گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 126 views
  • بدون نظر

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و فرهنگ مطالعاتی با عملکرد آموزشی دبیران راهنمایی منطقه شاوور می باشد ارتقای کیفی برنامه کیفیت زندگی کاری معلمان شامل هرگونه بهبود در فرهنگ مطالعاتی آنها  رشد و تعالی عملکرد معلمان در این منطقه را در پی دارد در این تحقیق  با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده پرسشنامه در بین ۱۶۴ نفر از دبیران تکمیل گردید  و نتایج حاصله نشان می دهد که متغیر کیفیت زندگی کاری معلمان بروی متغیر عملکرد آموزشی  معلمان نود و پنج درصد اطمینان اثر  مثبت و معنی دار دارا می باشد .

فرمت ورد  117 صفحه

 پایان نامه ارشد بررسي رابطه بين كيفيت زندگي كاري و فرهنگ مطالعاتی با عملكرد آموزشی دبیران راهنمایی شهرستان شاوور

چکيده

     یکی از اساسی­ترین نهادهای هر جامعه که در واقع نقش تعیین کننده در توسعه جامعه دارد، آموزش و پرورش است. امروزه در مدیریت معاصر، مفهوم کیفیت زندگی کاری معلمان به موضوع اجتماعی عمده‌ای در سراسر دنیا مبدل شده است. يكي از معضلات اصلي آموزش و پرورش شهر شاوور اين است كه شدت تنگناهای اجتماعی و سازمانی، کیفیت ادراکات معلمان این منطقه را نسبت به شرایط شغلی و حرفه­ای خویش را تضعیف نموده و به کاهش کیفیت عملکرد آنها منجر شده است. لذا ارتقاي برنامه کیفیت زندگی­کاری معلمان شامل هرگونه بهبود در فرهنگ مطالعاتي آنها، باعث رشد و تعالی عملكرد معلمان در اين منطقه می‌شود. بر اين اساس هدف اين تحقيق شناسايي رابطه بين كيفيت زندگي‌كاري و فرهنگ مطالعاتی با عملكرد آموزشی دبیران راهنمایی شهر شاوور است. در اين پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گيري تصادفي‌ساده، پرسشنامه در بين ۱۶۴ نفر از دبيران مقطع راهنمايي تکميل گرديد. طبق نتايج، متغير كيفيت زندگي كاري معلمان بر روي متغير عملكرد آموزشي معلمان با ۹۵ درصد اطمينان اثر مثبت و معني‌دار دارا مي‌باشد. ديگر نتايج نشان مي‌دهد در بين معلمان با سابقه كار زير ۵ سال، ۵ تا۱۰ سال، ۱۰تا ۱۵ سال و بالاي ۱۵ سال از نظر كيفيت زندگي‌كاري، فرهنگ مطالعاتي و عملكرد آموزشي آنان تفاوت معني‌داري وجود ندارد. بين كيفيت زندگي‌كاري و عملكرد آموزشي معلمان در سطح پنج درصد رابطه مثبت و معني‌دار وجود دارد. همچنين، بين فرهنگ مطالعاتي و عملكرد آموزشي معلمان رابطه معني‌دار وجود ندارد. در نهايت، بر اساس نتايج بدست آمده، پيشنهاد مي‌گردد كه نيازهاي كليدي دبيران اين منطقه شناسايي گردد و در جهت ارتقاي كيفيت زندگي كاري آنان برنامه‌ريزي استراتژيك به عمل آيد.

 

واژه های کلیدی: كيفيت‌زندگي كاري، فرهنگ مطالعاتي، عملكردآموزشي، دبيران راهنمايي، شاوور

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                  صفحه

 

فصل اول: مقدمه   …………………………………………………………………………………………..    1

۱-۱- مقدمه   …………………………………………………………………………………………………    2

۱-۲-بيان مسأله………………………………………………………………………………………………..    3

۱-۳- ضرورت و اهميت موضوع   ……………………………………………………………………..    6

۱-۴- اهداف   ………………………………………………………………………………………………..   7

۱-۴-۱- هدف کلی   ……………………………………………………………………………………….  7

۱-۴-۱-۲- اهداف خرد   …………………………………………………………………………………    7

۱-۵-۱- سؤال اصلي تحقيق   ……………………………………………………………………………  7

۱-۵-۲- سؤالات جانبي تحقيق   ………………………………………………………………………..    7

۱-۶- تعاريف مفهومي پژوهش   ………………………………………………………………………..    8

فصل دوم: مروری برپیشینه نگاشته ها   ………………………………………………………..    13  

 

۲-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………….   

