گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 141 views
  • بدون نظر
این فایل در ۴۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

هدف از انجام آزمايش تحكيم، تشخيص شدت و ميزان نشت در خاك‌هاي رسي مي‌باشد.
در اين آزمايش نمونة خاك در درون يك هستة فلزي و بين دو صفحة متخلخل قرار داده مي‌شود. و اين حلقه در آب غوطه ور مي گردد و بار بر نمونه اعمال مي‌گردد. تعيين در ارتفاع نمونه توسط يك عقربة مدرج اندازه گيري مي‌شود و هر ۲۴ ساعت يك با فشار روي نمونه ۲ برابر مي‌گردد سپس منحني زمان متغير براي بارگذاري‌هاي مختلف كشيده مي‌شود از روي اين منحني‌ها مي‌توان زمان تحكيم و مقدار نشت خاكها را بدست آورد. 
اين كار براي بارگذاري‌هاي بعدي نيز تكرار مي‌شود. سپس نمودار P و پوكي به صورت يك منحني بر روي كاغذ نيمه لگاريتمي رسم مي‌شود. 
وسايل آزمايش عبارت اند از:
۱-دستگاه تحكيم ۵- قوطي تعيين رطوبت
۲- ترازو ۶- اره سيمي
۳- جك براي بيرون آوردن نمونه ۷-كرنومتر
۴- گرم خانه
اين آزمايش براي نمونه‌هاي دست نخورده و خورده قابل انجام است. حلقة تحكيم را به كمك جك وارد نمونه مي‌كنيم سپس سر و ته آن را با كمترين دست خوردگي صاف مي‌كنيم و در محفظة تحكيم قرار مي‌دهيم. 
براي نمونه‌هاي دست خورده خاك را به حد رواني مي‌رسانيم سپس آن را وارد محفظة تحكيم مي كنيم.
انجام آزمايش: 
بدليل نبود زمان و اطلاعات تكميلي بعدي، اين آزمايش بطور كامل انجام نشد و تنها تحكيم نمونه در بار ثابت انجام شد كه نتايج در زير آمده است. 
هدف از  انجام عمليات تراكم، كاهش ميزان تخلخل خاك است. وجود آب تا ميزان مشخصي، سبب تسهيل اين عمليات مي‌گردد. به دست آوردن اين حد رطوبت و وزن مخصوص خشك بيشينه خاك پس از به كاربردن ميزان معيني انرژي كوبشي، هدف مهم آزمايشي تراكم است. 
در بسياري از سازه‌هاي خاكي، مثل سدها، ديوارهاي حائل، بزرگراه‌ها، فرودگاه‌ها، و … متراكم كردن خاك يك امر ضروري جهت بهبود مقاومت خاك مي‌باشد. متراكم نمودن خاك كه عبارت است از قرار دادن خاك در يك موقعيت چگالتر، به چند دليل مطلوب است: 
الف) كاهش نشست‌ها در آينده، ب) افزايش مقاومت برشي، ج) كاهش نفوذ پذيري د)بهبود خواص مكانيكي خاك، هـ) كاهش قابليت تورم خاك.
در كارگاه براي تراكم خاك از غلتكهاي چرخ استوانه‌اي صاف، غلتكهاي پاچه بزي، غلتهاي چرخ لاستيكي و غلتكهاي ارتعاشي استفاده مي شود. غلتكهاي ارتعاشي براي تراكم خاكهاي دانه‌اي مورد استفاده قرار مي‌گيرند. تاثير تراكم حاصل از دستگاه‌هاي فوق، محدود به اعماق ۱۵ تا ۳۰ سانتي‌متر سطحي است. 
براي افزايش عمق نفوذ تراكم و تراكم كردن لايه‌هاي عمقي از تراكم ارتعاشي و تراكم ديناميكي استفاده مي شود. 
 
وسايل مورد نياز براي آزمايش
وسايل خاص: وسيله متراكم كردن نمودن خاك 
الف) قالب با in 6/4 (mm 115) عمق،in 4 (mm 100) قطر و   ( 7/946) حجم
ب)حلقه متحرك دور قالب با in 5/2 (mm 5/62) عمق و in4 (mm 100) قطر.
ج) چكش با in2 (mm 50) قطر مقطع و ۵/۵ يا ۱۰ پوند وزن و وسايل كنترل ارتفاع سقوط چكش
وسايل عمومي: 
۱- اسپري آبپاش، ۲- الك شماره ۴،  3- چكش لاستيكي،   4- پيمانه،   5- تا به بزرگ براي مخلوط كردن،  6- لبه نوك تيز يا چاقو به طور حداقل cm 25، 
۷- دورتراز و با حساسيت (Ib 01/0 و gr 01/0)، ۸- آون،  9- خشك كننده، 
۱۰- قوطيهاي خشك،  11- دستگاه خاك مخلوط كن،  12- وسيله‌اي براي بيرون
آوردن نمونه از قالب كه از جك استفاده مي‌شود. 
روش انجام آزمايش:
كه از دو تا الك in4 و in6 مي‌شود استفاده كرد. كه براي قالب in4 براي هر لايه ۲۵ ضربه مي‌زنيم با چكش ۵/۵ ۱پوند و براي قالب in6 با چكش يا (kg 5/2) 5/5 پوند براي سه لايه ۵۶ ضربه مي‌زنيم.
۱- قالب خالي را همراه با ته آن و بدون حلقه دور قاب وزن مي‌كنيم.

عتیقه زیرخاکی گنج