گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 401 views
 • بدون نظر

با سلام ، این پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ” M.Sc ”  مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی  توسط آقای علی اولیا دوست شاد   و زیر نظر استاد راهنما و مدیر گروه جناب آقای دکتر عباس منصوری و استاد مشاور جناب آقای دکتر حمید رضا وثوقی فر  در تاریخ ۱۱ / ۴ / ۸۴ ارائه شده است .

این پایان نامه بعد از چکیده و مقدمه در هفت فصل ( اول : تعریف موضوع ، دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده در رابطه با نحوه انتقال رژیم جریان در سرریزهای پلکانی ، سوم : ارائه الگوی جریان بر روی سرریز های پلکانی سد های بتن غلتکی ، چهارم : نحوه مدل نمودن و محاسبه ضریب اصطکاک و افت انرژی در سرریزهای پلکانی ، پنجم :  ارائه مدل ریاضی تعیین پروفیل جریان بر روی سرریز پلکانی سدهای بتن غلتکی ، ششم : ارائه روش عددی جهت انجام محاسبات روش حجم محدود در محیط متلب  ، هفتم : مقایسه خروجی برنامه با اطلاعات سرریز سد سیاه بیشه ) و در پایان نتیجه گیری و پیشنهادات تنظیم شده است.

بعضی از نتایج

جریان روی این سرریزها به دو رژیم مستغرق روی پله ها و جریان آبشاری تقسیم می گردد . جریان مستغرق نیز به دو قسمت جریان غیر یکنواخت و شبه یکنواخت تقسیم می گردد.

در صورت ثابت ماندن ز اویه شیب، با افزایش hc مقدار ارتفاع پله نیز باید افزایش یابد تا جریان مستغرق حاصل گردد

شیب خطی که رابط ه مابین مقدار عمق بحرانی و ارتفاع پله سد بر اساس مقادیر مختلف شیب پائین دست سد را ارائه می نماید با افزایش شیب پائین دست سد افزایش می یابد.

 • بازدید : 130 views
 • بدون نظر

با سلام ، این پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ” M.Sc ”  مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی  توسط آقای حسین عظیم زاده  و زیر نظر استاد راهنما و مدیر گروه جناب آقای دکتر عباس منصوری و استاد مشاور جناب آقای دکتر یوسف حسن زاده  در پائیز ۸۴ ارائه شده است .

این پایان نامه بعد از چکیده و مقدمه در شش فصل ( اول : كليات ، دوم : سدهاي بتني ، سوم : ابزار دقيق اندازه گيري دما ، چهارم : رفتار سنجي هيدروليكي سد هاي بتني و خاكي ، پنجم :  بررسي موردي رفتار سنجي در سد لتیان ، ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات ) تنظیم شده است.

روش تحقيق

۱ – جمع آوری اطلاعات در مورد ابزار دقيق از شرکت های پخش وسایت های اینترنتی و کاتالوگهای مربوطه

۲ –  بررسی و مطالعه ی تئوريکی در سدهايی که مجهز به ابزار دقیق بوده و دارای حد اول و گراف های مربوطه به رفتار سنجی می باشد .

۳ –  اقدام به مطالعه و بررسی گزارشات انجام يافته درموردرفتار نگاری در برخی ازسدهای کشور

۴ –  بررسی نرم افزاری يک سد بتنی از نظر رفتار نگاری و همچنين مدلسازی یک سد خاکی از نظر رفتار نگاری نفوذ و ديگر رفتارهای مربوط به جریانات زیرزمینی و فشارهای بر کنش در مقابل جوشش و روانگرائی و

۵ – مطالعات صحرائی در مورد سد پشت بند دار لتیان از نظر رفتار نگاری و بررسی اطلاعات مربوط به رفتارسنجی از سال ٧٢ تا –

 • بازدید : 134 views
 • بدون نظر

با سلام ، این پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ” M.Sc ”  مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی  توسط آقای قاسم سلطان زاده  و زیر نظر استاد راهنما و مدیر گروه جناب آقای دکتر عباس منصوری و استاد مشاور جناب آقای دکتر یوسف حسن زاده  در تابستان ۸۳ ارائه شده است .

