گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 132 views
  • بدون نظر
این فایل در قالب pdfتهیه شده وشامل موارد زیر است:

شستشوی بعد از چاپ معمولا برای تمام کالاهای چاپ شده به جز رنگدانه ها صورت می گیرد. هدف عمده از شستشوی بعد از چاپ زدودن رنگ های تثبیت نشده روی کالا و خارج ساختن مواد کمکی می باشد، به همین ترتیب شستشوی بعد از چاپ برای کالای چاپ شده با رنگ راکتیو نیز برای خارج کردن رنگ های هیدرولیز شده انجام می گردد.
در این تحقیق، چاپ با رنگ راکتیو بر روی پارچه پنبه ای انجام شد و سپس شستشوی بعد از چاپ با انواع صابون های مصنوعی (صابون کاتیونیک، صابون نانیونیک، صابون آنیونیک – نانیونیک، صابون آنیونیک) و صابون طبیعی (بر پایه روغن زیتون) با غلظت های متفاوت (g/L 2 و g/L 1/5 و g/L 1 و ۰/۵ g/L)  انجام شده است، که برای مقایسه بین کلیه نمونه های شستشو داده شده، از دستگاه اسپکتروفوتومتر انعکاسی به جهت مقایسه تغییرات رنگ (اندازه گیری میزان انعکاس و *L و *a و *b و *E^ و همچنین K/S) استفاده شد و سپس ثبات نوری و شستشویی هریک از نمونه ها به دست آمده و مورد مقایسه قرار گرفت.
در مقایسه میان انواع صابون ها در شستشوی بعد از چاپ، این نتیجه گرفته شد که صابون کاتیونیک بهترین نتایج را از لحاظ برداشت رنگهای اضافی و همچنین ثبات شستشویی ارائه می دهد، و شستشوی بسیار موثری را ارائه می دهد، اما ثبات نوری را کاهش می دهد. بعد از صابون کاتیونیک، بهترین شستشو متعلق به صابون نانیونیک می باشد، که نتیجه مطلوبی را از لحاظ خارج ساختن رنگ های اضافی و همچنین ثبات شستشویی ارائه می دهد. صابون بعدی، صابون آنیونیک نانیونیک بوده و سپس صابون آنیونیک، که مقدار کمی رنگ اضافه را از نمونه ها خارج کرده اند، و شستشوی مطلوبی نداشته اند. بدترین نتیجه از لحاظ شستشو متعلق به صابون طبیعی می باشد، که نتیجه مطلوبی از لحاظ برداشت رنگ اضافه نمی دهد و فقط مقدار محدودی از رنگ اضافی را خارج می سازد، اما نمونه های شستشو داده شده با این صابون ثبات نوری بالایی دارند. غلظت صابون و انواع صابون ها، در شستشوی بعد از چاپ باعث تغییراتی در میزان روشنایی می شود، و در خارج شدن رنگ اضافی تاثیر دارد، همچنین باعث تغییر در ثبات نوری می شوند، اما تاثیر چندانی در ثبات شستشویی ندارند.

مقدمه:

انجام رنگرزی موضعی روی سطح پارچه یا برداشت رنگ از روی سطح پارچه یا از بین بردن موضعی رنگ از روی پارچه چاپ گویند که چاپ انواع مختلفی دارد که عبارتست از چاپ مستقیم و چاپ برداشت و همچنین چاپ مقاوم.

که در این آزمایش چاپ پارچه پنبه ای با رنگ راکتیو انجام شده است که رنگینه های راکتیو به مقدار زیادی در چاپ مستقیم پارچه های سلولزی به کار گرفته می شود رنگهای راکتیو به دلیل واکنش شیمیایی کوالانسی بین خود و سلولز دارای مقاومت شستشویی بالایی می باشد و رنگهای هیدرولیز شده آنها از میل جذبی بالایی برخوردار نبوده و در هنگام شستشو می تواند به راحتی از روی کالا خارج شود.

شستشوی بعد از چاپ از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و هدف عمده از شستشوی بعد از چاپ زدودن رنگ های تثبیت نشده روی کالا و خارج ساختن مواد کمکی می باشد که در این تحقیق شستشوی بعد از چاپ با انواع صابون های مصنوعی (صابون کاتیونیک و صابون نانیونیک و صابون آنیونیک – نانیونیک و صابون آنیونیک) و همچنین صابون طبیعی (بر پایه روغن زیتون) با غلظت های مختلف می باشد.
که منظور از صابون های فوق الذکر به ترتیب زیر است:
صابون نانیونیک: دترجنت های آنیونی ترکیباتی مانند R-SO3H هستند که پس از یونیزه شدن تولید یک آنیون سنگین را می نماید. از آنجا که بخش سازگار در این ترکیب ها R-SO3 و دارای بار منفی است از این رو آنها را آنیونی می نامند.
صابون کاتیونیک: به سبب فعالیت سنگین کاتیونی ها در برابر آنیونی ها این نام برایشان انتخاب شد زیرا هنگام یونیزاسیون تولید یک کاتیون سنگین را می نماید.
صابون نانیونیک: این ها در آب محلولند اما یونیزه نمی شوند انحلال آنها در آب به سبب وجود عوامل هیدروکربنه (OH) یا (CH2-CH2-O) متصل به یک رشته زنجیر هیدروکربنه می باشد.
در این تحقیق، چاپ با رنگ راکتیو بر روی پارچه پنبه ای انجام شد و سپس شستشوی بعد از چاپ با انواع صابون های مصنوعی (صابون کاتیونیک، صابون نانیونیک، صابون آنیونیک – نانیونیک، صابون آنیونیک) و صابون طبیعی (بر پایه روغن زیتون) با غلظت های متفاوت (g/L 2 و g/L 1/5 و g/L 1 و ۰/۵ g/L) انجام شده است، که برای مقایسه بین کلیه نمونه های شستشو داده شده، از دستگاه اسپکترو فوتومتر انعکاسی به جهت مقایسه تغییرات رنگ (اندازه گیری میزان انعکاس و *L و *a و *b و *E^ و همچنین K/S) استفاده شد و سپس ثبات نوری و شستشویی هریک از نمونه ها به دست آمده و مورد مقایسه قرار گرفت.

عتیقه زیرخاکی گنج