گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 128 views
 • بدون نظر

محمدبن يعقوب ا زجماعتي كه از سهل نقل مي كردند و او از محمد و ا و از پدر خود و ايشان از ابا عبدا…(ع) چنين نقل كرد. (۱)؟ يعني قائم (ع) با شمشير پرده از آنها بر مي دارد. گفتم (۲) يعني چه؟ فرمود: خضوع مي كنند و قدرت امتناع ندارند پرسيدم (۳)؟ فرمود: جز آنچه خداوند نازل نموده مرتكب شده اند. پرسيدم (۳) فرمود: جز واليان امر افراد ديگري را منصوب كردند بر حكومت. پرسيدم (۴) چيست؟ فرمود: آتش جنگ را در دنيا عليه دوران حضرت قائم افروختند و در آخرت آتش جهنم را مي افروزند.

و از او نقل شده كه از علي بن ابراهيم و او از پدر خود و ايشان از ابن ابي عمير و او از عمروبن ابي المقدام چنين حكايت كرد. شنيدم ابا عبدا… (ع) مي فرمود: هر نصب شده (بر كاري) اگر اطاعت كند يا كفر ورزد منسوب به اين آيه است (۳و۴) و هر نصب شده كافري عملش چون ذره غباري است.

۱۱۵۶۱/۳- و از او نقل شده كه از علي و او از علي بن حسين و ايشان از محمد كناس چنين روايت كرد كسي كه حديثي را از ابا عبدا… (ع) نقل مي كرد به ما چنين گفت در مورد اين آيه (۱) كساني هستند كه بر امامان پرده مي افكنند تا اين كلام خداوند (۷) ورود به آنها سود نمي رساند و نشستن آنها را بي نياز نمي كند.

 • بازدید : 107 views
 • بدون نظر

عصر رنسانس، عصر جدا انگاري علم و دين و تفكيك قلمروهاي آن دو است. در اين دوران، بسياري از دانشمندان و متخصصان غرب به ويژه آنان كه از برخورد نادرست ارباب كليسا با نخبگان علمي‌ناخشنود بودند به نسبت سنجي ميان علوم مختلف با دين پرداختند.

يكي از مسائل كه در اين عصر مورد توجه قرار گرفته مساله حقوق انسان و علم حقوق و نسبت آن با دين و گزاره‌هاي ديني بود. عده اي از حقوقدانان مي‌گفتند: قلمرو دين محدود به مسايل آن جهاني و آخرت انسانها بوده و نسبت به مسائل دنيوي و مشكلات و نابساماني‌هاي آن ساكت است. گروسيوس هلندي از حقوقدانان بر جسته قرن هفدهم در اين باره مي‌گويد