این پایان نامه بعد از چکیده و مقدمه در هفت فصل ( اول : سيماي كلي طرح ، دوم : بررسيهاي فني و اقتصادي انواع لولهها و شير آلات مورد استفاده در طرح هاي انتقال آب ، سوم : ضوابط و مباني مورد استفاده در طرح خطوط انتقال آب ، چهارم : مباني طراحي خط لوله انتقال آب قلعه چاي ، پنجم :  مباني طراحي سازه اي خطوط لوله ، ششم : بررسيهاي فني و انتخاب لوله طرح  ، هفتم : بررسيهاي اقتصادي و انتخاب نهايي لوله ) و در پایان نتیجه گیری و پیشنهادات تنظیم شده است.

نتيجه گيري :

از مباحث فوق نتايج زير حاصل ميشود :

نتيجه بررسيها و محاسبات نشان ميدهد كه در شرايط هيدروليكي مشابه لوله هاي فايبرگلاس افت فشار كمتري نسبت به لوله هاي فولادي بتني و چدني ايجاد ميكنند بنابراين در اين طرح توصيه ميشود به جاي استفاده از لوله هاي با قطر ۱۴۰۰ ميليمتر از لوله هاي ۱۳۰۰ ميليمتري فايبرگلاس استفاده شود

سرعت انتشار موج و اختلاف فشار ناشي از پديده ضربه قوچ در صورت استفاده از لوله هاي  فايبرگلاس به مراتب كمتر بوده و موجب ايمني بيشتر خط لوله خواهد شد.

سهولت و عدم محدوديت زماني اجراي لوله هاي فايبرگلاس موجب تسريع عمليات ميگردد. هزينه هاي تهيه، حمل، نگهداري و اجراي لوله هاي فايبرگلاس بسيار كمتر از ساير لوله هاست.

 • بازدید : 78 views
 • بدون نظر

با سلام ، این پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ” M.Sc ”  مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی  توسط آقای محمدعلی ستوده  و زیر نظر استاد راهنما و مدیر گروه جناب آقای دکتر عباس منصوری  در تاریخ ۲۹ / ۶ / ۸۵ ارائه شده است .

این پایان نامه بعد از چکیده و مقدمه در هفت فصل ( اول : کلیات ، دوم : مدل رفتار مصالح در تحلیل لرزه ای غیرخطی سدهای وزنی بتنی ، سوم : معرفی و توسعه روش تحلیل استاتیکی فراینده غیرخطی (پوش اور ) برای سدهای وزنی بتنی ، چهارم : معرفی برنامه کامپیوتری MPAOCGD ( بررسی نرم افزار تهیه شده ) ، پنجم :  بررسی صحت نتایج به دست آمده از برنامه کامپیوتری  MPAOCGD ، ششم : کاربرد روش پیشنهادی تحلیل استاتیکی فراینده غیرخطی (پوش اور ) برای سدهای وزنی بتنی ، هفتم : بحث و نتیجه گیری ) و یک پیوست تنظیم شده است.

قسمتی از چکیده

در اين رساله با شرح چگونگي پايه ريزي تحليل پوش اور براي سدهاي بتني وزني، سعي بر آن شده است تا از روشي ساده وكم هزينه جهت اطلاع و ارزيابي چگونگي عملكرد لرزه اي سدهاي بتني وزني بهره گرفته شود. البته توسعه مودال اين روش نيز مورد توجه قرار گرفته است. براي نيل به اين مقصود، نرم افزاري به نام MPAOCGD1  توسط مولف تهيه شده است. سدهاي وزني بتني، سازه هاي حجيمي هستند كه بصورت  درگير، در يك سيستم عملكرد سه گانه رفتار مينمايند. با فرض صلب بودن پي سد، از تاثير پي سازه در پاسخ  لرزه اي آن صرفنظر شده است. يكي از مسائل مهم ، مدل رياضي رفتار مصالح سد مي باشد. لذا پس از بيان شرايط مدل سازي هندسي و مفاهيم كلي مربوط به سدهاي وزني بتني، مدل رياضي مورد استفاده براي رفتار مصالح تشريح گرديده است.

