گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 227 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۹۶    کد محصول : ۱۲۱۵۵    حجم فایل : ۲۱۵۳ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد نساجی بررسی رنگ همانندی کالای پنبه ای از طریق روش پردازش تصویردانلود پایان نامه کارشناسی ارشد نساجی بررسی رنگ همانندی کالای پنبه ای از طریق روش پردازش تصویر

عنوان پایان نامه: بررسی رنگ همانندی کالای پنبیه ای از طریق روش پردازش تصویر

فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه

فصل اول: تاریخچه رنگ همانندی
۱-۱) تاریخچه
۲-۱) نور، رنگ و چشم انسان
۳-۱) تاریخچه پیدایش فضاهای رنگ
۴-۱) تاریخچه استفاده از کامپیوتر در رنگ همانندی
۵-۱) تکنیک های کامپیوتری رنگ همانندی
۱-۵-۱) محاسبات رنگ همانندی مورد نیاز
۶-۱) پدیده های موجود در تشخیص رنگ
۱-۶-۱) تأثیر رنگ های احاطه کننده
۲-۶-۱) فلورسانس
۳-۶-۱) متامریزم
۷-۱) رنگرزی
۸-۱) مروری بر رنگزاهای مورد استفاده در رنگرزی پنبه
۱-۸-۱) رنگرزی پنبه با رنگینه های مستقیم
۲-۸-۱) رنگرزی پنبه با رنگینه های رآکتیو
۳-۸-۱) رنگرزی پنبه با رنگینه های خمی
۴-۸-۱) رنگرزی پنبه با رنگینه ای خمی محلول
۵-۸-۱) رنگرزی پنبه با رنگینه های گوگردی
۶-۸-۱) رنگرزی پنبه با رنگینه های نفتلی (آزوئیک)

فصل دوم: روشهای مختلف محاسبه اختلاف رنگ
۱-۲) فضاهای رنگ
۱-۱-۲) فضای رنگ Lab آدامز-نیکرسون
۲-۱-۲) سامانه CIE
۱-۲-۱-۲) فضای رنگ CIE-Lab
۲-۲-۱-۲) فضای CIELuv
۳-۲-۱-۲) حدود رواداری رنگ در فضای رنگ CIE-Lab
۴-۲-۱-۲) تعین مقادیر دلتا L، دلتا C و دلتا H در CIE-Lab
۲-۲) فرمول اختلاف رنگ پیشرفته
۱-۲-۲) معادله کلی وزن داده شده CIE-Lab

فصل سوم: روش کار و ابزار
۱-۳) مشخصات رنگزا
۲-۳) رنگزا
۱-۲-۳) رنگزای Apollocion H-E
۲-۲-۳) رنگزای Apollozol
۳-۲-۳) رنگزای Apollofix SF
۳-۳) نحوه رنگرزی
۱-۳-۳) رمق کشی
۱-۱-۳-۳) رنگزای Apollocion H-E
۲-۱-۳-۳) رنگزاهای Apollozol و Apollofix SF
۲-۳-۳) رنگرزی Cold pad-Batch
۳-۳-۳) رنگرزی مداوم
۱-۳-۳-۳) two-batch pad steem process
۲-۳-۳-۳) one batch pad hermofix process
۴-۳) تعداد و نام استانداردها
۵-۳) تعداد و نوع نمونه های مجهول
۶-۳) تصویربرداری از نمونه های استاندارد و مجهول
۷-۳) آماده سازی نمونه ها
۸-۳) دمای نمونه و رطوبت محتوی نمونه
۹-۳) قالب و شکل نمونه
۱۰-۳) خاصیت فتوکروماتیک و ترموکروماتیک
۱۱-۳) فلورسانس
۱۲-۳) روش کار
۱-۱۲-۳) تهیه تصویر از نمونه ها (استانداردها و مجهول ها)
۲-۱۲-۳) edite تصویر با استفاده از برنامه های گرافیکی
۳-۱۲-۳) بدست آوردن ماتریس تصویر در فضای رنگ RGB
۴-۱۲-۳) تبدیل فضای رنگ RGB به CIE-Lab
۵-۱۲-۳) محاسبه میانگین ماتریس های L، a و b هر تصویر
۶-۱۲-۳) محاسبه اختلاف رنگ هر کدام از نمونه های مجهول با استانداردها
۷-۱۲-۳) تعیین بهترین رنگزا و نسخه رنگرزی برای دستیابی به رنگ همانند مجهول

