گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 85 views
  • بدون نظر

این فایل با تعداد ۵۹ صفحه و با فرمت PDF باقیمت ۶۰۰۰ تومان وکاملأ فارسی در ارتباط با بررسی کاربردهای نانوتکنولوژی در صنایع بالادستی نفت.ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻧﺎﻧﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد، اﺑﺰارﻫﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻨﺘﺮل در ﺳﻄﻮح ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ و اﺗﻤﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮاﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺳﻄﻮح ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. از ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺎده ﺑﺮﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻧﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ روﯾﮑﺮدي ﺟﺪﯾﺪ در ﺗﻤﺎم رﺷﺘﻪ ﻫﺎﺳﺖ. ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ ﻫﻨﻮز در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ رﺷﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﮔﺮﭼﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﻓﻨﺎوري در ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ، وﻟﯽ اﯾﻦ داﻧﺶ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻗﺒﻞ از ﺗﺠﺎري ﺷﺪن ﻫﻢ از ﺟ ﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﻫﻢ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻧﺎﻧﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﻮ ﻟﻪ اي ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻧﮕﺎه ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﯿﻤﻪ اول ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، در آﻣﻮزش و ﭘﺮوش ﻧﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﺎورﻫﺎي ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺪت ﻧﯿﺰ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي در ﺣﻮزه ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻧﺎﻧﻮ ﻣﻮاد، ﻧﺎﻧﻮاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن در دﺳﺖ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ .از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻧﺎﻧﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد: ﻧﺎﻧﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي، ﯾﮏ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻋﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎري از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ و ﺑﻌﻀﯽ ازآﻧﻬﺎ را ﻣﺘﺤﻮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﺛﺮات ﻧﺎﻧﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺮ اﻣﻨﯿﺖ و دﻓﺎع اﺛﺮات ﻧﺎﻧﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻧﺎﻧﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺗﻤﺎم دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺸﺮ را ﮐﻪ در ﻣﻮاد ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻣﺘﺤﻮل ﻣﯽ ﺳﺎزد؛ در واﻗﻊ ﺗﺤﻮل ﻧﺎﻧﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻇﺮف ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﺑﻪاﻧﺪازه ﺗﺤﻮﻻت ﭼﻨﺪ ﻗﺮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻧﺎﻧﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي رﻗﯿﺐ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﮑﻤﻞ و ﭘﺎﯾﻪ آﻧﻬﺎﺳﺖ. ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻧﺎﻧﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮ، دوام و ﻋﻤﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﮐﻤﺘﺮ و ﺧﻮاص ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.


عتیقه زیرخاکی گنج