 • بازدید : 126 views
 • بدون نظر

با سلام ، این پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ” M.Sc ”  مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی  توسط آقای علی سبحانی و زیر نظر استاد راهنما و مدیر گروه جناب آقای دکتر عباس منصوری و استاد مشاور جناب آقای دکتر محمد صادق روحانی منش  در تاریخ ۱۹ / ۶ / ۸۵ ارائه شده است .

این پایان نامه بعد از چکیده و مقدمه در پنج فصل ( اول : كليات ، دوم : مباني نظري روش ، سوم : تئوري نر م افزار ANSYS ، چهارم : مدلهاي تحليلي و نتايج عددی ، پنجم :    نتیجه گیری  ) تنظیم شده است.

هدف اصلي از انجام اين پايا ن نامه، استفاده از نرم افزار ANSYS براي مدلسازي مخزن نيمه بينهايت پشت سدهاي وزني و تحليل دقيق اندركنش سد – مخزن است. براي اين منظور، پس از مرور پاره اي تحقيقات انجام شده تاكنون، معادلات رياضي حاكم بر رفتار سد و مخزن تشريح مي گردد. در ادامه با معرفي اجمالي نرم افزار ANSYS راهكارهاي مدلسازي مخزن نيمه بينهايت دو بعدي با آن ارائه مي شود. پس از آن، مدلهاي اجزاي محدود مورد استفاده براي تحليل سد وزني (در دو حالت ايد هآل و واقعي) و همچنين مخزن تشريح شده و نتايج حاصل از آنها درج مي گردد. اين پايان نامه، با ارائه نتايج حاصل از تحليلهاي عددي و پيشنهادهايي براي كارهاي آتي به اتمام مي رسد.

 • بازدید : 61 views
 • بدون نظر

با سلام ، این پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ” M.Sc ”  مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی  توسط آقای سعید صدیقی زاده  و زیر نظر استاد راهنما و مدیر گروه جناب آقای دکتر عباس منصوری و استاد مشاور جناب آقای دکتر محمد رضا پیرستانی  در تاریخ ۲۲ / ۱۰ / ۸۷ ارائه شده است .

این پایان نامه بعد از چکیده و مقدمه در شش فصل ( اول : كليات ، دوم : مطالعات نظري ، سوم : مبانی طرح و سوابق مطالعاتی ، چهارم : الگوریتم حل مسئله (متدلوژي) ، پنجم :  تجزیه و تحلیل نتایج ، ششم :  نتیجه گیری و پیشنهادات ) تنظیم شده است.

در این تحقیق جهت سازماندهی یک چار چوب ریاضی مناسب جهت بهینه سازي هزینه هاي مربوط به سیستم
انحرافی شامل تونل و کافردم به عنوان یکی از روشه اي معمول در ساخت سدها یک سري فرضیات پایه و محدودیت
در نظر می گیریم. این فرضیات پایه شامل فرضه اي هندسی ، فرضه اي هیدرولیکی ، فرضه اي هیدرولوژیکی
وفرضیات هز ینه اي می باشند و محدودیت ها از قبیل حداقل وحداکثر سرعت آب در تونل می باشد. سپس با کمک
هزینه مربوط به حفار ي تونل ،پوشش تونل وسیستم تسلیح تونل (آرماتور گذار ي وشاتکر یت) و خاکر یزي کافردم
تابع هز ینه که همان تابع هدف است برحسب قطر تونل و ارتفاع کافردم مدل می گردد. سپس با بکارگیري الگوریتم

 Particle Swarm Optimization) PSO )به مینیمم سازي این تابع در محدوده هاي مشخص شده می پردازیم.

 • بازدید : 155 views
 • بدون نظر

با سلام ، این پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ” M.Sc ”  مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی  توسط آقای عليرضا اخلاقي  و زیر نظر استاد راهنما جناب آقای دکتر عباس منصوری و استاد مشاور جناب آقای دکتر منوچهر بهرويان و  مدیر گروه جناب آقای دکتر عباس اکبرپور در تاریخ ۲۸ / ۶ / ۸۹ ارائه شده است .

