گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 173 views
 • بدون نظر

قیمت : ۴۵۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۶۸    کد محصول : ۱۴۸۳۳    حجم فایل : ۱۳۴۴ کیلوبایت   

بسمه تعالی…این پروژه وطرح تولیدی،کارآفرینی مشتمل برمواردزیرمیباشد:۱.مقدمه کامل ومناسب۲.نحوه ساخت ومواداولیه موردنیازبرای ساخت۳.جداول مربوط به میزان صادرات وواردات محصول موردنظرهمچنین قیمت فروش محصولات ومیزان وتعدادفروش درداخل وخارج ازکشوربه همراه میزان مصرف آن میباشد.این پروژه قابل ارایه به دانشگاه است .همچنین برای افرادبیکاربهترین فرصت برای تولیدمحصول وفروش میباشد.توجه کنیدکه فایلها دارای ضمانت ۱۰۰٪میباشدوقابل تعویض خواهدبود.این فایل دارای توجیه فنی،اقتصادی ومالی است.

 • بازدید : 117 views
 • بدون نظر

قیمت : ۴۴۵۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۷۶    کد محصول : ۱۴۸۳۲    حجم فایل : ۱۳۵۱ کیلوبایت   

بسمه تعالی…این پروژه وطرح تولیدی،کارآفرینی مشتمل برمواردزیرمیباشد:۱.مقدمه کامل ومناسب۲.نحوه ساخت ومواداولیه موردنیازبرای ساخت۳.جداول مربوط به میزان صادرات وواردات محصول موردنظرهمچنین قیمت فروش محصولات ومیزان وتعدادفروش درداخل وخارج ازکشوربه همراه میزان مصرف آن میباشد.این پروژه قابل ارایه به دانشگاه است .همچنین برای افرادبیکاربهترین فرصت برای تولیدمحصول وفروش میباشد.توجه کنیدکه فایلها دارای ضمانت ۱۰۰٪میباشدوقابل تعویض خواهدبود.این فایل دارای توجیه فنی،اقتصادی ومالی است.

 • بازدید : 182 views
 • بدون نظر

قیمت : ۴۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۴    کد محصول : ۱۴۸۰۶    حجم فایل : ۱۷۹ کیلوبایت   

بسمه تعالی…این پروژه وطرح تولیدی،کارآفرینی مشتمل برمواردزیرمیباشد:۱.مقدمه کامل ومناسب۲.نحوه ساخت ومواداولیه موردنیازبرای ساخت۳.جداول مربوط به میزان صادرات وواردات محصول موردنظرهمچنین قیمت فروش محصولات ومیزان وتعدادفروش درداخل وخارج ازکشوربه همراه میزان مصرف آن میباشد.این پروژه قابل ارایه به دانشگاه است .همچنین برای افرادبیکاربهترین فرصت برای تولیدمحصول وفروش میباشد.توجه کنیدکه فایلها دارای ضمانت ۱۰۰٪میباشدوقابل تعویض خواهدبود.این فایل دارای توجیه فنی،اقتصادی ومالی است.

 • بازدید : 165 views
 • بدون نظر

قیمت : ۴۹۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۸۸    کد محصول : ۱۴۸۳۴    حجم فایل : ۱۶۹۴ کیلوبایت   

بسمه تعالی…این پروژه وطرح تولیدی،کارآفرینی مشتمل برمواردزیرمیباشد:۱.مقدمه کامل ومناسب۲.نحوه ساخت ومواداولیه موردنیازبرای ساخت۳.جداول مربوط به میزان صادرات وواردات محصول موردنظرهمچنین قیمت فروش محصولات ومیزان وتعدادفروش درداخل وخارج ازکشوربه همراه میزان مصرف آن میباشد.این پروژه قابل ارایه به دانشگاه است .همچنین برای افرادبیکاربهترین فرصت برای تولیدمحصول وفروش میباشد.توجه کنیدکه فایلها دارای ضمانت ۱۰۰٪میباشدوقابل تعویض خواهدبود.این فایل دارای توجیه فنی،اقتصادی ومالی است.

