گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 182 views
 • بدون نظر

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۴۴    کد محصول : ۱۲۴۳۱    حجم فایل : ۵۴۵۷ کیلوبایت   

برسی رفتار لرزه ای ستون های مشبک با بست افقی در کنار مهاربند همگرا

مقاطع مختلفی برای ستون ها و در سازه ها بکار برده میشوند. از جمله این مقاطع که در ایران بکار برده میشوند دسته ای از ستون های مشبک با بست های افقی می باشند.

در این آیین نامه های ساختمانی کشور آلمان شرح تفضیلی این دسته از ستون ها آورده شده است ، ولیکن کشور آمریکا ئارای آیین نامه ایی در خصوص ستون های مشبک با بستهای موازی می باشد و در این آیین نامه ها فرمول های لازمه جهت طراحی قید گردیده اند.بطور کلی در آیین نامه های ستون با بست افقی به عنوان عضو اصلی بکار برده نمیشوند و این مسئله بطور فرضی نفی گردیده است .

بطور کلی در هر یک از این آیین نامه های آمریکا و آلمان و سایر آیین نامه ها آنچه که در مورد ستون های مشبک با بست و چپ و راست و افقی ذکر گردیده است ، تآثیر نیروی …

بقیه مطالب را با دانلود فایل دریافت کنید…

 • بازدید : 144 views
 • بدون نظر

قیمت : ۶۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۰۱    کد محصول : ۱۸۳۷۷    حجم فایل : ۸۱۲۰ کیلوبایت   
دانلود پروژه پایان نامه مهندسی عمران بررسی رفتار سیکلیک انواع دستگاههای تکیه گاهی و راهکارهای ممانعت از فرو افتادن عرشه از تکیه گاه در پلهای موجود

در تحقیق حاضر سعی شده است تا با مدلسازی یک نمونه از پلهایی که در زمره سیستم پلهای متداول و متعارف کشور قرار دارد و همچنین با توجه به آیین نامه های جاری طراحی شده است را از دیدگاه طراحی لرزه ای مورد بررسی قرار دهیم. در مرحله مدلسازی با استفاده از تجربیات کسب شده در این زمینه و همچنین امکانات موجود در نرم افزار سعی شده است تا سیستم پل مورد نظر را بطور کاملا دقیق و با در نظر گرفتن تمامی جزئیات مدلسازی نمائیم.
در مرحله برآورد آسیب پذیری نیز ، علاوه بر برآورد میزان آسیب پذیری تک تک اجزاء پل ، تآثیر نوع خاک مکان ساخت پل و همچنین تآثیر نوع و محتوای فرکانسی زلزله های مختلف بر روی پاسخ سازه نیز دیده شده است.

 • بازدید : 235 views
 • بدون نظر

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۰۸    کد محصول : ۱۶۳۱۳    حجم فایل : ۸۵۰۷ کیلوبایت   
دانلود پروژه پایان نامه مهندسی عمران بررسي اثر تغييرات فشار مخزن در ايجاد نشت و وقوع پديده رگاب
‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ‬
‫ﺻﻔﺤﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان‬

‫ﭼﻜﻴﺪﻩ…………………………………………………………………………………………………………………………………٣١‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﻪ ………………………………………………………………………………………………………………………………….٤١‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﭘﺎﻳﺎﻧﻨﺎﻣﻪ …………………………………………………………………………………………………………………….٦١‬ ‫ﺍﻫﺪﺍﻑ ﭘﮋﻭﻫﺶ …………………………………………………………………………………………………………………….۷۱‬ ‫ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ………………………………………………………………………………………………………………………۸۱‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ: ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺯﻩ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺳﺪﻫﺎﻱ ﺧﺎﻛﻲ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ‬ ‫١‐١‐ ﺗﻌﺮﻳﻒ ……………………………………………………………………………………………………………………..١٢‬ ‫١‐٢‐ ﺣﺮﻛﺖ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺧﺎﻙ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮﺁﻥ ………………………………………………………………………..١٢‬ ‫١‐٣‐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﻧﻔﻮﺫﭘﺬﻳﺮﻱ …………………………………………………………………………………………….٧٢‬ ‫١‐٤‐ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺭﺳﻢ ﺷﺒﻜﻪ ﺟﺮﻳﺎﻥ …………………………………………………………………………………………..٧٢‬ ‫١‐٤‐١‐ ﺭﻭﺵ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎﻛﻲ ﻣﺪﻝ …………………………………………………………………٧٢‬ ‫١‐٤‐٢‐ ﺭﻭﺵ ﻣﺪﻝ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻳﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻛﺎﻏﺬ ﻫﺎﺩﻱ ………………………………………………………………….٧٢‬ ‫١‐٤‐٣‐ ﺭﻭﺵ ﺳﻌﻲ ﻭ ﺧﻄﺎ…………………………………………………………………………………………………….٨٢‬ ‫١‐٤‐٤‐ ﺭﻭﺵ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻋﺪﺩﻱ ……………………………………………………………………………………………..٨٢‬ ‫١‐٤‐٥‐ ﺭﻭﺵ ﺣﻞ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻣﻌﺎﺩﻟﻪ ﻻﭘﻼﺱ …………………………………………………………………………………٩٢‬ ‫١‐٥‐ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﺒﻜﻪ ﺟﺮﻳﺎﻥ ………………………………………………………………………………………..٩٢‬ ‫١‐٥‐١‐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺸﺎﺭ ﺁﺏ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﻴﻂ …………………………………………………………………………٩٢‬ ‫١‐٥‐٣‐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺑﺤﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ …………………………………………………١٣‬ ‫١‐٦‐ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﺟﺮﻳﺎﻥ ………………………………………………………………………………………….١٣‬ ‫١‐٦‐١‐ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﺟﺮﻳﺎﻥ ……………………………………………………………………………………………٢٣‬ ‫١‐٧‐ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺪﻫﺎﻱ ﺧﺎﻛﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﻤﮕﻦ ﻭ ﻫﻤﺮﻭﻧﺪ ………………………………………………………………٢٣‬

‫۶‬

‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ‬
‫ﺻﻔﺤﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان‬