فصل چهارم: نتیجه گیری و بحث
۱-۴) بحث و نتیجه گیری
نتیجه گیری
پیشنهاد

پیوست ۱
پیوست ۲
پیوست ۳

فهرست منابع فارسی
فهرست منابع انگلیسی

چکیده انگلیسی

امیدوارم این پایان نامه برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

 • بازدید : 121 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۸۹    کد محصول : ۱۲۶۸۹    حجم فایل : ۷۱۸ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد نساجی تأثیر فیلتراسیون بر روی راندمان خواص نخ های پلی پروپیلن
عنوان پایان نامه: تأثیر فیلتراسیون بر روی راندمان خواص فیزیکی نخ های نواری پلی پروپلین

فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه

فصل اول: کلیات
۱-۱) ذوب ریسی
۱-۲) عوامل مؤثر بر خواص نخ ذوب ریسی شده
۱-۳) فیلترها
۱-۴) آشنایی با ساختمان فیلترهای پارچه ای
۱-۵) فیلترهای پارچه ای بی بافت
۱-۶) فیلترهای فلزی

فصل دوم: تجربیات
مواد اولیه
مواد کمکی
فیلترها
ماشین آلات
وسایل اندازه گیری
تعیین خواص مکانیکی
تعیین دانسیته خطی

فصل سوم: ارائه نتایج
الف) تأثیر نوع فیلتر و مواد افزودنی بر فشار پشت فیلتر و زمان فیلترزنی
ب) تأثیر خصوصیات مواد اولیه بر شرایط فیلترزنی
ج) تأثیر فشار پشت فیلترو زمان فیلترزنی بر خصوصیات مکانیکی نوارهای پلی پروپیلن

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری
ارائه پیشنهادات

پیوستها

منابع و مؤاخذ

امیدوارم این پایان نامه برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

 • بازدید : 94 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۳۳    کد محصول : ۱۲۶۹۴    حجم فایل : ۵۲۵۲ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد نساجی مقایسه فرآیند خواص پارچه های حلقوی تولیدی از نخ های پنبه ای کارد شده، شانه شده و متراکم

عنوان پایان نامه: مقایسه فرآیند خواص پارچه های حلقوی تولیدی از نخ های پنبه ای کارد شده، شانه شده و متراکم

فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

فصل اول: پیشینه تحقیق

۱-۱) مقدمه

۲-۱) ریسندگی رینگ و متراکم

۳-۱) تولید پارچه

۴-۱) کجی حلقه ها در ساختار پارچه حلقوی پودی و تأثیر آن در میزان لول خوردگی

۵-۱) استراحت پارچه ها و عوامل مؤثر بر آن

فصل دوم: تجربیات

مواد ، دستگاهها و روشهای آزمون

۱-۲) مواد اولیه مصرفی

۲-۲) ماشین بافندگی

۳-۲) گروه بندی پارچه های مصرفی در تحقیق

۱-۳-۲) حالت استراحت خشک

۲-۳-۲) حالت استراحت تر

۳-۳-۲) حالت استراحت کامل

۴-۲) دستگاهها و تجهیزات مورد استفاده

۵-۲) آزمون ها

۱-۵-۲) نایکنواختی نخ

۱-۱-۵-۲) روش آزمون

۲-۵-۲) استحکام و ازدیاد طول نخ

۱-۲-۵-۲) روش آزمون

۳-۵-۲) تاب نخ

۱-۳-۵-۲) روش آزمون

۴-۵-۲) نمره نخ

۱-۴-۵-۲) روش آزمون

۵-۵-۲) محاسبه طول حلقه

۶-۵-۲) استحکام تا حد پارگی و ازدیاد طول تا حد پارگی پارچه

۱-۶-۵-۲) روش آزمون

۷-۵-۲) وزن پارچه

۱-۷-۵-۲) روش آزمون

۸-۵-۲) پرزدهی پارچه

۱-۸-۵-۲) روش آزمون

۹-۵-۲) لول خوردگی پارچه

۱-۹-۵-۲) روش آزمون

فصل سوم: بحث و نتیجه گیری

فصل چهارم: پیشنهادات

منابع و مؤاخذ

فهرست منابع فارسی

فهرست منابع لاتین

پیوست

امیدوارم این پایان نامه برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

 • بازدید : 127 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۲۹    کد محصول : ۱۲۶۹۸    حجم فایل : ۳۳۰۴ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد نساجی بهینه سازی بافندگی حلقوی پودی با به کارگیری روشهای آماری

عنوان پایان نامه: بهینه سازی فرآیند بافندگی حلقوی پودی از طریق به کارگیری روش های آماری

فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

فصل اول: پیشینه تحقیق
۱-۱) مقدمه
۱-۲) تاریخچه
۱-۳) روش کار و تحقیق

فصل دوم: مباحث نظری مربوط به فرآیند پارچه یکروسیلندر حلقوی
۲-۱) عوامل تأثیرگذار بر مشخصه های کیفیت
۲-۱-۱) فاکتورهای مؤثر بر کیفیت پارچه های یکروسیلندر
۲-۱-۲) پیچ خوردگی پارچه های یکروسیلندر
۲-۱-۲-۱) عوامل مؤثر بر پیچ خوردگی
۲-۱-۲-۱-۱) جهت پیچ خوردگی
۲-۱-۲-۱-۲) تأثیر تعداد ابزارها بر روی پیچ خوردگی
۲-۱-۲-۱-۳) تأثیر تاب نخ و تاب زنده بودن بر روی پیچ خوردگی
۲-۱-۲-۱-۴) فاکتور سفتی پارچه
۲-۱-۲-۱-۵) تأثیر استراحت ها بر پیچ خوردگی
۲-۱-۲-۱-۶) تأثیر نخ دولا در تمایل به پاملخی و پیچ خوردگی پارچه
۲-۱-۲-۱-۷) تأثیر نخ های مخلوط بر پیچ خوردگی پارچه
۲-۱-۲-۱-۸) تأثیر سیستم های مختلف ریسندگی بر پیچ خوردگی
۲-۱-۳) رفتار لول شدگی پارچه یکروسیلندر
۲-۱-۴) عوامل مؤثر بر آبرفتگی پارچه های حلقوی
۲-۲) استانداردها و روش های اندازه گیری
۲-۲-۱) محیطهای استاندارد برای آماده کردن و آزمایش منسوجات
۲-۲-۲) روش اندازه گیری لول شدگی پارچه
۲-۲-۳) روش اندازه گیری زاویه پیچش پارچه
۲-۲-۴) روش اندازه گیری آبرفتگی پارچه
۲-۲-۵) روش هایی از آزمایش پارچه های حلقوی
۲-۲-۶) اندازه گیری وزن متر مربع پارچه
۲-۲-۷) روش اندازه گیری تمایل به پاملخی یا تاب زنده بودن نخ

فصل سوم: تجربیات
۳-۱) بررسی مواد اولیه، مشخصات بافت و مشخصات دستگاه
۳-۱-۱) مواد اولیه
۳-۱-۲) طرح بافت
۳-۱-۳) خصوصیات ماشین
۳-۲) طرح ریری، اجرا و تحلیل داده ها
۳-۲-۱) به دست آوردن بهترین سطوح برای فاکتور تنش ورودی نخ
۳-۲-۲) بهینه کردن فرآیند تولید پارچه یکروسیلندر
۳-۲-۲-۱) بهینه کردن عملکرد پارچه  یکروسیلندر نسبت به کاهش زاویه پیچش پارچه
۳-۲-۲-۲) بهینه سازی عملکرد پارچه  یکروسیلندر نسبت به کاهش رفتار لول شدگی پارچه
۳-۲-۲-۳) بهینه سازی عملکرد پارچه  یکروسیلندر نسبت به کاهش آبرفتگی پارچه
۳-۲-۲-۴) بهینه سازی عملکرد پارچه  یکروسیلندر نسبت به افزایش وزن پارچه