 • بازدید : 134 views
 • بدون نظر

قیمت : ۵۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۳۱    کد محصول : ۱۴۲۱۰    حجم فایل : ۳۱۵ کیلوبایت   

پروژه وطرح توجیهی کارآفرینی تولیدتیربتنی برق متشکل ازقسمتهای:۱.توضیحات کامل ومقدمه درموردپروژه است ۲.جداول هزینه۳.مواداولیه موردنیاز۴.شهرهایی که به تیربتنی نیازدارند وهمچنین تعدادموردنیازهرشهر به همراه نحوه تولیدتیرهای بتنی.این فایل به صورت کامل دارنده توجیهات امکانسنجی است ومیتواندبخوبی شما رادرارایه پروژه به دانشگاه ویاحتی درایجادپروژه های زودبازده صنعتی کمک کند.توجه کنیدکه باقیمت مناسب،صرف کمترین زمان وبه راحتی باخریدفایل تضمین شده مابه تفکرخودرنگ عمل ببخشید.

 • بازدید : 79 views
 • بدون نظر

قیمت : ۵۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۳۱    کد محصول : ۱۴۲۱۴    حجم فایل : ۳۱۵ کیلوبایت   

پروژه وطرح توجیهی کارآفرینی تولیدتیربتنی برق متشکل ازقسمتهای:۱.توضیحات کامل ومقدمه درموردپروژه است ۲.جداول هزینه۳.مواداولیه موردنیاز۴.شهرهایی که به تیربتنی نیازدارند وهمچنین تعدادموردنیازهرشهر به همراه نحوه تولیدتیرهای بتنی.این فایل به صورت کامل دارنده توجیهات امکانسنجی است ومیتواندبخوبی شما رادرارایه پروژه به دانشگاه ویاحتی درایجادپروژه های زودبازده صنعتی کمک کند.توجه کنیدکه باقیمت مناسب،صرف کمترین زمان وبه راحتی باخریدفایل تضمین شده مابه تفکرخودرنگ عمل ببخشید.

 • بازدید : 60 views
 • بدون نظر

قیمت : ۴۲۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۴    کد محصول : ۱۴۲۱۷    حجم فایل : ۲۱۰ کیلوبایت   

پروژه وطرح توجیهی کارآفرینی تولیدچشم الکترونیک متشکل ازقسمتهای:۱.توضیحات کامل ومقدمه درموردپروژه است ۲.جداول هزینه۳.مواداولیه موردنیاز۴.شهرهایی که به تیربتنی نیازدارند وهمچنین تعدادموردنیازهرشهر به همراه نحوه تولیدتیرهای بتنی.این فایل به صورت کامل دارنده توجیهات امکان سنجی است ومیتواندبخوبی شما رادرارایه پروژه به دانشگاه ویاحتی درایجادپروژه های زودبازده صنعتی کمک کند.توجه کنیدکه باقیمت مناسب،صرف کمترین زمان وبه راحتی باخریدفایل تضمین شده مابه تفکرخودرنگ عمل ببخشید.

 • بازدید : 112 views
 • بدون نظر

قیمت : ۴۳۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۶۴    کد محصول : ۱۴۵۴۶    حجم فایل : ۱۱۵۱ کیلوبایت   

این پروژه وطرح توجیهی وکارآفرینی مشتمل برمواردزیراست:۱.مقدمه ولیست صفحات ۲.جداول وآمارمربوط به خریدوفروش درداخل وخارج ازکشور۳.نحوه ساخت وطراحی محصول موردنظربعلاوه مطالعات امکانسنجی فنی،اقتصادی ومالی میباشد.که شما عزیزان باداشتن این فایل کامل قادرخواهیدبود که پروژه مناسب ودرخورتوجهی ارایه دهیدویاخودبه ایجاداین پروژه وکارآفرینی اقدام کنید.این فایل معتبرودارای منبع میاشدکه باقیمت کم وصرف کمترین زمان قادربه داشتن آن خواهیدبود باتشکر یاقوت سرخ

