کاربرد اندازه گیری
۱-۱۳) فلوئورو کربن ها
۱-۱۳-۱) تعاریف
۱-۱۳-۲) خواص عمومی
۱-۱۳-۳) انواع فلوئورو کربن ها
۱-۱۳-۳-۱) فلوئورو پلیمرها
۱-۱۳-۳-۲) فلوئورو کربن ها
۱-۱۳-۳-۳) کلروفلوئورو کربن ها و هیدورفلوئورو کربن ها
۱-۱۳-۳-۴) فلوئوروسورفکتنت ها

فصل دوم:
۲-۱) موارد مورد استفاده

فصل سوم:
۳) نتایج
SEM3-1) تست میکروسکوپ الکترونیکی
XRD3-2)
FTIR3-3)
Particle Size3-4) 

فصل چهارم:
۴-۱) نتیجه گیری
۴-۲) پیشنهادات

ضمائم

منابع فارسی
منابع لاتین

چکیده انگلیسی

امیدوارم این پایان نامه برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

 • بازدید : 112 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۳۵    کد محصول : ۱۲۷۹۷    حجم فایل : ۲۸۷۰ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه و سمینار ارشد نساجی تأثیر نانو ذرات اکسید روی بر محافظت پارچه ابریشمی در برابر اشعه ماوراء بنفش

عنوان پایان نامه: تأثیر نانو ذرات اکسید روی بر محافظت پارچه ابریشمی در برابر اشعه ماوراء بنفش

فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه

فصل اول: کلیات
۱-۱) هدف
۱-۲) پیشینه تحقیق
۱-۳) روش کار و تحقیق

فصل دوم:
۲-۱) ابریشم
۲-۱-۱) مقدمه ای در مورد ابریشم
۲-۱-۲) نحوه ریسندگی پروتئین ابریشم
۲-۱-۳) ساختمان و درصد مواد تشکیل دهنده لیف ابریشم
۲-۱-۴) پیوندها و نیروهای بین مولکولی پروتئینها
۲-۱-۵) صمغ گیری و سفید کردن ابریشم
۲-۱-۶) سفیدگری ابریشم
۲-۲) مواد رنگرزی اسیدی (Asid Dyes)
۲-۳) مواد رنگرزی بازیک (Basic Dyes)
۲-۴) رنگ پریدگی در رنگزاها
۲-۴-۱) فتولیز 
(PHOTOLYSIS)
۲-۴-۲) اکسایش در اثر نور (PHOTO OXIDATION)
۲-۴-۳) احیاء شدن رنگ در برابر نور (PHOTO REDUCTION)
۲-۴-۴) احیاء شدن در اثر حساسیت به نور (PHOTO SENSITIZATION)
۲-۴-۵) سست شدن در اثر نور (PHOTO TENDERING)
۲-۴-۶) برخی واکنشهای شیمیایی که سبب رنگ پریدگی می شوند
۲-۴-۷) ثبات نوری یا ثبات رنگی در رنگ ها

UV2-5) مواد دافع تشعشع
۲-۵-۱) مواد دافع فیزیکی مستقیم
۲-۵-۲) مواد دافع فیزیکی غیر مستقیم
۲-۵-۳) پلیمرها

فصل سوم:
۳-۱) مواد اولیه و وسایل مصرفی
۳-۲) آزمایشات انجام شده
۳-۲-۱) شستشوی کالای ابریشمی
۳-۲-۲) رنگرزی کالای ابریشمی با رنگزاهای اسیدی
۳-۲-۳) رنگرزی کالای ابریشمی با رنگزاهای بازیک
۳-۲-۴) مراحل پوشش
SEM3-3) میکروسکوپ 
EDX3-4) آنالیز عنصری
۳-۵) ثبات رنگ در برابر نور روز

۳-۶) اندازه گیری میزان خاکستر باقیمانده از سوزاندن کنترل شده نمونه (Ash content)
UV3-7) آزمون نوردهی بالا لامپ
۳-۸) تست اسپکتروفوتومتری انعکاسی

فصل چهارم:
نتیجه گیری
SEM4-1) میکروسکوپ 
EDX4-2) آنالیز عنصری
۴-۳) اندازه گیری میزان خاکستر باقیمانده از سوزاندن کنترل شده نمونه ها
۴-۴) بررسی خصوصیات رنگی نخ های رنگرزی شده با رنگزاهای بازیک و اسیدی
۴-۴-۱) رنگزای بازیک
۴-۴-۲) رنگزای اسیدی
۴-۵) تأثیر فرآیند شستشوی مؤلفه های رنگی نمونه های رنگرزی شده با رنگزاهای بازیک و اسیدی
۴-۵-۱) رنگزای بازیک
۴-۵-۲) رنگزای اسیدی
۴-۶) بررسی ثبات نوری نمونه های رنگرزی شده و سپس پوشش دهی شده با نانو اکسید روی
۴-۷) بررسی میزان عبور تشعشعات ماوراء بنفش از منسوجات ابریشمی عمل شده با نانو اکسید روی
توسط منسوج ابریشمی رنگرزی شده با رنگزای بازیک
UV4-7-1) بررسی میزان عبور تشعشع
توسط منسوج رنگرزی شده با رنگزای اسیدی
UV4-7-2) بررسی میزان عبور تشعشع
۴-۸) نتیجه کلی
۴-۹) پیشنهادات

منابع و مؤاخذ
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع لاتین

چکیده انگلیسی

امیدوارم این پایان نامه برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.


عتیقه زیرخاکی گنج