۲-۲- نظريه‌هايي پيرامون كيفيت زندگي كاري   ……………………………………………………   

۲-۲-۱- مفهوم و تعاریف کیفیت زندگی کاری……………………………………………………..   

۲-۳- تاریخچه کیفیت زندگی کاری……………………………………………………………………   

۲-۴- رویکردهای کیفیت زندگی کاری……………………………………………………………….   

۲-۵- اهداف کیفیت زندگی­کاری……………………………………………………………………….   

۲-۶- نسل­های سه­گانه برنامه­های کیفیت زندگی­کاری…………………………………………….   

۲-۷- تعابیر نوین کیفیت زندگی کاری…………………………………………………………………   

۲-۷-۱- مدیریت کیفیت فراگیر………………………………………………………………………….   

۲-۷-۱-۱- توانمند­سازی کارکنان………………………………………………………………………   

۲-۷-۱-۲- مهندسی مجدد ( باز مهندسی) سازمان………………………………………………..   

۲-۸- شاخص­های کیفیت زندگی کاری……………………………………………………………….   

۲-۹- مؤلفه­های کیفیت زندگی کاری والتون…………………………………………………………   

۲-۹-۱- پرداخت منصفانه و کافی………………………………………………………………………   

۲-۹-۲- مقاصد و اهمیت نظام پرداخت……………………………………………………………….   

۲-۹-۳- محیط کار ایمن و بهداشتی……………………………………………………………………   

۲-۹-۴- تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم………………………………………………………….   

۲-۹-۵- وابستگی اجتماعی زندگی کاری…………………………………………………………….   

۲-۹-۶- فضای کلی زندگی………………………………………………………………………………   

۲-۹-۷- یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان………………………………………………..   

۲-۹-۸- قانون گرایی در سازمان………………………………………………………………………..   

۲-۹-۹- توسعه قابلیت­های انسانی………………………………………………………………………   

۲-۱۰- راهبردهای بهبود کیفیت زندگی کاری……………………………………………………….   

۲-۱۱- ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………………   

۲-۱۱-۱- تعاریف عملکرد………………………………………………………………………………..   

۲-۱۱-۲- مفهوم بررسي عملكرد………………………………………………………………………..   

۲-۱۱-۳- متغير­هاي حايز اهميت براي عملكرد از ديدگاه اوماسكاران………………………..   

۲-۱۱-۴- معيارهاي عملكرد……………………………………………………………………………..

۲-۱۱-۵- انواع عملكرد……………………………………………………………………………………   

۲-۱۱-۶- شاخص­هاي عملكرد………………………………………………………………………….   

۲-۱۱-۷- فوايد بررسي عملكرد كاركنان…………………………………………………………….   

۲-۱۱-۸- سه كار مديريت عملكرد…………………………………………………………………….   

۲-۱۱-۹- مهم­ترين نكات در رابطه با عملكرد………………………………………………………   

۲-۱۲- ارزشيابي عملكرد كاركنان………………………………………………………………………   

۲-۱۲-۱- تعريف ارزشيابي عملكرد……………………………………………………………………   

۲-۱۲-۲- اهداف استفاده از ارزشيابي عملكرد……………………………………………………..   

۲-۱۲-۳- مدل ارزشيابي عملكرد……………………………………………………………………….   

۲-۱۲-۴- معيار­هاي ارزشيابي عملكرد…………………………………………………………………   

۲-۱۲-۵- نكات اثر­بخش در ارزيابي عملكرد……………………………………………………….   

۲-۱۲-۶- دلايل مخالفت برخی سازمان­ها با ارزيابي عملكرد……………………………………   

۲-۱۲-۷- معيار­هاي ارزيابي عملكرد…………………………………………………………………..   

۲-۱۲-۸- نظريه­هاي ارزيابي عملكرد…………………………………………………………………..   

۲-۱۲-۹- چرا نيازمند ارزشيابي عملكرد هستيم؟

…………………………………………………………………………………………………………………….   