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری

منابع
فهرست منابع غیر فارسی

چکیده انگلیسی

امیدوارم این پایان نامه برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

 • بازدید : 108 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۹۷    کد محصول : ۱۲۷۴۱    حجم فایل : ۷۸۶ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد نساجی تأثیر استفاده از الیاف پلی پروپلین و پارچه فضادار در بتن و بررسی خصوصیات بتن

عنوان پایان نامه: تأثیر استفاده از الیاف پلی پروپلین و پارچه فضادار در بتن و بررسی خصوصیات بتن

فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه

فصل اول: پیشینه تحقیقات
۱-۱) تحقیقات انجام شده قبلی بر روی تأثیر استفاده از الیاف پلی پروپیلن بر روی بتن
۱-۱-۱) مطالعه تأثیر استفاده از الیاف پلی پروپیلن بر روی مقاومت فشاری و مقاومت خمشی بتن
۱-۱-۲) مطالعه تأثیر استفاده از الیاف پلی پروپیلن بر روی میزان تغییرات ابعادی بتن
۱-۱-۳) مطالعه تأثیر استفاده از الیاف پلی پروپیلن بر روی ترک هایی که در بستن ریزیها در سطح رخ می دهد
۱-۱-۴) مطالعه نحوه تأثیر الیاف پلی پروپیلن با هر نوع سطح مقطع بر روی ترک های ایجاد شده در بتن
۱-۱-۵) مطالعه نحوه تأثیر الیاف پلی پروپیلن بر روی مقاوم سازی بتن توانمند در هنگام حریق
۱-۲) تحقیقات انجام شده قبلی بر روی تأثیر استفاده از انواع پارچه در بتن
۱-۲-۱) مطالعه تأثیر استفاده از پارچه حلقوی تاری در بتن و بررسی مقاومت خمشی بتن
۱-۲-۲) مطالعه تأثیر استفاده از پارچه های سه بعدی فضادار در بتن و بررسی خصوصیات ایجائ شده در بتن

فصل دوم: تجربیات
۲-۱) مواد اولیه مصرفی
۲-۲) وزن مواد مصرفی برای ساخت بتن
۲-۲-۱) وزن مواد تشکیل شده بتن برای آزمایش مقاومت فشاری
۲-۲-۲) وزن مواد تشکیل دهنده بتن برای آزمایش مقاومت خمشی
۲-۳) وزن الیاف پلی پروپیلن مصرفی برای ساخت نمونه ها
۲-۳-۱) وزن الیاف مصرفی برای ساخت نمونه تست فشاری
۲-۳-۲) وزن الیاف مصرفی برای ساخت نمونه تست خمشی
۲-۴) وزن پارچه فضادار برای ساخت نمونه ها
۲-۴-۱) وزن پارچه فضادار برای ساخت نمونه تست فشاری
۲-۴-۲) وزن پارچه فضادار برای ساخت نمونه تست خمشی
۲-۵) نحوه انجام آزمایشات و لوازم آزمایشگاهی مورد استفاده
۲-۶) نتایج مقاومت فشاری
۲-۶-۱) نتایج مقاومت فشاری بتن ساده
۲-۶-۲) نتایج مقاومت فشاری بتن ساخته شده با الیاف ۱۹ میلیمتر
۲-۶-۳) نتایج مقاومت فشاری بتن ساخته شده با الیاف ۱۲ میلیمتر
۲-۶-۴) نتایج مقاومت فشاری بتن ساخته شده با الیاف ۶ میلیمتر
۲-۶-۵) نتایج مقاومت فشاری بتن ساخته شده با پارچه های فضادار
۲-۷) نتایج مقاومت خمشی
۲-۷-۱) نتایج مقاوت خمشی بتن ساده
۲-۷-۲) نتایج مقاومت خمشی بتن ساخته شده با الیاف ۱۹ میلیمتر
۲-۷-۳) نتایج مقاومت خمشی بتن ساخته شده با الیاف ۱۲ میلیمتر
۲-۷-۴) نتایج مقاومت خمشی بتن ساخته شده با الیاف ۶ میلیمتر
۲-۷-۵) نتایج مقاومت خمشی بتن ساخته شده با پارچه های فضادار