(خداوند به اعمال و كردار مخلوقات كاري ندارد.)۱

فهرست مطالب

قرآن و حقوق انسان.. ۱

حق در اصطلاح فقيهان.. ۴

حق در اصطلاح حقوقدانان.. ۴

حقوق قرآن، آميزه اي از امتياز و تكليف۶

انواع حقوق در قرآن.. ۷

مشتركات قواعد حقوقي قرآن و ساير قواعد حقوقي.. ۷

الف- كلي بودن.. ۸

ب. الزامي‌بودن.. ۹

ج. داشتن ضمانت اجرا ۱۰

هدف حقوق از ديدگاه‌هاي گوناگون.. ۱۲

مكتب حقوقي اصالت فرد. ۱۳

مباني مكتب اصالت فرد. ۱۴

الف. حقوق فطري يا طبيعي.. ۱۵

ب. عدالت معاوضي.. ۱۵

مکتب حقوقی اصالت اجتماع. ۱۶

مبانی مکتب اصالت اجتماع. ۱۷

عدالت توزیعی.. ۱۸

هدف حقوق در قرآن.. ۱۸

حقوق طبیعی انسان، از مبانی حقوق قرآن.. ۲۰

حق حیات۲۱

حق مالکیت۲۲

حقوق طبیعی- معنوی انسان.. ۲۲

قرآن و حقوق اجتماعی انسان.. ۲۴

عدالت معاوضی یا توزیعی ؟ ۲۸

عدالت معاوضی.. ۲۹

عدالت توزیعی.. ۳۰

۳- مصالح برتر، سومین مبنای حقوقی قرآن.. ۳۱

الف: مصالح فردی.. ۳۲

ب- مصالح دولتی.. ۳۵

ج- مصالح اجتماعی.. ۳۵

 • بازدید : 137 views
 • بدون نظر

۱-     كسي كه از خدا و پيامبر پيشي مي گيرد در مديريت نظام خلل وارد كرده و جامعه را به هرج و مرج مي كشاند و در حقيقت دستگاه و نظام قانوني گذاري را بازيچه تمايلات خود مي كند (۱).

۲-     هر گونه حرام كردن حلال خداوند و يا حلال كردن حرام ها، بدعت يا پيشي گرفتن از خدا و رسول است وبي تقوايي و بي ايماني است . (۱)

۱-     حفظ عمل مهمتر از خود عمل است. (۲).

۲-     خداوند دل هاي افراد مودب را آزمايش مي كند و موارد آن است كه انسان در برابر مسائل، از خود استعداد و عكس العمل بروز دهد تا لايق دريافت پاداش الهي شود.(۳).

۳-     به شان افراد توجه كنيد با يك حركت بي ادبانه نبايد مردم را بي عقل دانست. هر كس عقلش بيشتر است ادبش بيشتر است. (۴و۵).

۴-     تجسس درباره رفتار شخصي مردم حرام است ولي آنجا كه به جامعه مربوط است و بايد بر اساس آن عملي انجام دهيم و اگر به خاطر احترام فرد تحقيق نكنيم ممكن است حتي در معرض فتنه قرار گيرند تحقيق لازم است (۶).

 • بازدید : 127 views
 • بدون نظر

گفت و سپس مي گويد: آيا پس از اين كلام خداوند عزوجل (ع) چيزي باقي مي ماند؟ مي گويند: نه او مي گويد: آيا از اموري كه در اين مورد بر او نازل شده چيزي مي دانيد؟ آنها مي گويند تو اي رسول خدا مي گويد: بله و مي فرمايد: آيا پس ازين شب قدري وجود دارد؟ آنها مي گويند: بله گفت و ايشان فرمود: آيا اين امر در سوره نازل شده است؟ آنها مي گويند: بله. مي فرمايد: تا (زمان) چه كسي؟ مي گويند: نمي دانيم. سر مرا مي گيرد و مي گويد: اگر نمي دانيد من به شما مي گويم: اين پس از من وجود دارد. گفت. اگر آن دو شب را پس از رسول ا مي شناختند  به دليل شدت ترسي بود كه به آنها وارد شده بود.

– و از ابا جعفر (ع) شده، اي گروه شيعيان. با سوره (۱) دشمني كردند و (در اين امر) بازماندند و فلج گرديدند. به خدا سوگند كه آن حجت خداوند تبارك و تعالي است بر خلق پس از رسول خدا (ص) و آن سروري دين شماست و آن نهايت علم ماست. اي گروه شيعه، با ۳-۱ دخان دشمني كردند و آن براي واليان امر خاص پس از رسول خدا (ص) است اي شيعيان خداوند تبارك و تعالي مي فرمايد ۲۴- فاطر گفته شد: اي ابا جعفر آيا محمد (ص) بيم دهنده آن است؟ فرمود: بله. راست مي گويي آيا بيم دهنده بود در حالي كه او براي بر انگيختن در اطراف زمين زنده بود؟ پرسش كننده گفت: نه ابا جعفر (ع) گفت: آيا فرستادگان او را نديدي و آيا او بيم دهنده نداشت؟ همانطور كه رسول خدا (ص) بيم دهنده بود هنگامي كه از جانب خداوند برانگيخته شده بود و ……

 • بازدید : 114 views
 • بدون نظر

علي بن ابراهيم مي گويد: جعفر بن احمد براي ما از قول عبيدا… بن موسي چنين گفت: حسن بن علي بن ابي حمزه از قول پدر خود و ايشان از ابي بصير و او از ابا عبدا… (ع) در مورد اين سخن خداوند متعال ۱و۲ به ما گفت: اين سوره در مورد اهلي سرزمين خشك نازل شده است.