این پایان نامه بعد از چکیده و مقدمه در هفت فصل ( اول : كليات ، دوم : بارگذاري و انواع روش هاي تحليل سدهاي بتني قوسي ، سوم : مدل سازي رفتار سازه اي سدهاي بتني ، چهارم : مطالعه موردي سد كارون ۱ (شهيد عباسپور) ، پنجم :  نتيجه گيري و پيشنهاد ) تنظیم شده است.

سد كارون ۱ به عنوان مطالعه موردي براي آناليزهاي استاتيكي و ديناميكي در نظر گرفته شده است. دراين آناليز بارهاي وزن سد، فشار هيدرواستاتيك و شتاب زلزله در نظر گرفته شد هاند. براي شتاب زلزله، از ركورد زمين لرزه بم استفاده شده است. تحليل استاتيكي و ديناميكي خطي و غيرخطي سه بعدي سد و ساختگاه بوسيله نرم افزار ABAQUS نشان مي دهد كه اين سد در برابر بارهاي بهره برداري مقاومت كافي داشته اما در مقابل زمين لرزه اي به بزرگي زلزله بم در ناحيه وسيعي از بدنه دچار ترك خواهد شد.

 • بازدید : 152 views
 • بدون نظر

با سلام ، این پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ” M.Sc ”  مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی  توسط آقای سامان جاذبی  و زیر نظر استاد راهنما و مدیر گروه جناب آقای دکتر عباس منصوری و استاد مشاور جناب آقای دکتر محمود حسینی  در تاریخ ۲۸ / ۶ / ۸۵ ارائه شده است .

این پایان نامه بعد از چکیده و مقدمه در پنج فصل ( اول : اهمیت و پیشینه علمی موضوع ، دوم : تئوری سیستم مخزن – مایع ، سوم : اندرکنش مخزن –  خاک ، چهارم : مدلسازی ، پنجم :  نتیجه گیری و پیشنهادات ) تنظیم شده است.

قسمتی از چکیده

هدف از این مطالعه بررسی اندر کنش مایع – مخزن همچنین مخزن – خاک در هنگام زلزله می باشد . ابتدا پیشینه تحقیق و روابط برای حالت اندرکنش مخزن – مایع بررسی شده است ،که کلیه روابط جرم انتقالی و جرم ضربه ای برای مخازن با جدار صلب و جدار انعطاف پذیر آورده شده اند . بعد روابط برای اندرکنش مخزن – خاک در حالت عمومی مطرح می شوند …..

 • بازدید : 113 views
 • بدون نظر

با سلام ، این پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ” M.Sc ”  مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی  توسط آقای محمدمهدی حیدری  و زیر نظر استاد راهنما و مدیر گروه جناب آقای دکتر عباس منصوری و استاد مشاور جناب آقای دکتر محمود حسینی  در تاریخ ۲۶ / ۶ / ۸۶ ارائه شده است .

این پایان نامه بعد از چکیده و مقدمه در ده فصل ( اول : کلیات ، دوم : روش های تحلیل سازه ها ، سوم : روش های تحلیل دینامیکی ، چهارم : معادلات حاکم ، پنجم : بررسی شرایط مرزی ، ششم : روش های عددی تحلیل اندرکنش ، هفتم : معرفی نرم افزار های ارائه شده ، هشتم : بررسی ۴ سیستم سد – سیال با نرم افزارها ، نهم : تحلیل های انجام شده ، دهم : نتیجه گیری و پیشنهادات  ) تنظیم شده است.

ارائه پيشنهاد ها :

 1. در زلزله هاي شديد مصا لح سد رفتاري غيرخطي ازخو د نشان مي دهند . رفتار سيال نيز تحت تاثير پديده خلا ز ايي قرار مي گير د. مطالعه رفتار س يستم سد و مخزن در شرايط فوق براي منا طق زلزله خيزي مثل ايران حائز اهميت است . با توجه به المانهاي غير خطي بسيار مناسب در نرم افزارها و با در نظر گرفتن آناليز غيرخطي مي توان اين عامل را نيز در اندر كنش سد و مخزن لحاظ كرد .