فصل سوم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۳-۱) نتایج مقاومت فشاری
۳-۱-۱) نتایج مقاومت فشاری بتن مخلوط با الیاف ۱۹ میلیمتر
۳-۱-۲) نتایج مقاومت فشاری بتن مخلوط با الیاف ۱۲ و ۶ میلیمتر
۳-۱-۳) نتایج مقاومت فشاری بتن مخلوط با پارچه فضادار
۳-۱-۴) مقایسه مقاومت فشاری بتن مخلوط با الیاف و پارچه فضادار
۳-۲) نتایج مقاومت خمشی
۳-۲-۱) نتایج مقاومت خمشی بتن مخلوط با الیاف ۱۹ میلیمتر
۳-۲-۲) نتایج مقاومت خمشی بتن مخلوط با الیاف ۱۲ و ۶ میلیمتر
۳-۲-۳) نتایج مقاومت خمشی بتن مخلوط با پارچه فضادار
۳-۲-۴) مقایسه مقاومت خمشی بتن مخلوط با الیاف و پارچه فضادار
۳-۳) بررسی نتایج بدست آمده با استفاده از نرم افزار (SPSS(v14
۳-۴) نتیجه گیری
۳-۵) پیشنهادات

ضمائم

پیوست ۱) نمودارهای نمونه های آزمایشی
پیوست ۲) جداول آماری حاصل از نرم افزار آماری SPSS

منابع و مؤاخذ
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع لاتین

امیدوارم این پایان نامه برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

 • بازدید : 171 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۷۵    کد محصول : ۱۲۷۶۸    حجم فایل : ۲۷۵۱ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد نساجی تأثیر نوع بافت و تراکم بر پرزدهی پارچه های فاستونی

عنوان پایان نامه: تأثیر نوع بافت و تراکم بر پرزدهی پارچه های فاستونی

فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه

فصل اول: تحقیقات انجام شده قبلی
۱-۱) تأثیر خستگی لیف بر سیکل پرزدهی
۱-۱-۱) خستگی الیاف سطحی کرک مانند
۱-۱-۲) به هم گره خوردن لیف
۱-۱-۳) بررسی رشد پرزدانه
۱-۱-۳-۱) رشد پرزدانه
۱-۱-۳-۲) بازنمایی پرزدانه بزرگ
۱-۱-۳-۳) توسعه و گسترش پرزدانه کوچک
۱-۱-۳-۴) بیرون آمدن یا چرخش متوالی الیاف
۱-۱-۳-۵) تأثیر بیرون آمدن الیاف بر فرآیند پرزدهی
۱-۱-۳-۶) تأثیر خستگی لیف بر ساختار داخلی پرزدانه
۱-۲) عوامل مؤثر بر ایجاد پرزدانه از قبیل الیاف مصرفی و سیستمهای ریسندگی و عملیات تکمیلی
۱-۲-۱) الیاف مصرفی
۱-۲-۲) سیستمهای ریسندگی
۱-۲-۳) عملیات تکمیلی
۱-۳) ارزیابی روند تغییرات در خواص پارچه
۱-۴) روشهای اندازه گیری پرزدانه
۱-۴-۱) حساسیت دستگاههای آزمایش پرزدهی گوناگون