گفت: پرسيدم: حال و قصه آنها چگونه بود؟ گفت: ۱۲ هزار نفر از پهلوانان سرزمين خشك جمع شدند و پيمان و عهد بستند و توافق كردند كه هيچ يك از آنها بر ديگري تاخير نكند و يكديگر را تنها نگذارند و هيچ يك از آنها از دوستان خود جدا نشوند تا اينكه همه بر پيمان واحدي بميرند و رسول خدا (ص) را به قتل برسانند و همچنين علي (ع) را پس از جبرئيل بر رسول خدا (ص) نازل شد و او را از داستان آنها و آنچه كه بر آن توافق كرده بودند و عهدي كه بسته بودند مطلع نمود و امر نمود كه ابابكر را با چهار هزار از پهلوانان مهاجرين و انصار نزد آنها بفرستد

سپس پيامبر (ص) بر منبر بالا رفت و خداوند را حمد و ثنا فرستاد و فرمود: اي گروه مهاجران و انصار، جبرئيل به من خبر داد كه ۱۲ هزار نفر از اهالي سرزمين خشك پيمان بسته اند و آماده شده اند كه هيچ يك بر دوستان خود حيله و فريب بكار نبرد و از آنها نگريزد و آنها را تنها نگذارد تا اينكه من و برادرم علي بن ابي طالب (ع) را به قتل برساند و به من امر نمود كه ابوبكر را به همراه چهار هزار پهلوان به سوي آنها روانه دادم كه راه آنها را ببندد و براي دشمني و جنگ با آنها آماده شوند و به اسم خداوند و بركت او قيام كنيم در روز دوم اگر خداوند بخواهد.

 • بازدید : 128 views
 • بدون نظر

۱٫     انفال كه غنائم جنگي است. اين غنائم مربوط به خدا و رسول خدا مي باشد.

۲٫     صفات مومنين . مؤمنين كساني هستند: وقتي ذكري از خدا مي‌شود دلهاشان ترسان و لرزان مي‌شود از عظمت و جلال خداوند.

۱٫     مؤمنان كساني هستند : وقتي آيات خدا بر آنها تلاوت مي‌شود ايمانشان افزايش مي‌يابد.

۲٫     مؤمنين كساني هستند: كه در هر كاري بر خداوند متعال توكل دارند

۳٫     مؤمنين كساني هستند: كه نماز را اقامه مي‌دارند و از آنچه خدا به آنها داده انفاق مي‌كنند.

 • بازدید : 115 views
 • بدون نظر

-ازدواج: یکی ازحوائج اولیه انسان احتیاج هر یک از دو جنس نروماده به جنس مخالف است.به اینکه با او درامیزدوعمل جنسی با او انجام دهد هر چند که صانع بشر احساس این احتیاج را دربشربرای بقائ نسل قرارداده وطرفین را مجهزبه غریزه شهوت کرده تا ازمیانه این دو سنگ ارد خود را بگیرد.

 

 ازدواج سنتی است طبیعی که از اغاز ÷یدایش بشر تا کنون در مجتمعات بشری دائربوده وهیچ مزاحمی به غیراز زنا سد راه ان و مزاحم ان نبوده است اری تنها مزاحم ازدواج زنااست که نمی گذارد خانواده ی تشکیل شود.