۲ – در اين تحقيق ، با در نظر گرفتن يكسان بودن جنس سد و پي آن ، از اندركنش سد و پي صرفنظر شده

است و پي سد صلب فرض گرديده است . با توجه به بدست آمدن المانهاي مناسب سد و مخزن در اندركنش

سد و مخزن مي توان با در نظر گرفتن المان مناسب براي پي و در نظر گرفتن اندر كنش سد و پي نتايج دقيقتري از هر نرم افزار استخراج كرد .

۳ – در تمامي مراحل آناليزها با نرم افزارها از شتاب افق ي زلزله براي طراحي استفاده گرديده است . با توجه به اينكه اثر شتاب قائم نيز بي تاثير نمي باشد و باعث مي شود رسوبات كف مخزن بر فشار هيدروديناميك سد تاثير داشته باشد ، مي توان اين شتاب را نيز در طراحي و آناليزها در هر نرم افزار لحاظ كرد و نتايج مناسب تر و دقيق تري بدست آورد.

۴ – ………

 • بازدید : 180 views
 • بدون نظر

با سلام ، این پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ” M.Sc ”  مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی  توسط آقای کامیار خضرائی علیزاده و زیر نظر استاد راهنما  جناب آقای دکتر عباس منصوری و استاد مشاور جناب آقای دکتر محمد رضا پیرستانی و مدیر گروه جناب آقای دکتر عباس اکبری در تاریخ ۳۰ / ۸ / ۸۸ برگزار شده است .

این پایان نامه بعد از چکیده و مقدمه در هفت فصل ( اول : کلیات ( توسعه تاریخ ، برتری و مزیت ، هدف از انجام پایان نامه ) ، دوم : انواع جریان در سرریز پلکانی ، سوم : مروری بر کارهای انجام شده ، چهارم : معادلات حاکم ، پنجم : روشهای انفصال ، ششم : تحلیل عددی سرریز پلکانی ، هفتم : نتیجه گیری و پیشنهادات ) تنظیم شده است.

قسمتی از چکیده

در دهه هاي اخير سرريزهاي پلكاني نقش مهمي در مورد مستهلك كردن انرژي حاصل از جريان سرريز داشته اند. مسئله مورد اهميت، افزايش اثر اين پله ها در ميزان استهلاك انرژي جريان است.اين تحقيق بر پايه مدل عددي فلوئنت مي باشد. انرژي جريان در رژيم هاي ريزشي و رويه اي بر روي پله هاي لبه دار و ساده محاسبه مي شود. متفاوت بودن ارتفاع، عرض و شيب لبه ها باعث مي شود كه اثرات هر كدام از اين پارامترها در ميزان انرژي مستهلك شده مشخص گردد. رژيم جريان ريزشي در دبي هاي كم و رژيم جريان رويه اي در دب يهاي زياد رخ م يدهند و رژيم جريان تبديلي حدفاصل دو نوع جريان فو قالذكر مي باشد در اين پروژه با مشخص شدن پارامترهاي مؤثر بر استهلاك انرژي و انجام آناليز ابعادي و بررسي مدلهاي اغتشاش و روشهاي انفصال،آناليز براي ۱۶ مدل با هندسه گوناگون براي دو دبي lit/s 3/6 (جريان ريزشي) و litr/s 25 (جريان رويه اي) يعني جمعاً ۳۲ مدل توسط نرم افزارهاي Gambit و Fluent با انتخاب مدل اغتشاش K –εو روش حل vof صورت گرفت. نتايج بدست آمده در حالت بدون لبه با نتايج آزمايشگاهي و رابطه چمني و راجاراتنام و چانسون مقايسه گرديد و در هر دو حالت ريزشي و رويه اي با وجود اختلاف كمي نتايج قابل قبولي نشان داد

 • بازدید : 113 views
 • بدون نظر

با سلام ، این پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ” M.Sc ”  مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی  توسط آقای بهنود خواجه ایم مقدم  و زیر نظر استاد راهنما و مدیر گروه جناب آقای دکتر عباس منصوری و استاد مشاور جناب آقای دکتر سعید خرقانی  در تاریخ ۲۹ / ۱۱ / ۸۶ برگزار شده است .