‫١‐٧‐١‐ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﻤﮕﻦ ……………………………………………………………………………………………….٢٣‬ ‫١‐٧‐٢‐ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﻤﺮﻭﻧﺪ )ﺍﻳﺰﻭﺗﺮﻭﭖ( ……………………………………………………………………………٣٣‬ ‫١‐٧‐٣‐ ﺳﺪﻫﺎﻱ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﻤﮕﻦ ……………………………………………………………………………………………….٣٣‬ ‫١‐٧‐٤‐ ﺷﻜﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺧﻂ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺪﻫﺎﻱ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﻤﮕﻦ ………………………………………………..٤٣‬ ‫١‐٨‐ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺪﻫﺎﻱ ﺧﺎﻛﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻏﻴﺮ ﻫﻤﮕﻦ ﻭ ﻫﻤﺮﻭﻧﺪ ………………………………………………………..٥٣‬ ‫١‐٨‐١‐ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﻤﮕﻦ ……………………………………………………………………………………………….٥٣‬ ‫١‐٨‐٢‐ ﺳﺪﻫﺎﻱ ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ) ﻏﻴﺮ ﻫﻤﮕﻦ ( ……………………………………………………………..٥٣‬ ‫١‐٨‐٢‐١‐ ﺳﺪﻫﺎﻱ ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻗﺎﺋﻢ ………………………………………………………………………..٥٣‬ ‫١‐٨‐٢‐٢‐ ﺳﺪﻫﺎﻱ ﺧﺎﻛﻲ ﻏﻴﺮ ﻫﻤﮕﻦ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪ ﺷﻴﺒﺪﺍﺭ ………………………………………………………………..٦٣‬ ‫١‐٨‐٣‐ ﻧﺸﺖ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺳﺪﻫﺎﻱ ﺧﺎﻛﻲ ﻏﻴﺮ ﻫﻤﮕﻦ ……………………………………………………………………….٨٣‬ ‫١‐٨‐٤‐ ﺿﺮﻳﺐ ﻧﻔﻮﺫﭘﺬﻳﺮﻱ ﻣﻌﺎﺩﻝ …………………………………………………………………………………………٩٣‬ ‫١‐٨‐٥‐ ﺍﻧﻜﺴﺎﺭ ﺧﻄﻮﻁ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻫﻢ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ………………………………………………………………………………٩٣‬ ‫١‐٨‐٦‐ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺯﻫﻜﺶ ﺩﺭ ﺳﺪﻫﺎﻱ ﺧﺎﻛﻲ ﻏﻴﺮﻫﻤﮕﻦ …………………………………………………..٩٣‬ ‫١‐٩‐ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ﻧﺎﻫﻤﺮﻭﻧﺪ …………………………………………………………………………………٢٤‬ ‫١‐٩‐١‐ ﻣﻘﺪﻣﻪ ……………………………………………………………………………………………………………………٢٤‬ ‫١‐٩‐٢‐ ﺭﺳﻢ ﺷﺒﻜﻪ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ﻧﺎﻫﻤﺮﻭﻧﺪ …………………………………………………………….٢٤‬ ‫١‐٩‐٣‐ ﺷﺎﻟﻮﺩﻩ ﺳﺪﻫﺎﻱ ﺧﺎﻛﻲ ……………………………………………………………………………………………….٣٤‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ : ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺗﺮﺍﻭﺵ‬ ‫٢‐١‐ ﻣﻘﺪﻣﻪ ……………………………………………………………………………………………………………………….٥٤‬ ‫٢‐٢‐ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺗﺮﺍﻭﺵ ﺩﺭ ﺳﺪﻫﺎﻱ ﺧﺎﻛﻲ ………………………………………………………………………..٥٤‬ ‫٢‐٢‐١‐ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺗﺮﺍﻭﺵ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺩﺭﻭﻧﮕﺎﻩ ﺩﺷﺘﻦ ﺁﺏ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ……………………………………………٦٤‬

‫۷‬

‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ‬
‫ﺻﻔﺤﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان‬

‫٢‐٢‐١‐١‐ ﭘﺮﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﻧﻔﻮﺫ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ………………………………………………………………………………………….٨٤‬ ‫٢‐٢‐١‐٢‐ ﺟﺪﺍﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﻧﺎﺯﻙ )‪٥١…………………………………………………………………………… (Thin cut off‬‬ ‫٢‐٢‐١‐٣‐ ﻻﻳﻪ ﻧﻔﻮﺫ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮﻱ ﺩﺭ ﺑﺎﻻﺩﺳﺖ ………………………………………………………………………………٣٥‬ ‫٢‐٢‐١‐٤‐ ﻏﺸﺎﻫﺎﻱ ﻧﺎﺯﻙ ﺷﻴﺒﺪﺍﺭ …………………………………………………………………………………………٤٥‬ ‫٢‐٢‐٢‐ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻣﻬﺎﺭ ﺗﺮﺍﻭﺵ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺯﻫﻜﺶ ……………………………………………………………………….٥٥‬ ‫٢‐٢‐٢‐١‐ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺳﺪ …………………………………………………………………………………………………..٥٥‬ ‫٢‐٢‐٢‐٢‐ ﺯﻫﻜﺸﻲ ﻃﻮﻟﻲ ……………………………………………………………………………………………………٨٥‬ ‫٢‐٢‐٢‐٣‐ ﺯﻫﻜﺸﻬﺎﻱ ﺩﻭﺩﻛﺸﻲ ……………………………………………………………………………………………٨٥‬ ‫٢‐٢‐٢‐٤‐ ﺯﻫﻜﺸﻬﺎﻱ ﻧﻴﻤﻪ ﻧﻔﻮﺫﻱ …………………………………………………………………………………………٩٥‬ ‫٢‐٢‐٢‐٥‐ ﭼﺎﻫﻬﺎﻱ ﻓﺸﺎﺭﺷﻜﻦ ………………………………………………………………………………………………٩٥‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺳﻮﻡ : ﺭﮔﺎﺏ ‪Piping‬‬ ‫٣‐١‐ ﻣﻘﺪﻣﻪ ……………………………………………………………………………………………………………………….١٦‬ ‫٣‐٢‐ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﺪﻳﺪﺓ ﺭﮔﺎﺏ ‪٦١……………………………………………………………………………………………. piping‬‬ ‫٣‐٣‐ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺭﮔﺎﺏ ﻳﺎ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺩﺭﻭﻧﻲ ………………………………………………………………..٢٦‬ ‫٣‐٤‐ ﻧﺸﺖ ﺁﺏ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺩﺭ ﻧﺸﺖ ……………………………………………………………………………٣٦‬ ‫٣‐٤‐١‐ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺩﺍﺧﻠﻲ ‪٦٣……………………………………………………………………………………… piping‬‬ ‫٣‐٤‐٢‐ ﺷﺮﻭﻉ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﭘﻴﺶ ﺭﻭﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺩﺳﺖ ﻭ ﺭﻳﺰﺵ ﺑﺪﻧﻪ ‪٦٣…………………………… sloughing‬‬ ‫٣‐٥‐ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺸﺖ ﺁﺏ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ……………………………………………………………………..٤٦‬ ‫٣‐٦‐ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺳﺪﺧﺎﻛﻲ ﻭ ﻓﻨﺪﺍﺳﻴﻮﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﮔﺎﺏ ﻳﺎ ‪٦٦……………………………………………………….. piping‬‬ ‫٣‐٧‐ ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﻭﺯ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﺩﺭ ﺳﺪﻫﺎﻱ ﻭ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺩﺭﻭﻧﻲ …………………………………………………………………………………………………………………..٩٦‬