فصل دوم: تجربیات
۲) تجربیات
۲-۱) مشخصات مواد اولیه مورد استفاده
۲-۲) روش تولید نخهای تهیه شده در این تحقیق
۲-۳) روش تولید پارچه
۲-۳-۱) پارچه فاستونی با نمره نخ تار و پود ۴۰/۲ متریک
۲-۳-۲) پارچه فاستونی با نمره نخ تار و پود ۵۲/۲ متریک
۲-۳-۳) پارچه فاستونی با نمره نخ تار و پود ۸۰/۲ متریک
۲-۴) معرفی دستگاههای مورد استفاده جهت تهیه نخ و پارچه و انجام آزمایش
۲-۵) آزمونهای انجام گرفته بر روی نخهای مختلف
۲-۵-۱) آزمون تاب نخ دولا
۲-۵-۱-۱) شرح آزمایش تاب نخ دولا
۲-۵-۲) آزمون استحکام نخ دولا
۲-۵-۳) آزمون نایکنواختی جرمی نخ دولا
۲-۵-۴) آزمون پرزدهی پارچه

فصل سوم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۳) نتایج و بحث آزمایش پارچه
۳-۱) پارچه فاستونی با نمره نخ تار و پود ۴۰/۲ متریک
۳-۲) پارچه فاستونی با نمره نخ تار و پود ۵۲/۲ متریک
۳-۳) پارچه فاستونی با نمره نخ تار و پود ۸۰/۲ متریک
۳-۴) نتیجه گیری
۳-۴-۱) پارچه فاستونی با نمره نخ تار و پود ۴۰/۲ متریک
۳-۴-۲) پارچه فاستونی با نمره نخ تار و پود ۵۲/۲ متریک
۳-۴-۳) پارچه فاستونی با نمره نخ تار و پود ۸۰/۲ متریک
۳-۵) نتیجه گیری کلی
۳-۶) پیشنهادات

فهرست منابع لاتین

چکیده انگلیسی

امیدوارم این پایان نامه برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

 • بازدید : 110 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۰۳    کد محصول : ۱۲۷۷۳    حجم فایل : ۱۹۴۴ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد نساجی استفاده از نانو  Al(OH)3 در تکمیل ضد آتش کالای پنبه ای
عنوان پایان نامه: استفاده از نانو هیدروکسید آلومینیوم در تکمیل ضد آتش کالای پنبه ای

فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه

فصل اول: روش های مقاوم سازی در برابر شعله
۱-۱) مکانیسم عمل مواد تأخیرانداز شعله
۱-۱-۱) فرآیند سوختن
۱-۱-۲) مکانیسم تأخیراندازی شعله
۱-۱-۳) عملکرد فیزیکی
۱-۱-۴) عملکرد شیمیایی
۱-۱-۵) هم افزودنی ها برای استفاده با مواد تأخیرانداز شعله
۱-۱-۶) متوقف کننده های دود
۱-۲) اشتعال پذیری الیاف
۱-۳) آزمایشات مربوط به اندازه گیری میزان اشتعال پذیری
۱-۳-۱) آزمایش سوختن عمودی
۱-۳-۲) آزمایش سوختن زاویه ۴۵ درجه
۱-۳-۳) شاخص حداقل اکسیژن
۱-۳-۴) آزمایش پوشش ایمنی
۱-۳-۵) آزمایش سیم گداخته
۱-۳-۶) کالریمتری مخروطی
۱-۴) نانو تکمیلهای نساجی و نانو تکمیل تأخیرانداز شعله
۱-۴-۱) تعریف نانو
۱-۴-۲) نانوتکنولوژی در صنعت نساجی
۱-۴-۳) نانوذرات و کاربردهای آنها در نساجی
۱-۴-۴) نانوتکنولوژی در تکمیل منسوجات
۱-۴-۴-۱) تکمیل ضد باکتری و میکروبی
۱-۴-۴-۲) تکمیل ذرات چروک
۱-۴-۴-۳) تکمیل ضد الکتریسیته ساکن
۱-۴-۴-۴) تکمیل ضد چرک
۱-۴-۴-۵) تکمیل مقاومت در برابر خش و اصطکاک
۱-۴-۴-۶) تکمیل ضد اشعه ماوراء بنفش (UV)
۱-۴-۴-۷) تکمیل تأخیراندازی شعله