۲-۱۲-۱۰- شرايط اجراي طرح ارزيابي و مديريت عملكرد…………………………………….   

۲-۱۲-۱۱- روش­هاي متداول ارزيابي عملكرد……………………………………………………..   

۲-۱۳- مبانی نظری در مورد فرهنگ مطالعاتی……………………………………………………….   

۲-۱۳-۱- عوامل مؤثربرمطالعه وکتابخوانی…………………………………………………………..   

۲-۱۳-۲- موانع موجود بر سر راه مطالعه و کتابخوانی……………………………………………   

۲-۱۳-۳- راه­هاي گسترش فرهنگ مطالعه و پژوهش معلمان…………………………………….   

۲-۱۴- پیشینه موضوع………………………………………………………………………………………   

۲-۱۴-۱- پیشینه تحقیقات خارجی……………………………………………………………………..   

۲-۱۴-۲- پیشینه تحقیقات داخلی……………………………………………………………………….   

۲-۱۵- جمع بندی………………………………………………………………………………………….   

 

فصل سوم: مواد و روش   …………………………………………………………………………..   

 

۳-۱- مقدمه   ………………………………………………………………………………………………   

۳-۲- روش تحقيق   ………………………………………………………………………………………   

۳-۳- متغیرهای تحقیق   ………………………………………………………………………………….   

۳-۳-۱- متغیر مستقل ……………………………………………………………………………………   

۳-۳-۲- متغیرهاي وابسته   ……………………………………………………………………………..   

۳-۴-جامعه‌آماري   ……………………………………………………………………………………….   

۳-۵-نمونه‌گيري……………………………………………………………………………………………..   

۳-۵-۱- روش نمونه­گیری……………………………………………………………………………….   

۳- ۵- ۲- حجم نمونه

…………………………………………………………………………………………………………………..   

۳-۶- ابزاراندازه­گيري ……………………………………………………………………………………   

۳-۶-۱- پرسشنامه کيفيت زندگی کاری……………………………………………………………..   

۳-۶-۲- پرسشنامه فرهنگ مطالعاتی…………………………………………………………………..   

۳-۶-۳-پرسشنامه ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………….   

۳-۶-۴- روائي ابزار اندازه‌گيري تحقيق   …………………………………………………………..   

۳-۷- قابليت اعتماد ابزار اندازه‌گيري تحقيق ……………………………………………………..   

۳-۸- روش تجزیه وتحلیل داده­ها……………………………………………………………………..   

فصل چهارم: يافته‌هاي پژوهش   …………………………………………………………………   

 

۴-۱- مقدمه   ………………………………………………………………………………………………   

۴-۲- يافته توصيفي   ……………………………………………………………………………………..   

۴-۲- ۱- توصيف متغيرهاي فردي پاسخگويان   ………………………………………………….   

۴-۳- يافته‌هاي مربوط به سؤالات تحقيق …………………………………………………………..   

۴-۳-۱- يافته‌هاي مربوط به سؤالهاي آیا بین فرهنگ مطالعاتی و عملکرد آموزشی دبیران مدارس راهنمایی شهرستان شاوور رابطه معناداری وجود دارد؟و آیا بین كيفيت زندگي كاري و عملکرد آموزشی دبیران مدارس راهنمایی شهرستان شاوور رابطه معناداری وجود دارد؟……………………………………………………………………………..   

۴-۳-۲- يافته‌هاي مربوط به سؤال‌ تحقيق آیا بین میزان کیفیت زندگی کاری و عملكرد آموزشي دبیران زن و مرد تفاوت معناداری وجود دارد؟………………………………………………………………………………………   

۴-۳-۴- يافته‌هاي مربوط به سؤال تحقيق، آیا بر حسب سابقه­کاری دبیران، از نظر میزان کیفیت زندگی کاری، فرهنگ مطالعاتي و عملكرد آموزشي تفاوت معناداری وجود دارد……………………………………….   

۴-۳-۶- بررسي يافته‌هاي مربوط به سؤال اصلي تحقيق: آیا کیفیت­زندگی­کاری و فرهنگ مطالعاتی دبیران مدارس راهنمایی شهرستان شاوور با عملکرد آموزشی آنان رابطه دارند…………………………………………..   