‫۸‬

‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ‬
‫ﺻﻔﺤﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان‬

‫٣‐٨‐ ﺭﮔﺎﺏ ﻭ ﺷﻜﺴﺖ ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻴﻜﻲ ………………………………………………………………………………………….٢٧‬ ‫٣‐٩‐ ﺳﺪ ﺑﺘﻦ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻭﻧﺪ ﺧﺮﺍﺑﻲ ﺍﻳﻦ ﺳﺪ …………………………………………………………………………….٢٧‬ ‫ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ : ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻭ ﻃﺮﺡ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺁﺏ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ‬ ‫٤‐١‐ ﻣﻘﺪﻣﻪ ……………………………………………………………………………………………………………………….١٨‬ ‫٤‐٢‐ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺣﺴﺎﺱ ﺑﻪ ﺁﺏ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺩﺭ ﺳﺪﻫﺎﻱ ﺧﺎﻛﻲ …………………………………………………………….١٨‬ ‫٤‐٣‐ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﻃﺮﺡ ﻓﻴﻠﺘﺮ ……………………………………………………………………………………………………٢٨‬ ‫٤‐٤‐ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﻳﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ ……………………………………………………………………………………………………….٣٨‬ ‫٤‐٥‐ ﻣﺤﻞ ﻫﺎﻱ ﻧﺼﺐ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺩﺭ ﺳﺪﻫﺎﻱ ﺧﺎﻛﻲ ………………………………………………………………………….٣٨‬ ‫٤‐٦‐ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﮔﺬﺍﺭﻱ ……………………………………………………………………٤٨‬ ‫٤‐٧‐ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺳﺪﻫﺎﻱ ﺧﺎﻛﻲ …………………………………………………………..٥٨‬ ‫٤‐٧‐١‐ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻭ ﺭﻭﺵ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ …………………………………………………………………………..٦٨‬ ‫٤‐٧‐٢‐ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻮﻓﻖ …………………………………………………………………………………………………٨٨‬ ‫٤‐٧‐٣‐ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺧﺎﻛﻬﺎ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ………………………………………………………٩٨‬ ‫٤‐٧‐٤‐ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ …………………………………………………………………………٠٩‬ ‫٤‐٧‐٥‐ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺧﺎﻙ ﻣﺒﻨﺎ ﻭ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ …………………………………………………………………٠٩‬ ‫٤‐٧‐٦‐ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻬﺎﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺧﺎﻙ ﻣﺒﻨﺎ ………………………………………………………………………٣٩‬ ‫٤‐٧‐٧‐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ۵۱‪ D‬ﻣﺠﺎﺯ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ……………………………………………………………….٤٩‬ ‫٤‐٧‐٨‐ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ …………………………………………………………………………………………………………..٥٩‬ ‫ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ : ﺧﺎﻛﻬﺎﻱ ﻭﺍﮔﺮﺍ‬ ‫٥‐١ ﻣﻘﺪﻣﻪ …………………………………………………………………………………………………………………………٧٩‬ ‫٥‐٢‐ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻭﺍﮔﺮﺍﺋﻲ ﻭ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻡ ﻭ ﻋﻤﻞ ﻭ ﻭﻗﻮﻉ ﻭﺍﮔﺮﺍﻳﻲ ……………………………………………………………..٨٩‬

‫۹‬

‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ‬
‫ﺻﻔﺤﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان‬

‫٥‐٣‐ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺧﺎﻛﻬﺎﻱ ﻭﺍﮔﺮﺍ …………………………………………………………………………………………٠٠١‬ ‫٥‐٤‐ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻭﺍﮔﺮﺍﻳﻲ ………………………………………………………………………………………٣٠١‬ ‫٥‐٤‐١‐ ﻧﻮﻉ ﻭ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻤﻚ ﻫﺎﻱ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺩﺭ ﺁﺏ ﻣﻨﻔﺪﻱ ……………………………………………………………..٣٠١‬ ‫٥‐٤‐٢‐ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺁﺏ ﺩﺭﺗﻤﺎﺱ ﺧﺎﻙ ……………………………………………………………………..٤٠١‬ ‫٥‐٤‐٣‐ ﺗﺮﮒ ﺧﻮﺭﺩﮔﻲ ……………………………………………………………………………………………………….٥٠١‬ ‫٥‐٤‐٤‐ ﻛﺎﻧﻲ ﻫﺎﻱ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﻫﻨﺪﺓ ﺧﺎﻙ ﺭﺱ ……………………………………………………………………………٥٠١‬ ‫٥‐٤‐٤‐ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﻭ ﺩﺭﺻﺪ ﺭﻃﻮﺑﺖ ……………………………………………………………………………………٦٠١‬ ‫٥‐٤‐٦‐ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺗﺮﺑﺮﮒ ………………………………………………………………………………………………………..٦٠١‬ ‫٥‐٤‐٧‐ ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺱ …………………………………………………………………………………………………………….٧٠١‬ ‫٥‐٥‐ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﻜﻬﺎﻱ ﻭﺍﮔﺮﺍ …………………………………………………………………………………….٨٠١‬ ‫٥‐٥‐١‐ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﺎﻛﻬﺎﻱ ﻭﺍﮔﺮﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲﻫﺎﻱ ﻣﺤﻠﻲ ﻳﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺻﺤﺮﺍﺋﻲ ………………………………….٨٠١‬ ‫٥‐٥‐٢‐ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻬﺎﻱ ﻣﺘﺪﺍﻟﻮ ﺩﺭ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﺎﻛﻬﺎﻱ ﻭﺍﮔﺮﺍ ……………………………………………………………..٩٠١‬ ‫٥‐٦‐ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻛﻬﺎﻱ ﻭﺍﮔﺮﺍ …………………………………………………………………..١١١‬ ‫٥‐٧‐ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺍﺻﻼﺡ ﺧﺎﻙ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﻣﻮﺍﺩ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ………………………………………………………………………١١١‬ ‫٥‐٧‐١‐ ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﺁﻫﻚ ﺑﻪ ﺧﺎﻙ ﻭﺍﮔﺮﺍ ……………………………………………………………………………………..٢١١‬ ‫٥‐٧‐٢‐ ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻙ ﻭﺍﮔﺮﺍ ……………………………………………………………………..٣١١‬ ‫٥‐٧‐٣‐ ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﮊﻳﭙﺲ )ﺳﻨﮓ ﮔﭻ ﺁﺑﺪﺍﺭ( ﺑﻪ ﺁﺏ ﻣﺨﺰﻥ ﺳﺪ ……………………………………………………….٤١١‬ ‫٥‐٨‐ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﭘﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﮔﺮﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺳﺪﻫﺎﻱ ﺧﺎﻛﻲ …………………………………..٥١١‬ ‫٥‐٨‐١‐ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎﻱ ﻣﺎﻧﻊ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺴﺘﻪ ﻭﺍﮔﺮﺍ …………………………………………………….٥١١‬ ‫٥‐٨‐٢‐ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﭘﻲ ﺩﺭ ﺳﺪﻫﺎﻱ ﺧﺎﻛﻲ ………………………………………………………………………………٨١١‬ ‫٥‐٨‐٣‐ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺗﺮﻙ ﺧﻮﺭﺩﮔﻲ ……………………………………………………………………………………..٠٢١‬