این پایان نامه بعد از چکیده و مقدمه در هفت فصل ( اول : آستانه حرکت ذرات رسوب ، دوم : محاسبه بار کل رسوب رودخانه به روش اصلاح شده انیشتین ، سوم : روش های روندیابی سیلاب در رودخانه  ، چهارم : راهنمای برنامه Gstars2.1  ، پنجم : مدل ریاضی Gstars2.1 ، ششم : کالیبراسیون مدل عددی ، هفتم : نتیجه گیری و پیشنهادات ) تنظیم شده است.

قسمتی ازنتایج

۱ – تحليل نتايج مربوط به نوع معادله انتقال رسوب انتخاب شده :

نتايج نشان مي دهند كه معادله يانگ +۱۹۷۳  يانگ ۱۹۸۴ نزديك ترين نتايج را به مقادير اندازه گيري شده ارائه مي ده د. اين رابطه و ساير روابط در نواحي بالادست

د اراي نتايج بسيار نزديكي به مقاديراندازه گيري شده بوده ولي هر چه به سمت پايين دست مدل و بدنه سد نزديك تر مي شويم اختلاف نتايج مدلسازي عددي و اندازه گيري هاي واقعي و در نتيجه خطاي مدلسازي افزايش مي يابد

۲ – تحليل نتايج مربوط به ضريب انتقال رسوب نامتعادل : (NE)

 • بازدید : 128 views
 • بدون نظر

با سلام ، این پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ” M.Sc ”  مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی  توسط آقای علی دهقان  و زیر نظر استاد راهنما و مدیر گروه جناب آقای دکتر عباس منصوری و استاد مشاور جناب آقای دکتر محمود حسینی  در تاریخ ۳۱ / ۶ / ۸۲ برگزار شده است .

این پایان نامه بعد از چکیده و مقدمه در پنج فصل ( اول : مقدمه و تعریف کلی موضوع تحقیق ، دوم : پدیده های موتور در رفتاردینامیکی سد ها ، سوم : آنالیز های انجام شده روی سد کوینا ، چهارم : خروجی و نتایج حاصل از آنالیز ، پنجم :   نتیجه گیری و پیشنهادات ) تنظیم شده است.

 چکیده

سدها به طور کلی جز سازههاي مهم محسوب میشود که بررسی پایداري آنها در اثر زمینلرزههاي شدید با توجه به نتایج بسیار اسفباري که شکست سد در پی دارد، ضروري میباشد. قسمت مهمی از سدهاي کشور را سدهایی تشکیل میدهند که با روشهاي سنتی طراحی شدهاند.

در این تحقیق پس از بررسی کلی این روشها، با توجه به ابزار قدرتمند FEM و آزمایشات انجام شده روي سد مطالعاتی koyna  که با روش کاملاً سنتی طراحی شده بود به نتایج زیر رسیدم:

۱- نتایج آنالیزهاي شبه استاتیکی و دینامیکی روي این سد بیانگر ضعف این سازه در زمین لرزههاي شدید است.

۲ – نتایج طیفی و دینامیکی انجام شده با طیف و رکورد زلزله ناغان (PGA = 0/ 2g) حاکی از تجاوز تنش از حد نرمال در قسمت گردن سد بوده است و تركهاي به وجود آمده حاوي این مطلب میباشد.

۳ – به دلیل ماهیت تردشکنی بتن و چنانچه در نتایج دیگران شاهد هستیم رکورد ورودي نقش زیادي در نوع شکست و پروسه تشکیل ترك نداشته، و تمامی آنها با زمین لرزه سال ۱۹۶۷ سد کوینا مطابقت میکند


عتیقه زیرخاکی گنج