*************

– مرگ:مرگ از مراحلی است که در مسیرتقدیر بطور وجوب وحتم باید باشد وهمه باید ان را طی کنندوهمانطور که قبلا گذشت یکی ازحقایق است همچنانکهفرمود:هرکس چشنده مرگ است وما شمارابا خیروشر می ازمائیم (۳۵)

                              ******************

 

 3- دعوت به سوی خدا وترک پرستش الهه غیر خداست:چون وثنی ها غیر خدا وملائکه وجنو ومقدسین را می ÷رستیدندوبرای انها دعوی الوهیت می کردند یعنی انها را معبودی می دانستند نه خدارا

                               *****************

۴-قهر الهی:بلیغ ترین بیان در رساندن قهر الهی مسلط بر دشمنان حق وتکذیب کنندگان دعوت حق است چون می رساند که این قهر ان چنان انها را از بین می بردکه نه عینی ا ز ایشان باقی بگذاردونه اثری ونه نامی و نه نشانی تنها داستانی که مایه ارامش دیگران باشد.

 • بازدید : 138 views
 • بدون نظر

۱-    و اتبعنا هم في هذه ادنيا لغته و يوم القيامه هم من المقجوحين) در اين دنيا لعنتي پشت سر لعنت نصيب آن ها كرديم و در روز قيامت آن ها از زشت سيرتتان و سيه رو باشد.

۲-    هوا پرستي عامل گمراهي: هواي نفس حجاب ضخيمي است در مقابل چشمان عقل انسان.

۳-    هدايت تنها دست خدا است: منظور از هدايت در اينجا رسانيدن به سر منزل مقصود است اين كار خدا بي حساب نيست و به دلهاي آماده نظر مي افكند و نور آسماني به آنها مي پاشد.

۱-    همان گونه كه خداوند به ما نيكي كرده است ما هم بايد نيكي كنيم و گرنه مواهبش را از ما مي گيرد.

۲-    نعمت بزرگ شب و روز: از يكسو ما انسان ها نياز به كار و تلاش و حركت داريم كه بدون روشنايي روز ممكن نيست و از سوي ديگر نياز به استراحت و آرامش كه بدون تاريكي شب كامل نمي شود امروزه از نظر علمي ثابت شده كه در برابر نور تمام دستگاههاي بدن انسان فعال و زنده مي شود مثل ( دستگاه گردش خون و ..) و برعكس دستگاههاي بدن در تاريكي شب و آرامش و آسايش حقيقي فرو مي روند و در سايه ي آن تجديد قوا و نشاط مي كنند.

 • بازدید : 112 views
 • بدون نظر

تسبيح موجودات:

 

۴۴)آسمان هاي هفتگانه وزمين وهركه درآنهاست,تسبيح خداوند را مي گويند,

وهيج چيز نيست مگرآنكه با ستايش,از اوبه پاکي ياد مي كند ولي شما تسبيح

آنها را نمي فهميد.هما نا او بردبار و آمرزنده است.

 

نكته ها:

۱٫                   اين آيه مي گويد:همه ي هستي براي خداوندتسبيح وسجده وقنوت دارند. برخي مفسران

اين تسبيح را تسبيح تكويني دانسته اند,يعني ساختار وجودي هر ذره اي از عالم,نشان از اراده,حكمت,علم وعدل خدا دارد.

پيا م ها:

۱)     همه ی هستی خدا را تسبيح می گويند،پس چرا انسان از اين کاروان عقب بما ند.

۲)  در آسمان موجودات زنده وبا شعور هست.

۳)  تسبيح هستی،همراه با حمدو ستايش است.

۴)بعضی صداها را ممکن است بشنويم،اما نمي فهميم که تسبيح است.

۵)   همه ي هستي شعور دارند،ولی اطلاعات انسان از هستي ناقص است.

۶)   تحمل عقايد خرافی وسخنان نا روا ،بر خاسته ازحلم وبردباری خداست.

 

۴۵)و هرگاه قرآن می خوانی،ميان تووکسانی که به قيامت ايمان ندارند،حجابی

ناپيدا (ومعنوی)قرار می دهيم تا از درک معارف حق محروم بمانند.


عتیقه زیرخاکی گنج