‫۰۱‬

‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ‬
‫ﺻﻔﺤﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان‬

‫٥‐٨‐٥‐ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﺎﻛﻬﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﮔﺮﺍ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺤﺮﺍﻧﻲ ……………………………………………………………٢٢١‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ : ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺧﺮﺍﺑﻲ ﺳﺪﻫﺎﻱ ﺧﺎﻛﻲ‬ ‫٦‐١‐ ﻣﻘﺪﻣﻪ ……………………………………………………………………………………………………………………….٤٢١‬ ‫٦‐٢‐ ﺳﺪﻫﺎﻱ ﺍﻭﻛﻼﻫﻤﺎ ﻭ ﻣﻲ ﺳﻲ ﺳﻲ ﭘﻲ …………………………………………………………………………………٠٣١‬ ‫٦‐٣‐ ﺳﺪ ﻭﻳﺴﺘﺮ …………………………………………………………………………………………………………………٠٣١‬ ‫٦‐٤‐ ﺳﺪ ﻫﻴﺘﻪ ﺟﻮﺕ ……………………………………………………………………………………………………………١٣١‬ ‫٦‐٥‐ ﺳﺪ ﺍﺳﺘﻜﺘﻮﻥ ﻛﺮﻳﻚ ……………………………………………………………………………………………………٢٣١‬ ‫٦‐٦‐ ﺳﺪ ﺑﺎﻟﺪﺭﻫﺮ ………………………………………………………………………………………………………………..٣٣١‬ ‫٦‐٧‐ ﺳﺪ ﺗﺘﻦ………………………………………………………………………………………………………………………٣٣١‬ ‫٦‐٨‐ ﺳﺪ .‪١٣٤…………………………………………………………………………………………………………………….. Y.C.U‬‬ ‫٦‐٩‐ ﺳﺪﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ……………………………………………………………………………………………………………٥٣١‬ ‫٦‐٠١‐ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪﻱ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻭ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻻﺯﻡ ………………………………………………٦٣١‬ ‫ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ : ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺳﺪ ﻋﻠﻮﻳﺎﻥ ﻣﺮﺍﻏﻪ‬ ‫٧‐١‐ ﻣﻘﺪﻣﻪ ……………………………………………………………………………………………………………………….٩٣١‬ ‫٧‐٢‐ ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻪ ﻭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﺳﺪ ﻋﻠﻮﻳﺎﻥ ………………………………………………………………………٩٣١‬ ‫٧‐٢‐١‐ ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺳﺪ ﻋﻠﻮﻳﺎﻥ ﻭ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺁﻥ …………………………………………………….٠٤١‬ ‫٧‐٣‐ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﺻﻠﻲ ﺳﺪ ﻭ ﭘﻲ …………………………………………………………………………………………….٠٤١‬ ‫٧‐٣‐١‐ ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻭﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺳﺪ ……………………………………………………………………………………………٠٤١‬ ‫٧‐٣‐٢‐ ﺍﺟﺰﺍﻱ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺑﺪﻧﻪ ﺳﺪ …………………………………………………………………………………..١٤١‬ ‫٧‐٤‐ ﺯﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ‐ ﮊﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ……………………………………………………………………………………………..٣٤١‬ ‫٧‐٤‐١‐ ﺯﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ …………………………………………………………………………………………………………..٣٤١‬

‫۱۱‬

‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ‬
‫ﺻﻔﺤﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان‬

‫٧‐٥‐ ﻫﻴﺪﺭﻭ ﮊﺋﻮﻟﻮﮊﻱ …………………………………………………………………………………………………………..٤٤١‬ ‫٧‐٦‐ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﮊﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺳﺎﺧﺘﮕﺎﻩ ﺳﺪ ………………………………………………………………………………..٤٤١‬ ‫٧‐٦‐١‐ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﮊﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﺟﺰﺍﻱ ﺳﺪ …………………………………………………٥٤١‬ ‫٧‐٧‐ ﺁﺑﮕﻴﺮﻱ ﻣﺨﺰﻥ ﻭ ﺩﺑﻲ ﻧﺸﺘﻲ ﺳﺪ ……………………………………………………………………………………..٦٤١‬ ‫٧‐٨‐ ﻧﺸﺖ ﺁﺏ ……………………………………………………………………………………………………………………٧٤١‬ ‫٧‐٨‐١‐ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻧﺸﺖ ﺁﺏ …………………………………………………………………………….٧٤١‬ ‫٧‐٨‐٢‐ ﻓﺮﻡ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ……………………………………………………………………………………………………..٨٤١‬ ‫٧‐٨‐٣‐ ﺗﻮﺍﺗﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ……………………………………………………………………………………………………٨٤١‬ ‫٧‐٨‐٤‐ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ …………………………………………………………………………………………………………٩٤١‬ ‫٧‐٩‐ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺮﺍﺯ ﻣﺨﺰﻥ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺑﻲ ﻧﺸﺘﻲ ﺑﺎ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺨﺰﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ………………………….٠٥١‬ ‫٧‐٩‐١‐ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺮﺍﺯ ﻣﺨﺰﻥ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺑﻲ ﻧﺸﺘﻲ ﺑﺎ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺨﺰﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻝ ٦٧ ……………………………….٠٥١‬ ‫٧‐٩‐٢‐ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺮﺍﺯ ﻣﺨﺰﻥ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺑﻲ ﻧﺸﺘﻲ ﺑﺎ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺨﺰﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻝ ٧٧ ……………………………….٢٥١‬ ‫٧‐٩‐٣‐ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺮﺍﺯ ﻣﺨﺰﻥ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺑﻲ ﻧﺸﺘﻲ ﺑﺎ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺨﺰﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻝ ٨٧ ……………………………….٤٥١‬ ‫٧‐٩‐٤‐ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺮﺍﺯ ﻣﺨﺰﻥ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺑﻲ ﻧﺸﺘﻲ ﺑﺎ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺨﺰﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻝ ٩٧ ……………………………….٦٥١‬ ‫٧‐٩‐٥‐ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺮﺍﺯ ﻣﺨﺰﻥ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺑﻲ ﻧﺸﺘﻲ ﺑﺎ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺨﺰﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻝ ٠٨ ……………………………….٨٥١‬ ‫٧‐٩‐٦‐ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺮﺍﺯ ﻣﺨﺰﻥ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺑﻲ ﻧﺸﺘﻲ ﺑﺎ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺨﺰﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻝ ٢٨ ……………………………….٠٦١‬ ‫٧‐٩‐٧‐ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺮﺍﺯ ﻣﺨﺰﻥ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺑﻲ ﻧﺸﺘﻲ ﺑﺎ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺨﺰﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻝ ٣٨ ……………………………….٢٦١‬ ‫٧‐٠١‐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺗﺮﺍﺯ ﻣﺨﺰﻥ ﺑﺎ ﺩﺑﻲ ﻧﺸﺘﻲ …………………………………………………………………………….٤٦١‬ ‫٧‐٠١‐١‐ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺗﺮﺍﺯ ﻣﺨﺰﻥ ﺑﺎ ﺩﺑﻲ ﻧﺸﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻝ ٦٧ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺻﻌﻮﺩﻱ ………………………………………٤٦١‬ ‫٧‐٠١‐٢‐ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺗﺮﺍﺯ ﻣﺨﺰﻥ ﺑﺎ ﺩﺑﻲ ﻧﺸﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻝ ٧٧ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺻﻌﻮﺩﻱ ………………………………………٧٦١‬ ‫٧‐٠١‐٣‐ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺗﺮﺍﺯ ﻣﺨﺰﻥ ﺑﺎ ﺩﺑﻲ ﻧﺸﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻝ ٨٧ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺻﻌﻮﺩﻱ ………………………………………٩٦١‬