فصل دوم: تئوری موضوع پروژه
۲-۱) ساختمان شیمیایی سلولز
۲-۲) پنبه
۲-۲-۱) خصوصیات گیاهی
۲-۲-۲) اثر شرایط محیط در رشد پنبه
۲-۲-۳) ایجاد نپ
۲-۲-۴) ساختمان سلول گیاهی
۲-۲-۵) مشخصات قسمتهای مختلف ساختمان تار پنبه
۲-۲-۶) مواد تشکیل دهنده الیاف پنبه
۲-۳) دیرسوز نمودن الیاف
۲-۳-۱) انواع مواد تأخیرانداز شعله
۲-۳-۲) مواد تأخیرانداز شعله هالوژن دار
۲-۳-۳) مواد تأخیرانداز شعله فسفردار
۲-۳-۴) مواد تأخیرانداز شعله نیتروژن دار
۲-۳-۵) مواد تأخیرانداز شعله غیرآلی
۲-۴) هیدروکسید آلومینیوم

فصل سوم: مواد اولیه مصرفی و آزمایشات انجام شده
۳-۱) مواد اولیه و وسایل مصرفی
۳-۲) آماده سازی نمونه ها
۳-۲-۱) تهیه محلول معلق شده نانو هیدروکسید آلومینیوم در آب
۳-۲-۲) شستشوی کالای پنبه ای
۳-۲-۳) مراحل پوشش دهی
۳-۲-۴) رنگرزی نمونه های پنبه ای
۳-۳) آزمایشات انجام شده
SEM3-3-1) میکروسکوپ 
۳-۳-۲) آنالیز عنصری (EDX)
۳-۳-۳) اندازه گیری میزان خاکستر باقیمانده
۳-۳-۴) آزمون سوختن ۴۵ درجه

TGA3-3-5) آنالیز حرارتی 
DSC3-3-6) آنالیز حرارتی
۳-۳-۷) اندازه گیری طول خمش پارچه
۳-۳-۸) اندازه گیری استحکام پارچه
۳-۳-۹) آزمون اسپکتروفوتومتر انعکاسی

فصل چهارم:
 SEM4-1) میکروسکوپ 
۴-۲) آنالیز عنصری (EDX)
۴-۳) اندازه گیری میزان خاکستر باقیمانده
۴-۴) آزمون سوختن ۴۵ درجه
۴-۵) آنالیزهای حرارتی
۴-۶) طول خمش پارچه
۴-۷) استحکام پارچه
۴-۸) اسپکتروفوتومتر انعکاسی

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری
پیشنهادات

پیوست ها

منابع و مؤاخد
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع انگلیسی

چکیده انگلیسی

امیدوارم این پایان نامه برای شما مفید باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

 

 • بازدید : 161 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۶۷    کد محصول : ۱۵۲۲۶    حجم فایل : ۶۰۵۳ کیلوبایت   
در این لحظه از سایت بزرگ دانلود جدیدترین تحقیق مقاله جزوه پروزه و پایان نامه های دانشجویی fileee.ir فایلی کامل و جدید رو با عنوان دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد نساجی بررسی زیر ساختار الیاف pp با سطوح مقطع مختلف و تاثیر آن در خصوصیات مکانیکی براتون آماده و تهیه کردیم . امیدوارم از خرید و دانلود این فایل دانشجویی از سایت fileee.ir لذت ببرید . در صورت نبودن فایل مورد نظر شما (تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه و پایان نامه و … ) در لیست با شماره ۰۹۳۳۹۶۴۱۷۰۲ تماس بگیرید . مدیریت فروشگاه آنلاین فایل fileee.ir

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد نساجی بررسی زیر ساختار الیاف pp با سطوح مقطع مختلف و تاثیر آن در خصوصیات مکانیکی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد نساجی بررسی زیر ساختار الیاف pp با سطوح مقطع مختلف و تاثیر آن در خصوصیات مکانیکی

