گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 174 views
  • بدون نظر

تعداد صفحات : ۱۰۵

نوع فرمت : ورد (word)
دیگر نگران نوشتن پایان نامه نباشید .
ما برای شما پایان نامه ای کامل تهیه کرده ایم که با کمترین قیمت برای شما دوست خوبم اماده دانلود می باشد 
قسمتی از متن :
یکی از عوامل اثرگذار بر یادگیری و اجراي مهارت¬هاي حركتي، توجّه است. در ورزش اساساً دو نوع كانون توجّه  شناسايي شده كه براي اجرا حائز اهمّیت است، توجّه از نظر وسعت که به توجّه باریک و پهن تقسیم می¬شود و توجّه از نظر جهت که به توجّه درونی و بیرونی  قابل طبقه¬بندی می¬باشد. توجّه دروني، وقتي است كه اجراكننده به احساسات، تفكّرات و یا اندام¬های خود برای اجرا توجّه نمايد. درحالي¬كه در توجّه بيروني، اجراكننده روي علائم محيطي، بازي و راهبردهاي حريف و یا اثرات اجرایش بر محیط توجّه مي¬نمايد. كانون توجّه اجراكننده نقش مهمّي در يادگيري و اجراي مهارت¬هاي حركتي دارد (سينگر ، ۱۹۸۸، ۱۹۸۵؛ سينگر، ليدر و كاراف ، ۱۹۹۳؛ وولف و پرينز ، ۲۰۰۰). به-طوري¬كه ارائه دستورالعمل¬ها و بازخوردهايي كه توجّه اجراكننده را به آثاري¬كه حركاتش بر محيط دارد (اتّخاذ كانون بيروني) معطوف مي¬كند، نسبت به زمانی¬كه دستورالعمل¬هاي كانون دروني داده مي¬شود يا زماني¬كه هيچ دستورالعمل كانوني خاصي داده نمي¬شود منجر به يادگيري و اجراي مؤثّرتر مي¬گردد. تحقیقات نشان داده¬اند ارائه آموزش¬هایی به فراگیران به¬طوری¬که آن¬ها توجّه خود را به نتیجه و اثر حرکت (توجّه بیرونی) و نه بر حرکات خود (توجّه درونی) معطوف كنند، مي¬توانند دقّت
سرفصل ها:
فصل اول: طرح تحقیق
فصل دوم : مبانی و بیشینه تحقیق 
فصل سوم : روش شناسی تحقیق 
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات و یافته¬های تحقیق 

فصل پنجم  : بحث و نتیجه گیری

فهرست مطالب به صورت کامل
عنوان                                                                                                 صفحه
________________________________________
فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه                                                                                                        2
بیان مسئله                                                                                                4
ضرورت و اهمیت تحقیق                                                                                6
اهداف تحقیق                                                                                                8
فرضیات تحقیق                                                                                                8
محدودیت¬های تحقیق                                                                                9
واژه¬ها و اصطلاحات                                                                                        9
فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق
مقدمه                                                                                                       12
تعریف توجّه                                                                                               12
تاریخچۀ توجّه                                                                                               13
نظریه¬های توجّه                                                                                       14
کانون توجّه                                                                                                      19
شیوه¬های توجّه                                                                                       19
ویژگی¬های توجّه                                                                                       20 عنوان                                                
هوشیاری و توجّه                                                                                       21
توجّه¬ انتخابی                                                                                               22
توجّه و سطح مهارت                                                                                       22
رابطه توجّه و سطح مهارت                                                                               22
رابطۀ توجه و اجرا                                                                                       23
دستورالعمل¬های آموزشی و توجّه                                                               24
تصویرسازی ذهنی چیست                                                                               25
چگونگی انجام تصویرسازی ذهنی                                                               26
انواع تصویرسازی ذهنی                                                                               26
موارد استفاده از تصویرسازی ذهنی و آثار آن                                               29
نظریه¬های تصویرسازی ذهنی                                                                       31
شیوه¬های توسعۀ برنامه تمرین تصویرسازی ذهنی                                       38
کاربردهای تصویرسازی ذهنی                                                                       39
افزایش مهارت¬های روان¬شناختی                                                               39
تحقیقات مربوط به توجّه                                                                               41
تحقیقات مربوط به تصویرسازی ذهنی                                                               53

 
________________________________________     
تحقیقات مربوط به تصویرسازی کانون توجّه ۶۲
نتیجه¬گیری ۶۴

فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه ۶۷
روش تحقیق ۶۷
جامعه و نمونۀ آماری ۶۷
متغیّرهای تحقیق ۶۷
ابزار اندازه¬گیری و روش جمع¬آوری اطلاعات ۶۸  
روش اجرای تحقیق ۷۲
روش آماری و شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات ۷۵
عنوان                                                                                               صفحه
________________________________________