‫۲۱‬

‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ‬
‫ﺻﻔﺤﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان‬

‫٧‐٠١‐٤‐ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺗﺮﺍﺯ ﻣﺨﺰﻥ ﺑﺎ ﺩﺑﻲ ﻧﺸﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻝ ٩٧ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺻﻌﻮﺩﻱ ………………………………………١٧١‬ ‫٧‐٠١‐٥‐ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺗﺮﺍﺯ ﻣﺨﺰﻥ ﺑﺎ ﺩﺑﻲ ﻧﺸﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻝ ٠٨ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺻﻌﻮﺩﻱ ………………………………………٣٧١‬ ‫٧‐٠١‐٦‐ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺗﺮﺍﺯ ﻣﺨﺰﻥ ﺑﺎ ﺩﺑﻲ ﻧﺸﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻝ ٢٨ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺻﻌﻮﺩﻱ ………………………………………٥٧١‬ ‫٧‐٠١‐٧‐ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺗﺮﺍﺯ ﻣﺨﺰﻥ ﺑﺎ ﺩﺑﻲ ﻧﺸﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻝ ٣٨ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺻﻌﻮﺩﻱ ………………………………………٧٧١‬ ‫٧‐٠١‐٨‐ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ …………………………………………………………………………………………………………٩٧١‬ ‫٧‐١١‐ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻧﺸﺖ ﺑﺎ ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﺳﺪ ……………………………………………………………………………….٠٨١‬ ‫٧‐١١‐١‐ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻧﺸﺖ ﺩﺭ ﺗﺮﺍﺯ ٥٠٥١ …………………………………………………………………………..٠٨١‬ ‫٧‐١١‐٢‐ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻧﺸﺖ ﺩﺭ ﺗﺮﺍﺯ ٠١٥١ …………………………………………………………………………..١٨١‬ ‫٧‐١١‐٣‐ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻧﺸﺖ ﺩﺭ ﺗﺮﺍﺯ ٥١٥١ …………………………………………………………………………..٢٨١‬ ‫٧‐١١‐٤‐ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻧﺸﺖ ﺩﺭ ﺗﺮﺍﺯ ٠٢٥١ …………………………………………………………………………..٣٨١‬ ‫٧‐١١‐٥‐ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻧﺸﺖ ﺩﺭ ﺗﺮﺍﺯ ٥٢٥١ …………………………………………………………………………..٤٨١‬ ‫٧‐١١‐٦‐ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻧﺸﺖ ﺩﺭ ﺗﺮﺍﺯ ٠٣٥١ …………………………………………………………………………..٥٨١‬ ‫٧‐١١‐٧‐ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻧﺸﺖ ﺩﺭ ﺗﺮﺍﺯ ٥٣٥١ …………………………………………………………………………..٦٨١‬ ‫٧‐١١‐٨‐ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻧﺸﺖ ﺩﺭ ﺗﺮﺍﺯ ٠٤٥١ …………………………………………………………………………..٧٨١‬ ‫٧‐١١‐٩‐ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻧﺸﺖ ﺩﺭ ﺗﺮﺍﺯ ٥٤٥١ …………………………………………………………………………..٨٨١‬ ‫٧‐١١‐٠١‐ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻧﺸﺖ ﺩﺭ ﺗﺮﺍﺯ ٠٥٥١ ………………………………………………………………………..٩٨١‬ ‫٧‐١١‐١١‐ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻧﺸﺖ ﺩﺭ ﺗﺮﺍﺯ ٥٥٥١ ………………………………………………………………………..٠٩١‬ ‫٧‐١١‐٢١‐ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻧﺸﺖ ﺩﺭ ﺗﺮﺍﺯ ٠٦٥١ ………………………………………………………………………..١٩١‬ ‫٧‐١١‐٣١‐ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻧﺸﺖ ﺩﺭ ﺗﺮﺍﺯ ٥٦٥١ ………………………………………………………………………..٢٩١‬ ‫٧‐١١‐٤١‐ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻧﺸﺖ ﺩﺭ ﺗﺮﺍﺯ ٨٦٥١ ………………………………………………………………………..٣٩١‬ ‫٧‐١١‐٥١‐ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ ……………………………………………………………………………………………………….٤٩١‬

‫۳۱‬

‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ‬
‫ﺻﻔﺤﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان‬

‫ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ : ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ‬ ‫٨‐١‐ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ ……………………………………………………………………………………………………………….٦٩١‬ ‫٨‐٢‐ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ………………………………………………………………………………………………………………..٧٩١‬ ‫٨‐٣‐ ﭘﻴﻮﺳﺖ ……………………………………………………………………………………………………………………..٨٩١‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎﺭﺳﻲ …………………………………………………………………………………………………………….٣٠٢‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻴﺮ ﻓﺎﺭﺳﻲ ………………………………………………………………………………………………………٤٠٢‬