 • بازدید : 137 views
 • بدون نظر

قیمت : ۴۹۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۸۵    کد محصول : ۱۴۵۲۵    حجم فایل : ۱۳۲۲ کیلوبایت   

فایل توجیهی کارآفرینی تولیدپودرکربنات کلسیم میکرونیزه دارای مقدمه ونحوه تولیدمیباشدکه بطورکامل نحوه تولید آن توضیح داده شده،همچنین این فایل میزان مصرف درکشورهای خارجی وشهرهای داخلی بهمراه جداول کامل میباشد،که میتواندطرح جامع وکاملی باشد.ارایه این فایل بعنوان پروژه ویاانجام کارآفرینی بصورت تعاونیهای زودبازده کاملا موثرخواهدبود.شماعزیزان میتوانیدباصرف کمترین هزینه وکمترین زمان برای جستجوی این فایل به راحتی آن رادانلودکرده ودرصورت نارضایتی ازآن بافایل دیگری تعویض کنید.باتشکر یاقوت سرخ

 • بازدید : 84 views
 • بدون نظر

قیمت : ۴۱۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۳    کد محصول : ۱۴۵۵۵    حجم فایل : ۳۶۵ کیلوبایت   

این پروژه وطرح توجیهی وکارآفرینی مشتمل برمواردزیراست:۱.مقدمه ولیست صفحات ۲.جداول وآمارمربوط به خریدوفروش درداخل وخارج ازکشور۳.نحوه ساخت وطراحی محصول موردنظربعلاوه مطالعات امکانسنجی فنی،اقتصادی ومالی میباشد.که شما عزیزان باداشتن این فایل کامل قادرخواهیدبود که پروژه مناسب ودرخورتوجهی ارایه دهیدویاخودبه ایجاداین پروژه وکارآفرینی اقدام کنید.این فایل معتبرودارای منبع میاشدکه باقیمت کم وصرف کمترین زمان قادربه داشتن آن خواهیدبود باتشکر یاقوت سرخ

 • بازدید : 144 views
 • بدون نظر

قیمت : ۴۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۷    کد محصول : ۱۴۵۴۹    حجم فایل : ۳۳۶ کیلوبایت   

این پروژه وطرح توجیهی وکارآفرینی مشتمل برمواردزیراست:۱.مقدمه ولیست صفحات ۲.جداول وآمارمربوط به خریدوفروش درداخل وخارج ازکشور۳.نحوه ساخت وطراحی محصول موردنظربعلاوه مطالعات امکانسنجی فنی،اقتصادی ومالی میباشد.که شما عزیزان باداشتن این فایل کامل قادرخواهیدبود که پروژه مناسب ودرخورتوجهی ارایه دهیدویاخودبه ایجاداین پروژه وکارآفرینی اقدام کنید.این فایل معتبرودارای منبع میاشدکه باقیمت کم وصرف کمترین زمان قادربه داشتن آن خواهیدبود باتشکر یاقوت سرخ

 • بازدید : 126 views
 • بدون نظر

قیمت : ۴۸۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۹۰    کد محصول : ۱۴۵۶۰    حجم فایل : ۱۸۹۱ کیلوبایت   

این پروژه وطرح توجیهی وکارآفرینی مشتمل برمواردزیراست:۱.مقدمه ولیست صفحات ۲.جداول وآمارمربوط به خریدوفروش درداخل وخارج ازکشور۳.نحوه ساخت وطراحی محصول موردنظربعلاوه مطالعات امکانسنجی فنی،اقتصادی ومالی میباشد.که شما عزیزان باداشتن این فایل کامل قادرخواهیدبود که پروژه مناسب ودرخورتوجهی ارایه دهیدویاخودبه ایجاداین پروژه وکارآفرینی اقدام کنید.این فایل معتبرودارای منبع میاشدکه باقیمت کم وصرف کمترین زمان قادربه داشتن آن خواهیدبود باتشکر یاقوت سرخ


عتیقه زیرخاکی گنج