۴-۳- يافته‌هاي جانبي………………………………………………………………………………………   

۴-۳-۱- بررسي مقايسه عملكرد آموزشي معلمان بر اساس محل خدمت و رشته تحصيلي   

۴-۳-۲- مقايسه عملكرد آموزشي، كيفيت زندگي كاري و فرهنگ مطالعاتي در بين معلمان با مدارك تحصيلي مختلف     

 

۴-۳-۳- مقايسه كيفيت زندگي كاري در بين معلمان بر اساس رشته تحصيلي و محل خدمت     

۴-۳-۴- مقايسه فرهنگ مطالعاتي معلمان بر اساس جنسيت، محل خدمت و رشته تحصيلي       

۴-۳-۵- بررسي رابطه کیفیت زندگی کاری و فرهنگ مطالعاتی معلمان…………………….   

 

 

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات   …………………………………………………………   

             

۵-۱- مقدمه   ………………………………………………………………………………………………   

۵-۲-تبيين يافته‌هاي تحقيق……………………………………………………………………………….   

۵-۲-۱-تبيين يافته‌هاي توصيفي پژوهش   …………………………………………………………..   

۵-۲-۲- تبيين يافته‌هاي مربوط به سؤالات تحقيق   ………………………………………………   

۵-۲-۲-۱- تبين يافته‌هاي مربوط به سؤال آیا بین فرهنگ مطالعاتی و عملکرد آموزشی دبیران مدارس راهنمایی شهرستان شاوور رابطه معناداری وجود دارد؟   ……………………………………………………………….   

۵-۲-۲-۲- تبين يافته‌هاي مربوط به سؤال آیا بین كيفيت زندگي كاري و عملکرد آموزشی دبیران مدارس راهنمایی شهرستان شاوور رابطه معناداری وجود دارد؟   …………………………………………………..   

۵-۲-۲-۳- تبين يافته‌هاي مربوط به سؤال آیا بین میزان کیفیت زندگی کاری و عملكرد آموزشي دبیران زن و مرد تفاوت معناداری وجود دارد؟   …………………………………………………………………………………..   

۵-۲-۲-۴-تبين يافته‌هاي مربوط به سؤال آیا بر حسب سابقه­کاری دبیران، از نظر میزان کیفیت زندگی کاری، فرهنگ مطالعاتي و عملكرد آموزشي تفاوت معناداری وجود دارد؟……………………………………..   

۵-۲-۲-۵- تبين يافته‌هاي مربوط به سؤال اصلي تحقيق: آیا کیفیت­زندگی­کاری و فرهنگ مطالعاتی دبیران مدارس راهنمایی شهرستان شاوور با عملکرد آموزشی آنان رابطه دارند؟…………………………………………   

۵-۲-۳- يافته‌هاي جانبي تحقيق…………………………………………………………………………   

۵-۲-۳-۱- يافته‌هاي مربوط به مقايسه عملكرد آموزشي معلمان بر اساس محل خدمت و رشته تحصيلي            

۵-۲-۳-۲- يافته‌هاي مربوط به مقايسه عملكرد آموزشي، كيفيت زندگي كاري و فرهنگ مطالعاتي در بين معلمان با مدارك تحصيلي مختلف……………………………………………………………………………………………..   

۵-۲-۳-۳- يافته‌هاي مربوط به مقايسه فرهنگ مطالعاتي معلمان بر اساس جنسيت، محل خدمت و رشته‌هاي تحصيلي      

۵-۳- محدوديتهاي تحقيق………………………………………………………………………………..   

۵-۳-۱- محدوديتهاي تحقيقات كيفيت زندگي كاري…………………………………………….   

۵-۳-۲- محدوديتهاي تحقيقات عملكردآموزشي…………………………………………………..   

۵-۳-۳- محدوديتهاي تحقيقات حاضر………………………………………………………………..   

۵-۴- پيشنهادات كاربردي………………………………………………………………………………..   

 

۵-۴-۱- پيشنهاداتي در راستاي نتايج سؤال اصلي تحقيق : آیا کیفیت­زندگی­کاری و فرهنگ مطالعاتی دبیران مدارس راهنمایی شهرستان شاوور با عملکرد آموزشی آنان رابطه دارند؟…………………………….   

۵-۴-۲- پيشنهادهايي براي پژوهش­هاي آتي…………………………………………………………   


 


عتیقه زیرخاکی گنج