‫۴۱‬

‫ﭼﻜﻴﺪﻩ‬
‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎﻧﻨﺎﻣﻪ ﺗﻼﺵ ﺷﺪﻩ ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﺑﺮﺭﺳـﻲ ﺷﻜـﺴﺖ ﻫﻴـﺪﺭﻭﻟﻴﻜﻲ ﺳـﺪﻫﺎﻱ‬ ‫ﺧﺎﻛﻲ، ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﺨﺰﻥ ، ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺷﻜﺴﺖ ﻛﻪ ﻋﺒـﺎﺭﺕ ﺍﺯﻓﺮﺳـﺎﻳﺶ ﺩﺭﻭﻧـﻲ ﻭ‬ ‫ﺑﻄﺒﻊ ﺁﻥ ﺭﮔﺎﺏ ﺍﺳﺖ ﺑﻄﻮﺭ ﺩﻗﻴﻘﺘﺮﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ.‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﻓﺼﻮﻝ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻛﺎﻫﻨﺪﻩ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﻨﺪﻩ ﻭﻗﻮﻉ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺭﮔـﺎﺏ ﺍﺯ ﺟﻤﻠـﻪ‬ ‫ﺯﻩ ﺁﺏ ، ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺗﺮﺍﻭﺵ، ﺧﺎﻛﻬﺎﻱ ﻭﺍﮔﺮﺍ ﻭ ﻧﻘﺶ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳـﺖ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺁﻣـﺎﺭﻱ ﺍﺯ‬ ‫ﺳﺪﻫﺎﻱ ﺧﺮﺍﺏ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻳﻢ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺩﺭﻃﻲ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻧﺘـﺎﻳﺠﻲ‬ ‫ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻣﺮﺍﻋﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺳﺪﻫﺎﻱ ﺧﺎﻛﻲ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ )ﺭﮔﺎﺏ(‬ ‫ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.‬ ‫ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﻴﻬﺎﻱ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺳﺪ ﻋﻠﻮﻳﺎﻥ ﻣﺮﺍﻏﻪ ، ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﺁﻣﺎﺭ، ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺍﺭﺗﻔـﺎﻉ ﺁﺏ‬ ‫ﻣﺨﺰﻥ ﻭ ﺩﺑﻲ ﻧﺸﺖ، ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﺑﮕﻴﺮﻱ ﻭ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺁﻧﻬـﺎ ، ﺭﻭﺍﺑﻄـﻲ ﺑـﻴﻦ ﺍﺭﺗﻔـﺎﻉ‬ ‫ﺁﺏ ﻣﺨﺰﻥ ﺳﺪ ﻭ ﺩﺑﻲ ﺗﺮﺍﻭﺵ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﻲ ﺁﺏ ﻣﺨـﺰﻥ ﻧﺘـﺎﻳﺠﻲ ﺑﺪﺳـﺖ ﺁﻣـﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ، ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺑﻬﺘﺮ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﺷـﺪﻩ ﻭ‬ ‫ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺁﺏ ﻣﺨﺰﻥ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺷﻜﺴﺖ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺳﺪﻫﺎ ﺍﺭﺍﺋـﻪ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.‬

‫۵۱‬

‫ﻣﻘﺪﻣﻪ‬
‫ﻣﺪﺭﻧﻴﺘﻪ ﻛﻪ ﺁﻣﺪ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﺩﮔﺮﮔﻮﻥ ﻛﺮﺩ، ﻧﻈﺎﻡ‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﺖ، ﻣﺸﻴﺖ ﺍﻟﻬﻲ ﺑﻮﺩ، ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺧﻮﺩ ﻧﻤﻲﺩﺍﻧﺴﺖ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻮﺩ‬ ‫ﻣﻲﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﺁﺑﻲ ﺭﻭﺍﻥ ﺑﻮﺩ ﻛﺸﺖ ﻭ ﻛﺎﺭﻱ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﻧﺒﻮﺩ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﻋﺎ، ﻛﺸﺖ ﺩﻳﻢ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ‬ ‫ﺣﻮﺍﻟﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻣﻲﻛﺮﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﺪﺭﻥ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻮﺩ، ﻣﻲﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺧﺮﻭﺷﺎﻥ ﺭﻭﺩﻫﺎ ﺭﺍ‬ ‫ﻣﻬﺎﺭ ﻛﻨﺪ، ﻭ ﺁﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﻲﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺳﻮﺩ ﺑﺮﺩ. ﺳﺪﺳﺎﺯﻱ ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪﺓ ﻣﺪﺭﻥ ﺍﺳﺖ. ﻋﻈﻤﺖ ﻳﻚ ﺳﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﻮﺑﻲ ﺍﺷﺘﻬﺎﻱ ﺳﻴﺮﻱ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﺪﺭﻥ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺭﺍ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺑﺎ‬ ‫ﺫﺍﺋﻘﺔ ﺧﻮﺩ ﻣﻲﺧﻮﺍﻫﺪ ﻭ ﺑﺪﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﺳﺖ ﻣﻲﺑﺮﺩ. ﻣﺴﻴﺮ ﺭﻭﺩﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﺩﻫﺪ، ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﻫﻤﭽﻮﻥ‬ ‫ﻳﺄﺟﻮﺝ ﻭ ﻣﺄﺟﻮﺝ ﭘﺸﺖ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺳﺘﺒﺮﻱ ﻣﺤﺒﻮﺱ ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﺩﺭﻳﺎﭼﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﺧﺸﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻭ ﻛﻮﻳﺮﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺷﺖ ﺧﺮﻡ‬ ‫ﻣﺒﺪﻝ ﻣﻲﺳﺎﺯﺩ، ﻣﺎ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻫﺰﺍﺭ ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﺳﺪﺳﺎﺯ ﺑﻮﺩﻩﺍﻳﻢ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎ ﺍﻭﺍﻳﻞ ﻗﺮﻥ ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﻼﺩﻱ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ‬ ‫ﺳﺪﻫﺎﻱ ﻗﻮﻱ ﺟﻬﺎﻥ، ﺍﻳﺰﺩ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻓﺎﺭﺱ، ﻛﺒﺎﺭ ﻗﻢ، ﻛﺮﻳﺖ ﻃﺒﺲ ﻭ … ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ. ﻛﺮﻳﺖ ﻃﺒﺲ‬ ‫ﺑﺎ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ۰۶ ﻣﺘﺮ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ۰۰۵ ﺳﺎﻝ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﺳﺪ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺷﺎﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ، ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻃﺒﺲ‬ ‫ﻫﻢ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺁﺳﻴﺐ ﻧﺰﺩ. ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﺯ ﻧﻘﺸﻪ ﮊﻧﻮﻡ ﻣﺪﺭﻧﻴﺘﻪ ﻻﺍﻗﻞ ﻳﻚ ﮊﻥ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺩﻳﺮﺑﺎﺯ ﻧﺼﻴﺐ، ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺑﻮﺩ. ﻭ ﻣﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺭﺍ ﻣﻬﺎﺭ ﻣﻲﻛﺮﺩﻳﻢ ﻭ ﻣﻲﺧﻮﺍﺳﺘﻴﻢ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮﻳﻢ ﻭ ﺳﺪﻫﺎﻱ ﺧﺎﻛﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﺎﺩﻱ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﺒﻠﻮﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻫﻴﻤﻨﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺟﺰﺋﻲ ﺍﺯ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﺭﻥ ﻣﻌﺮﻓﻲ‬ ‫ﻣﻲﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﻮﺩ. ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺨﺸﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﺣﻴﺎﺕ ﻭ ﺯﻭﺍﻳﺎﻱ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻳﻬﺎﻱ ﺑﺸﺮﻱ ﻧﻘﺶ ﺳﺪﺳﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﺍ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺮ ﻭ ﭘﺮ ﺭﻧﮓ ﻣﻲﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ‬ ‫ﺩﻳﮕﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﻫﻨﮕﻔﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺪﻫﺎﻱ ﺧﺎﻛﻲ ﻣﺠﺮﻳﺎﻥ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﻲﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ‬ ‫ﺟﺎﻣﻊ ﻭ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺎﺋﻲ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﺣﺘﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺨﺮﺏ ﺁﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺁﮔﺎﻫﻲ‬ ‫ﻭ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﺑﺮﺭﺳﻲﻫﺎﻱ ﺩﻗﻴﻖ ﻭ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺭﺍ ﻣﻲﻃﻠﺒﻴﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲﻫﺎ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﺪﻫﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﺳﺪﻫﺎﻱ ﺧﺎﻛﻲ ﺩﻧﻴﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩ ﺁﻣﺪﻥ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺟﺎﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻱ ﺑﺎﺭﺯ ﺁﻥ ﺳﺪ ﺧﺎﻛﻲ ﺗﻴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﺎﻟﺖ ﺁﻳﺪﺍﻫﻮ‬ ‫ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۶۷۹۱ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺑﺮﺭﺳﻲﻫﺎﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻋﻠﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﺪﻫﺎﻱ ﺧﺎﻛﻲ ﺩﺭ‬ ‫ﻳﻜﺼﺪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺨﺮﻳﺐﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﺳﺘﻪﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ.‬