تجزیه و تحلیل اطلاعات و یافته¬های تحقیق فصل چهارم:
مقدمه ۷۷
توصیف داده¬ها ۷۸
آزمون فرضیۀهای آماری ۸۰
فرضیۀ اول ۸۰
فرضیۀ دوم ۸۱
فرضیۀ سوم ۸۲
فرضیۀ چهارم ۸۳
فرضیۀ پنجم ۸۴
فرضیۀ ششم ۸۵
فصل پنچم: بحث ونتیجه¬گیری
مقدمه ۸۷
نتایج تحقیق ۸۷
بحث ونتیجه¬گیری داده¬های تحقیق ۸۸
پیشنهادات پژوهشی ۹۱
پیشنهادات آموزشی ۹۱
فهرست جداول                                                                                               صفحه
________________________________________
جدول ۱-۳ : نوع فعالیت¬های گروه¬های سه¬گانه پژوهش ۷۳
جدول ۲-۳ : طرح کلّی روش اجرای تحقیق ۷۴
جدول ۱-۴ : اطلاعات توصیفی گروهها در تکلیف ردیابی ۷۸
جدول ۲-۴ : اختلاف نمرۀ پیش¬آزمون و پس¬آزمون گروه تصویرسازی توجّه درونی در مرحلۀ 
فراگیری ۸۰
جدول ۳-۴ : اختلاف نمرۀ پیش¬آزمون و پس¬آزمون گروه تصویرسازی توجّه بیرونی در مرحلۀ 
فراگیری ۸۱
جدول ۴-۴ : نمرۀ تفاضل پیش¬آزمون از پس¬آزمون گروه¬های سه¬گانه ۸۲
جدول ۵-۴ : اختلاف نمرۀ پس¬آزمون و آزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه درونی در 
مرحلۀ یادداری ۸۳
جدول ۶-۴ : اختلاف نمرۀ پس¬آزمون و آزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه بیرونی در 
مرحلۀ یادداری ۸۴
جدول ۷-۴ : نمرۀ تفاضل پس¬آزمون از آزمون یادداری گروه¬های سه¬گانه ۸۵

فهرست نمودارها                                                                       صفحه
________________________________________

نمودار ۱-۴ : نمودار میانگین سن آزمودنی¬ها در گروه¬های سه¬گانه ۷۹
نمودار۲-۴ : نمودار میانگین نمرۀMIQ _R  آزمودنی¬ها در گروه¬های سه¬گانه ۷۹
نمودار۳-۴ : اختلاف نمرۀ پیش آزمون و پس آزمون گروه تصویرسازی توجه درونی در مرحلۀ 
فراگیری ۸۰
نمودار ۴-۴ : اختلاف نمرۀ پس¬آزمون وآزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه درونی در مرحلۀ 
یادداری ۸۱
نمودار ۵-۴ : اختلاف نمرۀ پیش آزمون و پس آزمون گروه تصویرسازی توجه بیرونی در مرحلۀ 
فراگیری ۸۲
نمودار ۶-۴ : اختلاف نمرۀ پس¬آزمون وآزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه بیرونی در مرحلۀ 
یادداری ۸۳
نمودار ۷-۴ : رونـد پـيشرفت گـروه‌ها در طي مراحل پیش¬آزمون و پس¬آزمون در تکلیف ردیابی ۸۴
نمودار۸-۴: رونـد پـيشرفت گـروه‌ها در طي مراحل پس¬آزمون و ¬آزمون یادداری در تکلیف ردیابی ۸۵

فهرست شکل¬ها                                                                                               صفحه
________________________________________
 شکل ۱-۲ : استفاده از توجّه در مراحل مختلف پردازش بر اساس تئوری¬های مختلف تک¬کانالی ۱۶
شکل ۲-۲ : مقدار بالقوۀ منابع پردازش و ساختار آن¬ها از منابع پردازشی در توجّه ویکنز و 
همکاران ۱۹۸۴ ۱۸
شکل ۱-۳ : صفحۀ نمایش نرم¬افزار با امکانات مربوط ۶۹
شکل ۲-۳ : وارد کردن مشخصات فردی آزمودنی¬ها ۶۹
شکل ۳-۳ : مشخصات کامل آزمون ایجاد شده ۷۰
شکل ۴-۳ : ایجاد مراحل مختلف (فراگیری، یادداری) ۷۰
شکل ۵-۳ : اجرای آزمون و نتیجۀ پایانی آن. ۷۱
شکل ۶-۳ : انتقال و ذخیرۀ اطلاعات به¬دست آمده در نرم¬افزا. ۷۱
شکل ۷-۳ : تصویر دستگاه تعقیب¬سنج. ۷۲


عتیقه زیرخاکی گنج