 • بازدید : 160 views
 • بدون نظر

قیمت : ۸۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۰۸    کد محصول : ۱۴۸۱۰    حجم فایل : ۵۷۴۳ کیلوبایت   
با سلام و عرض ادب خدمت تمامی دانشجویان عزیز و گرامی . در این بخش از سایت و فروشگاه بزرگ فروش فایل تحقیق پروژه جزوه پایان نامه پاورپوینت های دانشجویی fileee.ir فایلی جدید و کامل رو براتون قرار دادیم با عنوان دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد نساجی ردیابی شکل الیاف پلی‌استر در تار عنکبوتی کاردینگ سیستم ریسندگی الیاف بلند . امیدوارم از خرید و دانلود این فایل کمیاب از سایت fileee.ir لذت ببرید . سایت fileee ارائه کننده جدیدترین ناب ترین و بهترین پروژه و پایان نامه های تخصصی در رشته های مختلف دانشگاهی و مقاطع مختلف کارشناسی – کارشناسی ارشد – دکتری – مهندسی و …یکی از بزرگترین فروشگاه های آنلاین خرید و فروش فایل ( تحقیق – جزوه – مقاله – پایان نامه – پاورپوینت – کارآموزی – طرح های توجیهی کارآفرینی ) در ایران میباشد . سایت fileee.ir در زمینه های مختلف و همچنین رشته های مختلف دانشگاهی از جمله ( معماری عمران و ساختمان – برق الکترونیک – کامپیوتر و رایانه – حسابداری و مدیریت – روانشناسی – علوم تجربی ریاضی فیزیک شیمی – علوم فنی و حرفه ای و … ) جدیدترین و بهترین مقالات جزوات کتاب های تخصصی و عمومی انواع پایان نامه رو در خود گنجانده است . امیدوارم از بودن در این سایت لذت ببرید . به امید موفقیت تمامی دانشجویان عزیز ایرانی ایمیل پشتیبانی info.sitetafrihi@gmail.com

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد نساجی ردیابی شکل الیاف پلی‌استر در تار عنکبوتی کاردینگ سیستم ریسندگی الیاف بلند

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد نساجی ردیابی شکل الیاف پلی‌استر در تار عنکبوتی کاردینگ سیستم ریسندگی الیاف بلند

 • بازدید : 181 views
 • بدون نظر

قیمت : ۸۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۴۰    کد محصول : ۱۴۷۲۸    حجم فایل : ۷۳۲۵ کیلوبایت   
با سلام و عرض ادب خدمت تمامی دانشجویان عزیز و گرامی . در این بخش از سایت و فروشگاه بزرگ فروش فایل تحقیق پروژه جزوه پایان نامه پاورپوینت های دانشجویی fileee.ir فایلی جدید و کامل رو براتون قرار دادیم با عنوان دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد نساجی کاربرد سطح فعالها بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی الیاف پلی پروپیلن . امیدوارم از خرید و دانلود این فایل کمیاب از سایت fileee.ir لذت ببرید . سایت fileee ارائه کننده جدیدترین ناب ترین و بهترین پروژه و پایان نامه های تخصصی در رشته های مختلف دانشگاهی و مقاطع مختلف کارشناسی – کارشناسی ارشد – دکتری – مهندسی و …یکی از بزرگترین فروشگاه های آنلاین خرید و فروش فایل ( تحقیق – جزوه – مقاله – پایان نامه – پاورپوینت – کارآموزی – طرح های توجیهی کارآفرینی ) در ایران میباشد . سایت fileee.ir در زمینه های مختلف و همچنین رشته های مختلف دانشگاهی از جمله ( معماری عمران و ساختمان – برق الکترونیک – کامپیوتر و رایانه – حسابداری و مدیریت – روانشناسی – علوم تجربی ریاضی فیزیک شیمی – علوم فنی و حرفه ای و … ) جدیدترین و بهترین مقالات جزوات کتاب های تخصصی و عمومی انواع پایان نامه رو در خود گنجانده است . امیدوارم از بودن در این سایت لذت ببرید . به امید موفقیت تمامی دانشجویان عزیز ایرانی ایمیل پشتیبانی info.sitetafrihi@gmail.com

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد نساجی کاربرد سطح فعالها بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی الیاف پلی پروپیلن

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد نساجی کاربرد سطح فعالها بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی الیاف پلی پروپیلن


عتیقه زیرخاکی گنج