برای خرید و دانلود پایان نامه تماس بگیرید ۰۹۳۳۹۶۴۱۷۰۲

 • بازدید : 107 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۵۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۸۴    کد محصول : ۱۷۴۹۵    حجم فایل : ۱۰۵۱۱ کیلوبایت   
دانلود پروژه پایان نامه مهندسی عمران بررسي رفتار ديوارهاي برشي فولادي و مقايسه روش هاي موجود

فروش و دانلود پروژه پایان نامه مهندسی عمران بررسي رفتار ديوارهاي برشي فولادي و مقايسه روش هاي موجود

اين گزارش اطلاعاتي در مورد عملكرد ديوارهاي برشي فولادي تحت بارهاي لرزه اي و طراحي لرزه اي آنها ، ارائه مي كند . ديوارهاي برشي فولادي بحث شده در اين گزارش ، براي فراهم كردن مقاومت و سختي جانبي در ساختمان هاي فولادي و نيز در مقاوم سازي لرزه اي ساختمان هاي فولادي و بتني موجود استفاده شده اند . از سال ۱۹۷۰ ، مهندسين سازه ديوارهاي برشي فولادي را به عنوان سيستم مقاوم باربر جانبي براي ساختمان هاي بلند مرتبه جديد در مناطق با خطر

لرزه اي زياد مانند كاليفرنيا و ژاپن ، به كار گرفتند . اين گزارش براي بررسي رفتار لرزه اي

ديوارهاي برشي فولادي و نيز طراحي لرزه اي آنها فراهم شده است . ابتدا چند ساختمان مهم كه

در سازه آنها از ديوار برشي فولادي استفاده شده است ، معرفي مي شود . سپس خلاصه اي از

رفتار لرزه اي ديوارهاي برشي فولادي تحت بارهاي سيكليك ، در آزمايشگاه و نيز در زلزله هاي

گذشته ارائه خواهد شد . بعد از آن دستورالعمل هاي آيين نامه هاي اخير مربوط به ديوارهاي

برشي فولادي بحث خواهد شد و ضريب رفتار جديد و ساير پارامترهاي طراحي ، براي ديوارهاي

برشي فولادي پيشنهاد مي گردد . اين گزارش همچنين يك فصل در مورد طراحي لرزه اي

ديوارهاي برشي فولادي دارد . در پايان تعدادي از سيستم هاي ديوار برشي كاربردي و اقتصادي و

جزئياتشان ارائه خواهد شد.

 • بازدید : 198 views
 • بدون نظر

قیمت : ۶۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۱۲    کد محصول : ۱۶۸۸۶    حجم فایل : ۷۸۸۸ کیلوبایت   
دانلود پروژه پایان نامه مهندسی عمران بررسی روند رسوب گذاری در مخزن سد مهاباد با استفاده از نرم افزار GSTARS3.0

عنوان پایان نامه: بررسی روند رسوب گذاری در مخزن سد مهاباد با استفاده از نرم افزار GSTARS3.0 

فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه

فصل اول: کلیات
۱-۱) هدف
۲-۱) پیشینه تحقیق
۳-۱) روش کار و تحقیق

فصل دوم: کلیات رسوب گذاری
۱-۲) انواع مسائل رسوب
۲-۲) خصوصیات فیزیکی رسوب
۱-۲-۲) اندازه ذره
۲-۲-۲) منحنی دانه بندی
۳-۲-۲) زاویه ایستایی
۴-۲-۲) شکل ذره
۵-۲-۲) انواع رسوبات
۶-۲-۲) سرعت سقوط
۳-۲) ورود و ته نشینی رسوب
۱-۳-۲) فرسایش سطحی و تلفات خاک
۱-۱-۳-۲) معادله جامع تلفات خاک
۲-۱-۳-۲) تئوری توان جریان واحد
۳-۱-۳-۲) منحنی های تداوم جریان و سنجه رسوب
۴-۲) بررسی رسوب مخزن
۵-۲) تیپ رسوب گذاری
۶-۲) اثرات رسوب گذاری در مخازن
۷-۲) حفظ ظرفیت مخزن
۸-۲) بازیافت ظرفیت ذخیره

فصل سوم: بررسی روش ها
۱-۳) برآورد رسوب در مخازن سدها
۲-۳) نحوه توزیع رسوب در مخازن
۱-۲-۳) روش های تجربی
۱-۱-۲-۳) روش افزایش سطح
۲-۱-۲-۳) روش کاهش سطح
۱-۲-۱-۲-۳) محاسبه نحوه توزیع رسوبات در مخزن سد مهاباد
۳-۱-۲-۳) روش کریل و من
۴-۱-۲-۳) روش سزچوکز و کوارشی
۵-۱-۲-۳) روش گارد و همکاران
۶-۱-۲-۳) روش چین
۷-۱-۲-۳) روش برلند
۲-۲-۳) روش های ریاضی
۱-۲-۲-۳) HEC-6
۲-۲-۲-۳) Fluvial-12
۳-۲-۲-۳) Depo
۴-۲-۲-۳) GSTARS 2.0
۳-۳) نگرشی بر مدل تعمیم یافته انتقال رسوب در شبیه سازی جریان رودخانه ها ” مدل GSTARS3 ”
۱-۳-۳) هدف ها و قابلیت ها
۲-۳-۳) جنبه های جدید در GSTARS3
۳-۳-۳) محدودیت های کاربرد

فصل چهارم: بررسی وضعیت رسوب گذاری با استفاده از مدل GSTARS 3.0
۱-۴) مقدمه
۲-۴) کاربرد مدل ریاضی GSTARS 3.0
۱-۲-۴) اطلاعات مورد نیاز مدل
۲-۲-۴) کالیبراسیون مدل
۱-۲-۲-۴) مقایسه نتایج حاصل از بکارگیری معادلات مختلف حمل رسوب برنامه
۲-۲-۲-۴) مقایسه نتایج مدل برای تعداد لوله های جریان
۳-۲-۲-۴) مقایسه نتایج مدل برای مقادیر مختلف تعداد روندیابی رسوب در هر گام زمانی
۴-۲-۲-۴) مقایسه نتایج مدل برای مقادیر مختلف آستانه تنش برشی جهت رسوب گذاری رس و سیلت
۵-۲-۲-۴) مقایسه نتایج مدل برای مقادیر مختلف (a) در حمل نامتعادل رسوب
۴-۴) وضعیت رسوب گذاری در مخزن سد مهاباد

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵) نتیجه گیری
۲-۵) پیشنهادات

منابع و مؤاخذ
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع لاتین

چکیده انگلیسی

امیدوارم این پایان نامه برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

 • بازدید : 154 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۴۶    کد محصول : ۱۲۶۶۸    حجم فایل : ۳۰۵۳ کیلوبایت   
دانلود پروژه پایان نامه مهندسی عمران بررسی متدولوژی هزینه های تصادفات جاده ای در ایران

دانلود فایل پروژه مهندسی عمران – بررسی متدولوژی هزینه های تصادفات جاده ای درایران

تعداد و شدت تصادفات و ضایعات در کشور ما سیر صعودی دارد و بررسی این موضوع همیشه به صورت توصیفی بوده است. در اینجا با استفاده از مدلهای ریاضی میزان تصادفات بررسی شده است .

طبق آمار موجود هر ساله هزاران نفر در تصادفات ترافیکی جان خود را ازدست میدهند یا معلول میگردند. علاوه بر اینها هزینه های مالی این  تصادفات نیز از مرز  میلیاردهای ریال میگذرد.

از این رو مطالعه در این زمینه حایز اهیمت می باشد.

بطور کلی در این مطالعه عوامل راننده و وسیله نقلیه و جاده مورد تجزیه  و تحلیل قرار گرفته شده است.

 • بازدید : 236 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۳۰    کد محصول : ۱۷۳۵۶    حجم فایل : ۱۰۵۹۱ کیلوبایت    دانلود پروژه پایان نامه مهندسی عمران بررسی تاثیر پارکینگ حاشیه ای بر عملکرد معابر اصلی و نقش مدیریت پارکینگ در بهبود عملکرد معابر

تحقیق و پروژه مهندسی عمران مربوط به بررسی تاثیر پارکینگ حاشیه ای بر عملکرد معابر اصلی و نقش مدیریت پارکینگ دربهبود عملکرد معابر

در این تحقیق به مطالعه و بررسی پارکینگ های حاشیه ای در معابر ناحیه مرکزی شهر سمنان پرداخته شده است ابتدا با مطالعه میدانی گروه های مختلف پارک کننده نحوه توزیع آنها تعیین شده و پس از آن به محاسبه پارامترهای اصلی پارکینگ حاشیه ای منجمله تعدادعرضه و تقاضا و همچنین متوسط مدت پارک و جابجایی در محدوده مورد مطالعه پرداخته شده است.

 • بازدید : 288 views
 • بدون نظر

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۳۸    کد محصول : ۱۸۱۵۶    حجم فایل : ۰ کیلوبایت   
در این لحظه از سایت بزرگ دانلود پروژه تحقیق مقاله جزوه و پایان نامه های دانشجویی fileee.ir یک پایان نامه کامل و جامع جدید با عنوان دانلود پروژه پایان نامه مهندسی عمران بررسي پارامترهاي هندسي مهاربند زانويي در طراحی ساختمان ها رو برای شما دانشجویان و دانشگاهیان عزیز و گرامی قرار دادم . امیدوارم از خرید و دانلود این فایل دانشجویی لذت ببرید . مدیریت سایت fileee.ir آرزوی موفقیت و کامیابی برای همه دانشجویان عزیز .

دانلود پروژه پایان نامه مهندسی عمران بررسي پارامترهاي هندسي مهاربند زانويي در طراحی ساختمان ها

دانلود پروژه پایان نامه مهندسی عمران بررسي پارامترهاي هندسي مهاربند زانويي در طراحی ساختمان ها

 • بازدید : 201 views
 • بدون نظر

قیمت : ۱۱۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۵۵    کد محصول : ۱۷۴۶۹    حجم فایل : ۰ کیلوبایت   
در این لحظه از سایت بزرگ دانلود پروژه تحقیق مقاله جزوه و پایان نامه های دانشجویی fileee.ir یک پایان نامه کامل و جامع جدید با عنوان دانلود پروژه پایان نامه مهندسی عمران بررسی زمانی آبشستگی پایین دست جت های ریزشی با استفاده از مدلسازی فیزیکی رو برای شما دانشجویان و دانشگاهیان عزیز و گرامی قرار دادم . امیدوارم از خرید و دانلود این فایل دانشجویی لذت ببرید . مدیریت سایت fileee.ir آرزوی موفقیت و کامیابی برای همه دانشجویان عزیز .

دانلود پروژه پایان نامه مهندسی عمران بررسی زمانی آبشستگی پایین دست جت های ریزشی با استفاده از مدلسازی فیزیکی

دانلود پروژه پایان نامه مهندسی عمران بررسی زمانی آبشستگی پایین دست جت های ریزشی با استفاده از مدلسازی فیزیکی

 • بازدید : 113 views
 • بدون نظر

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۳۳۶    کد محصول : ۱۷۳۶۶    حجم فایل : ۰ کیلوبایت   
در این لحظه از سایت بزرگ دانلود پروژه تحقیق مقاله جزوه و پایان نامه های دانشجویی fileee.ir یک پایان نامه کامل و جامع جدید با عنوان دانلود پروژه پایان نامه مهندسی عمران بررسی رابطه بین وضعیت روسازی و عملکرد راه(مطالعه میدانی)  رو برای شما دانشجویان و دانشگاهیان عزیز و گرامی قرار دادم . امیدوارم از خرید و دانلود این فایل دانشجویی لذت ببرید . مدیریت سایت fileee.ir آرزوی موفقیت و کامیابی برای همه دانشجویان عزیز .

دانلود پروژه پایان نامه مهندسی عمران بررسی رابطه بین وضعیت روسازی و عملکرد راه(مطالعه میدانی)

دانلود پروژه پایان نامه مهندسی عمران بررسی رابطه بین وضعیت روسازی و عملکرد راه(مطالعه میدانی)


عتیقه زیرخاکی گنج